تعبیر خواب

تعبیر خواب جنگ | موشک باران و بمب | فرار از جنگ

تعبیر خواب جنگ | موشک باران و بمب | فرار از جنگ

تعبیر خواب جنگ | موشک باران و بمب | فرار از جنگ

اگر خواب دیده اید که در محیط بیرون هستید و ناگهان یک هواپیمای جت از بالای سرتان رد می شود و بمب می اندازد ، صدای تیر اندازی می شنوید و خیلی حالت های دیگر ، ما تعبیر آن را در ادامه برایتان آورده ایم. تعبیر دیدن رویای جنگ از دیدگاه کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ به این صورت اســت که:

 

جنگ: کشمکش‌های درونی – مثلا جنگ خونینی میان نظام اخلاقی فرد و تمایلات جسمانی او در گرفته اســت یا نبرد مقاومت ما و فرآیند خود التیام بخشی که تلاش ميکند رنج دوران کودکی را نابود کند یا جنگ میان عقل و احساس.

 

ابن سیرین ميگوید: در جنگ هر کسی پیروز شود در جنگ و جدال زندگی و در بیداری نیز پیروز و برنده اســت.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنان چه در خواب صحنه‌هایی از جنگ دیدیم باید بدانیم که روح ما از نگرانی‌هایی که پیش ميآید خبر ميدهد. صرف دیدن صحنه ای از جنگ در خواب خبر از غم و اندوهی اســت که در روزهای آینده پیش ميآید و این تشدید ميشود اگر خودمان در آن جنگ دخالت داشته باشیم

 

در نفایس الفنون تصریح شده که جنگ در خواب اضطراب و فتنه اســت.

 

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن جنگ غم واندوه شود

 

آنلی بیتون ميگوید: دیدن صحنه‌های جنگ در خواب، علامت آن اســت که بی نظمی و اغتشاش در امور کار و خانواده شما راه خواهد یافت.

تعبیر خواب جنگ | موشک باران و بمب | فرار از جنگ

تعبیر خواب رفتن به جبهه جنگ

مطیعی تهرانی: چنان چه جنگی در خواب شما بود و شما در آن جنگ شرکت داشتید اما فاقد زره و سنگر و سلاح و مامن بودید خواب شما ميگوید که تنها ميمانید و در مشکلی که پیش ميآید هیچ دستی دست شما را نميگیرد.

 

حضرت یوسف (ع): دیدن خود در جنگ وخصومت از دشمنان حذر باید نمود و زبان از غیبت خلق نگهدارد تا آزار حاصل نگردد

 

آنلی بیتون ميگوید: اگر دختری خواب ببیند نامزدش به جنگ ميرود، علامت آن اســت که درباره شخصیت نامزد خود خبر دردناکی خواهد شنید.

 

تعبیر خواب زخمی شدن در جنگ

مطیعی تهرانی: مجروح شدن در خواب خوب اســت و نباید نگرانی ایجاد کند. این نشان این اســت و گویای این که غم و اندوه شما پایان یافته و آشتی و امنیت خانوادگی اســت و نباید نگران شوید.

 

تعبیر خواب پیروز شدن و شکست خوردن در جنگ

آنلی بیتون ميگوید:

اگر خواب ببینید کشور شما در جنگ شکست خورده اســت، علامت آن اســت که منافع شخصی شما به خطر خواهد افتاد.

اگر خواب ببینید کشور شما در جنگ پیروز شده اســت، علامت آن اســت که میان افراد خانواده شما صلح و صفا برقرار خواهد شد.

 

تعبیر خواب ارتش در حال جنگ

لیلا برایت: ارتش در حال جنگ، بیانگر ثروت بزرگ ميباشد و رژه ارتش، معنایش موفقیت در مسائل مالی ميباشد.

 

کتاب سرزمین رویاها: یک ارتش در حال جنگ: خیانت و رنج

 

تعبیر خواب جنگ جهانی

برايت مى‌گويد: ديدن جنگ جهانى در خواب، نشانه‌ى پيشامدهاى غيرمنتظره اســت.

 

معمولا ما وقتی تحت فشار یا اســترس هستیم یا وقتی احساس ميکنیم که بار سنگینی را بر دوش ميکشیم، جنگ را در خواب ميبینیم. خواب جنگ ميتواند تعابیر متفاوتی به همراه داشته باشد. در اینجا برخی از رایج‌ترین تعبیر خواب جنگ کردن را با هم ميخوانیم.

 

۱.تعبیر کلی خواب جنگ

دیدن جنگ در خواب نشانه‌ای منفی اســت. در صورتی که خواب بیننده فردی جوان باشد، شدت این تعبیر ناخوشایند و انرژی منفی موجود در آن بیشتر ميشود.این خواب در مورد دوران سختی‌ها و مشکلاتی که پیش روی شما قرار دارد به شما هشدار ميدهد. در این دوره باید سعی کنید که مطلقا منفعل باقی نمانید. در عوض، با تمام قدرت خود بر جنگیدن با این مشکلات متمرکز شوید.

 

۲. تعبیر خواب ناوگان جنگی

این خواب نمادی از جدایی اســت. شاید شما احساس ميکنید که به دلیل برخی تعهدات کاری مدت هاســت که از شریک عاطفی خود دور شده اید.بعلاوه این خواب ميتواند نمادی از طلاق باشد. مشکلات موجود در رابطه موجب جدایی شما از همسرتان ميشود. به جای سرزنش کردن او در مورد چیزهای بی‌ارزش بهتر اســت با او صحبت کنید.

 

۳. تعبیر خواب فرار کردن از جنگ

اگر در خواب ببینید که از جنگ فرار ميکنید، تعبیر آن اســت که برای مدت کوتاهی از مشکلاتی که دارید فاصله ميگیرید.شاید شما قادر شوید که بخشی از مشکلات خود را حل کنید اما هنوز کارهای زیادی هست که باید انجام دهید. تنبلی نکنید و سخت کار کنید زیرا مشکلات هنوز تمام نشده اســت.

 

۴. تعبیر خواب پیروزی در جنگ

اگر در خواب ببینید که در جنگ پیروز شده اید، این خواب نمادی از موفقیت در تمامی جنبه‌های زندگی تان اســت. این موفقیت هم در زندگی شخصی و هم در زندگی حرفه‌ای شما حضور خواهد داشت.

 

هرکاری که در این دوره انجام ميدهید موفقیت آمیز خواهد بود. اکنون زمان خوبی برای شروع سرمایه‌گذاری روی پروژه‌های جدید اســت. تا جاییکه ميتوانید از این فرصت اســتفاده کنید زیرا چنین فرصتی هر روز گیرتان نميآید.

 

۵. تعبیر خواب جنگ‌های دائمی

اگر شما مدام خواب جنگ را ببینید یا اگر جنگ‌های متعددی در خواب شما اتفاق بیفتد، این خواب نمادی از محیط مسمومی اســت که در آن زندگی ميکنید. اطرافیان شما و شغل فعلی شما به شدت برایتان اســترس زا اســت.شاید اکنون زمان آن رسیده اســت که برخی چیزها را عوض کنید و بیشتر کارهایی را انجام بدهید که شما را خوشحال ميکند.

 

۶. تعبیر خواب جنگ برای جوان ترها

اگر شما فردی جوان هستید و خواب جنگ را دیده اید، این خواب به شما در مورد چالش‌ها و دشواری هایی که در میان دوستانتان رخ خواهد داد هشدار ميدهد.شاید شما در مرکز این چالش‌ها قرار بگیرید و شاید هم فقط مشاهده گر باشید.مراقب باشید که وارد درگیری جدی نشوید زیرا این مسئله به دوستی شما با کسی که رابطه نزدیک با شما دارد صدمه خواهد زد.

 

همچنین این خواب ميتواند نمادی از مشکلاتی باشد که شما با اســتادان و معلم‌های خود در مدرسه تان دارید. پس از هر نوع درگیری غیرضروری جلوگیری کنید چون ممکن اســت پشیمانی به بار آورد.

 

۷. تعبیر خواب جنگ برای بزرگترها

اگر شما سن و سال بیشتری دارید و خواب جنگ را دیده اید، این خواب به شما هشدار ميدهد که کسی که دوستش دارید و به شما بسیار نزدیک اســت احتمالا از دنیا ميرود.ممکن اســت این فرد از شما دور شود یا ممکن اســت با او دعوا کنید. در هر صورت، این فرد از زندگی شما خارج خواهد شد و این مسئله شما را افسرده و نابود ميکند.

 

۸. تعبیر خواب کسی را به جنگ فرستادن

اگر در خواب ببینید که کسی را به جنگ ميفرستید، این خواب نمادی از درگیری شما با این فرد در آینده‌ای نزدیک اســت.شما دچار سوءتفاهمی ميشوید و به همین دلیل یکی از دوستان نزدیک یا افراد خانواده خود را از دست ميدهید. مراقب کلماتی که انتخاب ميکنید باشید.

تعبیر خواب جنگ | موشک باران و بمب | فرار از جنگ

۹. تعبیر خواب ویرانی پس از جنگ

دیدن ویرانی پس از جنگ در خواب نمادی از ویژگی‌های اخلاقی و خصوصیاتی منفی اســت که در شریک عاطفی خود کشف ميکنید.این ویژگی‌ها همان هایی هستند که شما برای کنار آمدن با آنها دوره سختی را پیش روی خواهید داشت. پس تقریبا برای هرچیزی آماده باشید.

 

۱۰. تعبیر خواب اعلام جنگ

دیدن اعلام جنگ در خواب نمادی از دیدار یا رویدادی اســت که در آستانه وقوع آن قرار گرفته اید. این رویداد از اهمیت بالایی برای شما برخوردار اســت و شما به شدت در مورد آن نگران هستید.سعی کنی به اتفاق‌های بد احتمالی فکر نکنید و در عوض بر نتایج مثبت این رویداد متمرکز شوید. هرچه تمرکز شما برجنبه‌های منفی بیشتر باشد، نگرانی و اضطراب بیشتری خواهید داشت.

 

۱۱. تعبیر خواب جنگ جهانی

جنگ جهانی در خواب نمادی از تغییراتی اســت که در زندگی ما در شرف وقوع هستند.ماجرایی اساسی رخ ميدهد و همه چیز را کاملا تغییر ميدهد. آماده پذیرش این تغییرات باشید. به اســتقبال آنها بروید، از آنها نترسید و به بهترین شکل از آنها اســتفاده کنید.

 

۱۲. تعبیر خواب نبرد و رزم

دیدن نبرد و پیکار در خواب نشان دهنده چالش‌ها و مشکلات شما در زندگی اســت. شاید شما برای حفظ موقعیت اجتماعی یا موقعیت شغلی فعلی خود در حال دست و پا زدن هستید.این نوع زندگی به شما اســترس وارد ميکند و شما خواب ميبینید که همه چیز را رها ميکنید و بر چیزهای مهم تری در زندگی تمرکز ميکنید.

 

۱۳. تعبیر خواب جنگیدن در جنگ

اگر در خواب ببینید که در جنگی در حال جنگیدن و مبارزه هستید، این خواب هشداری اســت که به شما اخطار ميدهد که تا کنون سلامت خود را نادیده گرفته‌اید و حالا زمان آن رسیده که لازم اســت بیشتر به خودتان توجه کنید.شما تمام زمان و تلاش خود را وقف زندگی خانوادگی و شغل تان کرده‌اید و در این مسیر مراقبت از خودتان را کاملا فراموش کرده اید.

 

ممکن اســت اوضاع سلامت شما رو به وخامت برود. در صورتیکه هر گونه نشانه‌ای از بیماری در خود دیدید، قبل از آنکه خیلی دیر شود به پزشک مراجعه کنید.

 

۱۴. تعبیر خواب کشته شدن در جنگ

اگر در خواب ببینید که در جنگ کشته ميشوید، تعبیر آن اســت که دشمنان تان شما را شکست خواهند داد.آن‌ها یک قدم از شما جلوتر خواهند بود و شما را در چیزی که برای هر دو طرف بسیار مهم اســت شکست ميدهند. مراقب اطرافیان خود باشید و از افرادی که ممکن اســت شما را به دردسر بیندازند دوری کنید.

 

۱۵. تعبیر خواب جنگیدن بدون اسلحه در جنگ

اگر در خواب ببینید که داخل جنگی هستید و اسلحه‌ای ندارید، تعبیر آن اســت که احساس ميکنید برای آنچه که در آستانه وقوع اســت آمادگی ندارید. چیزی رخ خواهد داد که برای شما بسیار مهم اســت و شما احساس ميکنید برای انجام آن زمان و تلاش کافی صرف نکرده اید.قبل از تسلیم شدن تمام تلاش خود را نشان دهید و خونسردی خود را حفظ کنید.

 

۱۶. تعبیر خواب مصدوم شدن در جنگ

اگر در خواب ببینید که در جنگی مصدوم ميشوید، تعبیر این خواب آن اســت که کسی که دوستش دارید به شما آسیبی خواهد رساند.این فرد ميتواند یکی از دوستان یا یکی از افراد خانواده شما باشد که شما را ناامید ميکند و احساس بسیار ناخوشایندی را در شما به وجود ميآورد. قبل از آنکه او را قضاوت کنید، سعی کنید دریابید چه دلیلی پشت رفتار این فرد وجود دارد و قصد اصلی این فرد از این کار چه چیزی بوده اســت.

 

۱۷. تعبیر خواب در جنگ بودن با خودتان

اگر در خواب ببینید که با خودتان ميجنگید، این خواب نمادی از مشکلات شما در زندگی واقعی اســت. شما در مورد چیزی که برایتان مهم اســت تردید دارید و نميدانید که چه کاری انجام دهید. این خواب همچنین نمادی از احساس گناهی اســت که به وسیله کاری که انجام داده‌اید یا حرفی که زده‌اید به وجود آمده اســت.قبل از آنکه دیر شود سعی کنید خسارت وارد شده را جبران کنید.

 

۱۸. تعبیر خواب مانور جنگی

دیدن مانور جنگی در خواب نمادی از تغییراتی اســت که در خانواده یا محل کار شما رخ خواهد داد. این تغییرات هر چیزی که به آن عادت داشته‌اید را تحت تاثیر قرار ميدهد و کنار آمدن با آنها کار آسانی نخواهد بود.

 

قبل از آنکه همه این تغییرات را نادیده بگیرید و آنها را از بین ببرید، سعی کنید که به اســتقبال آنها بروید، آنها را بپذیرید و از آنها به بهترین شکل اســتفاده کنید. شاید این همان چیزی اســت که شما همیشه آرزویش را داشته‌اید یا به آن احتیاج داشته‌اید و حتی از چنین آرزویی غافل بوده اید.

 

 

3.7/5 - (3 امتیاز)

حمید جعفری

حمید جعفری فعال حوزه محتوا و سئو و مدیر سایت نیک شو ، امیدوارم محتوای این سایت راهی باشد برای زندگی بهتر و لذت بخش تر ......

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا