تعبیر خواب

تعبیر خواب غرق شدن در آب زلال | خواب افتادن در آب

تعبیر خواب غرق شدن در آب زلال | خواب افتادن در آب

تعبیر خواب غرق شدن در آب زلال | خواب افتادن در آب

خواب غرق شدن در آب حتما مي تواند دلهره آور باشد ، این کــه در آب افتاده اید و نمي توانید کاری کنید و در حال خفه شدن هستید واقعا وحشتناک اســت. اما تعبیر این خواب چیست؟ دیدن غرق شدن در خواب بسته به محل غرق شدن (دریا، دریاچه و…) تعابیری متفاوت به همراه دارد. در ادامه با تمامی تعبیر های غرق شدن در آب و … بیشتر آشنا می شوید.

 

تعبیر خواب آب

دیدن آب در خواب نشان دهنده حالات روحی و جریان انرژی احساسی است. آب به دلیل خاصیت طبیعی که دارد، در به تصویر کشیدن چگونگی روابط ما با احساساتمان تاکید دارد. برای مثال ما غرق در احساساتمان می‌شویم یا احساس می‌کنیم آب سردی بر آتش درون ریخته‌ایم. اغلب اوقات تصویر آب به ما احساس پاکیزگی و سرحال آمدن می‌بخشد.

 

آب همچنین نمایانگر توان بالقوه ما برای تجربه عواطف بسیار است، زیرا که آب می‌تواند به هر شکلی درآید و به هر سو برود. چگونگی ارتباط ما با آب چگونگی رویارویی ما با عواطف و حالات مختلف روحی را نشان می‌دهد.

 

معبران غربی بر این باورند که خواب دیدن درباره آب بسته به جزئیات خواب می‌تواند تعبیر مثبت و یا منفی داشته باشد. آب سمبل مهمی در رویا به شمار می‌رود چرا که از عناصر چهارگانه زندگی است و دیدن آن در خواب سمبل مشکلات، موقعیت‌ها و احساسات است.

 

دیدن آب صاف و زلال نشانه صلح و آرامش است و اگر آب تیره باشد نماد سختی‌هاست. نوشیدن آب در خواب نشانه تشنگی شما برای رسیدن به مراتب بالای دانش و بینایی معنوی در زندگی واقعی است.

 

برايت مى‌گويد: ديدن آب در خواب، نشانه‌ى كيفيت و چگونگى حالات درونى شما است و آب پاک و زلال، نشانگر موفقيت و پيروزى شما مى‌باشد. آب كثيف و كدر نيز نشانه‌ى روابط مشكوك و نامطمئن است. یونگ نیز می‌گوید که دیدن آب در خواب نماد ذهن ناهشیار آدمی است. آب جوهره روح و روان و جریان انرژی زندگی است.

تعبیر خواب غرق شدن در آب زلال | خواب افتادن در آب

تعبیر خواب غرق شدن در آب به چه معناست؟

 

تعبیر خواب غرق شدن

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن غرق شدن به خواب بر چهار و جه اســت.

مال بسیار.

بخت واقبال درکارها.

صحبت وهمنشینی با مردم بی مذهب.

منفعت.

تعبیر خواب غرق شدن در آب زلال | خواب افتادن در آب

تعبیر غرق شدن در خواب

 

جابرمغربی گوید:

اگر بیند کــه در آب غرق شده و بمرد، دلیل کــه در شغل دنیا غرق گردد.

 

اگر بیند آب او را فرو برد و باز او را بالا آورد. دلیل کــه کار دنیا کــه به دست آورده بگذارد و راه آخرت گزیند. اگر بیند ملکی یا حیوانی از او غرق شد، دلیل کــه از کاری فرو ماند و عاقبت رهایی یابد.

 

لوک اویتنهاو:

غرق شدن یا فرو رفتن در آب: بدبختی

در حال غرق شدن: اتفاق بزرگ

غرق شدن: یک خوشبختی بزرگ را از دست مي‌دهید، یا ازدواجی بد خواهید داشت

شاهد غرق شدن کسی بودن: سود

 

آنلی بیتون مي‌گوید:

اگر خواب ببینید غرق مي‌شوید، علامت آن اســت کــه زیان مالی خواهید دید. اما اگر در حین غرق شدن به گونه ای خود را نجات دهید، نشانه آن اســت کــه از مقام کنونی خود به شهرت و ثروت دست خواهید یافت.

 

اگر خواب ببینید دیگران غرق مي‌شوند، و شما برای نجات آن‌ها مي‌شتابید، علامت آن اســت کــه به دوست خود کمک مي‌کنید تا به مقام درخوری دست یابد.

تعبیر خواب غرق شدن در آب زلال | خواب افتادن در آب

تعبیر خواب غرق شدن در آب دریا

 

تعبیر خواب غرق شدن در دریا

نفایس الفنون: اگر بیند کــه در دریا غرق شد و بمرد و بعد از آن وی را بالا افکند، دلیل کــه در کار دنیا به حرص غرق شود. اگر بیند کــه غرق شد و باز از دریا بیرون آمد، دلیل اســت کــه از کار دنیا خلاصی یابد.

 

مطیعی تهرانی:

اگر خود را در دریا در حال غرق شدن ببینید گرفتار مشکلاتی مي‌شوید.

اگر درون آب روان و خروشان غوطه ور می خوردید با زور مندی دست و پنجه نرم می کنید که احتمالا زیانی به شما نمی رساند ولی تمام نیرویتان را صرف می کند و می گیرد.

 

لوک اویتنهاو: غرق شدن در دریا: بدبختی کــه به دست خود موجب شده‌ایم

 

محمد ابن سیرین گوید:

اگر درخواب بیند در دریا غرق شد، دلیل کــه پادشاه او را هلاک کند.

 

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن غرق دریا نعمت بود

 

تعبیر خواب افتادن در آب به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند كه در آب بیفتاد، دلیل كند كه در رنج و غم گرفتار شود.

 

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:
اگر در خواب ببینی که با بدنی نیرومند در آب فرو رفته‌ای بدان معنیست که به شغل سختی مشغول می‌شوی که حرف تو را در آن شغل قبول می‌کنند و اگر با بدنی پوشیده به درون آب بروی به استقامت در کارها و ایمان و توکل بر خداوند تعبیر می‌شود.

 

تعبیر آب خوردن:

به روایت ابراهیم کرمانی

اگر در خواب ببینی که مانند سگ مشغول خوردن آب از پیاله هستی نشانگر این است که به خوشگذرانی مشغول خواهی شد اما در عاقبت در اثر کارهایی که انجام می‌دهی دچار بلا و گرفتاری خواهی شد به طریقی که مالی که جمع کرده‌ای را بین مردم بذل و بخشش خواهی کرد.

 

به روایت بن سیرین

اگر بيند كه از آب صاف خوشگوارى بسيار بخورد، دليل كند كه عمرش دراز بود و معيشت وى خوش بود.

اگر بيند كه آب شور همى خورد، تاويل به خلاف اين بود و اگر بيند كه از دريا آب خوشگوار همى خورد، دليل كند كه به قدر آن، از پادشاه مال و نعمت يابد.

اگر بيند كه جمله آب دريا را بخورد دليل كند كه پادشاهى همه جهان را گيرد.

 

مطیعی تهرانی:

اگر در خواب دیدید که در لیوان یا کاسه آب می‌خورید در جشنی عشرت آور و عیش آمیز شرکت می‌کنید که جشن و سرور به شما تعلق ندارد و احتمالا مثل مهمان از آن سهم می‌برید.

 

اگر دیدید یکی در مقابل شما با لیوان یا کاسه و یا ظرف دیگری آب می‌نوشد مجذوب کاری می‌شوید که فکر می‌کنید انجام آن به سود شما می‌تواند باشد. آب ناودان اگر روشن باشد رحمت است و اگر گل آلود و کثیف باشد زحمت است.

تعبیر خواب غرق شدن در آب زلال | خواب افتادن در آب

تعبیر خواب غرق شدن در آب زلال

 

تعبیر خواب غرق شدن در دریاچه

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید زوج جوانی به قایق بر دریاچه ای مي‌رانند و قایقشان ناگهان در آستانه خطر غرق شدن قرار مي‌گیرد ولی آن دو مي‌توانند به گونه ای خود را نجات دهند، نشانه آن اســت کــه دوستی در حق شما مرتکب خطایی مي‌شود. اما با رفتار پسندیده خود مي‌تواند بار دیگر دل شما را به دست بیاورد.

 

تعبیر خواب غرق شدن در رودخانه

محمد بن سیرین: اگر بیند کــه در رود غرق شد، دلیل کند کــه تا به وقت مرگ از غم رهایی بیابد و هر چند رود بزرگ‌تر و صاف‌تر بود، مرد بزرگوارتر و به منزلت و دیانت بهتر بود.

 

تعبیر خواب غرق شدن همسر

آنلی بیتون: اگر زنی خواب ببیند شوهرش در آب‌ها غرق مي‌شود، علامت آن اســت کــه از مرگ کسی عزادار خواهد شد.

 

سایر تعابیر

تعبیر خواب غرق شدن فرزند:

از دیدگاه شیخ طوسی اگر خواب دیدی کــه بچه ی خودت و یا دیگران به داخل اب رفته و مشغول بازی کردن هست و ناگهان شاهد غرق شدن و دست و پا زدذنش هستی دلیل بر اینکــه بخش عمده ای از مال یا ثروتت را از دست خواهی داد و یا اینکــه ضرری جبران ناپذیر بر تو وارد خواهد شد.

 

نفایس الفنون

اگر فردی در خواب ببیند کــه در دریا غرق مي شود و مي ميرد و بعد از آن وی را بالا افکند نشانه این اســت کــه در دنیا به حرص غرق خواهد شد و اگر فردی در خواب ببیند کــه در دریا غرق شد و باز از دریا بیرون آمد نشانه این اســت کــه از کار دنیوی خلاصی پیدا مي کند. مطیعی تهرانی اگر فردی خود را درون دریا در حال غرق شدن ببیند گرفتار مشکلات مي شود.

 

نتیجه گیری: بسیاری از ما خواب زیادی در طول شب می بینیم که یکی از این خواب ها غرق شدن در آب است.ممکن است خواب ببینید که دارید در آب دریا غرق می شوید و … هر کدام تعابیر متفاوتی دارد .در همین راستا نیک شو تمامی معانی و تعبیرهای آن را بیان می کند.

 

 

2.9/5 - (59 امتیاز)

نوشته های مشابه

‫93 نظرها

 1. سلام.من خواب دیدم در عمق استخر بسیار بزگ و بلندی هستم که آب بسیار شفافی داره و خورشید کامل درون اون تابیده و همه چیز روشن است و به خودم میگم باید برم بالا هوا بگیرم همینطور که تقلا میکنم بالا برم تپش قلب گرفتم و داشتم غرق میشدم که یکباره از خواب پریدم

 2. سلام مهسای عزیز ، خواب شما به معنی درگیر بودن شخصیت و احساساتت هست. این احساسات میتونه به شخص دیگه ای باشه یا کاملا درونی (مثلا از کار اشتباهی پشیمون باشی یا به هر دلیلی از خودت راضی نباشی). چاره اش هم غلبه کردن به این احساسات هست تا از خطر غرق شدن نجات پیدا کنی و به روی آب که زلالی و شفافیت داره برسی.

 3. سلام.خواب دیدم در یک رودخانه پاک و زلال درحال شدن بودم ک دو مرد من رانجات دادن.تعبیرش دقیقا چیه؟؟؟

 4. سلام زهره جان ، طبق تعابیر این مطلب نشونه ثروت یا شهرته برای شما.

 5. سلام من دیروزخواب دیدم توی ی دریای خروشان ک آبشم زلال وروشن بودغرق شدم وهرچی بیشتربرای نجات پیداکردنم تلاش میکردم بیشترفرومیرفتم میخواستم بدنم تعبیرش چیه؟؟بده؟؟

 6. سلام آیلین عزیز ، تعبیرش بد نیست ، دست و پا زدن توی آب زلال یعنی شما باید بر احساساتتون غلبه کنید تا به جاهای خوب برسید.

 7. سلام. من دختر مجردم ک با عشقم قرار ازدواج داریم. خواب دیدم با عشقم و خانواده خودم جایی هستیم یه دفه ی آب بزرگی اومد و یه سری ها رو با خودش برد داخل رودخونه انداخت آب رودخونه بسیار شفاف و جریان داشت. عشق من هم افتاد داخل رودخونه و من نگران نگاهش میکردم. ولی خیلی سریع از ی درخت فکر کنم گرفت و اومد بالا. ولی آب سرد بود و خیلی سردش شده بود و من هم کلی کاپشن و پتو پیچوندم بهش و از پشت بغلش کردم ک گرمش بشه و هی خشکش میکردم. خیلی نگرانش بودم. با اینکه پدرم هنوز در جریان نیست ولی من کاپشن پدرم ر گرفتم و پیچوندم بهش و بعد بغلش کردم. سپاس

 8. سلام سهیلای عزیز ، تعبیر خواب : افرادی میخوان که زندگی شما خراب بشه و فردی که دوستش دارید بیشتر از معرض خطر هست و اصل کار شما هستی که باید زندگی رو نجات بدی.

 9. عالی،باعرض سلام.من خواب دیدم که به درون آب افتادم و ازخواب پریدم وقبل افتادن درآب هم ازبرادرم کمک خواستم ولی او گفت دستم کثیف است و دستم راگرفت توروخدا تعبیرش رابرام بگید

 10. سلام ، تعبیر خواب شما رهایی از مشکلات هست که می تونید برای حل مشکلات روی اعضای خانواده حساب کنید.

 11. سلام ،من خواب دیدم افتادم توی اب زلال که سنگهای روشن بزرگ توش داشت ومن خیلی راحت داشتم میرفتم طرف دیگه رودخونه که از اب بیام بیرون ، آب خیلی هم سرد بود ، هنوز به آخر نرسیده بودم از خواب پریدم ، میشه بگین تعبیرش چی هست

 12. سلام فهیمه عزیز ، تعبیر خواب شما رهایی از مشکلات هست.

 13. سلام ، میلاد امام رضا بر شما مبارک ،من خواب دیدم دو تا انگشتر طلا داشتم افتاد توی چاه دستشویی یه جایی که نمیدونستم کجاست ولی من درشون آوردم ، میخواستم ببینم تعبیر خوابم چی هست ، ممنون

 14. خواب دیدم پسر تو یه زمین کشاورزی بازی میکر که کنار جوب داشت غرق می شد نجاتش دادم

 15. سلام خواب دیدم همراه ی دختر بچه از کنار یک سد عمیق و زلال میخواستم برم اون سمتش ولی از سقوط درون آب میترسیدم و سرجام میخکوب شده بودم.اما دختر بچه یهو خودشو انداخت توی آب و در حال غرق شدن بود من از دیگران کمک خواستم و دخترو نجات دادن.

 16. سلام شبنم جان ، تعبیر خواب شما این هست که سودی به شما میرسه.

 17. سلام سعید جان ، اگر شما خودتون دختر رو نجات میدادید تعبیرش سود و پول بود. در این حالت معنی خواب شما کمک کردن به دوستان هست.

 18. سلام من خواب دیدم دخترم در ابی ک رویه زمین بود فرو رفت و من برایه نجاته او دستم را درون اب بردم و او دستم را گرفت و بیرون آمد و من هم کلی گریه کردم
  تعبیر این چیست؟ایا بده؟؟

 19. سلام خواب دیدم که با مادر وهمسر و فرزندم دریک رودخانه ای کنار مترو رفتیم واز دختر بچه خود غافل شدیم نا گهان دیدم که اب دخترمو برد دویدم یه آبشار ۱متری بود داخل آن افتاد ودیگر بیرون نیامد خودمو انداختم درون آب هرچه گشتم پیدایش نکردم داد و بیداد و فرداد زدم ازدخواب پریدم

 20. سلام من خواب دیدم نوزاد یک آشنا رو آوردم منزل. مقابل در خواهرم از بغلش پایین میاره و سریع بچه کوچولو دو قدم دوید رفت تو جوب آبی جلوی منزل کا آب شفاف و جریان سریعی داشت بلافاصله آب بردش و از زیر سرش آب خون آلود شد. همه دویند و پلیس و … برای نجات و من وحشتزده کا جواب مرگ امانت مردم رو چی بدم؟! خیلی ترسیده ام. راهنمایی میفرمایید تعبیرش چی هست؟
  در واقعیت بچه حدودا سه ماهش هست و دو قلو نداره. تو خواب حس کردم دو قلو هستن و یکیشون پهلوی من برای چند ساعتی امانته.

 21. خواب دیدم که جنس با ارزشی گرفتم و در رود خانه ای زلال در حال غرق شدن هستم و با خود میگفتم من که تازه به خوش بختی رسیدم برای چه دارپ غرق میشوم که یک دفعه خاله ام دستم را میگیرد و من را نجات میدهد

 22. باسلام بنده خواب دیدم فرزندم از روی پل یه سد به پایین میفته و غرق میشه و اصلا پیداش نکردیم

 23. سلام خواب دیدم که دخترم در رودخانه به زیر اب رفته و من به درون اب پریدم هرچه سعی میکردم به زیر اب روم و نجاتش دهم نمیشدم که با تلاش بسیار به زیر اب رفته و از زیر اب بالا اوردمش تعبیرش چ

 24. سلام مادر من خواب دیده که من از روی کانال پر آب و البته لجن میپرم(بدون اجازه اش و با وجود مخالفتش) اما درون کانال میافتم و کاملا غرق میشوم و هیچ اثری از من باقی نمیمونه. تعبیرش چی میتونه باشه؟؟

 25. با سلام بنده خواب دیدم دختر سه ساله ام در یک آب راکد حالت استخر فرو رفت و من به کمک او شتافتم او را بیرون کشیدم و نفس مصنوعی دادم و دوباره زنده شد و شروع کرد به حرف زدن کرد خیلی نگرانم خواهشمند م تعبیر خ.اب مرا بگویید

 26. سلام ادمین عزیز،لطفا در صورت امکان خواب بنده رو تعبیر کنید:خواب دیدم که با همسر و فرزندانم در جایی هستیم که حوض آب نسبتا بزرگی اونجا بود که آب خیلی زلالی داشت که به صورت اتفاقی پسرم افتاد داخل آب و به انتهای حوض(به صورتی که انگار آب اونو مکید)کشیده شد و یک پیرمردی اونجا بود که بهم گفت بچت بود؟… مُرد!!!منم فریاد میزدم و وقتی که من قصد کردم به داخل آب بپرم از خواب پریدم.خیلی ممنون میشم که تعبیرش کنین.یاحق

 27. سلام وقتتون بخیر ، مشاهده غرق شدن عزیزان به معنی سود و منفعت هست.

 28. با سلام
  من در خواب دیدم مادرم در یک رودخانه خروشان در حل غرق شدن است. من می خواستم در آب بپرم و نجاتش دهم ولی آب به سرعت ایشان را برد و من فقط فریاد می زدم و از خواب پریدم.

 29. سلام من خواب دیدم مادرم افتاد تو ی آب روشن و زلالی ی رودخونه بود و آب رود خونه مادرمو برد.تعبییرش چی میتونه باشه تروخدا‌ کمکم‌کنین

 30. سلام سنای عزیز ، تعبیر خواب شما طبق چیزی که در بالا ذکر شده سود و منفعت هست.

 31. سلام
  من خواب دیدم در آبی گل و لای و کم عمق مثل جوی یا آبراهای کشاورزی افتادم و بعضی از وسایلام مثل ساعتم درونش افتادن که برداشتمشون و از آب اومدم بیرون! پایین پاچه شلوارم و پایین آستین پیراهنم خیس شده بود که توی آفتاب سریع خشک و تمیز شد!
  تعبیرش چی میشه لطفا، ممنونم.

 32. با سلام ، خواب شما تعبیر خاصی نداره چون نشانه های ناشناخته ای توی خوابتون هست.

 33. سلام پدر من خواب دیده در برکهای که آب زلالی دارد غرق شده لطفا بگین تعبیرش چی میشه…

 34. سلام من خواب دیدم که در باغچه ای بزرگ یهو همه جا پر از آب میشه جوری که درون ان میتوان غرق شد من در آب فرو رفتم انگار که دارم غرق میشوم اما حس خفگی نمیکردم و چشمان در آب باز بود و اب زلال و پاک اما پایین ان تیره بود

 35. سلام من ۲ هفته ای هست که دارم هرشب خواب غرق شدن توی آب زلال میشم تا دیشب توی خواب هام نمیتونستم نجات پیدا کنم ولی دیشب خواب دیدم توی آب تمیز ودر حدی که سنگ های زیر اب مشخص بود غرق شدم و خودم خودمو نجات دادم

 36. سلام خواب دیدم یه استخر خیلی خیلی بزرگ و بسیار بسیار زلال و عمیق که حتی نور خورشید و پرتوهاش قشنگ مشخص بودن و خانومم که چند مدته باهم مشکل داریم تو اب داشت پایین میرفت و دست و پا میزد و من برای نجاتش رفتم و قشنگ بهمدیگه نگاه میکردیم هرکار کردم بیشتروبیشتر پایین میرفتیم تاجاییکه احساس کردم هردومون غرق شدیم نمیدونم و یادم نمیاد اما نجات پیداکردیم فک میکنم غریق نجات نجاتمون دادن ولی یادم نیس
  بعد که نجات پیدا کردیم مشغول حرف زدن شدیم
  تعبیرش چیه؟

 37. سلام سعید عزیز ، این خواب دقیقا داره حالات روحی شما رو بیان میکنه که قلبا دوست دارید با همسرتون زندگی آرومی داشته باشید. نجات پیدا کردن از غرق شدن نشونه خوبی هست برای رابطه شما.

 38. سلام من خواب دیدم که یه آبشار آب خیلی براق و رویایی هست و پایینشم چشمه ی آب روانه و خواهرم افتاد توی آب و رفت زیر آب و من برای کمک کردن بهش پریدم توی آب و اونو از آب آوردم بیرون و بعدش خودمم اومدم بیرون آب تعبیرش چی میتونه باشه ؟؟

 39. سلام ، طبق تعبیری که ارائه شده ، نشانه رستگاری و خبرهای خوب هست.

 40. سلام
  من خواب دیدم با فرزند پسرم و همسرم جایی رفته بودیم و من برای چند لحضه تنهایشان گذاشتم و بعد از برگشت دیدیم پسرم نیست و دنبالش گشتیم و اون نزدیکی یه کانال آب هم هم بود و بعد از گشتن چند نفد گفتن ما داری داخل قسمت عمیق کانال که غرق شده میبینیمش، پس از تقلا زیاد زود رفتیم مسئول اون آب رو پیدا کردیم و اون رفت زیر آب و با لباسهاش برگشت و گفت غرق شده و فوت کرده و من بهش گفتم برو خودش هم بیار و رفت و آورد و من روی دستم داشتم میبردمش سمت مامانش که از حال رفت و بود و از شدت ناراحتی نمیدونستم چیکار کنم و یه لحضه ناخودآگاهم بهم گفت اذان بگو و با صدای بسیار بلند و با گریه شروع به اذا گفتن کردم و یکبار دیدم دستهای پسرم تکون خورد و به آببان اشاره کردم که انگشت پسرم تکون میخوره، اون دید و پسرم و گرفت و روی شونی خودش پسرم و پست گذاشت و زد آب شکمس خالی شد و بنظرم پسرم نجات پیدا کرد.
  ممنون میشم تعبیرشو بفرمایید

 41. با سلام ، طبق تعبیری که بالا ذکر شده ، این خواب نشانه رفع مشکلات برای شماست.

 42. سلام ، دوستم خواب دیده من درون یک رودخانه با آب زلال افتادم و با حالت کرال پشت در جریان مسیر رودخانه دور شدم و رفیق ام هر چی من را صدا می زده من توجهی نمی کردم یا آب من را با خودش داشته می برده، ممنون می شم تعبیر بفرمایید.

 43. سلام ‌. من خواب دیدم که یه گوشه از استخرمون پشتشت اب جمع شده بود رفتم درستش کنم افتادم توش یه لحظه که نگاه کردم یه پرنده از دهنم پرواز کردو رفت وخفه شدم وقتی به هوش اومدم تو اب بود کلا جهان زیر اب روشن بود من داخلش بودم یه خونه ای بود که رفتم توش دوتا خانم توش بودن از یکیشون پرسیدم چی شده گفت نهصد ساله که گذشته دیگه چیزی نگفت به بالای سرم که نگاه کردم اسمان بود که ماه با چندین ستاره دورش جمع شده بودن و دوتا کهکشان بزرگ درخشان کنار ماه بودن از خوشحال نمیدونستم چکار کنم یهو از خواب پریدم وقتی بیدار شدم یه جس عجیبی داشتم که تا الان اینجوری نبوده برام

 44. شنا در رودخانه به معنی تلاش برای رهایی از مشکلات هست

 45. سلام خواب شما پیچیده ست و تعبیر خاصی نمیتونیم براش بگیم.

 46. با یکی از دوستان صمیمیم سمت راست یک رودخونه آب روان بودیم
  عده ای اون سمت رودخونه وایساده بودن برای اینکه بیان اینور رودخونه ی نفر اونارو تطهیر میکرد.
  از همین بین ی پسر بچه روی آب بود و میرفت.آروم و بی صدا(غرق نشد)روی آب نشسته بود و شبیه سرسره میرفت.
  نوبت ب حیوونا رسید چندتا سگ بود و دوتا سه تا خوک
  ی خوک رو شستن
  خوک دوم صورتی رنگ بود در حال شستن خوک دوم بودن ک برای خوک سوم ک سیاه رنگ بود آب رودخونه کم اومد… تعبیرش چیه؟

 47. سلام من خواب دیدم پسر عموم که ۱ سال پیش فوت کردن منو انداخت تو آب زلال بعد نزدیک بود غرق بشم خودمو از آب بیرون اومدم

 48. سلام ممنون از جواب های شما
  من در خواب دیدم که به قصد تفریح با دوستی قدیمی می‌دویدیم ک از یک جای بلند داخل آب بیفتیم تا لذت ببریم بعد ب زیر آب میرفتیم و با دست و پا زدن تا آمدن به بالای آب لذت می‌بردیم و به بالای آب می‌آمدیم ممنون از تعبیرتان

 49. سلام من خواب دیدم تو یه اتوبوس همراه خواهر و مادرم و دیگران که عده ای دراتوبوس بودند و رفته بودیم مسافرت،مثل حالت تور گردشگری ،بعد ناکهان اتوبوس سرازیر شد من فقط دیدم خواهرم و مادرم غرق شدن روی آب وسایلشون آمد ، من نحات پبدا کردم.بعد دیدم یه سگ هم دانه دانه داره همه آدما رو پیدا میکنه و به من نشون میده ، که بدن خواهر و مادرمو نجات داد، و اونا دوباره سالم شدن بقیه موندن ،که دیدم کلی پلیس و آدم داشتن میگشتن که بقیه رو پیدا کنن ،آب زلال و سفید بوددمثل فواره ، یه حالت استخر و حوض خیلی بزرگ بود با آب سغید وزلال

 50. سلام من در خواب دیدم که پسرم را کسی در دریا انداخته بود و به ن نمی گفتن بعد از اینکه کلی دنبال بچه ام گشتم بهم گفتن افتاده در آب پریدم در آب و دیدم پسرم پیش یه قطعه سنگ افتاده و هنوز زنده است از آب بیرونش آوردم و به کمک مامانم سر و ته اش کردیم تا آب قورت داده شده ش بیرون بیاد و بچه م زنده موند بعدش هم فردی که توی آب انداخته بودش احتمالا اتفاقی اومده بود می گفت اومده بودم نجاتش بدم تعبیرش چیه بچه م نقطه ضعف زندگی منه چون فقط یه بچه دارم

 51. سلام من خواب ديدم که در يه پارک ابي ايستاده ام بعد اونجا يه فواره مانندي بود ک شدت ابي ک ازش بيرون ميزد اول کم بود و يهو چنان زياد شد مثل اتشفشان ک خروشان ميکنه اونم همونطور بود و چنان اب منو بالا برد ک چسبيده بودم به سقف اونجا و هرچي دست و پا ميزدم فاييده اي نداشت و درحال غرق شدن بودم ک از خواب پريدم

 52. سلام، من خواب دیدم که عشقم کنارم نشسته بود، یک لحظه پاشد و سرش گیج رفت و افتاد توی یه جوی آب تقریبا کثیف.. و من پریدم و نجاتش دادم و کتفش هم زخم شده بود.. ممنون می شم تعبیرش رو بفرمایید

 53. سلام ، تعبیر این خواب نجات از مشکلات رابطه تون هست.

 54. سلام خواب ديدم درحال بدرقه كردن مهمان هاتا درب حياط هستم بعداز بدرقه كردن انها برگشتم اتاقم روي تخت كه يهو يادپسر دوسال ونيمم افتادم كه موقع بدرقه مونده بيرون و نيوردمش
  توي اتاقم يه پنجره بودكه به نهري باآب زلال و شفاف باعمق متوسط بازميشد
  ازاون كه به بيرون نگاه كردم ديدم همسرم پريد توي آب و پسرمونو دو اورد ميدونستم كه نفس ميكشه چون همه چي سريع اتفاق افتاد تقريبا يك دقيقه كمتر
  تعبيرش چيه

 55. باسلام،خواب دیدم که لبه رودخانه ایستاده بودم که لیزخوردم وبه اون رودخانه آرام وذلالوزیباافتادم وبیرون آمدم که گوشی تلفنم روبلافاصله ازجیبم درآوردم که نسوزد دراین هین سیم کارتم روآب بردبااین اوضاع خیلی ازااون آب خوشم آمده بودخیلی ذلال وسبز رنگ بود

 56. سلام من حدودای ساعت 4 بعد از ظهر خواب دیدم مردی با قایق مارو جابه جا کرد من برگشتم پدرم رفت شنا کنه و بیاد تا باهم دوباره بریم دیدمش که اومد از مرد پرسد از اینجا بیام یک دیوار سنگی بود که آب ازش جاری بود ماهی ازش رد میشد مرد گفت بذار ماهی بیوفته شما بیا بابام اومد بیاد بالاسر خورد و افتاد و من دیدم که افتاد تو آب دوباره سر خورد د رفت نمیتونستم خودش و نجات بده صدای فریاد هاشم می‌شنیدم اما نمیتونستم کاری کنم.
  میشه کمکم کنین خیلی نگرانم

 57. سلام خسته نباشین . من خواب دیدم کنار یه حوضیم که بزرگ بود تقریبا و به اون حوض یه جوب اب وصل بود که کناره هاش بتن داشت هر ابی و ماهی بزرگ و کوچیک بود میومد میریخت تو اون حوض .. من افتادم تو اون حوض تقریبا عمیق منتظر بودم پاهام به کف اون حوض بخوره و خودمو هول بدم بالا دیدم کف پاهام دیر رسید و با باسن خوردم کفش درحالیکه میدیدم ماهیا دارن میرن اینور اونور بعد بازم بالا رو نگاه میکردم که هوا صاف و ابی بود تو اون اب نفس کشیدم فکر کردم دارم میمیرم که از خواب پریدم .. خورشم ظهر این خوابو دیدم .. خیلی وحشتناک بود

 58. سلام . من خواب دیدم با دخترم جایی بودیم که پر از آب و استخرهای با آب زلال و ماهی های بسیار بزرگ و زیبا بودند و من هم دخترم را بغل کرده بودم و با مشقت از اونجا رد میشدم که یکدفعه دیدم دخترم بغلم نیست وقتی برگشتم دیدم اون بالا ایستاده اینگار از دستم افتاده بود و من متوجه نشده بودم و افتاده بود توی این آب های زلال و در حال غرق شدن بوده که چند نفری که گویا صاحب اونجا بودند نجاتش داده بودند و بعد برای من تعریف کردند و فیلمش را نشانم دادند که من خیلیییی گریه کردم ممنون میشم بفرمایید تعبیر خوابم چیه

 59. باسلام وخسته نباشیدبخاطرسایت خوبتون.من توخوابم دیدم بامادرم بودم‌من راه چپ روانتخاب و هموار بودوزیر پاهامون رودخانه بود ولی مادرم سمت راست رو انتخاب کرد وموقع اومدن به اونطرف افتاد وتاسردرون آب رفت و دونفر همونجا پسرجوون بودن کمک کردن و مادرمو بالاکشیدن تامن به سرعت خواستم برم دیگه آوردنش بالا ممنون میشم جوابشو بهم برسونین که بتونم بخونم ممنونم ازلطفتون حسن از مشهدمقدس

 60. سلام.
  خواب دیدم که دایی مرحومم به شوخی وخنده منوهل دادداخل استخرولی من خیس شدم ولی غرق نشدم
  وسریع بیرون آمدم.
  تعبیرش چیست.
  سپاس ازشما

 61. سلام،من خواب دیدم توی جنگ هستم دشمن از دور بهم حمله میکنه میرم توی آب قایم میشم وقتی که میخوام بیام بیرون یهو میبینم همه راهها تبدیل به سنگ شده، به بالا که نگاه میکنم میبینم بالا هم سنگه و توی یه جایی مثل غار گیر افتادم و فقط تونستم توی یه محدوده دایره ای کوچیک شنا کنم

 62. سلام
  خواب دیدم اومدم از جوی آب بپرم،یک دفعه تبدیل شد به رود خانه،و من افتادم توی آب و رفتم زیر آب،داشتم غرق میشدم.اما به خودم اومدم،باید خودم و نجات بدم.و از کسی هم کمک نگرفتم و خودم و نجات دادم

 63. سلام.خواب دیدم توی ی جوی پر آب افتادم و ترس غرق شدن داشتم اما یهو از آب اومدم به سمت خشکی جوی آب…معنی ش چی هست؟ممنون

 64. سلام من خاب دیدم چند وقت پیش توی خاب میوفتم داخل دریا و تو قرقره آب دست پا میزنم منو میبره پاین میشه جواب شو بگین لطفا ممنونم

 65. سلام وقتتون بخیر دیشب همسرم پیمان حدود ساعت ۲:۳۰شب خواب دیده بود که داشتیم از کنار یه جایی شبیه مرداب رد میشدیم و همسرم که جلوتر بود به من میگفت هر جا که من قدم بر میدارم پاتو جای پای من بزار ولی من افتادم توی آب و یه موجودی میاد منو میکشه زیر آب همسرم میپره توی آب که منو پیدا کنه ولی هرچی میگرده نمیتونه…آب هم زلال بوده ولی دست که میزده توآب گل میشده.تعبیرشو بیزحمت بگید.ممنونم

 66. سلام
  خوابی دیدم بچه پسر خاله پدرم و بچه پسر دایی خودم در دریا غرق شدن و خبرش گفتن و من هنوز و ما هنوز به مادر خود نگفتیم. و پسر عمه ام پول گرفته پسر خاله پدرم 800 هزار تومن تا مراسم تشییع جنازه را کارهاشو انجام بده
  ممنون میشم جواب تعبیر این خواب رو برای من بدین

 67. سلام وقت بخیر
  من خواب دیدم یه جای تفریحی بودیم که کنترلی دستم بود و یه حیوون مثل شامپانزه در رفت و بچه ام که ۳ سالشه تقریبا باهاش بود انکار تو قایق رو یه رودخونه کوچیک شبیه استخر با سرعت حرکت میکردن که یکدفعه بچه ام نبود و افتاده بود تو آب بالاخره کنترل متوقف کردم همه چیزو فکر کردم میره نجاتش بده منتظر بیرون اومدنش بودیم دیدم نیومد خودم دیدمش ته استخر شیرجه زدم درش اوردم و برعکس گرفتم رو دستم کلی آب از دهنش در اومد ولی بغلش کردم بوسش کردم چشماش باز بود ولی مرده بود از خواب پریدم، خیلی پریشونم نمیدونم تعبیرش چیه، ممنونم میشم جواب بدین

 68. خواب دیدم که یکی از آشنایان هر دو بچه ی دختر و پسر خودش رو بعد از چند بار چرخاندن و اذیت کردن ( در حال جر و بحث با خانمش بود) پرت کرد تو رودخانه و بعدش هم اومد سمت من که باهام دعوا کنه.

 69. من خواب دیدم که همسرم در آب گرفتار شده است در حالیکه طنابی دور بدن او پیچیده شده است و من به داخل آب رفتم و طناب را پاره کرده و نجاتش دادم

 70. سلام
  یزدان هستم
  الان ساعت 3.5 شب هست خوابی هولناک دیدم و بیدار شدم.با پسرم و دخترم از کنار یک پرتگاهی که زیرش آب زلال بود می گذشتیم که پسرم که 8 سالشه،با سماجت و بدون توجه به هشدار من،شروع کرد روی صخره های صاف و صیقلی کنار پرتگاه آب به طرز ماهرانه ای حرکت کردن و من نیز نگران شدید سرخوردن و افتادن به پایین را او را داشتم که از قضا همین اتفاق افتاد.بدون لحظه ای درنگ کردن، پشت سرش از بلندی ارتفاع به داخل آب پریدم که نجاتش بدم ولی هرچه تقلا می کردم که دستم بهش برسه به علت عمق بالا دستم نمی رسید و در خواب هرچه از دخترم که مهارت شناکردن را بلد هست کمک می خواستم او می ترسید. بالاخره توانستم پسرم را از آب بیرونش بیارم در حالیکه تبدیل شده بود به یک خرچنگی که زنده بود ولی نفس نمی کشید.
  در ضمن این روزها به دلیل بدهکاری بالایی که برای شرکتم پیش آمده است و همچنین عدم همکاری شرکایم و عدم سازش آنها، شرکتی که 20 سال برای رشدش خون دل خورده ام و براش زحمت کشیدم مجبورم که سهامم را بفروشم.
  لذا نمی دانم این خواب هشداری است که میگه خطری قریب الوقوع خانواده‌ام و مخصوصا پسر شیطونم را تهدید می کند یا این که سرمایه ام که این همه براش زحمت کشیدم در معرض تهدید هست؟
  یا این که تصمیم اجباری ام برای فروش سهامم،تصمیمی درست و گره گشا هست؟
  ناگفته نماند که قصد دارم پول باقی مانده ام را در املاک سرمایه گذاری کنم.
  ممنون میشم که خوابم را با حوصله تفسیر کنید.
  در پایان پوزش می خوام که شرح خوابم طولانی شد.

 71. سلام
  من یک خواهر زاده بیمار دارم .که خواب دیدم سمت آبی که صخره و سنگ زیاد داشت رفت.که یکهو در آب روی صخره ها افتاد و من خیلی ترسیدم و رفتم کمکش ولی مشخص نشد من یا چطوری نجات پیدا کرد ولی دست و پاهاش بدلیل سنگها زخم شده بود . قبل از اذان صبح دیدم .ممکنه تعبیرش شفای خواهر زادم باشه؟؟😣😭😢

 72. با عرض سلام من خواب دیدم که با ماشینم کنار یه رودخونه ایستادم که ناگهان ماشینم با یه بچه که نمی‌دونم کی بود شروع کرد به حرکت و داخل آب افتاد و کامل رفت زیر آب بچه رو آوردن بیرون ولی حالش بد بود و از هوش رفته بود بردیمش بیمارستان بالاخره به هوش آمد و حالش خوب شد راستی آبش هم پاک و زلال بود بی زحمت تعبیرش رو بگید ممنون

 73. سلام من خواب دیدم دخترم تو اب رودخانه ای بزرگ درحال دویدن هست که یکباره زیر آب فرو رفت تعبیرش لطفا

 74. سلام من نرگس لطفا جواب تعبیر خواب را بدهید
  خواب دیدم که پسرم در آب زلال در حال غرق شدن است ومن شال خود را انداختم اما او غرق شد
  لطفا تعبیرش را بگوید

 75. سلام من دیشب خواب دیدم که در دریایی خروشان دوتا از خواهرام یکی پس از دیگری در آب افتادن و جریان آب آنها را با خود برد آبی زلال بود…
  پدرم سعی داشت برود و کمکشان کند که عده‌ای نگذاشتند و من از خواب پریدم

 76. سلام من خواب دیدم کنار یک رودخانه ی خروشان با اب زلال نشسته ایم دختر نه ساله ام داشت بالای رودخانه که یک سراشیبی بود بازی میکرد من چند بار بهش تذکر دادم اینجا بازی نکن میافتی توی اب ولی توجهی نکرد یه دفعه پرت شد توی رودخانه از دایی ام خواهش کردم نجاتش بده داییم پرید تو اب نجاتش بده یه دفعه دیدم دختر خواهر 20 ساله ام هم افتاده توی رورخونه و داییم همزمان دوتاییشون رو نجات داد

 77. با سلام

  خواب دیدم افتادم در دریا و بعد از چند لحظه دیگه زیر آب دریا بیرون آمدم. آب دریا شفاف و زلال بود. ویکی از دوستانم روی قایق نشسته بود نگاه می‌کرد. تعبیر خواب من چیست؟

 78. سلام. من خواب دیدم یکی منو گروگان گرفته و یک دفعه در رودخانا ای که خیلی زلال رود پرتاپ شد و تو خواب حس ترس داشتم. تعبیرش چی هست؟
  ممنونم

 79. این چند مدت همش خواب میبینم از لب سدی که یک طرف اب کم هست عبور میکنم و ناگهان وقتی ان طرف بسیار پر اب و خروشان رو میبینم در اب میوفتم ولی غرق نمیشم و از خواب میپرم

 80. سلام وقت بخیر من برادرم فوت کرده ولی در خواب دیدم که برادرم هم داخل آب استخرفوت شده بود ولی اب کدر هستش که شوهر خاله ام میره کمک کنه خودش هم غرق میشه ولی من مطمئن بودم که فوت کرده (شوهر خاله ام)داخل آب بعد چند ساعت که اومدن اونایی که داخل استخر فوت کرده رو در بیارن شوهر خاله ام زنده شد تعبیرش چی میتونه باشه؟

 81. سلام خواب دیدم بچه های خاله ام که بزرگ هستن همه درون چاهی که آب داغ داشت این آب داغ شبیه آب حلیم غلیظ بود افتادن که چاه رو با وسیله ای بلند هم میزدم پیداشون کنم که داییم رو پیدا کردم که زنده بود ولی نمیدونستم بدنش سوخته بود یانه بعد به کمک یه غریبه با 115تماس گرفتیم برای کمک و دوباره دنبال دختر خاله وبرادرهایش درون چاه اب داغ میگشتم که استخوانی پیدا کردم که دایی ام بهم گفت این استخوان انسان هست از بین رفتن ولی من دوتا چاه میدیم درون اون یکی چاه هی لباس میکشیدم بیرون
  احساس میکردم اگه لباساشون رو پیدا کنم خودشون هم پیدا میشن وتوی چاه اب داغ هم بازم هی هم میزدم تا پیداشون کنم حتی اگر کله یا چیزی که مشخص کنه اونا از بین رفتن بعد از خواب پریدم.ممنون از شما

 82. سلام من با کسی که رابطمون به هم خورده خواب دیدم رفتم دنبالش داخل آب زلال گفتن غرق شده و جسدشو دیدم خودم بعدش از اب کشیدنش بیرون با التماس از دوستاش خواستم فقط ۱ بار دیگ بغلش کنم و صداش کردم تو بغلم زنده شد

 83. سلام مادرم خواب دیده که دست منو برادرم روگرفته به یک زیارتگاه رفتیم اونجا یک حوض اب زلال بوده منو برادرم شنا میکردیم توش یکدفعه یک زنی اومده روی ابو منو باخودش برده وغرق کرده مامانم با گریه وداد همش بهش گفته منو برگردونه قول ی روسری نو رو بهش داده وزن هم منو به روی اب اورده وروسری رو نبرده وباز به زیر اب رفته میشه تعبیرش رو بهم بگید لطفا

 84. سلام من خواب دیدم ک خونمون وسط دریا هست من روی پشت بام بودم و حالمون خوب بود بچمم تو دریا بازی می‌کرد ک یهو دذیا خروشان شد و بچم در حال غرق شدن بود ک ک از خواب پریدم آب دریا هم زلاله زلال آبی رنگ بود

 85. سلام.ادمین محترم ممنون میشم تعبیر خواب بنده رو بفرمایین.
  بنده خواب دیدم که در رودخانه یا دریاچه درحال قایق سواری بودم که به داخل آب افتادم.چند دقیقه ای بعد خودم به کنار رودخانه رسیدم و دیدم همسرم بالای صخره ها نشسته. دستم رو دراز کردم که همسرم کمک کنه بهم امااا هیچ کمکی نکردن.مردم اون اطراف خواستن بیان کمک که من نگذاشتم و خودم ،خودم رو بالا کشیدم🦋
  ممنون میشم تعبیرش رو بفرمایین🙏🙏🙏

 86. سلام روزتون بخیر وشادی من خواب دیدم رفتم دریاچه نمک که بعضی جاهاش آب نمک ها اینقدر زیباوسفید بودند که برق میزدندمیخواستم برگردم که دیدم رویه بلندی ایستادم وآب شفاف وخروشان داره همه چیز راباخودش میبره وتپه زیرپای من هم زیرآب رفت درحال غرق شدن ازخواب پریدم میشه لطفا تعبیرش رابگید ممنونم

 87. سلام من خواب دیدم که یکی از فامیلامون افتاد توی رودخونه وه هرچی گشتیم پیداش نکردیم تعبیرش چی میشه

 88. سلام ببخشیدممنون میشم خواب منوتعبیرکنید
  خواب دیدم که دوست پسرم بامن یه شوخییه کوچیک کردولی من ناراحت شدم دعواکردیم ومن ازاوجداشدم واون میخواست خودکشی کنه وخودشوتودریاانداخت ومردومن براش گریه میکردم ومیگفتم ببخشید.
  تعبیرش چیه؟

 89. سلام وقت. بخیر
  مادر من خواب دیده ک کنار یه رود خونه ک اب زلالی داشته در حال شستوشو دستاش بوده
  که دیده کفشا خواهر زادم کنار روده بعد ور داشته بعد یه دفعه دیده کفشا تو رود خونس و حس کرده اب عمق نداره
  و رفته کفشارو ور داره ک دیده اب عمق داره و داشته غرق میشده ک همینجوری دست پا زده و شنا کرده ک یه دخترع میبنتش میخاد برع بقیع روخبر کنه ک کمکش کنن ک مامانم. اشاره میکنع ک نیازی نیس و دس پا میزنع و شنا میکنه و با کمک علافا کنار رود خونه رو میگره و خودشو میکشه بالا

  و اینو بگم ک چن سالی هست دومادمون فوت شده و بچه ابجیمو خانواده شوهر سابقش بردن
  و نمیزارن ببینمش ممکنه دوباره بچه رو ب دس بیاریم؟
  و مامانم ب خاطر این مسائل خیلی غصع میخورع

 90. خواب دیدم دختر نوجوانم افتاده در آب رودخانه و آن را زود نجات دادم تعبیرش چیه لطفا جواب بدید؟؟؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا