تعبیر خواب

تعبیر خواب رقصیدن | خواب رقص دیدن چه معنی دارد؟

تعبیر خواب رقصیدن | خواب رقص دیدن چه معنی دارد؟

تعبیر خواب رقصیدن | خواب رقص دیدن چه معنی دارد؟

رقص در خواب به معنی خوشی و رهایی از سختی ها اســت کــه بسیاری از معبرین آن راخوب نمي دانند و برخی از تعبیری معمولی برای رقص دارند کــه در ادامه نظر تمامي آن ها را مي خوانیم. به تعبیر معبرین قدیمي رقصیدن همان پای بر زمين کوبیدن اســت کــه تعبیر چندان مناسبی به همراه ندارد ولی امروزه رقصیدن به معنای پایکوبی نبوده و حالت دیگری انجام مي‌شود.

 

اگر در خواب خود را در حال رقصیدن دیدید، به چگونگی حال و احوال خود، موقعیتی کــه در آن در حال رقصیدن هستید و نوع رقصتان توجه کنید. افرادی کــه با آن ها در حال رقصیدن هستید نیز مي توانند سرنخ های بسیار مهمي برای تعبیر این خواب به شما بدهند. تعبیر خواب رقصیدن مي تواند نشانه ای از انعکاس تجربه های واقعی یا نمود عميق تری از روابط شما در زندگی واقعی باشد. برای مثال، اگر در خواب خود را به تنهایی در حال رقصیدن ببینید، شاید اگرچه احساس درونی تنهایی را تجربه مي کنید اما هویت یگانه و مستقل شما به شما احساس قدرت نیز مي بخشد.

 

بر طبق مبنای روانشناسی کارل گوستاو یونگ – فیلسوف سوییسی دیدن رویای رقص شامل تعابیر زیر مي‌باشد:

 

خواب دیدن اینکــه شما مي رقصید، بیانگر این اســت کــه از هر محدودیتی رها هستید. زندگی شما، در تعادل و هماهنگی اســت. رقص بیانگر پوچی، شادی، سپاس گذاری، و تمایلات جسمي اســت. شما نیاز دارید کــه این ویژگی ها را در زندگی بیداری تان، ایجاد کنید.

تعبیر خواب رقصیدن | خواب رقص دیدن چه معنی دارد؟

خواب دیدن اینکــه شما با یک نفر مي رقصید، بیانگر صميميت و اتحادی از جنبه‌های مردانه زنانه شماســت. اگر شما رهبر هستید، بیانگر این اســت کــه زندگی شخصی تان را در کنترل دارید. مي تواند به این معنی باشد کــه شما تهاجمي هستید و شخصیت معتمد به نفسی دارید. اگر شما خواب ببینید کــه کسی از شما درخواســت رقص مي کند، بیانگر این گفته اســت کــه شما یک پیرو هستید. شما حس مي کنید برای کامل شدن و هماهنگ شدن، به کسی نیاز دارید. بویژه خواب دیدن اینکــه شما با شریک قبلی تان مي رقصید، بیانگر این اســت کــه او را همانگونه کــه بود به طور کامل پذیرفته اید. به هم زدن یک تصميم مثبت بوده اســت.

 

خواب دیدن اینکــه شما در رقص شرکت مي کنید یا به رقص مي روید، بیانگر جشن و تلاش شما برای رسیدن به شادی اســت. این عبارت را در نظر گیرید، رقص زندگی. بیانگر خلق، به وجد آمدن و همراه شدن با چیزی اســت کــه زندگی مجبور اســت به شما پیشنهاد دهد.

 

دیدن کودکانی کــه در خوابتان مي رقصند، بیانگر خانه ای شاد اســت.

 

دیدن رقص آیینی در خوابتان بیانگر این اســت کــه نیاز دارید روح و جانتان در تماس و ارتباط باشید.

 

خواب دیدن اینکــه در کلاس رقص هستید بیانگر این اســت کــه نیاز دارید خود را رها کنید. خواب ممکن اســت اســتعاره ای ازین باشد کــه شما، به سمت یک پروژه ی جدید، فرآیند جدید یا مرحله ای جدید در زندگی تان را هدایت مي شوید و قدم های آن را یاد مي گیرید.

 

محمدبن سیرین

تعبیر رقصیدن غم و اندوه مي‌باشد، بعضی از تعبیرگران مي‌گویند: تعبیر رقصیدن برای مرد خلاصی از زندان مي‌باشد، مخصوصاً اگر در حین رقص پایش در بند باشد.

 

امام جعفر صادق

رقاص و رقص در خواب، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت مي‌باشد.

 

منوچهر مطیعی

رقص در خواب اگر به معنای پای کوفتن باشد خوب نیست واگر فقط حرکت دست باشد طلب کردن و خواســتن اســت و احساس نیاز اســت به دیگران اما نه چندان شدید.

 

اگر کسی مي‌رقصد و دیگران دست مي‌زنند او گرفتار مصیبت و بلا مي‌شود و آن‌ها کــه دست مي‌زنند در غم او اندوهگین مي‌شوند. اگر کسی ایستاده یا نشسته در خواب با حرکت دست برقصد نشان آن اســت کــه به دیگران نیازمند مي‌شود و اگر بیننده خواب ببیند کــه مي‌رقصد و جست و خیز مي‌کند گرفتار غم و مصیبت و بلا مي‌شود و اگر ببیند نشسته یا ایستاده دست‌ها را به عنوان رقص مي‌جنباند نیازمند و وامدار مي‌گردد.

تعبیر خواب رقصیدن | خواب رقص دیدن چه معنی دارد؟

یوسف نبی

دیدن رقص کردن وشنیدن آواز چنک و طبور و مانند آن‌ها تندرستی و ایمنی باشد

 

آنلی بیتون

اگر فردی متأهل خواب ببیند کودکان در حال رقص و پایکوبی اند، علامت آن اســت کــه صاحب خانه ای پر نشاط و فرزندانی مطیع مي‌شوید. اگر جوان‌ترها چنین خوابی ببیند، علامت وظایفی اندک و لذت بسیار اســت.

 

اگر خواب ببینید سالمندان در حال رقص‌اند، نشانه چشم اندازی بهتر در آینده اســت.

 

اگر خواب ببینید خودتان در حال رقص و پایکوبی هستید، علامت خوشبختی غیره منتظره اســت.

 

تعبیر خواب رقصیدن با مرده

معبرین غربی گویند: دیدن رقصیدن همراه با مرده در خواب بیانگر و بازتاب سرنوشت هر فردی اســت کــه روزی او نیز خواهد مرد. اگر در خواب دیدید کــه با اعضای خانواده خود کــه فوت شده اســت مي‌رقصید نشان دهنده دلتنگی فراوان برای آن شخص فوت شده اســت.

 

لوک اویتنهاو: جسد رقصان: ارثیه کلان

 

تعبیر خواب رقص گروهی

مطیعی تهرانی: چنانچه در خواب ببینید مردمي دسته جمعی مي‌رقصند غم و رنجی عمومي پدید مي‌آید کــه شامل حال همه آن‌ها کــه مي‌رقصند مي‌شود.

 

آنلی بیتون مي‌گوید: اگر خواب ببینید به همراه گروهی مي‌رقصید، علامت آن اســت کــه سرگرم تفریحات سالم و دلپذیر خواهید شد.

 

تعبیر خواب رقصیدن زنان

مطیعی تهرانی: رقصیدن برای زنان بد نامي و رسوایی و بی آبرویی اســت و چنانچه زنی در خواب ببیند کــه مي‌رقصد بد نام و انگشت نما مي‌شود. سر زبان‌ها مي‌افتد و مردم پشت سر او بد خواهند گفت.

تعبیر خواب رقصیدن | خواب رقص دیدن چه معنی دارد؟

تعبیر خواب رقصیدن به روایت لوک اویتنهاو

معلم رقص: شما از خوشگذرانی خوشتان مياید

رقصیدن در یک سالن خالی: شادی

رقصیدن در یک سالن زیبا: رفتارتان سبکسرانه اســت

رقصیدن با یک فرد جذاب: حسادت

رقصیدن در ميان یک عده ناشناس: غم

یادگیری رقص: شما عاشق خواهید شد

افتادن در حین رقص: احساسات خود را کنترل کنید

 

تعبیر خواب رقص آرام

آنلی بیتون مي‌گوید:

اگر خواب ببینید به آهستگی مشغول رقصیدن هستید، نشانه آن اســت کــه به همراه دوستانی صميمي از زندگی خود لذت خواهی برد.

اگر خواب ببینید دیگران به آهستگی درحال رقصیدن هستند، نشانه آن اســت کــه سعادت و تفاهم همواره در محیط خانوادگی پا بر جاســت.

 

رقص با سازهای مختلف

ابن سیرین مي‌گوید: اگر ببینی با صدای طبل مي‌رقصی و پایکوبی مي‌کنی، تعبیرش غم و اندوه اســت.اگر ببینی همراه دهل زدن، نواختن نِی و رقص و پایکوبی نیز انجام مي‌دهید، تعبیرش غم و اندوه و مصیبت مي‌باشد.

 

ابراهیم کرمانی مي‌گوید: اگر ببینی مهمانی همراه موسیقی و چنگ و چغانه و نی و رقص مي‌باشد، تعبیرش مصیبت اســت. ابن سیرین مي‌گوید: اگر ببینی همراه چغانه، چنگ و نی و رقص برپا شده اســت، تعبیرش غم و اندوه و مصیبت اســت (دفع بلا و گرفتاری).

 

تعبیر خواب رقصیدن از نظر علمي و روان شناسی:

۱. تعبیر خواب رقصیدن روی صحنه

رقصیدن روی صحنه در خواب نمادی از پیروزی و غرور اســت. تعبیر این خواب آن اســت کــه شما لحظات موفقیت و پیروزی خود را برای اطرافیان خود در معرض نمایش گذاشته اید. اکنون زمان درخشیدن شما فرا رسیده اســت. شاید در پروژه های کاری خود نقش رهبری را بر عهده گرفته اید یا در مسیر اهدافتان به موفقیتی بزرگ و قابل توجه دست یافته اید.

 

۲. تعبیر خواب رقصیدن در باران یا برف

اگر در خواب خود را در حال رقصیدن در باران یا برف ببینید، این آب و هوا نشان دهنده حال و احوالی اســت کــه شما در حال حاضر آن را تجربه مي کنید.

 

۳. مدرسه رقص

دیدن مدرسه رقص در خواب نشان دهنده آن اســت کــه شما دوست دارید به سال های جوانی خود بازگردید. اگر شما هنوز در دوران مدرسه به سر مي برید، این خواب نشان دهنده نگرانی و اضطراب شما اســت.

 

۴. همایش رقص

اگر در خواب ببینید کــه در همایشی مربوط به رقص حاضر شده اید یا به آن جا مي روید، این خواب تعبیری از جشن و شادی و تلاش شما برای رسیدن به شادمانی و خوشحالی اســت. شما هر آنچه زندگی به شما پیشکش مي کند را پذیرا هستید و همنوا با آن ها به حرکت ادامه مي دهید.

تعبیر خواب رقصیدن | خواب رقص دیدن چه معنی دارد؟

۵. کلاس رقص یا درس رقص

این خواب مي تواند اســتعاره ای از یادگیری مراحل پروژه یا کاری جدید یا فرآیندی جدید توسط شما یا مرحله ای جدید در زندگی شما باشد. اکنون زمان آن رسیده اســت کــه با روش ها، کارها و حرکت های قدیمي خداحافظی کنید و چیزهای جدیدی یاد بگیرید. کلاس های رقصی را تصور کنید کــه در آن ها درس هایی جدید فرا مي گیرید. این کلاس ها مي تواند راه حل ها و سرنخ هایی در مورد حوزه هایی از زندگی بدهد کــه در حال حاضر شما مشغول یادگیری و آموختن مهارت های جدیدی در آن حوزه ها هستید.

 

۶. باشگاه رقص

اگر در خواب ببینید کــه در یک باشگاه رقص در حال رقصیدن هستید، تعبیر آن اســت کــه شما با نمایش تمایلات جنسی خود در حال پیدا کردن رابطه ای برای خودتان هستید.

 

۷. مسابقه رقص

دیدن مسابقه رقص در خواب نشان دهنده آن اســت کــه شما در زندگی واقعی خود به نوعی در رقابتی قرار دارید. شاید در حال جنگیدن برای به دست آوردن ارتقاء شغلی هستید یا شاید مي خواهید ایده های شغلی یا کسب و کارتان را به تایید برسانید. در واقع این خواب نشان مي دهد کــه شما افکار و مفاهیم و ایده های خود را برای دیگران ارائه مي کنید تا تایید دیگران را در مورد آن ها به دست آورید.

 

۸. تعبیر خواب رقصیدن در مکان های خطرناک

اگر در خواب خود را در حال رقصیدن در جاهایی خطرناک مثلا وسط خیابان یا بالای یک سکوی مرتفع ببینید، تعبیر آن اســت کــه در زندگی واقعی در حال راه رفتن روی یخ های نازک و شکننده هستید. به عبارت دیگر بهتر اســت روش هایی امن تر و بی خطرتر برای ابراز عواطف و احساسات خود پیدا کنید.

 

۹. تعبیر خواب رقصیدن با یک غریبه

اگر در خواب خود را در حال رقصیدن با غریبه یا بطور کلی با مردی ببینید، لازم اســت کــه به ویژگی هایی کــه در آن فرد غریبه مي بینید خوب توجه کنید. این رقص مي تواند در بردارنده ویژگی هایی باشد کــه شما آن ها را در خود پیدا نکرده اید.

 

۱۰. تعبیر خواب رقصیدن با همسر

دیدن رقصیدن با همسر یا شریک عاطفی در خواب نشان دهنده صميميت بین شما دو نفر اســت. این خواب همچنین مي تواند تعبیری از یکپارچگی ابعاد زنانه و مردانه وجودی شما نیز باشد. نوع رقص مي تواند نشان دهنده وضعیت رابطه شما باشد. آیا در خواب رقصی پرشور و آتشین مثل تانگو مي بینید یا رقصی زیبا مثل والس؟ این رقص ها مي توانند نگرش شما در رابطه با سبک و سیاق رابطه شخصی تان را نشان دهند.

 

۱۱. تعبیر خواب رقصیدن با همسر سابق

اگر در خواب خود را در حال رقصیدن با همسر سابق تان ببینید، این خواب نشان دهنده پذیرش کامل شما اســت. شما آن فرد را همانگونه کــه بوده اســت پذیرفته اید. این جدایی انتخابی سازنده و درست بوده اســت.

 

۱۲. تعبیر خواب رقصیدن با مردگان

رقصیدن با مردگان در خواب نماد و یادآور سرنوشت شما اســت. این خواب نشان دهنده آن اســت کــه مي دانید شما هم روزی از این دنیا مي روید و مرگ را تجربه مي کنید. اگر در خواب ببینید کــه با یکی از افراد خانواده خود کــه فوت شده اســت در حال رقصیدن هستید، نشان دهنده دلتنگی عميق شما برای آن فرد اســت.

 

۱۳. کسی از شما بخواهد کــه با او برقصید

اگر در خواب ببینید کسی از شما تقاضای رقصیدن مي کند، این خواب نشان دهنده این مفهوم اســت کــه شما در زندگی واقعی خودتان فردی پیرو و دنبال کننده هستید. شما احساس مي کنید کــه برای کامل بودن و حفظ تعادل و هماهنگی درونی به حضور فرد دیگری در زندگی خود نیاز دارید.

 

۱۴. رهبری در رقص

اگر در خواب ببینید کــه هدایت و رهبری رقص در اختیار شما قرار دارد، این خواب نشان دهنده آن اســت کــه زندگی شخصی تان شما را تحت کنترل و اختیار خود قرار گرفته اســت. بهتر اســت کــه پشتکار و اعتماد به نفس خود را افزایش دهید و پرشور تر زندگی کنید.

 

۱۵. تعبیر خواب رقصیدن با یک حیوان

اگر در خواب ببینید کــه با حیوانی مثل سگ یا گربه یا حتی شیر و خرس در حال رقصیدن هستید، این حیوانات تعبیری از افرادی هستند کــه در زندگی شما قرار دارند و رقص با آن ها نیز نشان دهنده رابطه شما با این افراد اســت.

 

۱۶. تعبیر خواب رقصیدن گروهی

دیدن رقص گروهی در خواب کــه در آن گروهی از افراد حرکاتی موزون و هماهنگ با یکدیگر را انجام مي دهند، نشان دهنده هماهنگی و هم نوایی در زندگی واقعی شما اســت. شاید شما مي خواهید کــه اعضاء خانواده تان یا همکارانتان برای رسیدن به هدفی مشترک با یکدیگر همکاری کنند و هماهنگ باشند.

 

۱۷. رقص آیینی ، محلی

دیدن رقص آیینی در خواب نشان دهنده نیاز شما به ارتباط برقرار کردن با روح درونی خودتان اســت.

 

۱۸. تعبیر خواب رقصیدن رها و آزادانه

اگر در خواب ببینید کــه رها و آزادانه بدون تبعیت از هیچ سبک خاصی در حال رقصیدن هستید، این خواب نشان دهنده رهایی و آزادی از هر گونه بند و محدودیتی اســت. به ریتم و سرعت رقص آزادانه خود در خواب دقت کنید. برای مثال، رقصی آرام و ملایم نشان دهنده آن اســت کــه بهتر اســت قدم های خود را در زندگی واقعی به آرامي بردارید و حرکتی آرام و ملایم داشته باشید.

 

۱۹. تعبیر خواب رقصیدن پرشور و احساسی مثل تانگو

رقصیدن با شور و حرارت در خواب نشان دهنده شهوانیت و تمایلات جنسی اســت. شاید بهتر اســت کــه در زندگی عاشقانه واقعی خود نیز جایی برای این ویژگی ها باز کنید. در این قبیل خواب ها به ميزان تماس بدنی دقت کنید و همچنین توجه کنید کــه این رقص تا چه اندازه نشان دهنده ميزان تمایلات جنسی درونی شما اســت.

 

۲۰. رقص هایی مثل والس و بالروم

دیدن رقص های رسمي و کلاسیک مثل والس و بالروم در خواب نشان دهنده بده بستان های رابطه واقعی شما با فردی اســت کــه با او در حال رقصیدن هستید. آیا رقصی آرام و ملایم را در خواب مي بینید؟ آیا رقص شما سراسر خطا و اشتباه اســت یا احساس مي کنید کــه بطور اتوماتیک در حال رقصیدن هستید؟ همه این ها مي توانند سرنخ های مهمي از چگونگی و کیفیت رابطه تان به شما بدهند.

 

۲۱. باله، رقصی آميخته با زیبایی

رقص باله در خواب تعبیری اســت از اوقات خوش و دلپذیر.

 

۲۲. رقص های خیابانی مثل بریک و هیپ هاپ

دیدن رقص های خیابانی مثل بریک در خواب تعبیر آن اســت کــه فرد در حال رقصیدن احتمالا دارای چیزی اســت کــه نیاز به اثبات شدن دارد. شاید لازم باشد کارهایی انجام دهد تا ارزش خود را به تایید خودش برساند و برتری خود نسبت به دیگران را به خودش ثابت کند.

 

۲۳. لپ دنس یا رقص برهنه

لپ دنس یا رقص برهنه (اســتریپ تیز) از جمله رقص ميله ای نشان دهنده تمایل و اشتیاق شما به بیدار شدن تمایلات جنسی تان در زندگی واقعی اســت. شاید مي خواهید شریک عاطفی شما در روابط جنسی تان شور و حرارت بیشتری نشان دهد.

 

24. رقص کودکان نوپا و بچه ها در خواب

دیدن رقص کودکان در خواب نشان دهنده یک زندگی خانوادگی شاد و مسرت بخش اســت.

 

25. رقص نوزاد

دیدن رقص نوزاد در خواب نشان دهنده تولد ایده ای جدید و خلاقانه اما کمي عجیب و غریب در ذهن شما اســت.

 

 

5/5 - (5 امتیاز)

حمید جعفری

حمید جعفری فعال حوزه محتوا و سئو و مدیر سایت نیک شو ، امیدوارم محتوای این سایت راهی باشد برای زندگی بهتر و لذت بخش تر ......

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا