تعبیر خواب

تعبیر خواب بیابان و صحرا خاکی | گم شدن در بیابان

تعبیر خواب بیابان و صحرا خاکی | گم شدن در بیابان

تعبیر خواب بیابان و صحرا خاکی | گم شدن در بیابان

بیابان و صحرا به معنای تنهایی اســـت ، این خواب ممکن اســـت حالت های زیادی داشته باشد ، مانند گم شدن در بیابان ، رانندگی در بیابان ، دیدن مرده در بیابان و . . . کــه به طور کامل تعابیر آن را برایتان آورده ایم.

 

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا دیدن بیابان در خواب به تصاویر زیر اشاره دارد:

تنهایی یا انزوا، به معنای لغوی کلمه در برهوت زندگی کردن، بی عاطفگی یا ناخرسندی، عدم خلاقیت یا رشد در زندگی فرد، روشنفکری بی احساس و ملال آور، گوشه گیری از اجتماع، نازایی. این تصویر انسانی را کــه زندگی‌اش معنا و جهتی ندارد و نیز تصویر سرگردانی انسان در بی کرانگی زمان و تصمیمات را نشان می‌دهد. این تصویر نشان می‌دهد کــه مسئول خویشتن بودن و تصمیم گیری مناسب از میان موارد بیشمار برای انتخاب چقدر دشوار اســـت.

 

تعبیر خواب بیابان و صحرا

حضرت دانیال گوید

بیابان در خواب قسمت و روزی اســـت به قدر بزرگی و فراخی آن. اگر بیند در بیابان‌ها تنها بود، دلیل کــه از کسب خویش مال فراوان یابد. اگر بیند با گروهی در بیابان می‌گشت، دلیل کــه مال و نعمت بسیار از سفر یابد و روزی بر وی گشاده شود.

 

محمدبن سیرین گوید

اگر کسی بیند کــه از بیابان بیرون آمد، دلیل کــه از غم و اندوه رسته شود. اگر بیند در بیابان شد، دلیل کــه غمگین و مستمندگردد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن بیابان در خواب بر چهاروجه اســـت.

روزی و قسمت

حیرت و سرگشتی

عناد و رنج

بیم و خطر و هلاک، مگر از وی زود بیرون آید

 

منوچهر مطیعی تهرانی

بیابان و صحرا و دشت وسیع یا نا هموار خشک بدون آبادانی همه یک تعبیر دارد. معبران نوشته‌اند کــه بیابان قسمت و روزی اســـت. بیابان در خواب‌های ما انتظار و توقعی اســـت کــه از دنیا داریم و این متناسب اســـت با بزرگی و وسعت بیابان.

 

تعبیر خواب سرگشتگی در بیابان

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید هنگام شب در بیابانی لم یزرع سرگردانید، نشانه قحطی و زیان و از کف دادن دارایی اســـت.

اگر دختری خواب ببیند در بیابانی تنهاســـت، علامت آن اســـت کــه اگر محتاط نباشد سلامت و آبرویش در معرض خطر قرار می‌گیرد.

تعبیر خواب بیابان و صحرا خاکی | گم شدن در بیابان

تعبیر خواب سنگ جمع کردن در میان بیابان

ابن سیرین

اگر دید میان بیابان سنگ جمع می‌کرد، دلیل کــه او را به مکر و حیله از سفر مال حاصل شود.

 

تعبیر خواب غذا خوردن در بیابان

مطیعی تهرانی

اگر در خواب دیدید کــه در بیابان سفره گسترده‌اید و غذا می‌خورید و از آن غذا خوشتان می‌آید در سفر مالی به دست می‌آورید.

 

تعبیر خواب بیابان و صحرا از دیدگاه کتاب سرزمین رویاها

درکتاب سرزمین رویاها آمده اســـت:

شما در بیابان سفر می‌کنید: غم و خجالت به همراه شما سفر می‌کند.

در یک طوفان شن از بیابان عبور می‌کنید: برای یکی از نقشه‌های موردنظرتان اشکال پیش خواهد آمد.

در هوای بد از یک بیابان عبور می‌کنید: دوستان به شما خیانت می‌کنند.

به اتفاق اشخاص دیگر در بیابان هستید: هماهنگی دربین دوستان

دیگران در بیابان سفر می‌کنند: گرفتاری و دردسر

یک قطعه زمین خشک و بایر: از دیگران زیادی انتظار کمک و فداکاری دارید.

یک بیابان کــه فقط حیوانات وحشی در آن زندگی می‌کنند: یک کار سخت در انتظار شماســـت.

 

جابر مغربی 

اگر ببینی کــه در بیابان آتش روشن کرده‌ای، طوری کــه مردم از نور آتش تو راه را پیدا می‌کنند، یـعـنـی مردم از علم و حکمت تو اســـتفاده کرده و هدایت می‌شوند، ولی اگر ببینی درخشش آتشی کــه روشن کرده‌ای بر راه راســـت نمی‌درخشد و بر راهی دیگر می‌درخشد، یـعـنـی علم تو مردم را دچار گمراهی می‌کند .

 

ابراهیم تفلیسی در تعبیر خواب فردی کــه در خواب بیابان دیده اســـت، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند کــه در بیابان بود، دلیل کند کــه از سختی ها نجات یابد، فراخی بعد از تنگی، توبه از گناه، سود بعد از زیان و تندرستی بعد از بیماری بدست آورد.

 

3.9/5 - (7 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا