تعبیر خواب

تعبیر خواب راه رفتن روی آب | آب دریا ، رودخانه ، استخر

تعبیر خواب راه رفتن روی آب | آب دریا ، رودخانه ، استخر

تعبیر خواب راه رفتن روی آب | آب دریا ، رودخانه ، اســتخر

بسیاری از اوقات ممکن اســت خواب ببینید کــه روی آب هستید و می توانید به راحتی روی آن راه بروید کــه تعبیر آن را در ادامه می خوانید.خواب راه رفتن روی آب تعابیر نمادین بسیار قابل توجهی دارد. تعبیر خواب راه رفتن روی آب به کوچکترین جزئیاتی کــه در خواب خود توجه می کنید وابسته خواهد بود. چه کسی روی آب در حال راه رفتن بوده اســت؟ چه نوع سطح آبی را در خواب دیدید؟ این ها و جزئیات ریز و کوچک دیگر تاثیری قابل توجه در تعبیر خواب شما خواهند داشت.

 

محمد بن سيرين گويد: اگر بيندكه بر فراز آب همي رفت، چون آب دريا و رودخانه و آن چه بدين نمايد، دليل كند بر قوت ايمان و اعتقاد پاك

 

۱. تعبیر کلی خواب راه رفتن روی آب

خواب راه رفتن روی آب دارای تعبیری بسیار مثبت اســت. این خواب نشان دهنده آن اســت کــه دوره زمانی پیش روی شما شدیدا موفقیت آمیز خواهد بود و هر تصمیمی کــه قصد انجامش را می گیرید بسیار سودمند و موفق از کار در خواهد آمد.

 

در مورد مسائل مالی بخت و اقبال فراوانی به شما روی خواهد کرد و به همین دلیل به شما توصیه می شود کــه از سرمایه گذاری ها و فرصت های سودمند پیش روی خود غافل نشوید و آن ها را از دست ندهید. در مورد مسائل عاطفی و عاشقانه نیز باید بدانید کــه عشق در زندگی شما جوانه می زند و اوضاع بین شما و شریک عاطفی تان بهتر از هر زمان دیگری خواهد بود.

 

۲. تعبیر خواب راه رفتن روی آب اقیانوس

اگر در خواب دیدید کــه بر سطح اقیانوس راه می روید، این خواب نشان دهنده فرصت مالی و پول سازی بسیار بزرگی اســت کــه در سر راه شما قرار می گیرد.این فرصتی اســت کــه شما نمی توانید آن را از دست بدهید و به شما توصیه می شود تا خود را برای آن آماده کرده و از فرصت کاری پیش آمده بهترین اســتفاده را ببرید. از دانش و معلومات خود اســتفاده کنید تا موقعیت کاری خود را بهبود ببخشید و اجازه ندهید تا این فرصت از دستتان برود.

 

۳. تعبیر خواب راه رفتن روی آب رودخانه

اگر در خواب خود دیدید کــه روی رودخانه راه می روید، تعبیر این خواب آن اســت کــه در عشق و عاشقی شانس و موفقیت بسیاری به سمت شما خواهد آمد. شما قادر خواهید بود تا روابط خود با افراد بسیار مهم زندگی تان را بهبود داده و همه مشکلات میان شما و آن ها برطرف خواهد شد.از این دوره زمانی اســتفاده کنید تا اوضاع زندگی عشقی خود را اصلاح کنید و فضای زیبا و عاشقانه ای را برای خود و فرد مورد علاقه تان فراهم آورید.

 

۴. تعبیر خواب راه رفتن روی آب به همراه شریک عاطفی تان

اگر در خواب ببینید کــه همراه با شریک عاطفی خود روی آب راه می روید نشان دهنده آن اســت کــه شما دو نفر در آستانه تجربه کردن لحظات زیبای بسیار زیادی در روزهای پیش رو هستید. همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت و شما دو نفر قادر خواهید بود تا هر مساله ای کــه با آن سر و کار دارید را برطرف کنید.

 

چنین خوابی نشان دهنده آن اســت کــه ازدواج شما نزدیک اســت. شاید شما و شریک عاطفی تان قصد دارید کــه بالاخره پس از پشت سر گذاشتن لحظات خوش و عاشقانه بسیار زیادی با یکدیگر وصلت کنید. در هر صورت، باید بدانید کــه لحظات زیبای فراوانی در انتظار شما اســت و باید خودتان را برای شادی و خوشحالی بسیار زیادی آماده کنید.

 

۵. تعبیر خواب راه رفتن روی آب به همراه فرد دیگری

اگر فردی کــه در خواب کنار شما روی آب راه می رود شریک عاطفی شما نیست و شما مجرد هستید پس می توانید انتظار داشته باشید کــه به زودی عشق خود را پیدا می کنید. شاید مدت های طولانی اســت کــه در انتظار یافتن عشق زندگی خود به سر برده اید و حالا بالاخره می توانید در روزهای آتی آرامش و شادی حاصل از یافتن آن را تجربه کنید.

 

فردی اجتماعی باشید و بیشتر با دیگران معاشرت کنید. به یاد داشته باشید تا زمانیکــه در خانه نشسته اید و هیچ کاری انجام نمی دهید، عشق شما را پیدا نمی کند. پذیرای دیگران باشید و آن ها را به زندگی خود دعوت کنید.

 

۶. تعبیر خواب سریع دویدن روی آب

اگر در خواب خود می بینید کــه به سرعت در حال راه رفتن یا دویدن روی آب هستید، تعبیر آن اســت کــه شما رویای جهش یافتن در زندگی را دارید اما نمی دانید کــه چطور باید آن را انجام دهید.این خواب همچنین نشان می دهد کــه شما فرصت های بسیاری را در زندگی از دست داده اید و اکنون برای فکر کردن به آن ها خیلی دیر اســت. باید به اهداف خود فکر کنید. همواره آن ها را در ذهن تان داشته، به آن ها فکر کنید و بر انگیزه های خود متمرکز بمانید.

 

۷. تعبیر خواب آهسته راه رفتن روی آب

تعبیر خواب آهسته راه رفتن روی آب آن اســت کــه شما باید به زندگی خود شتاب و سرعت بدهید. شاید بیش از اندازه غیرفعال هستید و از همه چیز در زندگی کناره گرفته اید.

 

۸. تعبیر خواب راه رفتن روی آب با دوست تان

اگر در خواب خود را مشغول راه رفتن روی آب به همراه دوست تان ببینید، پس می توانید انتظار دریافت کمک در موقعیتی بسیار بحرانی و حساس از جانب دوست خود را داشته باشید. این خواب نشان می دهد کــه شما اعتماد و احترام دوست خود را جلب کرده اید و موقعیتی کــه در آن قرار خواهید گرفت چهره واقعی شما را به او نشان خواهد داد.داشتن چنین دوستانی در زندگی بسیار گران بها و ارزشمند اســت. به این ترتیب تلاش کنید تا در زمان مناسب لطف و محبت او را جبران کنید.

 

۹. تعبیر خواب لخت راه رفتن روی آب

اگر در خواب دیدید کــه در حالی کــه لخت هستید روی آب راه می روید، احتمالا با موضوع یا مساله ای عمومی روبرو خواهید شد. به این ترتیب باید مراقب رفتار و گفتار خود باشید زیرا ممکن اســت دیگران از آن ها به نفع خودشان اســتفاده کنند.شاید فردی ماجراهای شرم آور گذشته شما را برای همه تعریف کند اما بهتر اســت شما وارد هیچ جنگ و مجادله ای با این فرد نشوید. هرکاری کــه انجام داده اید مربوط به گذشته شما می شود پس چرا باید در مورد آن ها نگران باشید. اگر شما انسان خوبی هستید و تلاش می کنید تا در زندگی کارهای خیر و پسندیده انجام دهید، نگران آنچه کــه دیگران در مورد شما و گذشته تان می گویند نباشید.

 

۱۰. تعبیر خواب پابرهنه راه رفتن روی آب

اگر در خواب دیدید کــه پابرهنه روی آب راه می روید نشان دهنده آن اســت کــه در روزهای پیش رو فردی حساس و آسیب پذیر خواهید بود. احساسات و عواطف شما طغیان خواهد کرد و به این دلیل باید مطمئن شوید کــه سهوا به دیگران آسیب نمی رسانید. مراقب گفتار خود و حرف هایی کــه به دیگران می گویید باشید زیرا در این دوره شما حساس تر از همیشه خواهید بود.

 

این حساسیت و آسیب پذیری می تواند با افراد زندگی شما در ارتباط باشد. بیشتر مراقب خانواده و دوستان تان باشید. محیط پیرامون تان می تواند برای شما خطرناک باشد. همچنین این خطر می تواند از سمت افرادی به شما برسد کــه با شما دشمنی دارند و می خواهند شاهد درد و رنج شما باشند.

 

۱۱. تعبیر خواب راه رفتن روی آب های بی قرار و خروشان

اگر در خواب ببینید کــه روی امواج خروشان آب راه می روید پس احتمالا در آستانه روبرو شدن با مشکلی در زندگی خود هستید. این مشکلات می تواند با زندگی شخصی یا حرفه ای شما در ارتباط باشد به همین دلیل خود را برای روبرو شدن با آنچه در انتظارتان اســت آماده سازید.

 

باید بدانید کــه اکنون زمان مناسبی برای شروع یک رابطه یا سرمایه گذاری در پروژه های کاری جدید نیست. بهتر اســت صبر کنید تا زمان مثبت تری از راه برسد. هرچیزی کــه در دوره زمانی پیش روی خود انجام می دهید برا شما خطر احتمالی شکست یا بدهی های مالی گزافی را به همراه دارد.

 

۱۲. تعبیر خواب راه رفتن روی آب های ساکت و آرام

اگر در خواب خود را در حال راه رفتن بر سطح آب های ساکت و آرام می بینید نشان دهنده آن اســت کــه شما در زندگی خود کاملا خوشحال هستید و زندگی کاملا رضایت بخشی دارید. در زندگی شما هر چیزی در جای درست خود قرار گرفته اســت و شما از روند رشد و پیشرفت همه ابعاد زندگی تان راضی و خوشحال هستید. برای مثال از رابطه ای کــه در آن هستید مسرور و شادمانید یا زندگی مجردی شما دقیقا همان چیزی اســت کــه در حال حاضر به آن احتیاج دارید.

 

این خواب تنها بازتابی اســت از روش شما برای مدیریت اوضاع و شرایط زندگی خودتان و میزان خوشحالی و رضایتی کــه شما بطور روزانه تجربه می کنید.این تعادل در زندگی شما برای شروع پروژه های جدید و ماجراجویی های کاری و حرفه ای در کامل ترین شکل خود قرار دارد. روح و جسم شما آماده اســت تا با هرنوع تغییری در مسیر زندگی تان روبرو شود.

 

مطالب بیشتر:

تعبیر خواب قدم زدن در ساحل دریا | معنی خواب دریا

 

 

5/5 - (1 امتیاز)

حمید جعفری

حمید جعفری فعال حوزه محتوا و سئو و مدیر سایت نیک شو ، امیدوارم محتوای این سایت راهی باشد برای زندگی بهتر و لذت بخش تر ......

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا