تعبیر خواب

تعبیر خواب روباه | کشتن روباه | گاز گرفتن روباه

تعبیر خواب روباه | کشتن روباه | گاز گرفتن روباه

تعبیر خواب روباه | کشتن روباه | گاز گرفتن روباه

اگر در خواب تان روباه دیده اید باید بدانید کــه تعابیر مختلفی درباره آن وجود دارد کــه ما همه حالت های آن را در ادامه برایتان آورده ایم. روباه در خواب زیرکی و نیرنگ در ماجرایی کــه رویابین در زندگی خود با آن مواجه اســت را نشان می‌دهد. این رویا می‌تواند اشاره به تصاویری همچون شخص نیرنگ باز یا رابطه‌ای خدعه آمیز، آدم زبل، برخورد اشتباه با یک وضعیت، زیرکی یا خرد حاصل از تجربه‌های زندگی، رفتار پیش بینی ناپذیر، توان فرد برای سازگاری و تطبیق داشته باشد.

 

خواب‌های مربوط به روباه معمولا به شما هشدار می‌دهند به هر کسی اعتماد نکنید چون ممکن اســت در بین آن‌ها دوستان دغل‌بازی باشند کــه اطراف شما را پر کرده‌اند، همچنین می‌تواند به معنی آن باشد کــه در حال حاضر به شدت احساس تنهایی می‌کنید.

 

در واقع، روباه معمولا در جنگل تنها دیده می‌شود، بنابراین اگر خواب این حیوان را دیدید، می‌تواند به معنی آن باشد کــه شما هم تنها و گوشه‌گیر شده‌اید. اما احتمالا در بسیاری از موقعیت‌ها این ترجیح شخص خودتان اســت کــه جدا از بقیه باشید. همچنین باوری وجود دارد کــه اگر زنی خواب روباه ببیند، یعنی رقیب عشقی دارد یا کسی به صورت مرموز او را دنبال می‌کند.

تعبیر خواب روباه | کشتن روباه | گاز گرفتن روباه

تعابیر بسیار زیاد دیگری در رابطه با خواب دیدن روباه وجود دارد. این مهم اســت کــه یادتان باشد در چه وضعیتی خواب روباه را دیده‌اید و همچنین جزئیاتی را کــه در خواب دیده‌اید را به خاطر بیاورید. ممکن اســت خواب ببینید کــه روباهی را دنبال می‌کنید، با روباه بازی می‌کنید، از کنار روباهی می‌گذرید، با روباه می‌جنگید و غیره. هر یک از این رویاها معنی متفاوتی خواهند داشت، کــه ممکن اســت مثبت یا منفی باشند. دیدن خواب روباه ممکن اســت نماد هوش و زیرکی باشد، اما ممکن اســت نماد خدعه و دروغ هم باشد.

 

محمدبن سیرین

روباه درخواب مردی مکار، نابکار و فریبنده بود یا زن و کنیزک دروغگو بود از خویشان او. اگر بیند کــه با روباه در جنگ و نبرد بود، دلیل کند کــه خویشان او با او خصومت کنند. اگر بیند با روباه بازی می‌کرد یا خواســت او را برانگیزاند، دلیل کــه زنی او دوست دارد، ولیکن دوستی او ضعیف اســت

 

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن روباه دشمن اســت کــه اظهار دوستی نماید

 

آنلی بیتون

اگر خواب ببینید به دنبال روباهی می‌دوید، علامت آن اســت کــه درگیر معاملات نا مطمئن خواهید شد و همچنین به روابط عاطفی مخاطره آمیزی مبتلا خواهید گشت.

اگر خواب ببینید روباهی دزدانه وارد حیاط خانه شما می‌شود، نشانه آن اســت کــه نسبت به روابط دوستانة شما حسادت می‌ورزند. مراقب باشید، با زیرکی می‌خواهند به شهرت شما آسیب وارد کنند.

 

برايت مى‌گويد: اگر در خواب روباهى را رام كنيد، يعنى با افراد ناباب همنشين مى‌شويد.

تعبیر خواب روباه | کشتن روباه | گاز گرفتن روباه

تعبیر خواب پوست روباه

ابراهیم کرمانی:

پوست روباه به خواب دیدن، مال اســت کــه به دست آورد و شیر روباه در خواب، دروغگو بود.

اگر پوستین روباه از نو پوشیده داشت، دلیل زنی کــه خواهد توانگر و پارسا، لیکن فریبنده و حیله گر اســت.

مطیعی تهرانی: اگر در خواب دیدید روباه قشنگی دارد کــه پوستی ممتاز دارد و شما او را نوازش می‌کنید به زنی فریبکار و دغلباز عاشق می‌شوید.

 

تعبیر خواب گرفتن روباه

ابراهیم کرمانی

اگر بیند کــه روباهی یافت یا بگرفت یا کسی بدو داد، دلیل کــه زنی فریبنده و دروغگو به زنی بخواهد، یا با زنی این چنین او صحبت افتد. اگر بیند روباهی درخانه او درآمد و قرارگرفت، دلیل کند کــه زن خواهد و آن زن او را دوستدار اســت.

مطیعی تهرانی:

اگر ببینید روباهی دارید و او را به ریسمان بسته‌اید و به دنبال خود می‌کشید چنین زنی در زندگی شما هست کــه کششی نسبت به شما نداردو اما ناگزیر به دنبالتان می‌آید. او زنی اســت فریبکار و نمام و فتنه انگیز. حتی ممکن اســت یک مرد باشد کــه در زندگی شما نقشی دارد. اگر روباه رام بود و خودش به دنبال شما می‌آید زنی اســت کــه با شما سازش و الفت دارد اما نباید از کید و دغل او غافل باشید.
اگر ببینید روباهی را می‌خواســتید بگیرید یا برانید با شخصی دشمنی می‌کنید کــه او نیرنگ و فریب در کار شما می‌کند. احتمال دارد او زن باشد. به هر حال نشان آن اســت کــه کسی با شما دغلی می‌کند.

 

لیلا برایت: اگر خواب ببينيد كه روباهى را گرفته‌ايد، به اين معناســت كه از نقشه‌اى كه برعليه شما كشيده‌اند، مطلع مى‌شويد.

تعبیر خواب روباه | کشتن روباه | گاز گرفتن روباه

تعبیر خواب کشتن روباه

آنلی بیتون: کشتن روباه در خواب، علامت آن اســت کــه در هر کاری موفق می‌شوید.

 

تعبیر خواب دم روباه

لیلا برایت: ديدن دم روباه در خواب، بيانگر آن اســت كه بايد بيشتر مراقب خود باشيد.

 

دیدگاه معبران دیگر درباره دیدن خواب روباه:

جضرت یوسف: دیدن روباه دشمن اســت کــه اظهار دوستی کند.

لیلا برایت: اگر خواب ببنید کــه روباهی را گرفته اید، به این معناســت کــه از نقشه ای کــه بر علیه شما کشیده اند مطلع می شوید.

اگر در خواب روباهی را رام کنید، یعنی با افراد ناباب همنشین می شوید.

دیدن دم روباه بیانگر آن اســت کــه باید بیشتر مراقب باشید.

 

بعد از خواندن ادامه این مقاله، درک خواب‌های‌تان در رابطه با روباه کار بسیار آسان‌تری خواهد بود.

۱. خواب دیدن یک روباه

اگر خواب روباهی را دیده باشید، یعنی شما در بسیاری از موقعیت‌های زندگی خیلی باهوش و زیرک هستید. دقیقا می‌دانید چگونه با چالش‌ها روبرو شوید و چگونه بر موانع سر راه‌تان غلبه کنید. همچنین رفتار شما معمولا غیر قابل پیش بینی اســت، در نتیجه مردم نمی‌دانند باید انتظار چه چیزی را از طرف شما داشته باشند.تعبیر دیگری نیز برای این خواب وجود دارد. اگر روباهی را در خواب ببینید، می‌تواند به معنی این باشد کــه به عشق خود خیانت کرده‌اید!

 

 ۲: خواب تعقیب/دنبال کردن روباه

اگر خواب دیده‌اید کــه روباهی را تعقیب می‌کنید، به معنی آن اســت کــه نمی‌خواهید وضعیت خاصی را کــه در زندگی‌تان اتفاق افتاده اســت بپذیرید. یا اینکــه، ممکن اســت به معنی آن باشد کــه کسی به شما دروغ می‌گوید، بنابراین، باید مراقب باشید. ممکن اســت دوستان نابابی اطراف خود داشته باشید. این تعبیر خواب معمولا به زنانی مربوط می‌شود کــه خواب می‌بینند روباهی را دنبال می‌کنند.

تعبیر خواب روباه | کشتن روباه | گاز گرفتن روباه

۳. خواب بازی کردن با روباه

اگر خواب دیده‌اید با یک روباه بازی می‌کنید، به معنی آن اســت کــه ممکن اســت در خطر باشید. این خواب در واقع به معنی هشداری اســت برای این‌کــه در آینده بیشتر مراقب خودتان باشید.

 

۴. خواب گذشتن روباه از کنار شما

اگر چنین خوابی دیدید، هشداری اســت کــه مراقب خودتان باشید چون دشمنان زیادی اطراف‌تان هستند، اما ممکن اســت خبر نداشته باشید.

 

۵: خواب در دست داشتن دم روباه

اگر خواب دیدید کــه دم یک روباه را در دست دارید، متاسفانه نشانه‌ی بدی اســت. این خواب حاکی از آن اســت کــه پول زیادی را در آینده‌ی نزدیک از دست خواهید داد، در نتیجه وضعیت مالی‌تان بد خواهد شد.

 

۶. خواب روباهی با دم پر پشت

اگر چنین خوابی دیدید، نشانه‌ی آن اســت کــه شخصی در زندگی‌تان هست کــه خیلی از او خوشتان نمی آید.

 

۷: خواب جنگیدن با روباه

اگر خواب دیدید با روباهی می‌جنگید یعنی خیلی زود با دشمن‌تان وارد دعوا و مرافعه خواهید شد.

 

۸. خواب اهلی کردن روباه

این خواب غیر معمول به معنی آن اســت کــه ممکن اســت عاشق شخصی بشوید کــه گزینه‌ی مناسبی برای شما نیست. ممکن اســت کسی باشد کــه لیاقت شما را نداشته باشد. این رویا می‌تواند هشداری برای شما باشد تا بیشتر مراقب باشید و قبل از تصمیم گرفتن خوب فکر کنید.

تعبیر خواب روباه | کشتن روباه | گاز گرفتن روباه

۹. خواب دریافت کردن یک روباه

اگر خواب دیده‌اید کــه از کسی روباهی دریافت کرده‌اید، این نشانه‌ی خوبی نیست. این خواب حاکی از نگرانی‌ها و مشکلات بسیاری اســت کــه ممکن اســت در آینده‌ی نزدیک داشته باشید. اما، شما از دشمنان‌تان دانا‌تر هستید، بنابراین، بر تمام مشکلات غلبه خواهید کرد و وضعیت را به نفع خودتان عوض خواهید کرد.

 

۱۰: خواب فریاد کشیدن روباه

اگر در خواب‌تان مشاهده کردید روباهی فریاد می‌کشد، نشانه‌ی خوبی نیست. این خواب یعنی در موقعیت خطرناکی قرار دارید، بنابراین باید مراقب باشید. ممکن اســت لازم باشد فاصله‌تان را با بعضی از دوستان حفظ کنید؛ دوستانی کــه ممکن اســت به آن خوبی کــه به نظر می‌رسند نباشند.

 

۱۱. خواب روباه قرمز

اگر خواب روباه قرمز دیده‌اید، به معنی آن اســت کــه دوست صمیمی‌تان شما را فریب خواهد داد. این شخص کاری علیه شما انجام خواهد داد و شما را بسیار مایوس خواهد کرد.

 

۱۲. خواب پریدن یک روباه به سمت پنجره‌تان

اگر چنین خوابی دیدید، ممکن اســت هشداری برای شما باشد کــه به آدم‌ّهای اطراف‌تان بیشتر توجه کنید. ممکن اســت کسی در بین آن‌ها باشد کــه بخواهد به شما صدمه بزند و شما را دوست ندارد، حتی با اینکــه فکر می‌کنید دوست شما اســت.

 

۱۳. خودتان را به شکل روباه دیدن

اگر خواب دیده‌اید کــه به روباه تبدیل شده‌اید، نشانه‌ی خوبی اســت. این خواب یعنی کسی شما را به میهمانی دعوت خواهد کرد، بنابراین به شما خوش خواهد گذشت.

 

 

دیدن روباه در بیداری،تعبیر خواب گاز گرفتن روباه،تعبیر خواب کشتن روباه،تعبیر خواب روباره قهوه ای

 

 

3.2/5 - (17 امتیاز)

حمید جعفری

حمید جعفری فعال حوزه محتوا و سئو و مدیر سایت نیک شو ، امیدوارم محتوای این سایت راهی باشد برای زندگی بهتر و لذت بخش تر ......

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا