تعبیر خواب

تعبیر خواب قدم زدن در قبرستان | سر قبر نشستن

تعبیر خواب قدم زدن در قبرستان | سر قبر نشستن

تعبیر خواب قدم زدن در قبرستان | سر قبر نشستن

به طور کلی تعبیر خواب دیدن قبرستان این اســـت کـــه شما در زندگی تان با افراد درستی نشست و برخاســـت ندارید و باید از آن ها جدا شوید. در ادامه همه انواع تعبیر خواب های قبرستان را به شما خواهیم گفت. به عقیده فروید، شخصیت انسان کوه یخی اســـت کـــه قسمت خودآگاه، تنها نوک آن به حساب ميآید و بقیه اش ناخودآگاه اســـت. قسمت عمده‌ای از ناخودآگاه، در خواب هوشیار ميشود کـــه معمولا روانشناسان برای حل مشکلات روحی به بررسی خواب‌ها ميپردازند.

 

ابن سیرین

دیدن قبرستان در خواب را ارتباط و همنشینی با افراد نادان و جاهلی ميداند کـــه این افراد دین و دنیای خود را در فساد و پوچی از بین ميبرند همچنین دیدن زیارت اهل قبور در خواب به گفته ابراهیم کرمانی دلداری اهل زندان (کسانی کـــه در زندگی خود دچار مضیقه و تنگنا شده‌اند) اســـت.

تعبیر خواب قدم زدن در قبرستان | سر قبر نشستن

ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب زیارت اهل قبور: دلداری اهل زندان (کسانی کـــه در زندگی خود دچار مضیقه و تنگنا شده‌اند) اســـت.اگر ببینی لباس قبرکنان را پوشیده‌ای، یعنی به خدمت مردی پست و کوته‌فکر مشغول ميشوی.تعبیر خواب رفتن به قبرستان: نشانه ی آن اســـت کـــه برای موفقیت در برنامه ها و اهداف خود،خشنود خواهید شد.

 

شیخ طوسی

تعبیر خواب رفتن به سر قبر: اگر دیدی کـــه بالای سر قبری رفتی و نشستی اما فاتحه نخواندی دلیل بر اینکـــه فردی میخواهد برایتان دردسر فراهم نماید و یا اینکـــه قصد دارید به کاری خطرناک دست بزنید.

 

امام جعفر صادق (ع)

در مورد رویت قبرستان ميفرمایند کـــه تعبیر این خواب ميتواند بر سه وجه باشد.
غم
زندان
محنت

 

تعبیر خواب ساختن قبرستان

امام صادق (ع)

اگر در خواب ببینی قبرستانی ساخته‌ای، تعبیرش این اســـت کـــه برای آخرت سعی و کوشش ميکنی.

تعبیر خواب قدم زدن در قبرستان | سر قبر نشستن

تعبیر خواب قبرستان بقیع

رفتن به قبرستان بقیع از دیدگاه جمعی از معبران نشانه ی ان اســـت کـــه بزودی اتفاقات و یا خبرهای خیر و خوبی بدست شما خواهد رسید کـــه طبق این اخبار زندگی شما روبه بهبود خواهد رفت.

 

تعبیر خواب قبرستان از دیدگاه معبرین غربی

آنلی بیتون

اگر خواب ببینید در قبرستانی زیبا و سرسبز هستید، دلالت بر آن دارد کـــه اخبار سلامت کسی را ميشنوید کـــه بکلی از زنده ماندنش قطع امید کرده بودید، و مالک زمین‌هایی کـــه دیگران اشتباهاً آن‌ها را اشغال کرده بودند، خواهید شد.دیدن قبرستانی متروک و پر از بوته‌های خار، دلالت بر آن دارد کـــه عمر طولانی خواهید کرد و مرگ تمام عزیزان خود را خواهید دید، فردی بیگانه از شما مراقبت خواهد کرد.

 

اگر افراد جوان خواب ببینند از خیابان‌های قبرستانی کـــه سکوت مرگبار فضایش را احاطه کرده اســـت، عبور ميکند، دلالت بر آن دارد کـــه با محبت و عشق دوستان خود مواجه ميشوند.

 

اگر عروسی خواب ببیند هنگام ازدواج از قبرستانی ميگذرد، نشانه آن اســـت کـــه در اثر تصادف شوهر خود را از دست ميدهد.

تعبیر خواب قدم زدن در قبرستان | سر قبر نشستن

اگر مادری خواب ببیند گلهای تازه به قبرستان ميبرد، دلالت بر آن دارد کـــه آرزومند پایداری خانوادة خود و سلامت آن‌ها اســـت.

 

اگر بیوه ای خواب ببیند در تاریکی شب وارد قبرستان ميشود، دلالت بر آن دارد کـــه لباس عزا را از تن درمی آورد و لباس عروسی بر تن خواهد کرد.

 

اگر اشخاص مسن خواب قبرستان ببینند، دلالت بر آن دارد کـــه به سفری خواهند رفت کـــه برایشان آرامش و آسودگی به ارمغان ميآورد.

 

اگر خواب ببینید کودکان در قبرستان گل ميچینند و به دنبال پروانه‌ها ميدوند، دلالت بر آن دارد کـــه هیچ عزیزی را از دست نميدهید و عزادار نميشوید.

تعبیر خواب قدم زدن در قبرستان | سر قبر نشستن

تعبیر خواب گریه کردن در قبرستان و بر سر قبر

خوب نیست . اگر بر سر قبر دیدید کـــه به حال خود گریه می کنید کسب و کارتان خوب خواهد شد.

 

در ادامه 11 تعبیر رایج برای خواب قبرستان را با هم مرور می کنیم:

۱.تعبیر خواب قدم زدن با آرامش و خیال راحت در قبرستان

اگر در خواب ببینید کـــه با خیالی راحت و در آرامش در قبرستان راه ميروید، این خواب نمادی از تغییرات مثبت در آینده اســـت. این تغییرات سریع تر از آنچه فکرش را ميکنید به سراغ شما ميآیند. جابه‌جایی خانه یا حتی مهاجرت از کشوری به کشور دیگر نمونه هایی از این تغییرات هستند. برخی اوقات هم این تحولات شامل تغییر شغل یا ترفیع درجه و ارتقاء شغلی ميشود. با تغییرات نجنگید. شما در این نقطه و زمان از زندگی خود به آنها نیاز دارید. باید به خودتان زمان بدهید و به آنها خوب فکر کنید. به سرعت از کنار آنها رد نشوید و آنها را نادیده نگیرید.

 

۲. اگر مادری در خواب ببیند کـــه گل‌های تازه به قبرستان ميبرد

اگر مادری در خواب ببیند کـــه گل‌های تازه به قبرستان ميبرد، تعبیر آن اســـت کـــه خانواده او از سلامت خوبی برخوردار هستند.

 

اگر زن بیوه جوانی در خواب خود را در قبرستان ببیند، این خواب نمادی از یک ازدواج نزدیک و قریب الوقوع اســـت.

 

۳. تعبیر خواب کودکانی کـــه در قبرستان از روی قبر گل بر ميدارند

اگر در خواب ببینید کـــه کودکان از روی قبرها یا زمین قبرستان گل بر ميدارند، این خواب نمادی از سلامت، رفاه، دوستی صادقانه و یک زندگی خانوادگی شاد اســـت.

 

۴. تعبیر خواب قدم زدن در قبرستان و میان قبرها

اگر شما فردی جوان هستید و در خواب ميبینید کـــه از باریکـــه‌های میان قبرها عبور ميکنید، این خواب نشان دهنده نگرش دوستان شما اســـت و به این معناســـت کـــه دوستانتان شما را بسیار دوست دارند و بهترین چیزها را برای شما ميخواهند. آنها هرگز حسادت نميکنند و از اینکـــه در زمان لازم به شما کمکی برسانند خوشحال ميشوند.

 

با این وجود، این خواب ميتواند به این مفهوم هم باشد کـــه ناراحتی و سوگواری به دلیل مشخصی وارد زندگی تان ميشود. حتی ممکن اســـت شما افسرده شوید. دوستان شما هرچقدر هم کـــه سخت تلاش کنند باز هم نميتوانند در این شرایط به شما کمکی کنند. شما باید به تنهایی از این مرحله عبور کنید.

 

متاسفانه باید بدانید کـــه دیدن قبرستان در خواب مثل هر پدیده یا هر چیز دیگری تعابیری وحشتناک هم به همراه دارد.

تعبیر خواب قدم زدن در قبرستان | سر قبر نشستن

۵. تعبیر خواب با ناراحتی و ناامیدی در قبرستان راه رفتن

اگر در خواب ببینید کـــه در قبرستان راه ميروید و اندوه و ناامیدی بسیار زیادی را در خود احساس ميکنید، تعبیر آن اســـت کـــه شاید در زندگی خود انتخاب نادرستی کرده اید. باید موضع خود در برابر برخی افراد و وقایع را بار دیگر مورد بررسی قرار بدهید. این کار به شما کمک ميکند تا هر مشکلی کـــه با آن سر و کار دارید را برطرف کنید. اگر هیچ کاری انجام ندهید، عواقب خطرناکی در انتظارتان خواهد بود.

 

۶. تعبیر خواب ازدواج کردن در قبرستان

اگر شما زنی هستید و در خواب ميبینید کـــه در قبرستان ازدواج ميکنید، این خواب نشانه‌های بسیار بدی به همراه دارد و تعبیر آن اســـت کـــه همسر شما در اثر تصادف از دنیا خواهد رفت. اگر فرد جوانی محبوب یا معشوق خود را در خواب در قبرستان ببیند، تعبیر آن اســـت کـــه این دو نفر به عنوان یک زوج با سختی‌ها و دشواری هایی روبه‌رو ميشوند. ازدواجی برای این دو نفر دیده نميشود. بعلاوه این دو نفر محکوم هستند کـــه شاهد ازدواج یکدیگر باشند.

 

۷. تعبیر خواب راه رفتن در قبرستان در فصل زمستان

اگر در خواب ببینید کـــه در فصل زمستان در قبرستان راه ميروید، تعبیر آن اســـت کـــه شما فقیر ميشوید و از فلاکت و بیچارگی رنج ميبرید. شما باید هر کاری کـــه ميتوانید انجام بدهید تا خودتان را در حرکت نگاه دارید. دوران سختی را پیش روی خواهید داشت اما همیشه در هر چیز یا ماجرای تلخ و ناخوشایند خیری پنهان اســـت. سختی‌های شما درس‌های لازم و ضروری را برای شما در خود دارند کـــه در آینده برای شما مفید واقع ميشوند.

 

۸. تعبیر خواب قبرستان پرنور

مقدار نوری کـــه داخل و اطراف قبری کـــه در خواب دیده‌اید مشاهده ميشود تاثیر قابل توجهی بر تعبیر این خواب دارد. برای مثال اگر در خواب ببینید کـــه نوری از قبر بیرون ميآید، این خواب نشانه خوشبختی و بخت و اقبال مساعد اســـت. تعبیر این خواب آن اســـت کـــه در انتهای این راه تاریک نور و روشنی در انتظار شما ایستاده اســـت و به این ترتیب پس از پشت سر گذاشتن دوران سختی نعمت‌ها و موهبت‌های بسیار زیادی دریافت خواهید کرد.از طرف دیگر، قبری کـــه غرق در تاریکی و تیرگی اســـت نمادی از سختی‌ها و موانعی اســـت کـــه سر راه خواب بیننده قرار خواهد گرفت.

 

۹. تعبیر خواب تابوت داخل قبری در قبرستان

اگر در خواب ببینید کـــه تابوتی درون قبری در قبرستان اســـت، تعبیر آن اســـت کـــه شما از احساسات واقعی خودتان فرار ميکنید. احتمالا، این احساسات غم و پشیمانی هستند. با احساسات واقعی خودتان روبه‌رو شوید و اجازه دهید کـــه این احساسات ذوب شده و از شما خارج شوند.

 

۱۰. شرکت در مراسم حمل تابوت از مسجد تا قبرستان

اگر در خواب ببینید کـــه همراه دیگران تابوت را از مسجد به قبرستان ميبرید، این خواب تعبیری خوشایند دارد و به این مفهوم اســـت کـــه شما رابطه‌ای محکم با خانواده تان دارید و آنها شما را در زندگی بسیار حمایت ميکنند.

 

۱۱. رفتن به قبرستان و سر قبر کسی

اگر در خواب ببینید کـــه سر قبر کسی ميروید، این خواب نشان دهنده موقعیتی قابل توجه و ارزشمند اســـت- بویژه اگر آن فرد در عالم واقع یکی از دوستان یا عزیزان شما به شمار ميرود. شاید فردی کـــه در خواب در قبر دیده‌اید خبرهایی را در مورد مرحله مهمی در زندگی فردی به شما ميدهد یا شما را به رویداد مهمی مثل جشن عروسی یا جشن موفقیت‌های حرفه‌ای و کاری دعوت ميکند.

 

 

2.8/5 - (19 امتیاز)

نوشته های مشابه

یک نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا