تعبیر خواب

تعبیر خواب خون چشم | خواب چشم زخمی | نابینا شدن

تعبیر خواب خون چشم | خواب چشم زخمی | نابینا شدن

تعبیر خواب خون چشم | خواب چشم زخمی | نابینا شدن

اگر خواب دیدید که از چشمتان خون می آید و زخمی شده باید بدانید که حتما تعبیری دارد ، در ادامه تمام حالت های آن را به شما خواهیم گفت.

 

ابن سیرین ميگوید: اگر ببینی گریه ميکنی، ولی به جای اشک، خون از چشم تو جاری بینی: بعضی از تعبیرگران ميگویند: تعبیر خون آمدن از بینی این است که پس از مطالعۀ مطالب زیر اگر تعبیرخواب خودت را متوجه نشدی از من بپرس! اگر ببینی از چشم تو خون ميریزد، یـعـنـی به خاطر فرزندت دچار غم و ناراحتی ميشوی، یا در مال.

 

دیدن چشم در خواب از دیدگاه کتاب فرهنگ تفسیر رویا این گونه است:

 

چشم: این تصویر در رویا به چگونگی دید ما از جهان و خویشتن اشاره دارد. از تصویر چشم به شیوه‌های گوناگونی در رویا استفاده ميشود. چشم‌ها در حالت‌های متفاوت، از قبیل چشمان تیره و با نگاهی نافذ، چشمان مایوس، چشمان درخشان، بی روح، خیره و سر انجام چشم در چشم طرف مقابل ميتوانند نماد روان یا روح باشند.

 

عدم ارتباط چشمی: دوری از ارتباط دوستانه و صمیمیت

 

از دست دادن دید سمت راست: این تصویر در رویا نشان‌دهنده آن است که آنچه در جهان خارج ميگذرد نميبیند.

 

از دست دادن دید سمت چپ: قادر به دیدن آنچه به راستی احساسش ميکنید یا درباره‌اش مياندیشید نیستید. از نفس خود، انگیزه‌ها و رفتارتان آگاه نیستید. بصیرتی به درون خویشتن راه ندارد.

 

محمدبن سیرین گوید: چشم به خواب دیدن مرد بینایی است که راه هدایت برای او مشخص است. چشم شهلا، فرزند است و هر دو چشم دو فرزند است.

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

چشم در خواب، بر هفت وجه است.

روشنائی.

دین مبتنی بر هدایت و درستی

اسلام

فرزند

مال

علم

زیادتی در دین و مال

 

تعبیر خواب درد چشم و نابینا شدن

ابن سیرین: اگر بیند که نابینا شده، دلیل که از راه هدی گم شده بود یا فرزند وی بمیرد. اگر بیند که یک چشمش کور شد، دلیل که یک نیمه دین او رفته یا گناهی بزرگ کرده باشد به یک دست یا به یک پای یا به یک اندام دیگر یا مصیبتی به وی رسد.

 

لوک اویتنهاو: نداشتن چشم: ایدهای برباد رفته

 

ابن سیرین:

اگر بیند که چشم وی درد ميکرد و کسی او را دارو ميکرد، دلیل است که وی را راه نماید به حق

اگر دید مرده از درد چشم مينالید، دلیل که غیبت مردم باشد.

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید یکی از چشمان خود را از دست ميدهید یا چشمهای شما درد ميکند، نشانه آن است که سختی و دردسر در انتظار شماست.

 

تعبیر خواب آرایش چشم

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند در چشم سرمه کشید، دلیل که صلاح دین جوید اگر بیند که از سرمه مقصودش زینت و آرایش است، دلیل که خویشتن را با امانت و دیندار به مردمان نماید تا عزیز گردد.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: ریمل در واقع همان سرمه است و تعبیر سرمه را دارد. اگر در خواب ببینید که به چشم ریمل کشیده‌اید کاری ميکنید که به ظاهر خوب است اما به نیت خوب نیست. اگر مردی ببیند که ریمل ميمالد خوب نیست و اگر زنی ببیند ریمل ميمالد و به نیت روشنایی چشم باشد نیکو است و به نیت آرایش غم و اندوه است. نوشته‌اند که چشم در خواب دین است و سرمه روشنایی چشم است. برخی از معبران آن را مال و خواسته دانسته‌اند و معتقدند کسی که ریمل یا سرمه ميمالد به مال و نعمت ميرسد.

 

محمدبن سیرین گوید: سرمه به خواب مال بود. اگر بیند که سرمه در چشم کشید و مقصود از آن روشنائی به چشم بود، دلیل کند که صلاح دین جوید. اگر مقصود از آن آرایش و زینت بود، دلیل است که خود را به دینداری در میان مردم مشهور گرداند، تا او را مدح و ثنا و ستایش گویند.

 

تعبیر خواب چشم ضعیف

ابراهیم کرمانی: اگر بیند که روشنایی چشم او ضعیف بود به ظاهر و باطن دوروی و منافق است

 

لوک اویتنهاو:

چشم کم سو: ضرر و زیان از هر نظر

چشمان چپ: باعث تحقیر شدن خود

 

تعبیر خواب داشتن چشمان بسیار

ابراهیم کرمانی: اگر بیند که بر تن او چشم بسیار است و همه چیزها را به کمال ميدید، دلیل بر زیادتی صلاح وی در دین و به جای آوردن سنت و فرائض شریعت بود

 

جابر مغربی: اگر دید در پیشانی چشمهای بسیار داشت، همین دلیل کند، که او را مصالح خود پنداری تمام است.

 

تعبیر خواب چشم زخمی

جابر مغربی گوید:

اگر بیند هر دو چشم او آماسیده بود چنانکه چشم باز نميتوانست کرد، دلیل که با مردی مخالف صحبت کند. اگر نور چشم را ضعیف بیند، دلیل که از دین شریعت بی بهره شود

 

اگر بیند یک چشم او را آفت رسید، دلیل که فرزندان او را افت رسد.

 

تعبیر خواب چشم خونی

جابر مغربی: اگر بیند از چشم او خون همی ریخت، دلیل که به جهت فرزند، غمی به وی رسد، یا نقصان مال او شود.

 

تعبیر خواب چشم آبی

لوک اویتنهاو ميگوید: چشم به رنگ آبی: عشق سوزان

 

آنلی بیتون:

دیدن چشمانی آبی در خواب، نشانه ناتوانی در انجام هر رأی و نقشه ای است.

 

دیدن زنی چشم آبی با موهایی تیره که بینی باریک و سربالا دارد، علامت آن است که مقام قهرمانی خود را در مسابقه ای از دست ميدهید.

 

تعبیر خواب یک چشم

آنلی بیتون ميگوید:

دیدن یک چشم در خواب، علامت آن است که از دسیسه ای پنهانی که برای غارت شادمانی و ثروت شما چیده شده است آگاه خواهید شد.

 

اگر در خواب، تنها یک چشم ببینید، نشانه آن است که دشمنان در جستجوی فرصتی برای لطمه زدن به شما هستند.

 

اگر در خواب مردی یک چشم ببینید، نشانه آن است که به دامی گرفتار خواهید شد، در آن هنگام هر چیز دیگری در نظرتان بی اهمیت جلوه ميکند.

 

اگر در خواب موجودات یک چشمی ببینید، بیانگر آن است که نقشه‌هایی بر علیه شما کشیده شده است.

 

لیلا برایت ميگوید: اگر خواب ببینید که یک چشم دارید، به این معنا است که دچار مشکلات فراوانی خواهید شد.

 

جابر مغربی:

اگر بیند در میان روی او یک چشم است، دلیل که بر زیان او سخن ناسزا رود در باب دین.

اگر کسی دید بر پیشانی یک چشم داشت، دلیل که به کار کدخدایی خود پندار شود

 

 

3.8/5 - (112 امتیاز)

نوشته های مشابه

‫20 نظرها

 1. سلام خواب دیدم ،از چشم پدرم خون میآمد و او خیلی ریلکس ،فشار میداد که همش بیاد و من از کار او به شدت ناراحت بودم و ما در سفر بودیم،تعبیری دارد؟

 2. سلام شیمای عزیز ، تعبیر این خواب روشنایی و سلامتی هست.

 3. خواب دیدم برادرم مرده و ما اسم برادر دیگه مان رو صدا میکنیم یهو مرده زنده شد و چشمانش رو که باز کرد چشماش قرمز و خون آلود بود و بعداز مدتی بلند شد بعداز اینکه زمده شد متوجه شدم برادر دیگرم هست

 4. عجب خواب خطرناکی! درمورد تعبیر باید بهتون بگیم که دیدن فوت نزدیکان در خواب معنی طولانی شدن عمرشون رو داره. خون از چشم اما معنی غم و ناراحتی داره.

 5. سلام خواب دیدم چشمهایم قرمزرشدن و از چشم چپ خون میاد رفتم شستم ک متوجه شدم از دهان و گوشم خون میاد بعد ت اینه ک‌نگاه کردم چپ راست ام نیمه بسته بود اما می دیدم ممنون میشه اگه تعبیری داره بگید.

 6. سلام
  من خواب دیدم که از چشمانم خون می آمد و در عالم خواب به مادرم گفتم ک گوشم درد میکند و چرک کرده و به جای آن خون از چشمانم بیرون زده
  تعبیرش چی میشه؟

 7. خواب دیدم از چشمانم چرک وخون های لخته بسیار زیاد میآید

 8. سلام خواب دیدم از چشم های خواهر کوچیکم اشک و خون باهم میاد و اون لحظه بغل مادر بزرگم بود منم داشتم ارومش میکردم
  خیلی بهم ریختم میشه معنیشو بگین

 9. سلام خواب دیدم که از چشمان پدرم خون می اید و پدرم ناراحت و غمگین است و همینجور گریه میکند

 10. من تو خواب دیدم ک خیلی ناراحتم و بعد برای اینکه میخوام چشام درشت بشه به بالا نگاه کردم و از پایین چشامو محکم کشیدم و بعد از اون از چشمم خون شدید اومد تعبیر این خواب چیه ؟

 11. سلام خواب دیدم سفیدیه چشم چپم زخم شده وقرمزه ، دوباره دیدم که چشمم خوب شده ولی یه لکه سیاه هنوز در سفیدیه چشمم هست

 12. با سلام و تشکر فراوان
  در خواب دیدم با پسری که نمیشناسم عشقبازی میکنم و پس از مدتی از چشمان او دائم خون بر زمین میریزد و بیشتر میشود و بند نمی اید
  و سپس با ترس از خواب بیدار شدم
  این تعبیرش چیست؟

 13. سلام من دوبار دو شب جدا خواب دیدم دوتا شخص که اصلن به هم ربطی ندارن، یکی یه مرد ک باهاش تو رابطه بودم و ازش متنفر بودم، و یکی پدرم ، خواب اولی دیدم از چشم اون پسر خون اومده و خوشکیده و چشم هاش کپک زده، و وقتی بازوشو گرفتم بجرخونمش دیدم خشکیده ، دوم پدرن، که خواب دیدم خشکیده ، و قتی چرخوندمش دیدیم دو قطره اشک خونی خشک شده زیر پلکش جسبیده و کل بدنش و داخل چشماش گندیدا ، هر دو خواب دقیقا شبسه هم بودن

 14. سلام وقت بخیر من خواب دیدم کنار استخوان بینی مامانم تا گوشه ی داخلی چشمش حالت تقریباً کبودی داره که شوهرش زده بود فکر کنم و برادرم هم دستش رو یکم بالا نگه داشته بود و پر از خون بود دقت که کردم دیدم چشم سمت راستش کور شده و ازش داره خون میریزه. با وحشت شروع کردم داد زدن و مامانمو خبر کردن که اونم اومد دید بعد تو همون حال من بود. ممنون میشم تعبیرشو برام بنویسین

 15. سلام
  خواب دیدم که سفیدی چشم چپم زخم شده و خون میاد بعد انگار مثل یه بیماری باشه بقیه هم همینطوری شدن

 16. اگر خواب ببینیم در چشم فرزندمان یک لخته ی خون بزرگ هست تعبیرش چی میشه؟

 17. سلام خواب دیدم که اون قسمت تیره چشمم یه گوشه سوراخ شده و اون قسمت تیره چشمم داره از سوراخه میریزه بیرون کلا چشمم خون گرفه بود ولی اشک می‌ریختم تا خون از چشمم بیرون بیاد. چشم چپم بود. چشمم یک دفع سفید شد اما دوباره به رنگ قبلیش برگشت اما به نظرم بازم خون داشت که با اشک تمیزش میکردم

 18. من خواب دیدم که بهم مدرسه گفتن در مورد فجر باید یه ویدیو درست کنم که قبول بشم بعد دیدم خون اون برادره زاده بدجنس هستم داشتم چشم را میسشتم که گفتن بیا ما چسمتو میشوریم انقدشستن با ناخن با یه تیزی نمیدونم داخل چشم زیر عنبیه اندازه نیم بند انگشت جاک خورد داخلش خونی بود ولی خون نمیامد ولی فقد یه فشتر عجیبی هی به چشمم میامد بعد بهد یکی از برادرزادم از راه رسید به زور میخاستم یه دستمال بکنن تو چشمم ک بیدار شدم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا