تعبیر خواب

تعبیر خواب مار | انواع مار قهوه ای | خاکستری | کبری | دوسر

تعبیر خواب مار | انواع مار قهوه ای | خاکستری | کبری | دوسر

تعبیر خواب مار | انواع مار قهوه ای | خاکستری | کبری | دوسر

تقریبا همه ما شب هایی بوده کــه خواب مار دیده ایم و بسیار ترسیده ایم ، امروز برای شما تعبیر کامل خواب انواع مار را قرار داده ایم تا کاملا معنی خواب تان را بدانید. به گفته فروید، شخصیت انسان کوه یخی اســـت کــه قسمت خودآگاه، تنها نوک آن به حساب مي‌آید و بقیه اش ناخودآگاه اســـت. قسمت عمده‌ای از ناخودآگاه، در خواب هوشیار مي‌شود کــه معمولا روانشناسان برای حل مشکلات روحی به بررسی خواب‌ها مي‌پردازند. مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره با بررسی روانشناسی و نظریات اسلامي در رابطه با انواع خواب‌ها به این موضوع پرداخته اســـت.

تعبیر خواب مار | انواع مار قهوه ای | خاکستری | کبری | دوسر

دیدن مار در خواب و تحلیل تفسیرگران رویا

در تعبیر خواب سنتی، مار همواره به عنوان یک خطر، تهدید یا دشمنی شناخته شده اســـت و دیدن این حیوان در رویا، نوعی نگرانی و ترس را در شخصیت رویابین ایجاد کرده اســـت. اما آیا دیدن این حیوان به این معناســـت کــه اتفاق بد یا یک دشمنی در راه اســـت؟ این خواب مي‌تواند مکرر و به اشکال مختلف دیده شود. حتی توسط انسان‌هایی کــه هیچ فردی به هیچ عنوان با آن‌ها دشمنی ندارد.

 

حیواناتی کــه در رویا مشاهده مي‌کنیم، سمبل غرایز اولیه‌ی موجود در بشر هستند. انسان تنها موجودی اســـت کــه مي‌تواند غرایز خود را شناخته و آن‌ها را کنترل کند. غرایز مانند دو روی یک سکــه هستند. اگر آن‌ها را مهار کرده و در جهت مناسب به کار ببرید، مي‌توانند موجب منفعت شما شوند، اما اگر کنترل آن‌ها را از دست بدهید، برای شما خطر آفرین خواهند بود. دیدن مار در خواب نیز نماد یکی از این غرایز اســـت. اگر دیدن این نماد برای شما نوعی احساس ترس و نگرانی را ایجاد کند یا در رویا به شما حمله کنند، به این معناســـت کــه احتمالا کنترل این دسته از غرایز را از دست داده یا از آن‌ها غافل شده اید.

 

ممکن اســـت هم اکنون و در زندگی بیداری، به طور مکرر دچار احساساتی مانند حسادت، نفرت و خشم شده باشید و احساس کنید کــه قادر به کنترل احساسات خود نبوده یا اصلا نیازی به کنترل آن‌ها ندارید. حتی ممکن اســـت بروز این احساسات را حق خود تلقی کنید. این رویا پیامي از جانب ناخودآگاه شماســـت مبنی بر این کــه قلیان این احساسات در حال از بین بردن آرامش روانی شماســـت. این رویا از شما مي‌خواهد تا کنترل این احساسات منفی را در دست گرفته و اجازه ندهید کــه بروز افراطی آن‌ها شما را دچار مشکل کند. آرامش روانی شما در اولین قرار دارد. اجازه ندهید کــه ترس از اتفاقاتی کــه رخ نداده اند یا با برخورد منطقی قابل رفع شدن هستند، برای شما مشکلات و ناراحتی‌های فکری ایجاد کنند.

 

شما هم اکنون در حال آموختن این مهارت هستید کــه چگونه خشم و حسادت و ترس‌های خود را در جهتی مثبت به کار ببرید. سمبل مار در حالت مثبت با سلامتی و دارو مرتبط مي‌باشد. همان طور کــه در بیداری، به عنوان علامت پزشکی شناخته شده اســـت و از بدن این مار، دارو‌های مختلفی به دست مي‌آید. اجازه دهید تا انزجار شما را به سمت پیدا کردن راه حل برون رفت از وضعیت دشوار یا اســـترس زا هدایت کند. اجازه ندهید کــه انزجار مفرط شما را به تقلا وادار کرده یا نگرانی‌ها و ترس‌های درونی شما را تشدید کند.

 

ممکن اســـت در رویا مار را با رنگ‌های مختلف مشاهده کنید. رنگ‌ها به عنوان عميق‌ترین سمبل‌های رویاشناسی، به زمينه‌ی احساسی مرتبط با سمبل مار اشاره دارند و برای تفسیر هر رنگ، باید به زمينه‌های احساسی و تاثیر موجز رنگ‌ها مراجعه کرد.

 

در مجموع مي‌توان گفت کــه رویایی با سمبل مار از شما مي‌خواهد تا مار حسادت پیشه یا خشمگین یا منزجر درون خود را شناخته و اجازه ندهید کــه خشمي کــه در درون شما شکل گرفته، منجر به آسیب زدن شما به دیگران یا به خودتان شود.

 

تونی کریسپ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا سخن خود را به این صورت آغاز مي‌کند کــه:واژه عبری برای مار باغ عدن (نخش) اســـت کــه مي‌توان آن را به کور ترجمه کرد. تفسیری از آن همانا غرایز کورکورانه، سائقه‌ها و اميالفطری ما اســـت.

 

مار نمایانگر بسیاری از چیزهاســـت اما بیشتر به فرآیند حیات اشاره مي‌کند. اگر زندگی فردی را از بارداری تا مرگ او در نظر بگیریم، جریانی از رخدادها و حرکت‌ها را مشاهده خواهیم کرد کــه از بسیاری جهات به فیلم‌هایی کــه دانه‌ای را از تبدیل شدن به گیاه، گل دادن و مردن به صورت پرسرعت نشان مي‌دهند شباهت دارد.

 

مار نیرو یا انرژی پشت سر هر حرکت هدفمند اســـت. نیروی حیات، توان بالقوه و نهانی کــه ما را به رشد و در عین حال مرگ وا مي‌دارد، البته در کنار غرایز و احساساتی کــه با توان بسیار ما را هدایت مي‌کنند

 

این انرژی، به مانند جریان الکتریسیته در خانه کــه مي‌تواند به گرما، نیرو، صوت و تصویر تبدیل شود، در پس تمامي کارکردهای ما نهفته اســـت. بنابراین در برخی رویاها مار نشان دهنده جنسیت ما هستند؛ در برخی رویاها به انرژی جاری در بدن ما اشاره مي‌کند کــه کار گوارش “روده به مثابه ی مار” را انجام ميدهد؛ یا انرژی خلاق یا زهرآگین افکار و احساسات ما.

 

وجه ویرانگر مار افکار و احساسات زهرآلودی را نشان مي‌دهد کــه قادر به نابودی ما هستند. ما گرایش داریم کــه حمله این مار را به تصویر بکشیم؛ هرچند کــه خود ما به چنین احساسات زهرآلودی از قبیل ترس، تنفر و احساس گناه جان داده ایم.

 

انرژی حیاتی ما به سمت افکار و احساسات جاری اســـت، لذا ما نیز به همين شیوه هدایتگر نیروی خلاق زندگی هستیم. اگر آن را به سمت منفی هدایت کنیم بیماری و مرگ به همراه خواهد داشت، زیرا کــه ما با اصل نیروی مرگ و زندگی سر و کار داریم. برعکس این گزاره نیز صحیح اســـت.

تعبیر خواب مار | انواع مار قهوه ای | خاکستری | کبری | دوسر

نیروی مرگ و زندگی را مي توان خلاقانه هدایت کرد. آنگاه ما را مي توان در نقش التیام بخش خود در رویا مشاهده کرد، و همچنین از تصویر چوب دستی کــه دو مار بر آن پیچیده اند از زمان باســـتان تا امروز، به عنوان سمبل حرفه طبابت اســـتفاده مي‌شود. اگر در رویا مار چنبره زده بود؛ حس گرفتاری در “سائقه های کور” یا عادات غریزی و واکنش های احساسی. عادات و غرایز را ميتوان بازسازی کرد، چنانکــه در اسطوره ی خوان های هرکول به تصویر کشیده شده اســـت.

 

نشستن روی ما: تسلط بر غرایز و واکنش های احساسی و درگرگون ساختن آن ها و آگاه شدن از خرد و نیرویی کــه در ناخودآگاه ساکن اســـت. اگر مار شما را نیش زد: نگرانی های ناخودآگاه درباره سلامتی شما، سائقه‌های جنسی ناکام یا احساساتی کــه علیه خود شما برخاســـته‌اند، چنانکــه پرخاشگری درونی شده ما را مسموم مي‌کند و سبب ساز بیماری های واقعی مي‌شود، بنابراین به صورت نیش مار در رویا به نمایش در آمده اســـت.

 

تعبیر خواب نیش زدن مار

اگر مار دیگران را نیش زد: سخنان نیشدار؛ کلام زهرآلود؛ انرژی احساسی کــه علیه خود فرد یا دیگری برخاســـته اســـت.

 

رنگ مارها

مار سبز: فرایند زندگی درونی ما کــه احتمالا از طریق احساسات خوشایند، عشق و خلاقیت به فرایندی التیام بخش یا فرایندی کــه فرد را به سوی رشد و تحول مثبت سوق مي‌دهد تبدیل شده اســـت.

مار سفید: جنبه ازلی فرایند حیات، یا آگاه شدن از آن.

مار آبی رنگ: احساسات مذهبی یا سردی در پیوندهای عاطفی.

مار در علفزار: درک شهودی در مورد اینکــه “پشت سر شما حرف مي‌زنند”؛ خطر؛ کارهای پنهانی.

 

ماری کــه دمش در دهانش اســـت: چرخه زندگی- تولد، رشد، تولید مثل، پیر شدن، مرگ، تولد دوباره تکرار تا ابد
تعبیر دیدن مار در رویا به روایت تعبیرگران اسلامي

 

مطیعی تهرانی مي‌گوید:دیدن مار در خواب خبر از وجود دشمنی خانگی مي‌دهد. این خزنده بدون خبر و اطلاع قبلی در کمين بوده و به سراغتان خواهد آمد. دشمنی زیبا، خوش نقش و نگار و دل فریب کــه در نزدیکی شماســـت و از وجود آن با خبر نیستید. اگر فرصت بیابد نیش زهر آلود خودش را در تن شما فرو مي‌برد

 

ابن سیرین مي‌گوید: تعبیر خواب مار، دشمن پنهان مي‌باشد. اگر ببینی در خانه مار وجود دارد، تعبیرش دشمنی از اهل خانه مي‌باشد، ولی اگر مار را در صحرا ببینی، تعبیرش دشمنی بیگانه اســـت.

 

امام صادق (ع) مي‌فرمایند:

تعبیرهای مار عبارت‌اند از:

دشمن مخفی

زندگانی

سلامتی

پادشاهی

سپه ‌سالاری

کاميابی

زن

خواســـته و مراد

پسر

سیل

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:برخی نوشته‌اند، مار ثروت اســـت و دارائی نهفته و موجود کــه در این مورد نیز شما از وجودش بی خبرید. این تعبیر از آنجا ریشه مي‌گیرد کــه در افسانه‌ها گفته‌اند و خوانده‌ایم کــه دفائن و خزائن گنجینه‌های نهفته در زیر خاک و ویرانه‌های قصور کــهن و باســـتانی را مارها و اژدها و افعی‌ها حراســـت و پاسداری مي‌کنند و چون این باور در اعماق ذهن ما هست دیدن مار مي‌تواند به پول اندوخته و نهفته اشاره ای باشد کــه ما از وجودش بی اطلاع هستیم.

تعبیر خواب مار | انواع مار قهوه ای | خاکستری | کبری | دوسر

این موجود دل فریب مي‌تواند یک زن زیبا نیز باشد. زنی کــه در عین دولت داشتن خطرناک اســـت و در عین خطرناک بودن دوست داشتنی اســـت. در خواب خیره نگریستن به چشم مار را نیکو ندانسته‌اند.چندین حیوان و جانور هستند کــه در خواب به چشم آن‌ها خیره شدن خوب نیست از آن جمله اســـت مار.اگر دیدید ماری را کشتید بر دشمنی پیروز مي‌شوید ولی به زودی ندامت و پشیمانی به سراغ شما مي‌آید.

 

علامه مجلسی (ره) گوید: دیدن مار را در خواب قرض و وام مي‌داند.

 

ابراهیم کرمانی مي‌گوید:

مار سبز

اگر در خواب مار سبز ببینی، تعبیرش این اســـت کــه دشمن تو زاهد و درستکار و پرهیزکار مي‌باشد.

 

مار زرد

اگر مار زرد ببینی، دشمن تو زرد چهره و شبیه آدم‌های مریض مي‌باشد.

 

مار قرمز

اگر مار قرمز ببینی، دشمن تو خوش‌گذران مي‌باشد.

 

مار سیاه

اگر مارهای سیاه ببینی، تعبیرش دشمنان فراوان مي‌باشد.

 

مار سفید

اگر ببینی مار سفیدی را گرفته‌ای، تعبیرش بزرگی و عظمت اســـت.

تعبیر خواب مار | انواع مار قهوه ای | خاکستری | کبری | دوسر

تعبیر خواب جنگ با مار

ابن سیرین مي‌گوید:

اگر در خواب ببینی با مار جنگ و درگیری مي‌کنی، به این معنی اســـت کــه با دشمن دعوا و درگیری پیدا خواهی کرد، اگر مار بر تو غلبه کرد، دشمن بر تو غلبه مي‌کند، ولی اگر تو بر مار غلبه کرده‌ای، تعبیرش این اســـت کــه تو بر دشمن غالب و پیروز مي‌شوی.
اگر ببینی مار را به دو نیم کرده‌ای، مال و اموال دشمن را مصرف خواهی کرد.
ابراهیم کرمانی مي‌گوید: اگر ببینی مار از تو فرار مي‌کند، تعبیرش ضعف دشمن مي‌باشد.

 

جابر مغربی مي‌گوید: اگر ببینی ماری را گرفته‌ای ولی به تو صدمه نرسیده اســـت، بزرگی و عظمت به دست مي‌آوری و بر دشمن غلبه مي‌کنی و به خواســـته و مقصود خودت خواهی رسید.

 

تعبیر خواب خارج شدن مار از بدن

جابر مغربی مي‌گوید:

اگر در خواب ببینی از سوراخ و مجرای دهان یا گوش و یا آلت تناسلی مردانه یا مقعد تو ماری بیرون آمده اســـت، تعبیرش این اســـت کــه فرزندت دشمن تو مي‌شود.

 

اگر ببینی مار وارد مقعد تو شده اســـت، دچار آسیب و ضرر و زیان خواهی شد.

 

ابن سیرین نیز مي‌گوید:اگر ببینی از آلت مردانه تو مار بیرون آمده اســـت، صاحب فرزندی مي‌شوی کــه دشمن تو خواهد بود.

 

اگر ببینی از پیشانی تو مار بیرون مي‌آید، دچار رنج و سختی مي‌شوی.

 

تعبیر خواب گوشت مار و مار مرده

ابن سیرین مي‌گوید:

اگر در خواب ببینی گوشت مار مي‌خوری، تعبیرش پادشاهی اســـت.

اگر ببینی ماری مرده اســـت، آفت و صدمه‌ای از تو برطرف مي‌شود.

تعبیر خواب مار | انواع مار قهوه ای | خاکستری | کبری | دوسر

تعبیر دیدن مار بزرگ در خواب

ابن سیرین مي‌گوید:

تعبیر خواب مار بزرگ، دشمنی بزرگ و قوی مي‌باشد.

 

اگر ببینی مار بزرگی داری، تعبیرش این اســـت کــه با اشخاص بزرگ پیوند و ارتباط برقرار مي‌کنی.

 

اگر ببینی با ماری بزرگ جنگ و نبرد کردی و او را شکست دادی، با دشمن جنگ و درگیری مي‌کنی و او شکست مي‌دهی.

 

اگر ببینی مار بزرگ را کشتی و از گوشت آن خوردی، دشمن را شکست مي‌دهی و مال و اموالش را گرفته و خرج مي‌کنی.
جابر مغربی مي‌گوید:

 

اگر ببینی مار بزرگ تو را بلعیده اســـت، احتمال دارد دشمن تو را به هلاکت برساند.

 

اگر ببینی سوار مار بزرگی شده‌ای کــه رام و فرمانبردار مي‌باشد، دشمنی بزرگ از تو اطاعت و فرمانبرداری مي‌کند و امور تو منظم و رو به راه مي‌شود.

 

تعبیر خواب مار به روایت معبرین غربی

لوک اویتنهاو مي‌گوید:

مار: وجود موانع به هر شکل و نوعی

مار چند سر: جذبه

تبدیل به مار شدن: عدم احترام

گرفتن آن: وسوسه

اگر نتوان از دست آن فرار کرد: نااميد بودن نسبت به آینده

نیش خوردن از مار: از بین رفتن آرامش در خانواده

ماری کــه خود را کش و قوس مي‌دهد: شما با تکیه بر شانستان از یک خطر خواهید جست

کشتن آن: پیروزی در مقابل دشمن

مار افعی: اطراف شما پر از آدم‌های یاوه گوست

گرفتن افعی: شما برای مشکلاتتان راه حلی خواهید یافت

نیش خوردن از افعی: بدبختی

تعبیر خواب مار | انواع مار قهوه ای | خاکستری | کبری | دوسر

تام جت ویندو

مار درخواب، نخست نشانگر غریزه جنسی اســـت و از سوی دیگر ممکن اســـت باعث بروز ریشه دارترین و رضایتبخش ترین رابطه‌ها شود.

 

اگر در خواب بببند کــه ماری به دور بدنش پیچیده، تعبیر آن اســـت کــه خواب بین اسیر و گرفتار هیجانات خویش اســـت.

 

اگر ببیند ماری دمش را به دهان برده اســـت، نشانگر ميل به مقاربت و همخوابکی اســـت.

 

اگر ببیند کــه ماری اورا بلعید، نشانگر عمری اســـت کــه از خواب بین مي‌گذرد و تعبیر آن جنین اســـت کــه فرد از تلف شدن عمرش
ناراحت اســـت.

 

اگر ببیند ماری به دور چوبی جنبره زده اســـت، نشانگر شفا، تولد مجدد و شادابی اســـت.

 

اگر در خواب ماری را در چمنزار ببیند، نشانگر بی وفایی، افسوس خوردن و تهمت اســـت.

 

تعبیر خواب مار به طور کلی

کاندورن مي­ گوید: « دیدن خواب مار نشان دهنده­ انگیزه­ خلاقانه­ بیننده نسبت به حکمت و خرد اســـت». او در ادامه توضیح مي­دهد کــه مار نماد بی طرفی اســـت و این به بیننده بستگی دارد کــه چه نظری در مورد مار داشته باشد. او مي­گوید: « نظر فرد اغلب برخاســـته از دیدگاه فرهنگی او اســـت، به عنوان مثال، در غرب مارها اغلب موجوداتی ترسناک تلقی مي­شوند در حالیکــه در شرق مارها مورد احترام هستند. این دیدگاه فرهنگی مي­تواند بر تفسیر فرد از خواب تاثیر بگذارد».

 

اطلاعات درباره زندگی شخصی و شغلی و عاطفی

به گفته­ کاندورن، مار در خواب نشان دهنده­ توجه و تمرکز فرد در چند روز گذشته بر مسائلی خلاقانه­ اســـت. او مي­گوید: «آن خواب در واقع تمرکز یادگیری بالقوه در زندگی فرد در بیداری بوده اســـت، جزئیات خواب نشان مي­دهد کــه چه نوع خلاقیتی وجود داشته اســـت؛ معنوی، ذهنی، احساسی و یا فیزیکی و چگونه تصدیق، اعمال و یا رد شده اســـت و بیننده از حکمت آن آگاه بوده یا نبوده اســـت».

 

۱. تعبیر گزیده شدن یا نیش خوردن توسط مار

مارگزیدگی در خواب بیانگر موقعیت های خطرناکی اســـت کــه در انتظار شما هستند. همان چیزهایی کــه خواب بیننده هرگز متوجه آمدن آن ها نمي شود و در حالیکــه انتظارشان را ندارد، توسط آنها گزیده مي شود؛دوستانی کــه خیانت مي کنند، عشق هایی کــه ناتمام رها مي شوند یا مشکلات کاری یا خانوادگی کــه به گونه ای غیرمنتظره ظاهر مي شوند از جمله این موقعیت ها هستند.

 

۲. خفه شدن توسط مار

اگر در خواب ببینید کــه ماری شما را خفه مي کند، این خواب از موقعیتی سرکوب کننده، اجباری و خطرناک حکایت مي کند کــه در کمين شما اســـت.

 

۳. پوست انداختن مار

دیدن پوست انداختن مار در خواب نشان دهنده زمان تغییر و تحول برای خواب بیننده اســـت و لزوما نباید آنطور کــه در تصاویر موجود دیده مي شود، در خواب هم ظاهر شود. دیدن پوست انداختن مار در خواب نیز نمادی شبیه به اوروبروس اســـت و مي تواند به این معنا باشد کــه خواب بیننده در حال زدودن بندهای یک زندگی قدیمي و ساختن پوستی جدید متناسب با رشد خود اســـت.

 

۴. تعبیر خواب مار در خانه

بدون تردید مار زندگی فرد را در معرض خطر قرار مي دهد و به این ترتیب مي توان دیدن مار در خانه را به عنوان نمادی برای هشدار نیز در نظر گرفت. این هشدار مي تواند با نشانه هایی کــه در شغل یا زندگی شخصی فرد مشاهده مي شود نیز در ارتباط باشد.

 

۵. تعبیر دیدن مار سیاه در خواب

دیدن مار سیاه در خواب به معنی آن اســـت کــه اتفاقی شوم و تیره در زندگی شما کمين کرده اســـت. این خواب یا مي‌تواند نشان از آن باشد کــه باید مواظب خطری بالقوه در زندگی‌تان باشید یا ضمير ناخودآگاه‌تان اســـت کــه با افسردگی یا اندوهی کــه در عالم بیداری با آن روبرو هستید دست و پنجه نرم مي‌کند یا ممکن اســـت تجربه‌ای در زندگی‌تان در عالم واقعیت باشد. شاید چند آشفتگی عاطفی وجود دارد کــه نشان مي دهد شما هنوز با ناخودآگاه‌تان درگیر هستید. دیدن مار سیاه در خواب معمولا نشانه‌ای رایج از رابطه‌ یا انرژی بد در زندگی‌تان اســـت، اما مي‌تواند یک هشدار مالی نیز باشد. مواظب اموال و آدم‌های‌ اطراف‌تان باشید.

 

۶. دیدن مار قرمز در خواب

مار قرمز در خواب نمایانگر تمایلات– و احتمالا تمایلات جنسی – شدید اســـت. همچنین مي‌تواند هشداری باشد برای خطری بالقوه کــه ممکن اســـت در کمين‌تان باشد. اگر خواب مار قرمز دیدید، در عالم بیداری در مورد زندگی‌تان فکر کنید و ببینید آیا چیزی در آن وجود دارد کــه خواب‌تان خواســـته باشد آن را به شما هشدار بدهد.

 

۷. تعبیر دنبال شدن توسط مار

وقتی در خواب مي‌بینید کــه مار دنبال‌تان کرده اســـت، احتمالا احساس ترس و هراس به شما دست مي دهد. این یعنی آنکــه کسی یا چیزی در زندگی‌تان در عالم بیداری وجود دارد کــه شما سعی دارید از دستش فرار کنید یا از آن قسر در بروید. این احساسات را مي‌توان چنین تعبیر کرد کــه:

 

– از وضعیت ناخوشایندی در زندگی اجتناب مي‌کنید و ذهن شما انتظار دارد با آن روبرو شوید. شاید از انجام وظیفه‌ای در محل کار خود سر باز زده‌اید، پروسه‌ی درمانی ضروری را انجام نداده‌اید، یا هر چیز دیگری کــه نیاز بوده اســـت انجام شود.

 

– مي‌خواهید آنچه در ذهن دارید بازگو کنید و ضمير ناخودآگاه‌تان از شما انتظار دارد با آن روبرو شوید. مثلا، قصد داشته‌اید با شریک عشقی خود به هم بزنید و درباره‌ی واکنشی کــه او از خود نشان خواهد داد نگران هستید.

 

– در وضعیتی گیر افتاده اید و انتخاب‌های بسیار اندکی دارید و انتخاب‌های دشواری باید انجام دهید. به عبارت دیگر در مخمصه افتاده‌اید.

 

۸. دیدن مار مرده در خواب

مارهای مرده در خواب نماد مثبتی هستند. دیدن مار مرده نمایانگر پایان فریب، وسوسه، یا ترس اســـت. این خواب نشان مي‌دهد کــه تغییر یا شروع مجددهایی در زندگی‌تان وجود خواهد داشت. فکر کنید ببینید تعبیر دیدن خواب مار مرده در زندگی‌تان چه چیزی مي‌تواند باشد. دیدن خواب مار مرده یعنی آن مار به هر چیزی کــه در عالم واقع اشاره دارد به پایان خواهد رسید. اگر مار را بکشید، بر مسئله‌ای کــه مار به آن اشاره دارد فائق مي‌آیید.

 

۹. تعبیر کشتن مار در خواب

این کــه در خواب ببینید ماری را مي‌کشید نشانه‌ی مثبتی اســـت. این خواب یعنی بر ترس‌های‌تان غلبه مي‌کنید، چالش‌ها را پشت سر مي‌گذارید و در مسیری راحت‌تر و کم دردسرتر گام بر مي‌دارید. اگر بعد از کشتن مار احساس رضایت داشتید، پس چیزی در زندگی‌تان وجود دارد کــه برای احساس رضایت باید بر آن غلبه کنید اگر احساس گناه کردید، پس احتملا معمایی در زندگی‌تان وجود دارد کــه حل کردن آن ساده نیست و مي‌خواهید از دست آن خلاص شوید. کشتن مار در خواب نشان دهنده‌ی چالشی اســـت کــه باید در عالم بیداری با آن روبرو شوید.

 

۱۰. دیدن مار زرد در خواب

دیدن مار زرد رنگ در خواب در دوران بارداری نشانه‌ی خوشبختی و سلامت اســـت. این خواب یعنی بارداری سالمي را تجربه خواهید کرد. رنگ مار مي‌تواند معانی مختلفی برای زن باردار در بر داشته باشد؛

 

– اگر خواب مار سیاه در دوران بارداری‌تان ببینید، فرزندتان پسر خواهد بود.

 

– اگر مار سفید بود در شکم نوزادی دختر خواهید داشت.

 

– مار قرمز نشانگر خوش شانسی اســـت یا کسی کــه رابطه‌ی نزدیک با شما دارد ازدواج خواهد کرد.

 

– مار سبز نشانه‌ی سلامتی و باروری اســـت.

 

۱۱. دیدن چند مار در خواب

اگر مارهای زیادی را در خواب دیدید، این مي‌تواند نشانه‌ی فراوانی باشد. درون شما، فواره‌ای جوشان از انرژی وجود دارد کــه بیرون نزده اســـت. این مي‌تواند انرژی جنسی یا خردورزی باشد. اگر از مار احساس ترس کردید، در آن صورت این خواب نشانه‌ی چیزی اســـت کــه در زندگی واقعی بر شما غلبه مي‌کند.

 

۱۲. دیدن مار دو سر در خواب

خواب مار دو سر نشانگر ترس و مشکلات سرکوب شده در زندگی واقعی شخص خواب بیننده اســـت. دیدن مار دور سر در خواب به معنی آن اســـت کــه به دو جهت متفاوت کشیده شده‌اید یا اقدامات‌تان بی‌ثمرند. این نشانگر آن اســـت کــه باید مشکلات تان را دوباره بررسی کنید و تصميمات قوی‌تر، معتمد به نفس تر بگیرید تا بتوانید پیشرفت کنید.

 

۱۳. دیدن مار بوآی کانستریکتور در خواب

دیدن مار بوآی کانستریکتور در خواب یعنی در عالم بیداری احساس سرکوب شدگی مي‌کنید. احتمالا در یک رابطه‌ی عاشقانه یا جنسی خودتان را غرق کرده‌اید. همچنین این خواب مي‌تواند نشانگر جاه‌طلبی یا آرزوهای شخصی شما برای تسلط داشتن بر فردی دیگر باشد.

 

۱۴. دیدن مار در چمنزار

دیدن مار در خواب – حتی در حالتی ناخوشایند- مي تواند هشداری باشد از اینکــه اطلاعات شهودی خواب بیننده را احاطه کرده اند اما وی از آن ها غفلت مي کند. دیدن مار به شکلی غیرمنتظره در ميان چمنزار به این معناســـت کــه خواب بیننده نشانه هایی را کــه از راه شهود خود دریافت مي کند مهم مي شمارد.

 

نشانه شناسی و …معانی نمادین رایج در مورد خواب دیدن مارها

۱. ترس

در عالم بیداری از کسی یا چیزی مي‌ترسید – شاید بیش از اندازه از انجام دقیق تعهدات، رئيس‌تان، یا یک موقعیت دشوار مي‌هراسید. خواب مار مي‌تواند زنگ هشداری باشد برای آنکــه با ترس‌های‌تان در زندگی روبرو شوید.

 

۲. رشد و بازآغاز

مارها اغلب نشانگر تغییری در زندگی یا شروعی تازه هستند. اگر زندگی‌تان دچار مشکل شده اســـت، خواب مار دیدن ممکن اســـت نحوه‌ی کمک کردن ذهن ناخودآگاه‌تان به شما برای کنار آمدن با دشواری‌های زندگی را نشان دهد.

 

۳. اضطراب‌های ناخودآگاه

مارها مادامي در خواب‌های شما ظاهر مي‌شوند کــه عواطف‌تان لطمه خورده باشد. آن‌ها نشانگر چیزهایی هستند کــه موجب اســـترس، اندوه، یا خشم مي‌شوند.

 

۴. تعالی و برتری

مار در خواب ممکن اســـت نشانه‌ی ارتقاء به سطح بالاتری از آگاهی باشد.

 

۵. نماد آلت جنسی

مار مي‌تواند نماد آلت جنسی باشد. آیا نیازهای جنسی خود را سرکوب مي‌کنید؟ آیا ناتوانی جنسی را تجربه مي‌کنید؟ خواب مار ممکن اســـت به نقص‌ها و نیازهای جنسی اشاره داشته باشد.

 

۶. دانش و خرد

در بعضی از فرهنگ‌های بومي آمریکایی یا آسیایی، مارها نماد خردمندی هستند. خواب مار دیدن مي‌تواند به معنی خردجویی شما باشد یا پاسخ پرسش‌هایی کــه به دنبال یافتن‌ آن‌ها هستید.

 

۷. خواســـته‌های سرکوب شده

مار همچنین مي‌تواند نشان دهنده‌ی درونی‌ترین خواســـته‌های شما باشد. اگر در خواب مار نیش‌تان بزند، ممکن اســـت هشداری باشد به شما کــه در بیداری به دنبال برآورده کردن آن خواســـته‌ها باشید.

 

آیا ترفندی وجود دارد کــه بتوان مانع از دیدن خواب مار شد و یا کاری کرد کــه خواب‌مان در مورد مار باشد؟

 

کاندورن به افرادی کــه حس آگاهی بیشتری دارند اشاره مي­ کند و مي­ گوید شفا دهنده­ ها یا روان درمانگران، تمرین‌کنندگان یوگا، مدیتیشن یا خالقان آثار بسیار بیشتر احتمال دارد خواب مار مي­ بینند. اگر مي­خواهید تصویر مار را در خواب­ های خود ببینید، خلاق بودن را تمرین کنید یا حس آگاهی خود را بهبود ببخشید.

 

فراتر از روش­های تحلیلی، چه نمادگرایی­ هایی در مورد خواب مار وجود دارد؟

کاندورن اشاره مي­ کند: «فرهنگ­های سراسر جهان این تصویر را به رسميت مي­شناسند و این تصویر در گنجینه­ های هنری هر دوره­ی زمانی به وفور یافت مي ­شود». برای مثال «مار رنگین کمان اســـترالیا» و «ماری با سرِ زن چینی» کــه انسان­ها را خلق کرده اســـت نشان دهنده­ نماد جهانی و پایدار مارها هستند. کاندورن بیان مي ­کند: «در دنیای مدرن غرب، به خاطر وجود تفسیرهایی از آموزه‌های کتاب مقدس کــه مار را باعث سقوط و هبوط آدم از بهشت مي‌دانند، در فرهنگ آن‌ها مار به موجودی منفور تبدیل شده اســـت».

 

چه کسی بیشتر احتمال دارد کــه در مورد مار خواب ببیند؟

کاندورن مي­گوید کــه تقریباً در هر ۲۰ خوابی کــه مي‌بینیم یک بار خواب مار وجود دارد. افرادی کــه بسیار خلاق هستند و با وجدان و یا آگاهی خود در هارمونی و سازگاری هستند به احتمال زیاد بیشتر خواب مار مي­بینند.

 

آیا به ویژه دیدن مار سمي در خواب معنی خاصی در بر دارد؟

کاندورن مي­گوید: « این نوع خواب نشان دهنده­ نگرش فرد نسبت به خرد اســـت، گاهی اوقات شاید به دلیل ترس از آن باشد کــه چیزی را از دست بدهیم یا پشت سر جا بگذاریم.»

 

 

4.3/5 - (6 امتیاز)

حمید جعفری

حمید جعفری فعال حوزه محتوا و سئو و مدیر سایت نیک شو ، امیدوارم محتوای این سایت راهی باشد برای زندگی بهتر و لذت بخش تر ......

نوشته های مشابه

‫4 نظرها

  1. سلام، ببخشید من خواب دیدم که خاله گوجیکم ۲ تا مار میاره خونه بابا بزرگم که خاله بزرگم بهش میگه اینارو ببر بیرون من میترسم انگار تخمم گذاشتن! خاله بزرگم که مجردم هستن خیلی میترسه ازشون
    هم ماره قهوی هست هم مشکی ، ممنون میشم تعبیرش بدونم

  2. سلام.اگه لطف کنید تعبیر کنید ممنون میشم.درخواب دیدم یک مار حدود یک متری بادوسر در حمام بزرگ هست ومن با فشارشدید آب شیلنگ آن را به گوشه دیوارپرت میکنم.دررامیبندم درزهای دررامسدودمیکنم ومیرم که کمک بیارم.

  3. تو یک صحرایی بودم و مار به من و همسرم دائم حمله میکرد ولی نتونست نیش بزنه اول خواستیم با یک اهن تی. بکشمیش ولینشد و بعد یک شلنگ اب اونجا بود و بهطرف اون با اب پاشی حمله کردیم و اون فرار کرد ورفت تو یک دریاچه و بعدش به یک دختر تبدیل شد و رفت تو یک ماشین که یک یا دو نفر آقا هو داخل اون ماشین بود . مار تبدیل به دختر یا خانم شد. تفسیر چیه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا