تعبیر خواب

تعبیر خواب توالت و مدفوع | ادرار کردن در توالت

تعبیر خواب توالت و مدفوع | ادرار کردن در توالت

تعبیر خواب توالت و مدفوع | ادرار کردن در توالت

اگر خواب دیدید کــه در توالت هستید و کار ادرار و مدفوع کردن انجام مي دهید در ادامه به شما خواهیم گفت کــه تعبیر  این خوابتان چیست. به گفته معبران غربی دیدن مکانی بمانند توالت کــه محلی برای دفع ادرار و مدفوع انسان اســت در خواب بیانگر نیازهای اساسی فرد بیننده خواب اســت. این نیازها ممکن اســت وجود داشته باشند و یا شما در آینده با آن‌ها مواجه شوید. دیدن توالت در خواب نشانه این اســت کــه بایستی احساسات ناخوشایند و قدیمي خود را کنار گذارید همانگونه کــه در دستشویی به ادرار اجازه خارج شدن از بدن خود را مي‌دهید.

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن توالت در خواب بر پنج وجه بود:

مال حرام.

عیش و زندگی دنیا.

خزینه (خزانه و انبار).

شروع در حرام.

زن خادمه و حرامخوار.

 

محمد بن سیرین گوید: اگر کسی ببیند کــه توالت و دستشویی مي‌سازد به جمع آوری مال دنیا مي‌پردازد و از مال و اموال خود چیزی نخواهد بخشید. برخی دیگر از معبرین دیدن توالت در خواب را به زنی جادوگر تعبیر کرده‌اند کــه آن زن حرام خوار و بی دین مي‌باشد.

 

تعبیر خواب ادرار کردن در دستشویی

محمد بن سیرین مي‌گوید: اگر در خواب ببینید کــه در توالت ادرار و مدفوع مي‌کنید غرق در جمع کردن مال و ثروت خواهید گردید.

تعبیر خواب توالت و مدفوع | ادرار کردن در توالت

تعبیر خواب افتادن در چاه توالت

ابن سیرین: اگر ببینید کــه در چاه توالت خانه خود افتاده‌اید از مال خود خرج خواهید کرد و اگر ببیند جوری در چاه توالت بیفتد کــه دست و پایش بشکند تعبیرش آن اســت کــه گرفتار بلای سختی مي‌گردد.

 

تعبیر خواب کاسه توالت

مؤلف کتاب بانک جامع تعبیر خواب گوید:

کاسه توالت مي‌تواند به اندوخته‌های مالی خواب بین مربوط باشد

اگر کاسه توالت پر شده بود از نجاسات اندوخته‌های مالی خواب بین زیاد مي‌باشد

اگرمستراح کاسه توالت نداشت و یا خراب بود یعنی شخص خواب بین نمي‌داند چگونه دارایی‌هایش را نگهداری کند و آنها را خرج مي‌کند

اگر کاسه توالت تميز وپاکیزه بود شخص اندوخته‌های مالی ندارد.

 

در ادامه 8 تعبیر کلی دیگر از توالت مي خوانیم:

 

۱. تعبیر خواب توالت در حالت کلی

در حالت کلی دیدن توالت در خواب نشان دهنده تمایل و رغبت شدید به مال اندوزی و حرص برای جمع آوری پول و ثروت اســت و نیز نشان مي دهد کــه سودی غیرمنتظره به شما خواهد رسید. این سود مي تواند با پول بسیار زیادی کــه به شما مي رسد در ارتباط باشد.

 

اگر در خواب ببینید کــه به توالت ميروید تا در آن جا ادرار یا مدفوع کنید، تعبیر آن اســت کــه شما باید از احساسات خود رها شوید و با آن ها خداحافظی کنید.

 

۲. تعبیر خواب توالت لبریز از ادرار

دیدن توالتی کــه در آن ادرار بالا زده اســت در خواب تعبیر آن اســت کــه شما در شرایطی قرار دارید کــه باید به دلیل نیازهای شخصی خودتان روی پای خودتان بایستید. دیدن توالتی مملو از ادرار در خواب به این معناســت کــه شما باید با تمامي مشکلات و سختی های زندگی واقعی خود خداحافظی کنید و به آن ها اجازه دهید از زندگی شما خارج شوند. بعلاوه این خواب نشان دهنده احساسات سرکوب شده شما اســت. دیدن توالتی لبالب از ادرار در خواب نشان دهنده آن اســت کــه شما به نوعی آزادی و پاکسازی عاطفی نیاز دارید. آیا از یکی از نزدیکان خود عصبانی و خشمگین هستید؟ معمولا در چنین مواقعی احتمال دیدن این خواب چند برابر مي شود.

 

۳. تعبیر خواب توالت کثیف

برخی از معبران و کارشناسان خواب شناسی معتقدند کــه دیدن توالت کثیف نشان از نگرانی های فرد خواب بیننده دارد و اینکــه در اطرافش پول و مال هایی وجود دارد کــه منبع درست و سالم و مشخصی ندارد و هر لحظه ممکن از آسیب و گزندی به واسطه آن کارها به وی وارد سود. عده ای هم معتقدند کــه این خواب نشان از پول و گرایش به پوچ گرایی شدید دارد.

تعبیر خواب توالت و مدفوع | ادرار کردن در توالت

۴. تعبیر خواب شستن مدفوع در توالت

این خواب مي تواند نشانه بسیار خوبی از توانمندی های صاحب خواب باشد و به عبارت دیگر توانایی و قدرت عمل بیننده خواب را نشان مي دهد. و متخصصان خواب معتقدند دیدن این خواب نشان از تحقق آرزوهای فرد خواب بیننده دارد کــه بسیار شادمانی ميکند و خوشحالی خود را به دیگران نیز نشان مي دهد.

 

۵. تعبیر خواب کاسه توالت

دیدن کاسه توالت در خواب نشان دهنده نفس(ایگو) و غرور آسیب دیده و خدشه دار شده شما اســت. شما بر این باور هستید کــه مي توانید هر چیزی را در اختیار داشته باشید اما برخی اوقات اوضاع زندگی آنطور کــه ما مي خواهیم پیش نمي رود. در سال 1932 مقاله ای معنوی و جذاب با موضوع تعبیر خواب کاسه توالت در لندن پرس منتشر شد و در آن آمده بود کــه دیدن کاسه توالت در خواب نشان دهنده آن اســت کــه شما باید ایگوی خود را رها کنید و حرکت یا اقدام بعدی خود را انتخاب کنید. این خواب اغلب زمانی رخ مي دهد کــه ما در شرایطی قرار مي گیریم کــه باید به حل مشکلاتی در روابط خود با دیگران بپردازیم.

 

دیدن ردیفی از کاسه توالت در خواب نشان دهنده آن اســت کــه احتمالا مشکلاتی بین خواب بیننده و فردی از جنس مخالف او به وجود مي آید.

 

۶. دیدن کاسه توالت شکسته و خراب

بسیاری از متخصصان خواب و رویا بر این باور هستند کــه دیدن کاسه توالت شکسته و خراب نشان دهنده این اســت کــه فرد خواب بیننده یک نگرانی بزرگ در ناخودآگاه خود دارد و همين امر باعث ميشود کــه در بلا و سختی بیفتد و گزندی از جامعه و اطرافیان یا مادی یا معنوی به او برسد.

 

۷. تعبیر خواب ادرار کردن در توالت

اگر در خواب خود را ببینید کــه در توالت ادرار مي کنید، این خواب نمادی از احساساتی اســت کــه اخیرا آن ها را انکار کرده و نادیده گرفته اید. بعلاوه این خواب خبر مي دهد کــه شما زندگی خود را بطور کامل تحت کنترل خود قرار مي دهید. این وضعیت اگرچه خوب و پسندیده اســت اما مي تواند مانع از لمس زیبایی نهفته در اتفاقات و ماجراهای اتفاقی و خودبخودی باشد.

 

شما به خودتان اجازه نمي دهید کــه خودِ واقعی تان را ابراز کنید و به این ترتیب این تصور را برای دیگران به وجود مي آورید کــه چهره واقعی خود را پشت نقابی پنهان کرده اید و خودتان نیز بر این باور هستید کــه این نقاب از شما در برابر نیات و مقاصد پلید و شوم دیگران محافظت مي کند. شما تلاش مي کنید تا تمامي قلمروهای خود را در هر جنبه ای از زندگی تان مشخص کنید. با این وجود، به زودی با مشکلاتی در زندگی شخصی خود روبرو مي شوید. یک نفر به شما ثابت مي کند کــه شما نمي توانید هميشه آنچه مي خواهید را به دست آورید.

 

۸. ورود به حمام و توالت دیگران مخصوصا جنس مخالف

اگر در خواب ببینید کــه به توالت عمومي جنس مخالف وارد مي شوید، این خواب نشان دهنده گذار و عبور کردن از محدودیت ها و مرزها در زندگی واقعی تان اســت. برخی افراد این خواب را نشانه قانون شکنی و عبور شما از خط و مرزها در برخی موقعیت ها و شرایط خاص مي دانند. با این وجود، این خواب همچنین نشان دهنده ورود شما به بخشی جدید و چالش برانگیز از زندگی خودتان یا دست یافتن به دستاوردی فراتر از حد تصورتان اســت.

 

4/5 - (4 امتیاز)

حمید جعفری

حمید جعفری فعال حوزه محتوا و سئو و مدیر سایت نیک شو ، امیدوارم محتوای این سایت راهی باشد برای زندگی بهتر و لذت بخش تر ......

نوشته های مشابه

‫3 نظرها

  1. خواب دیدم مهمانی بزرگی برای جشن نامزدی من به پا انداختن و در این حین همکارم از اداره برام تبریک میگفتن قبول شدنمو در دبیری از بین مهمونا دراومدم رفتم بیرون که خاله‌ام با دوتا بربری تازه بهم داد منم توصیه کردم برو تخم مرغ محلی‌هم بیار با روغن محلی بشکونم باهم بخوریم آون رفتم منم رفتم دستشویی مسجد اما در مستراح بسته بود با گلی که در مستراح رشد کرده بود از براش کندم و رفتم در مستراح و بردارم که دستم خورد با خودم هی میشستم و میگفتم دستام کثیف شد من چجور غذا بخورم به من چه از دستشویی کثیف تو کارتو میکردی میرفتی.اینارو به خودم تو خواب میگفتم

  2. سلام دوست عزیز ، ما صرفا مقاله تعبیر خواب رو انتشار دادیم و تعبیر خواب انجام نمیدیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا