پورتال اینترنتی سرگرمی، تفریحی، عکس، پزشکی، اس ام اس، آشپزی، نیک شو
 • صفحه نخست+
 • اخبار+
 • آرایش و زیبایی+
 • آشپزی+
 • اس ام اس+
 • سرگرمی و تفریحی+
 • دنیای مد و فشن+
 • رپرتاژ آگهی+
 • پزشکی و سلامتی+
 • کامپیوتر,اینترنت و موبایل+
 • زندگی بهتر+
 • مطالب گوناگون+
 • دنیای عکس+
 • مطالب جالب علمی+
 • گردشگری+
 • دین و مذهب+
 • دنیای خودرو+
 • تعبیر خواب بیابان و صحرا خاکی | گم شدن در بیابان

  مجموعه : تعبیر خواب

  تعبیر خواب بیابان و صحرا خاکی | گم شدن در بیابان

  تعبیر خواب بیابان و صحرا خاکی | گم شدن در بیابان

  بیابان و صحرا به معنای تنهایی اســـت ، این خواب ممکن اســـت حالت های زیادی داشته باشد ، مانند گم شدن در بیابان ، رانندگی در بیابان ، دیدن مرده در بیابان و . . . کــه به طور کامل تعابیر آن را برایتان آورده ایم.

   

  در کتاب فرهنگ تفسیر رویا دیدن بیابان در خواب به تصاویر زیر اشاره دارد:

  تنهایی یا انزوا، به معنای لغوی کلمه در برهوت زندگی کردن، بی عاطفگی یا ناخرسندی، عدم خلاقیت یا رشد در زندگی فرد، روشنفکری بی احساس و ملال آور، گوشه گیری از اجتماع، نازایی. این تصویر انسانی را کــه زندگی‌اش معنا و جهتی ندارد و نیز تصویر سرگردانی انسان در بی کرانگی زمان و تصمیمات را نشان می‌دهد. این تصویر نشان می‌دهد کــه مسئول خویشتن بودن و تصمیم گیری مناسب از میان موارد بیشمار برای انتخاب چقدر دشوار اســـت.

   

  تعبیر خواب بیابان و صحرا

  حضرت دانیال گوید

  بیابان در خواب قسمت و روزی اســـت به قدر بزرگی و فراخی آن. اگر بیند در بیابان‌ها تنها بود، دلیل کــه از کسب خویش مال فراوان یابد. اگر بیند با گروهی در بیابان می‌گشت، دلیل کــه مال و نعمت بسیار از سفر یابد و روزی بر وی گشاده شود.

   

  محمدبن سیرین گوید

  اگر کسی بیند کــه از بیابان بیرون آمد، دلیل کــه از غم و اندوه رسته شود. اگر بیند در بیابان شد، دلیل کــه غمگین و مستمندگردد.

   

  حضرت امام جعفر صادق فرماید:

  دیدن بیابان در خواب بر چهاروجه اســـت.

  روزی و قسمت

  حیرت و سرگشتی

  عناد و رنج

  بیم و خطر و هلاک، مگر از وی زود بیرون آید

   

  منوچهر مطیعی تهرانی

  بیابان و صحرا و دشت وسیع یا نا هموار خشک بدون آبادانی همه یک تعبیر دارد. معبران نوشته‌اند کــه بیابان قسمت و روزی اســـت. بیابان در خواب‌های ما انتظار و توقعی اســـت کــه از دنیا داریم و این متناسب اســـت با بزرگی و وسعت بیابان.

   

  تعبیر خواب سرگشتگی در بیابان

  آنلی بیتون می‌گوید:

  اگر خواب ببینید هنگام شب در بیابانی لم یزرع سرگردانید، نشانه قحطی و زیان و از کف دادن دارایی اســـت.

  اگر دختری خواب ببیند در بیابانی تنهاســـت، علامت آن اســـت کــه اگر محتاط نباشد سلامت و آبرویش در معرض خطر قرار می‌گیرد.

  تعبیر خواب بیابان و صحرا خاکی | گم شدن در بیابان

  تعبیر خواب سنگ جمع کردن در میان بیابان

  ابن سیرین

  اگر دید میان بیابان سنگ جمع می‌کرد، دلیل کــه او را به مکر و حیله از سفر مال حاصل شود.

   

  تعبیر خواب غذا خوردن در بیابان

  مطیعی تهرانی

  اگر در خواب دیدید کــه در بیابان سفره گسترده‌اید و غذا می‌خورید و از آن غذا خوشتان می‌آید در سفر مالی به دست می‌آورید.

   

  تعبیر خواب بیابان و صحرا از دیدگاه کتاب سرزمین رویاها

  درکتاب سرزمین رویاها آمده اســـت:

  شما در بیابان سفر می‌کنید: غم و خجالت به همراه شما سفر می‌کند.

  در یک طوفان شن از بیابان عبور می‌کنید: برای یکی از نقشه‌های موردنظرتان اشکال پیش خواهد آمد.

  در هوای بد از یک بیابان عبور می‌کنید: دوستان به شما خیانت می‌کنند.

  به اتفاق اشخاص دیگر در بیابان هستید: هماهنگی دربین دوستان

  دیگران در بیابان سفر می‌کنند: گرفتاری و دردسر

  یک قطعه زمین خشک و بایر: از دیگران زیادی انتظار کمک و فداکاری دارید.

  یک بیابان کــه فقط حیوانات وحشی در آن زندگی می‌کنند: یک کار سخت در انتظار شماســـت.

   

  جابر مغربی 

  اگر ببینی کــه در بیابان آتش روشن کرده‌ای، طوری کــه مردم از نور آتش تو راه را پیدا می‌کنند، یـعـنـی مردم از علم و حکمت تو اســـتفاده کرده و هدایت می‌شوند، ولی اگر ببینی درخشش آتشی کــه روشن کرده‌ای بر راه راســـت نمی‌درخشد و بر راهی دیگر می‌درخشد، یـعـنـی علم تو مردم را دچار گمراهی می‌کند .

   

  ابراهیم تفلیسی در تعبیر خواب فردی کــه در خواب بیابان دیده اســـت، می فرمایند:

  اگر فردی در خواب ببیند کــه در بیابان بود، دلیل کند کــه از سختی ها نجات یابد، فراخی بعد از تنگی، توبه از گناه، سود بعد از زیان و تندرستی بعد از بیماری بدست آورد.

   

  هیچ نظری ثبت نشده است

  نظرتان را بنویسید

  *

  code

 • مطالب پربازدید
 •