تعبیر خواب

تعبیر خواب فرار از پلنگ | آمدن پلنگ به منزل

تعبیر خواب فرار از پلنگ | آمدن پلنگ به منزل

تعبیر خواب فرار از پلنگ | آمدن پلنگ به منزل

اگر پلنگ در خواب دیدید مطمئنا به دنبال تعبیر آن هستید ، در ادامه برایتان کامل ترین تعبیر خواب پلنگ را قرار داده ایم کـــه می توانید بخوانید. تعبیر دیدن پلنگ در خواب به معنای دشمن جوانمرد اســـت. این‌گونه خواب ها خبر از روبرو شدن با مشکلی خصمانه ميدهند. اگر در جنگ با پلنگ پیروز شوید از شر آن دشمن رهایی خواهید یافت.

 

تعبیر خواب فرار از پلنگ – تعبیر خواب بچه پلنگ – تعبیر خواب دوستی با پلنگ – تعبیر خواب یوز پلنگ – تعبیر خواب کشتن پلنگ

 

مانند تمامی گربه سانان بزرگ، پلنگ در رویا نشانه خشم، مزاج تند، کینه توزی، بی‌رحمی، شجاعت، شور و شوق، حتی اشتیاق نگه داری از فرزندانتان؛ به دلیل خال‌های پلنگ کـــه مانند چشم‌هایی نگاه ميکنند اســـت. پلنگ در اساطیر نمایانگر نگاهبان اعظم اســـت – به معنای هوشیاری وسیع

 

(کتاب فرهنگ تفسیر رویا)

 

تعبیر دیدن پلنگ در خواب از دیدگاه کارل گوستاو یونگ

دیدن پلنگ در خواب نشانه وجود خطری در نزدیکی شماســـت و دشمنانی کـــه تلاش ميکنند به شما صدمه بزنند. بیانگر تاریکی، مرگ و تولد دوباره اســـت. جنبه‌ی مثبت‌تر آن، این اســـت کـــه پلنگ‌ها به معنی قدرت و زیبایی هستند. احساسی را کـــه در خواب دارید در نظر گیرید تا بتوانید تعیین کنید کـــه کدام یک از این معانی را داراســـت.

 

دیدن پلنگ وحشی در رویا بیانگر این اســـت کـــه شما در نهایت بر مشکلات خود با مقاومت غلبه خواهید کرد.اگر پلنگ در قفس باشد، بیانگر این اســـت کـــه به سادگی بر هر مانعی غلبه خواهید کرد.رویای دیدن پلنگ به این معنی اســـت کـــه شما همان کسی هستید کـــه هستید، درست مثل پلنگ کـــه نميتواند نقاط روی پوست خود را تغییر دهد.

 

خواب دیدن اینکـــه پلنگ را ميکشید به موفقیت در پروژه‌های شما اشاره دارد.اگر در خواب پلنگ به شما حمله ميکند بیانگر این اســـت کـــه شما از موفقیت آینده خود بیش از حد مطمئن هستید. شما مشکلات و چالش‌هایی را کـــه مجبور به تحملشان هستید را درک نميکنید.

تعبیر خواب فرار از پلنگ | آمدن پلنگ به منزل

یوسف نبی علیه السلام گوید: اگر در خواب پلنگ ببیند از پادشاه نیکویی ببیند و حرمت بزرگی را بدست خواهد آورد.محمدبن سیرین گوید: پلنگ در خواب، دشمن قوی و توانا اســـت.

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن پلنگ در خواب بر سه وجه اســـت.

دشمن قوی

مال یافتن از دشمن

ترس از پادشاه

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: وقتی پلنگ در خواب ميبینیم خودمان بهتر ميتوانیم بفهمیم و مشخص کنیم کـــه چه کسی در زندگی ما چنین قدرتی دارد کـــه به شکل پلنگ در خواب ما ظاهر ميشود اما به طور کلی پلنگ در خواب دشمنی اســـت کـــه گذشت و مردانگی هم دارد و چه بسا وقتی بر ما چیره شود بدون رساندن آزار بگذرد و پی کار خویش برود. اگر پلنگ در خواب دیدیم با دشمنی کـــه به هر صورت از ما قوی تر اســـت روبرو ميشویم و خواب ما از یک برخورد نابرابر خصمانه خبر ميدهد.

 

لوک اویتنهاو ميگوید: پلنگ: ترس

 

تعبیر خواب جنگ با پلنگ

آنلی بیتون ميگوید:اگر خواب ببینید پلنگی به شما حمله ور ميشود، نشانه آن اســـت کـــه در اثر اعتمادی نابجا آینده خود را خراب خواهید کرد.دیدن پلنگی در قفس، علامت آن اســـت کـــه دشمنان شما را محاصره ميکنند اما نميتوانند زیانی به شما برسانند.اگر خواب ببینید در جنگل، پلنگ‌ها از شما ميگریزند، نشانه آن اســـت کـــه در امور عاطفی یا شغلی خود با دردسرهایی مواجه خواهید شد، اما با تلاش و پشتکار بر مشکلات فائق خواهید شد.

 

ابراهیم کرمانی ميگوید: اگر در خواب ببینی با پلنگ جنگ و دعوا ميکنی ولی هیچکدام پیروز نشده‌اید، تعبیرش این اســـت کـــه از «پادشاه» دچار ترس و وحشت زیادی ميشوی، و یا اینکـــه دچار بیماری شدیدی خواهی شد، ولی بهبود پیدا ميکنی.

 

ابن سیرین ميگوید: اگر ببینی با پلنگ جنگ کردی و پلنگ غلبه کرده، با دشمن جنگ ميکنی و دشمن غلبه ميکند، ‌‌‌‌‌ ولی اگر تو بر پلنگ غلبه کرده‌ای، تعبیرش نیز این اســـت کـــه تو بر دشمن غلبه ميکنی .

 

مطیعی تهرانی: اگر دیدیم کـــه پلنگ را فراری دادیم و آن حیوان قدرتمند از ما گریخت بر چنین دشمنی پیروز ميشویم اگر دیدیم کـــه بر پشت پلنگ نشسته‌ایم باز نشان پیروزی و چیرگی ماســـت و اگر پلنگ سر به دنبال ما نهاده بود دشمن بر ما تسلط ميیابد و خطری بزرگ تهدیدمان ميکند.

 

تعبیر خواب شیر پلنگ خوردن

ابراهیم کرمانی: اگر بیند شیر پلنگ همی خورد، دلیل کـــه از دشمن ترسی بدو رسد و سرانجام ایمن شود. اگر بیند پوست پلنگ یا اســـتخوان یا موی او را فراگرفت، یاکسی بدو داد، دلیل کـــه از مال دشمن به قدر آن، چیزی بیابد.

 

تعبیر خواب کشتن پلنگ

ابراهیم کرمانی ميگوید: اگر ببینی پلنگ را کشته‌ای، از اسلام رویگردان ميشوی و در تعبیر آن خیری وجود ندارد.

 

آنلی بیتون: کشتن پلنگ در خواب، نشانه توفیق در کارهاســـت.

 

تعبیر خواب پوست پلنگ

مطیعی تهرانی:

داشتن پوست پلنگ غنیمت اســـت و خریدن پوست پلنگ تحصیل مالی اســـت کـــه به دست آوردن آن بیشتر از خود پول شما را خوشحال ميکند.پوستین پلنگ و یوز پلنگ و دیگر درندگان تیره گربه سانان معرف زنی نجیب و با شخصیت و مال دار اســـت.آنلی بیتون: دیدن پوست پلنگ در خواب، نشانه آن اســـت کـــه فردی نادرست امتیاز و منافع شما را به چنگ ميآورد.

 

 

2.9/5 - (7 امتیاز)

حمید جعفری

حمید جعفری فعال حوزه محتوا و سئو و مدیر سایت نیک شو ، امیدوارم محتوای این سایت راهی باشد برای زندگی بهتر و لذت بخش تر ......

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا