پورتال اینترنتی سرگرمی، تفریحی، عکس، پزشکی، اس ام اس، آشپزی، نیک شو
 • صفحه نخست+
 • اخبار+
 • آرایش و زیبایی+
 • آشپزی+
 • اس ام اس+
 • سرگرمی و تفریحی+
 • دنیای مد و فشن+
 • رپرتاژ آگهی+
 • پزشکی و سلامتی+
 • کامپیوتر,اینترنت و موبایل+
 • زندگی بهتر+
 • مطالب گوناگون+
 • دنیای عکس+
 • مطالب جالب علمی+
 • گردشگری+
 • دین و مذهب+
 • دنیای خودرو+
 • تعبیر خواب خون چشم | خواب چشم زخمی | نابینا شدن

  مجموعه : تعبیر خواب

  تعبیر خواب خون چشم | خواب چشم زخمی | نابینا شدن

  تعبیر خواب خون چشم | خواب چشم زخمی | نابینا شدن

  اگر خواب دیدید که از چشمتان خون می آید و زخمی شده باید بدانید که حتما تعبیری دارد ، در ادامه تمام حالت های آن را به شما خواهیم گفت.

   

  ابن سیرین ميگوید: اگر ببینی گریه ميکنی، ولی به جای اشک، خون از چشم تو جاری بینی: بعضی از تعبیرگران ميگویند: تعبیر خون آمدن از بینی این است که پس از مطالعۀ مطالب زیر اگر تعبیرخواب خودت را متوجه نشدی از من بپرس! اگر ببینی از چشم تو خون ميریزد، یـعـنـی به خاطر فرزندت دچار غم و ناراحتی ميشوی، یا در مال.

   

  دیدن چشم در خواب از دیدگاه کتاب فرهنگ تفسیر رویا این گونه است:

   

  چشم: این تصویر در رویا به چگونگی دید ما از جهان و خویشتن اشاره دارد. از تصویر چشم به شیوه‌های گوناگونی در رویا استفاده ميشود. چشم‌ها در حالت‌های متفاوت، از قبیل چشمان تیره و با نگاهی نافذ، چشمان مایوس، چشمان درخشان، بی روح، خیره و سر انجام چشم در چشم طرف مقابل ميتوانند نماد روان یا روح باشند.

   

  عدم ارتباط چشمی: دوری از ارتباط دوستانه و صمیمیت

   

  از دست دادن دید سمت راست: این تصویر در رویا نشان‌دهنده آن است که آنچه در جهان خارج ميگذرد نميبیند.

   

  از دست دادن دید سمت چپ: قادر به دیدن آنچه به راستی احساسش ميکنید یا درباره‌اش مياندیشید نیستید. از نفس خود، انگیزه‌ها و رفتارتان آگاه نیستید. بصیرتی به درون خویشتن راه ندارد.

   

  محمدبن سیرین گوید: چشم به خواب دیدن مرد بینایی است که راه هدایت برای او مشخص است. چشم شهلا، فرزند است و هر دو چشم دو فرزند است.

   

  حضرت امام جعفر صادق فرماید:

  چشم در خواب، بر هفت وجه است.

  روشنائی.

  دین مبتنی بر هدایت و درستی

  اسلام

  فرزند

  مال

  علم

  زیادتی در دین و مال

   

  تعبیر خواب درد چشم و نابینا شدن

  ابن سیرین: اگر بیند که نابینا شده، دلیل که از راه هدی گم شده بود یا فرزند وی بمیرد. اگر بیند که یک چشمش کور شد، دلیل که یک نیمه دین او رفته یا گناهی بزرگ کرده باشد به یک دست یا به یک پای یا به یک اندام دیگر یا مصیبتی به وی رسد.

   

  لوک اویتنهاو: نداشتن چشم: ایدهای برباد رفته

   

  ابن سیرین:

  اگر بیند که چشم وی درد ميکرد و کسی او را دارو ميکرد، دلیل است که وی را راه نماید به حق

  اگر دید مرده از درد چشم مينالید، دلیل که غیبت مردم باشد.

  آنلی بیتون: اگر خواب ببینید یکی از چشمان خود را از دست ميدهید یا چشمهای شما درد ميکند، نشانه آن است که سختی و دردسر در انتظار شماست.

   

  تعبیر خواب آرایش چشم

  ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند در چشم سرمه کشید، دلیل که صلاح دین جوید اگر بیند که از سرمه مقصودش زینت و آرایش است، دلیل که خویشتن را با امانت و دیندار به مردمان نماید تا عزیز گردد.

   

  منوچهر مطیعی تهرانی گوید: ریمل در واقع همان سرمه است و تعبیر سرمه را دارد. اگر در خواب ببینید که به چشم ریمل کشیده‌اید کاری ميکنید که به ظاهر خوب است اما به نیت خوب نیست. اگر مردی ببیند که ریمل ميمالد خوب نیست و اگر زنی ببیند ریمل ميمالد و به نیت روشنایی چشم باشد نیکو است و به نیت آرایش غم و اندوه است. نوشته‌اند که چشم در خواب دین است و سرمه روشنایی چشم است. برخی از معبران آن را مال و خواسته دانسته‌اند و معتقدند کسی که ریمل یا سرمه ميمالد به مال و نعمت ميرسد.

   

  محمدبن سیرین گوید: سرمه به خواب مال بود. اگر بیند که سرمه در چشم کشید و مقصود از آن روشنائی به چشم بود، دلیل کند که صلاح دین جوید. اگر مقصود از آن آرایش و زینت بود، دلیل است که خود را به دینداری در میان مردم مشهور گرداند، تا او را مدح و ثنا و ستایش گویند.

   

  تعبیر خواب چشم ضعیف

  ابراهیم کرمانی: اگر بیند که روشنایی چشم او ضعیف بود به ظاهر و باطن دوروی و منافق است

   

  لوک اویتنهاو:

  چشم کم سو: ضرر و زیان از هر نظر

  چشمان چپ: باعث تحقیر شدن خود

   

  تعبیر خواب داشتن چشمان بسیار

  ابراهیم کرمانی: اگر بیند که بر تن او چشم بسیار است و همه چیزها را به کمال ميدید، دلیل بر زیادتی صلاح وی در دین و به جای آوردن سنت و فرائض شریعت بود

   

  جابر مغربی: اگر دید در پیشانی چشمهای بسیار داشت، همین دلیل کند، که او را مصالح خود پنداری تمام است.

   

  تعبیر خواب چشم زخمی

  جابر مغربی گوید:

  اگر بیند هر دو چشم او آماسیده بود چنانکه چشم باز نميتوانست کرد، دلیل که با مردی مخالف صحبت کند. اگر نور چشم را ضعیف بیند، دلیل که از دین شریعت بی بهره شود

   

  اگر بیند یک چشم او را آفت رسید، دلیل که فرزندان او را افت رسد.

   

  تعبیر خواب چشم خونی

  جابر مغربی: اگر بیند از چشم او خون همی ریخت، دلیل که به جهت فرزند، غمی به وی رسد، یا نقصان مال او شود.

   

  تعبیر خواب چشم آبی

  لوک اویتنهاو ميگوید: چشم به رنگ آبی: عشق سوزان

   

  آنلی بیتون:

  دیدن چشمانی آبی در خواب، نشانه ناتوانی در انجام هر رأی و نقشه ای است.

   

  دیدن زنی چشم آبی با موهایی تیره که بینی باریک و سربالا دارد، علامت آن است که مقام قهرمانی خود را در مسابقه ای از دست ميدهید.

   

  تعبیر خواب یک چشم

  آنلی بیتون ميگوید:

  دیدن یک چشم در خواب، علامت آن است که از دسیسه ای پنهانی که برای غارت شادمانی و ثروت شما چیده شده است آگاه خواهید شد.

   

  اگر در خواب، تنها یک چشم ببینید، نشانه آن است که دشمنان در جستجوی فرصتی برای لطمه زدن به شما هستند.

   

  اگر در خواب مردی یک چشم ببینید، نشانه آن است که به دامی گرفتار خواهید شد، در آن هنگام هر چیز دیگری در نظرتان بی اهمیت جلوه ميکند.

   

  اگر در خواب موجودات یک چشمی ببینید، بیانگر آن است که نقشه‌هایی بر علیه شما کشیده شده است.

   

  لیلا برایت ميگوید: اگر خواب ببینید که یک چشم دارید، به این معنا است که دچار مشکلات فراوانی خواهید شد.

   

  جابر مغربی:

  اگر بیند در میان روی او یک چشم است، دلیل که بر زیان او سخن ناسزا رود در باب دین.

  اگر کسی دید بر پیشانی یک چشم داشت، دلیل که به کار کدخدایی خود پندار شود

   

   

  نظرات این مطلب

  شیما در تاریخ خرداد 14, 1399 01:25
  سلام خواب دیدم ،از چشم پدرم خون میآمد و او خیلی ریلکس ،فشار میداد که همش بیاد و من از کار او به شدت ناراحت بودم و ما در سفر بودیم،تعبیری دارد؟

  حمید جعفری در تاریخ خرداد 14, 1399 15:34
  سلام شیمای عزیز ، تعبیر این خواب روشنایی و سلامتی هست.

  نظرتان را بنویسید

  *

  code

  تبلیغات
  تبلیغات
 • مطالب پربازدید
 •