تعبیر خواب

تعبیر خواب رودخانه خروشان | رودخانه در کوه | پر از ماهی

تعبیر خواب رودخانه خروشان | رودخانه در کوه | پر از ماهی

تعبیر خواب رودخانه خروشان | رودخانه در کوه | پر از ماهی

بسیاری از معبران رودخانه را به احساسات تعبیر کرده اند ، حالات بسیار مختلفی برای خواب رودخانه وجود دارد کــه مشهورترین آن ها رودخانه خروشان ، رودخانه پر از ماهی ، رد شدن و آب خوردن از رودخانه اســت.اگر کسی رودخانه ای بزرگ را با آبی صاف و زلال دید، یا به ثروت عظیمی می رسد و یا با شخصی بزرگ و اندیشمند مصاحب خواهد شد کــه از وی بسیار می آموزد. اگر آب رودخانه کدر بود، تعبیر برعکس اســت. اگر خود را در رودخانه ای کــه آب آن کدر اســت در حال غرق شدن دید، تعبیر آن افکار منفی و ناراحتی اســت ولی اگر آب رودخانه صاف و زلال بود، نشانه فکر شاد و خبرهای خوش و رسیدن ثروت اســت.

تعبیر خواب رودخانه خروشان | رودخانه در کوه | پر از ماهی

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ آورده شده اســت کــه:

رودخانه: احساساتی کــه درون ما در جریان هستند یا ما غرق آن‌ها هستیم، فرآیند حیات در بدن کــه با احساسات، جنسیت و تغییرات حال و هوای فرد ارتباط دارد، جریان رویدادهای زندگی ما کــه به سرنوشت ما ختم می‌شود. اســتفاده از تصویر رودخانه در ادبیات و فیلم سازی به ما کمک می‌کند معنای نهان در سمبل‌های آن را بهتر بفهمیم. رودخانه می‌تواند به آرامی در جریان باشد، طغیان کند و حتی خشک شود و این‌ها نمایانگر حال ما درباره انرژی، جنسیت و احساسات و عواطف خود هستند. انرژی‌ای کــه از آن سخن رفت می‌تواند به اندازه اضطراب بیماری‌زا باشد و یا به اندازه مسرت به سلامتی کمک کند. غرق شدن در رودخانه نیز ممکن اســت (اصطلاح غرق در نومیدی را به یاد آورید) شناور ماندن روی سطح آن، اینکــه رودخانه فرد را با خود ببرد و به عبارتی همرنگ جماعت باشد یا گذشتن از روی رودخانه کــه به تحولی در زندگی و حتی مرگ اشاره می‌کند.

 

در رودخانه بودن: فرد تحت نفوذ جریان احساسی و انرژی درون خود قرار گرفته یا حتی در آن‌ها غرق شده . مثلا ممکن اســت عاشق شخصی شوید و به هر دلیلی ازدواج صورت نگیرد. سال‌ها بعد در وضعیت ناخوشایندی از زندگی خاطرات و تعلقات آن عشق کــهنه و اینکــه اگر با او می‌بودید چه مشد، شما را در خود غرق می‌کنند. بدین ترتیب اســت کــه فرد در چنین احساساتی غرق می‌شود.

 

گذشتن از رودخانه: ایجاد تحولی عظیم. اگر رویابین از میان آب‌ها (با شنا، راه رفتن و غیره) از رودخانه گذشت به معنای مواجهه با احساسات و عواطف بسیار طی فرآیند تغییر و تحول اســت.

 

دیدن شخص دیگری کــه از رودخانه می‌گذرد: احساسات مربوط به مرگ، مثلا افتادن و غرق شدن در رودخانه

 

رفتن بر خلاف جهت جریان آب: خودداری در برابر احساسات خویشتن، کردار و افکار بر خلاف عرف رایج و متداول، تمایل ناخودآگاه.

 

کنترل رودخانه: هدایت انرژی عاطفی و جنسی فرد.

 

رودخانه راکد: مهار احساسات یا جنسیت، جلوگیری فرد از پیشرفت خویش.

تعبیر خواب رودخانه خروشان | رودخانه در کوه | پر از ماهی

محمدبن سیرین گوید:

رود بزرگ در خواب، دیدن مردی بزرگوار اســت. اگر بیند در رود بزرگ صافی شد. دلیل کــه با مردی با دیانت پیوندد.هر چند رود بزرگ‌تر و صاف‌تر بود، مرد بزرگوارتر و به منزلت و دیانت بهتر بود. اگر به خلاف این بیند، آن مرد ستمگر و فاسق تر بود.

 

حضرت دانیال

اگر بیند کــه آب رود زیاد شد، دلیل کــه مال وزیر زیاد شود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن رود در خواب بر هفت وجه اســت.

حج

بزرگی و جاه (جاه ومقام).

پادشاهی

نعمت

تجارت

ریاســت

علم و ظفر بود (علم وپیروزی)

 

منوچهر مطیعی تهرانی

نفس رود وجود و کرم اســت و تعلق رود انتساب کرامت را بیان می‌کند. آب تنی در رودخانه انتفاع و بهره وری اســت از مال و نعمت و عزت و بزرگی

 

تعبیر خواب رودخانه گل آلود

محمدبن سیرین

اگر بیند در رودی بزرگ شد کــه آبش تیره بود و در زیر وی گل گندیده بود، دلیل کــه با مردی ستمگر و بی دیانت پیوندد، به قدر تیرگی آب و از او غم و اندوه به وی رسد.

 

حضرت دانیال

اگر بیند کــه آب رود تیره و گندیده بود، دلیل کــه بیمار شود.

 

مطیعی تهرانی

اگر رودخانه ای دیدید کــه آب گل آلود و کدر داشت غمگین و اندوهناک می‌شوید. رودخانه در خواب دیدن با آب کدر خوب نیست زیرا نعمات بسیاری هست کــه اگر از طریق درست مورد اســتفاده قرار ندهیم جز وبال چیزی برای ما نمی‌آورد.

 

آنلی بیتون

دیدن آب گل آلود رود در خواب نشانه آن اســت کــه به بیماری معده دچار خواهید شد و همچنین با طرح‌های پنهانی دشمنان.

تعبیر خواب رودخانه خروشان | رودخانه در کوه | پر از ماهی

تعبیر خواب رودخانه زلال و صاف

مطیعی تهرانی:

اگر رودخانه ای ببینید کــه آب صاف و روشن دارد در آینده با مردی کریم و بزرگوار برخورد خواهید کرد و از او نعمت خواهید یافت و حمایت خواهید شدو اگر در خواب دیدید رودخانه ای در زمین شما جریان دارد و در عالم خواب احساس کردید کــه آن منطقه به شما تعلق دارد آن قدر جان و عزت می‌یابید کــه به کرامت معروف می‌شوید.
اگر در آب صاف رودخانه غسل کنید یعنی سر و تن بشویید هم بهره مند می‌شوید و هم از غم و رنج فراغت می‌یابید.

 

لوک اویتنهاو

رودخانه عریض و زلال: خوشبختی زیاد در آینده

 

آنلی بیتون

اگر خواب ببینید آب رود زلال و شفاف اســت، نشانه آن اســت کــه زندگی آسوده و دوستانی خوب در انتظار شماســت.

 

تعبیر خواب غرق شدن در رودخانه

محمدبن سیرین

اگر بیند کــه در رود غرق شد، دلیل کند کــه تا به وقت مرگ از غم رهائی بیابد

 

مطیعی تهرانی

غرق شدن در آب و غوطه خوردن خوب نیست کــه جمله معبران آن را مرگ تعبیر کرده‌اند.

 

تعبیر خواب خوردن آب رودخانه

حضرت دانیال

اگر بیندکــه آب رود همی خورد، دلیل کــه از وزیر عطا یابداگر بیند آب رود سرد و خوش بود، دلیل کــه نوازش وزیر بکند. اگر بیند کــه رود خون گشته بود و می‌رفت، دلیل کــه در آن دیار خون ریختن عظیم بود، ودر میان پادشاهان. اگر بیند از آن آب خون آلود همی خورد، دلیل کــه از بهر طمع به داوری پادشاه افتد.

 

تعبیر خواب رودخانه پر از ماهی

مطیعی تهرانی

اگر رودخانه ماهیان بسیار داشته باشد بهتر اســت ولی دیدن آبزیان بدشکل و مشمئز کننده مثل خرچنگ در آب خوب نیست.

 

آنلی بیتون

دیدن ماهی در آب زلال و پاکیزه رودخانه، در خواب، علامت آن اســت کــه اشخاص قدرتمند و ثروتمند شما را مورد محبت و لطف خود قرار می‌دهند.

 

تعبیر خواب شنا در رودخانه

لوک اویتنهاو 

در رودخانه شنا کردن: خوش شانسی

عبور کردن از رودخانه بوسیله شنا: آرزوهای شما برآورده خواهند شد

افتادن و بوسیله آن برده شدن: شما شانس زیادی دارید

 

تعبیر خواب عبور از رودخانه

منوچهر مطیعی تهرانی

اگردر آبی مانند رودخانه و نهر خروشان یا سیلابی کــه در مسیل و بستر محدودی روانست عبور کردید و به پایاب مقابل رسیدید از هول و هراس آفتی رهایی می‌یابید.

 

آنلی بیتون

اگر دختری خواب ببیند با قایقی عرض رود را طی می‌کند، نشانه آن اســت کــه همسری شایسته خواهد یافت و زندگی او همراه با سعادت و خوشی خواهد بود.

 

اگر دختری خواب ببیند با قایقی از کنار رود می‌گذرد و مشغول جمع آوری سرخس‌ها و سبزه‌های کناره رود اســت، دلالت بر آن دارد کــه زندگی سرشار از لذت و خوشی نصیب او خواهد شد و به امتیازات اجتماعی دست خواهد یافت. اما اگر ببیند کــه با قایق از روی آبی گل آلود و تیره می‌گذرد، نشانه آن اســت کــه از مشکلات بسیار حیرت خواهد کرد و سختی خواهد کشید.

 

اگر خواب ببینید به هنگام گذشتن از رودخانه در ته آب اجسادی مشاهده می‌کنید، نشانه آن اســت کــه در پی سعادت و لذت بردن از زندگی، ناراحتی و نومیدی شما را دربر خواهد گرفت.

تعبیر خواب رودخانه خروشان | رودخانه در کوه | پر از ماهی

تخریب سیل رود

ابراهیم کرمانی

اگر ببینی در تابستان آب رودخانه باغ میوه‌دار و سرسبزی را به طور کلی خراب کرده و از بین برده اســت، یـعـنـی احتمال نابودی و هلاکت پادشاه آنجا وجود دارد، یا اینکــه پادشاهی بزرگتر او را از پادشاهی برکنار می‌کند.

 

اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی آب رودخانه زمین تو را غرق کرده و کشت تو را از بین برده اســت، یـعـنـی از پادشاه در امان می‌مانی و از او ایمن می‌شوی .

 

سایر موارد

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی آب رودخانه زیادتر شده اســت، یـعـنـی اموال وزیر زیادتر می‌شود. اگر ببینی آب رودخانه به زمین فرو رفته اســت و هیچ چیزی از آن باقی نمانده اســت، یـعـنـی آن سرزمین دچار عقوبت الهی می‌شود، همانطور کــه در قرآن کریم آمده: قُلْ اَرَاَیْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن یَاْتِیكُم بِمَاء مَّعِینٍ _ بگو اگر آبی کــه شما به وسیله آن زنده‌اید در طبقات زمین فرو برود چه کسی اســت کــه آبی گوارا برایتان بیاورد؟ (ملک-30).

 

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی چشم تو رودخانه شده اســت، یـعـنـی وزیر می‌شوی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی بدنت رودخانه شده اســت، یـعـنـی پادشاه می‌شوی.

 

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی آب دریاها و رودخانه‌ها یک‌جا جمع شده‌اند، یـعـنـی پادشاه آنجا اموال و خزانه خودش را در یک‌جا جمع خواهد کرد.

 

 

3.7/5 - (33 امتیاز)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا