تعبیر خواب

تعبیر خواب قفل | بستن قفل | قفل و زنجیر | بستن در

تعبیر خواب قفل | بستن قفل | قفل و زنجیر | بستن در

تعبیر خواب قفل | بستن قفل | قفل و زنجیر | بستن در

تقریبا تمامی معبران قفل را به اعتماد تعبیر می کنند ، به هر حال ما در این مطلب تمامی انواع خواب قفل را به همراه تعبیر خاص شان برایتان آورده ایم. معمولاً درب خانه ای را قفل می‌کنیم که صاحب آن را نمی‌شناسیم و یا به شخص درون خانه اعتماد کافی نداریم بنابراین دیدن قفل در خوابی نماد و سمبلی از اعتماد در نظر گرفته می‌شود. البته معبرین قدیم مانند ابن سیرین باز شدن قفل را به گشایش در کارها تعبیر کرده‌اند.

 

اگر کسی در خواب در حال باز کردن قفل بود، گره گشایی می کند و اگر قفل بازی را به جایی می زد و قفل کرد، خسارتی در پی دارد. اگر قفلی را در حال بازکردن نتوانست باز کند، مشکلی دارد که حل آن طول خواهد کشید. اگر دیدید که قفلی دارید که نمی دانید کلیدش را کجا گذاشته اید خوب نیست چون با مشکلی روبه رو می شوید.

 

ابن سیرین می‌گوید:

اگر در خواب ببینی قفل را باز کرده‌ای، تعبیرش این است که در کارها و امور تو گشایش بوجود می‌آید و ممکن است حج را به جا بیاوری.اگر ببینی نمی‌توانی قفل را باز کنی، یعنی کار تو با درنگ و وقفه و کندی انجام می‌شود.

 

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

دیدن قفل به خواب بر پنج وجه است.
ساختن کار (انجام یافتن کار).
حجت (سلامتی).
منفعت.
زن.
اعتماد کردن به مصلحتی که به وی پیوندد (اعتماد به شخصی درستکار).

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب دیدید که در خانه ای را قفل می‌کنید که صاحبش را می‌شناسید به آشنائی که صاحب آن خانه است اعتماد می‌کنید یا به یک نفر در شرایط او.
اگر در خواب دیدید که قفلی را به زحمت باز می‌کنید در کاری با رنج و تلاش زیاد توفیق حاصل می‌کنید. اگر دیدید که قفلی دارید که نمی‌دانید کلیدش را کجا گذاشته‌اید خوب نیست چون با مشکلی روبه رو می‌شوید. اگر دیدید که در خانه خودتان قفل است و شما کلید ندارید تا آن را بگشائید به همسرتان به طور درست اعتماد دارید.

 

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن قفل در خواب، علامت سردرگمی است.اگر خواب ببینید قفلی با کلید باز می‌شود، علامت آن است که می‌توانید کسی را بشناسید که در صدد آسیب رساندن به شماست.

 

اگر خواب ببینید قفلی با کلید باز نمی‌شود، نشانه آن است که در امور عاطفی مورد ریشخند دیگران قرار خواهید گرفت. و سفرهای دریایی پرخطر، سودی برای شما به دنبال نخواهد داشت.

 

تعبیر خواب کلید

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کلید، مردی است که مشکلات کارها را حل می‌کند و همچنین تعبیرش پیروزی بر دشمن می‌باشد.

 

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی کلید آهنی داری، تعبیرش این است که قوت و نیرو خواهی داشت و اگر مسی یا برنجی باشد، تعبیرش این است که حرف و سخن تو نافذ و تاثیرگذار خواهد بود، یا چنانچه از نقره یا طلا باشد، یعنی مال و اموال به دست می‌آوری، ولی اگر جنس آن چوبی باشد، سود و منفعت آن کمتر است.

 

تعبیر خواب باز شدن قفل با کلید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: داشتن کلید در خواب خوب است بخصوص اگر بتوانید به مدد کلید قفل در بسته ای را بگشائید و پشت آن در نیز چیزهای خوب بیابید و ببینید. کلید درخواب تقریباً همان تعبیری را دارد که در بیداری از کلید انتظار داریم. کلید وسیله ای است برای گشودن قفل‌ها و درهای بسته و در خواب نیز به توانایی انجام امور مشکل تعبیر می‌شود.

 

تعبیر خواب کلید و قفل بزرگ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید کلیدی بزرگ دارید که نمی‌دانید که به کدام قفل می‌خورد خواب شما می‌گوید قدرت انجام کارهای بزرگ را خواهید یافت ولی فرصت و موقعیت به دست نمی‌آورید. اگر ببینید قفل بزرگی هست و شما کلید کوچکی در دست دارید برای انجام کاری بزرگ احساس حقارت و کوچکی خواهید کرد یا امکان به دست نمی‌آورید.

 

تعبیر خواب قفل و کلید آشنا

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید قفل و کلید آشنایی هست اما شما نمی‌توانید آن را بگشایید با مشکی رو به رو می‌شوید که از حل آن در می‌مانید. اگر ببینید دیگری کلید می‌سازد و به شما می‌دهد خدمتی در حق شما انجام می‌دهد و راه موفقیت را به رویتان می‌گشاید.

 

 

4.7/5 - (3 امتیاز)

حمید جعفری

حمید جعفری فعال حوزه محتوا و سئو و مدیر سایت نیک شو ، امیدوارم محتوای این سایت راهی باشد برای زندگی بهتر و لذت بخش تر ......

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا