تعبیر خواب

تعبیر خواب طلا | طلا دیدن در خواب چه معنی دارد؟

تعبیر خواب طلا | طلا دیدن در خواب چه معنی دارد؟

تعبیر خواب طلا | طلا دیدن در خواب چه معنی دارد؟

اگر خواب طلا دیدید بدانید کــه حتما برای آن تعبیری وجود دارد، در ادامه به شما انواع خواب دیدن طلا را معنی می کنیم تا خواب تان برایتان معنی شود. تعابیر دیدن طلا در خواب متفاوت اســت و بر می گردد به این کــه چگونه طلا را به خواب دیده اید. مثلا تعبیر طلا خریدن متفاوت از تعبیر خواب طلافروشی اســت. یا تعبیر خواب طلا برای زن متفاوت از تعبیر خواب طلا برای مرد اســت.

تعبیر خواب طلا | طلا دیدن در خواب چه معنی دارد؟

انواع تعبیر خواب طلا

۱. ثروت و وسوسه

دیدن طلا در خواب می‌تواند نشانه‌ی ثروت مالی و چیزهای ارزشمند مادی باشد. هم‌چنین می‌تواند نماد طمع و وسوسه نیز باشد.

 

۲. نشان دهنده نیروی درونی

ممکن اســت دیدن طلا در خواب نشان‌دهنده‌ی ارزش‌های درونی شما و تمام چیزهایی باشد کــه در زندگی‌تان ارزشمند هستند و برایتان حکم گنج را دارند. خواب طلا می‌تواند یادآور منابع درونی‌تان باشد کــه از آن‌ها اســتفاده نمی‌کنید یا قدر آن‌ها را نمی‌دانید.

 

۳. نشان دهنده معنویت

هم‌چنین شاید نشانه‌ی معنویت، روشنایی، یا خودِ برتر شما باشد. دیدن طلا در خواب می‌تواند به این معنی باشد کــه شما اســتعدادی نهفته یا چیزی ارزشمند را در درون خودتان پیدا کرده‌اید، یا شاید در یک چیز یا زندگی یک فرد ارزشی را تشخیص داده‌باشید.

 

۴. نشان دهنده تغییرات درونی

دیدن سکــه‌های طلا در خواب می‌تواند نشان‌دهنده‌ی تغییرات درونی باشد کــه در حال رخ دادن هستند و برای عزت نفس و/ یا رشد معنوی‌تان اهمیت زیادی دارند.

 

۵. تحسین دیگران

دیدن اشیای طلا در خواب می‌تواند نشانه‌ی تحسین یا درک کردن ارزش آن شئ باشد.

 

۶. رفتار با دیگران

هم‌چنین شاید یادآور این قاعده‌ی طلایی باشد: “با دیگران همان‌طور رفتار کن کــه دوست داری با تو رفتار شود.”

 

۷. توجه و دفت

شاید دیدن اشیای طلا نشان‌دهنده‌ی این باشد کــه چیزی نیاز به توجه یا بررسی دقیق‌تر دارد.

تعبیر خواب طلا | طلا دیدن در خواب چه معنی دارد؟

جنبه روانشناسی/ احساسی دیدن طلا در خواب

یک واقعیت غیر قابل انکار وجود دارد و آن هم این اســت کــه دیدن جواهرات و طلا در خواب نماد و سمبلی از زندگی واقعی اســت. اگر در خواب خود جواهر و طلا را مشاهده کرده اید به این معنی اســت کــه روابط خود را ارزشمند می‌دانید و دوست دارید با دیگران ارتباط خوب و سازنده ای داشته باشید. این موضوع همچنین نشان دهنده ارزشی اســت کــه شما برای کیفیت و دانشی کــه در اختیار دارید قائل هستید.

 

از لحاظ احساسی، جواهر و طلا در خواب نشان دهنده احساس شخصی شما در مورد وضعیت و حالت زندگی اســت. اگر در خواب خود جواهرو طلا را دیده اید، نشان دهنده مواردی در زندگی اســت کــه شما به آن اهمیت می‌دهید. همچنین این موضوع بدین معناســت کــه شما روح غنی دارید. اگر در خواب خود جواهر یا طلایی را هدیه می‌گیرید، این بدین معناســت کــه شما نیاز دارید ارزش نشان داده شده را در زندگی شخصی خود ادغام کنید.

 

دیدن طلا و جواهرات در خواب بدین معنی اســت کــه فرد مورد نظر دوست دارد خود را به خوبی به جهان عرضه کند. او تلاش می‌کند عشق و محبت را به دیگران هدیه نماید و با آن‌ها مهربان باشد. بر اساس نظری کــه برخی از تحلیلگران خواب دارند، افرادی کــه در خواب خود طلا و جواهرات را می‌بینند خواســتار حفاظت از خود در قالب ثروت هستند.

 

طلا و جواهرات بسیار گران قیمت هستند و نشان دهنده وضعیت شخصی شما می‌باشند. دیدن چنین مواردی در خواب ممکن اســت نشان دهنده ارزشی باشد کــه فرد برای خود قائل اســت. این رویاها همچنین نشان دهنده این اســت کــه فردی دوست دارد خود را در زندگی واقعی به خوبی به تصویر بکشد.

 

اگر خود را در فروشگاه طلا و جواهرات مشاهده کردید این موضوع نشان دهنده شادی، خوشحالی، لذت و جشن و سرور در زندگی واقعی اســت. طلا و جواهرات در خواب نشان دهنده ارزشی اســت کــه برای روابط خود قائل هستید. نوع جواهراتی کــه در خواب مشاهده می‌کنید ارزشی کــه برای کیفیت و صفات خود قائل هستید را مشخص می‌کند. دیدن طلا و جواهرات در خواب همچنین بازتابی از لذت بسیار زیاد در زندگی اســت.

تعبیر خواب طلا | طلا دیدن در خواب چه معنی دارد؟

تعبیر خواب طلا از دید تفسیرگران رویا

کارل گوستاو یونگ می‌گوید:

رویا و دیدن طلا در خواب ممکن اســت نمادی از ثروت مالی و اشیا ارزشمند فیزیکی باشد البته این رویا می‌تواند از جنبه منفی اشاره‌ای به حرص و طمع نیز داشته باشد.

 

ارزش‌های درونی و تمام چیز‌های ارزشمند زندگیتان به صورت طلا در خواب دیده می‌شوند.

 

این رویا می‌تواند هشداری در رابطه با عدم اســتفاده شما از منابع درونیتان باشد.

 

از دیدگاهی دیگر طلا سمبل معنویت، روشنایی و یا نفس عالی شماســت.

 

اســتعدادی پنهان و یا چیزی ارزشمند در خود کشف کرده‌اید و یا حتی در مقطع زمانی خاصی ارزش چیزی یا فردی کــه در کنارتان اســت را درک کرده‌اید، همه این موارد می‌توانند عامل دیدن طلا در خواب باشند.تغییراتی درونی کــه منجر به رشد روحی و معنوی شما می‌گردند به صورت سکــه‌های طلا در خواب خود را نمایش می‌دهند.دفن کردن طلا در خوابتان بیانگر این اســت کــه تلاش می‌کنید چیزی در مورد خودتان را مخفی کنید.

 

محمدبن سیرین گوید:

تعبیر طلا برای مردها غرامت و تاوان و غم و اندوه می‌باشد، ولی برای زن‌ها خوب و پسندیده اســت.اگر ببینی طلا به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده اســت، مال و اموال خود را از دست می‌دهی، یا باید تاوان چیزی را بدهی، یا اینکــه مورد خشم کسی قرار می‌گیری.

 

جابر مغربی گوید:

تعبیر طلا برای مردها بد، ولی برای زن‌ها خوب می‌باشد.

اگر ببینی طلا و نقره در یک جا جمع شده اســت، عزت و جاه به دست می‌آوری.

اگر ببینی با طلاساز در حال معامله هستی، با مرد دروغگوئی سر و کار پیدا می‌کنی.

 

دانیال نبی (ع): اگر ببینی پری به تو چیزی داده اســت کــه جنس آن از طلا و نقره و چیزهایی از این دست می‌باشد، بخت و اقبال و بهره‌مندی تو بهتر می‌شود.

 

ابراهیم کرمانی گوید: اگر ببینی مقدار فراوان و انبوهی از طلا به خانه می‌بری، مال زیادی به دست می‌آوری. اگر ببینی طلا می‌خوری، به اندازه آن از مال و اموال برای زن خودت خرج می‌کنی.

 

لوک اویتنهاو می‌گوید: طلا: دوست داشتن چیزهای بی ارزش

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن طلا در خواب برای مردان رنج و اندوه اســت و برای زنان نیکو اســت.

 

تعبیر خواب آب کردن طلا

ابراهیم کرمانی گوید: اگر ببینی طلا می‌گدازی و ذوب می‌کنی، بر سر زبان مردم خواهی افتاد.

لوک اویتنهاو می‌گوید: طلا را آب کردن: آسایش مادی

 

تعبیر خواب پیدا کردن طلا

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر مردی در خواب ببیند کــه مقداری طلا یافته یا در جیب و کیف خویش دارد به مقدار حجمی آن طلا (نه به ارزش آن) مالش از بین می‌رود و زیان می‌بیند. نوشته‌اند اگر کسی در خواب ببیند طلا یافته و جسمی زرین پیدا کرده مجبور به پرداخت دیه می‌شود یا تاوان می‌دهد.

 

لوک اویتنهاو می‌گوید:

یافتن طلا: دریافت ارث

جستجوی طلا در دل خاک: خوشبختی به ناگهان به شما روی خواهد کرد

 

آنلی بیتون می‌گوید:

پیدا کردن طلا در خواب، نشانه آن اســت کــه در کسب افتخار و ثروت با توانایی پیروز خواهید شد.

اگر در خواب طلا گم کنید، علامت آن اســت کــه در اثر سهل انگاری بهترین فرصت را در زندگی خود از دست می‌دهید.

یافتن رگه ای طلا در خواب، علامت آن اســت کــه به شهرتی پر دردسر دست خواهید یافت.

اگر خواب ببینید تصمیم دارید در معدن طلا کار کنید، نشانه آن اســت کــه می‌کوشید از حقوق دیگران دفاع کنید. باید مراقب باشید رسوایی در محیط خانوادگی راه نیابد.

 

تعبیر خواب برای زن باردار , تعبیر خواب طلا داشتن

تعبیر خواب طلا برای مردان و زنان چیست؟

تعبیر خواب اسلامی میگوید تعبیر خواب طلا برای مردان بد میباشد و میتواند برای زنان تعبیر خوب و جالبی داشته باشد ول یمعبران غربی تعبیر طلا را اینگونه تعبیر کردند کــه نشانه چیزهای بی ارزش در زندگیست.

 

محمدبن سیرین گوید: زر در خواب، مردان را غرامت و غم و اندوه اســت و زنان را نیکو و پسندیده بود

 

جابر مغربی گوید: زر به خواب، مردان را بد بود و زنان را خوب. اگر بیند با زرگری نشسته و با او معامله می‌کرد، دلیل کــه او را با مردی دروغگو سر و کار افتد.

 

یوسف نبی علیه السلام گوید: هر کــه زردر خواب بیند کار دنیا بر وی نظام گیرد

 

لوک اویتنهاو می‌گوید: طلا: دوست داشتن چیزهای بی ارزش

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن طلا در خواب برای مردان رنج و اندوه اســت و برای زنان نیکو اســت.

 

تعبیر خواب امانت دادن طلا

نفایس الفنون تصریح می‌کند کــه اگر بیننده خواب ببیند طلا می‌ریزد دلیل آفت و هلاک اســت و اگر ببیند طلا به امانت می‌دهد آن کس کــه امانت می‌گیرد به او خیانت می‌کند طلا شنیدن سخن مکروه اســت.
مرحوم مجلسی نوشته اگر کسی سکــه طلا به خواب ببیند کــه به او می‌دهند به ریاســت می‌رسد و چنانچه ببیند گم کرده از بیماری شفا می‌یابد

 

تعبیر خواب طلا فروش

مطیعی تهرانی: اگر کسی در خواب زرگری ببیند با مردی دروغ گو و لاف زن بر خورد می‌کند.

 

تعبیر خواب هدیه گرفتن طلا

آنلی بیتون می‌گوید: اگر دختری خواب ببیند کسی به او زیورآلاتی از طلا هدیه می‌کند، نشانه آن اســت کــه با مردی ثروتمند ازدواج خواهد کرد.

 

لوک اویتنهاو: طلا هدیه گرفتن: شرمساری

تعبیر خواب طلا | طلا دیدن در خواب چه معنی دارد؟

تعبیر خواب سکــه طلا

مطیعی تهرانی: داشتن سکــه طلا همانقدر کــه در بیداری خوب اســت و دارنده‌اش را خوشحال می‌کند در خواب نیکو نیست چون ابتلا و گرفتاری را نشان می‌دهد به خصوص اگر روی آن نقشی باشد و شما آن نقش را در خواب ببینید.

 

تعبیر خواب طلا برای دختر مجرد , تعبیر خواب طلا برای عروس

طلا و جواهرات در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب جواهر از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب پارسایی کــه گوهرهایی می فروشد ، یافتن علم و دین اســت

تعبیر خواب جواهر از دید یوسف نبی ع

تعبیر خواب دیدن جواهرات ، سود زیاد اســت

تعبیر خواب جواهر از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب جواهرات را ستایش کردن ، ورشکستگی اســت

تعبیر خواب کادو گرفتن جواهر ، اطراف شما پر از آدمهای خائن اســت

تعبیر خواب خریدن جواهر ، بدبختی اســت

تعبیر خواب جواهری بر دست یا گردن داشتن ، کادوی زیبایی دریافت خواهید کرد

تعبیر خواب داشتن جواهرات بسیار زیاد ، آینده ای کامیاب اســت

تعبیر خواب جواهر از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب جواهر ، کسب ثروت و خوش گذرانی اســت

تعبیر خواب اســتفاده از جواهرات برای زیبایی و تزئین خود ، رسیدن به آرزو هاســت

تعبیر خواب دیگران دست بند یا انگشتری جواهر نشان دارند ، دست یافتن به مقامی متمایز دیگران اســت

تعبیر خواب لباس های جواهر نشان ، خوشبختی و خوش شانسی اســت

تعبیر خواب به ارث بردن جواهر ، موفقیت در زندگی اســت

تعبیر خواب هدیه دادن جواهر به کسی ، اتفاق بد اســت

تعبیر خواب دختری کــه از کسی جواهر بگیرد ، ازدواج با همسری دلخواه اســت

تعبیرخواب گم کردن جواهر ، ازدواج با مردی فریبکار اســت

تعبیر خواب پیدا کردن جواهر ، پیشرفت در کار ها اســت

تعبیر خواب خریدن جواهر ، موفقیت در مسائل عاطفی اســت

 

در ادامه برخی از ضرب‌المثل‌ها درباره‌ی طلا آمده‌اســت کــه شاید در بطن خواب شما معنی‌دار باشد. شاید لازم باشد به افراد دیگری فکر کنید کــه می‌توانند در تعبیر خواب طلا به شما کمک کنند.

 

– به خوبی طلا اســت (بسیار ارزشمند اســت)

 

– هر چیزی کــه برق می‌زند طلا نیست (شاید آن‌قدر کــه به نظر می‌رسد خوب نباشد).

 

– طلای بدلی اســت (آن چیزی نیست کــه به نظر می‌رسد).

 

– نشستن روی یک معدن طلا (فرصتی کــه پول زیادی نصیب‌تان می‌کند اما شاید فورا آشکار نشود).

 

– جوینده‌ی طلا (کسی کــه به خاطر پول با فردی ازدواج می‌کند).

 

– فرصت طلایی (فرصتی بسیار عالی یا فرصتی کــه ففط یک بار در زندگی دست می‌دهد).

 

– یک کلید طلایی هر قفلی را باز می‌کند (با پول کافی می‌توان به هر چیزی رسید).

 

– سکوت طلا اســت (سکوت آرام‌بخش و آرامش‌دهنده اســت)

 

– دستبند طلایی (تطمیع برای باقی ماندن در یک شغل).

 

– چتر نجات طلایی (پاداش انفصال سخاوتمندانه).

 

– دوران طلایی (دروه‌ی موفقیت و خوشبختی بسیار زیاد).

 

– دختر/ پسر طلایی (کسی کــه خیلی تحسین می‌شود).

 

5/5 - (4 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا