تعبیر خواب

تعبیر خواب اسب | خواب دیدن اسب چه معنی دارد؟

تعبیر خواب اسب | خواب دیدن اسب چه معنی دارد؟

تعبیر خواب اسب | خواب دیدن اسب چه معنی دارد؟

بسیاری از اوقات اســت که در خواب شبانه با اسب روبرو می شویم ، امروز به طور کامل بررسی می کنیم که خواب دیدن اسب چه معنی می تواند داشته باشد. با نیک شو همراه باشید. قرن هاســت که اسب‌ها به عنوان نمادی از توان و قدرت شناخته ميشوند. اسب‌ها موجوداتی هستند که از زیبایی‌های درونی و بیرونی خیره کننده‌ای برخوردارند و اغلب، حضور آن ها در هنر و ادبیات به چشم ميخورد. اما تعبیر خواب اسب چیست؟ در این مقاله نگاه عمیق تری به این موضوع خواهیم داشت و با هم نگاهی مياندازیم به نمادها و تعبیر خواب اسب .

تعبیر خواب اسب | خواب دیدن اسب چه معنی دارد؟

امام صادق (ع) فرمود: «درباره خواب دیدن‌ها بیندیش ، خداوند راســت و دروغ آن را با هم در آمیخته ، چرا که اگر همه آن خواب دیدن‌ها، راســت باشد، همه انسان‌ها پیامبر خواهند شد، و اگر همه دروغ باشد، بیهوده و بى‌فایده خواهد گردید»

 

حضرت امام جعفر صادق (ع) ميفرماید: دیدن اسب در خواب بر پنج وجه اســت، اول: عز و احترام، دوم: مقام و مرتبت، دوم: فرمانروایی، چهارم: بزرگی و عظمت، پنجم: خیر و بركت.

 

دانیال نبی ميگوید: اسب تازی را به خواب دیدن، دلیل بزرگی و عز و جاه بود. اگر دید بر اسب تازی نشسته بود و آن اسب مطیع و به فرمان او بود، دلیل کــه عز و بزرگی دولت یابد، بر قدر نیكوئی و قیمت اسب. اگر دید کــه اسب را فرا گرفته یا كسی بدو داد و بر وی نشست، دلیل کــه شرف و بزرگی یابد، لیكن كمتر از آن کــه در اسب تازی گفتیم و اگر دید از آن اسب چیزی كم بود، یازین یا نمد زین یا لگام، دلیل کــه بر قدر آن نقصان در بزرگی او بود. اگر بیند اسب وی را دم انبوه و دراز بود، دلیل کــه بر قدر آن وی را خادمان باشند و چاكران و اگر دم اسب او بریده بود، دلیل کــه وی را خادمان و چاكران نباشند. اگر بیند چیزی از اندام اسب او ناقص بود، دلیل کــه به قدر آن از عز و شرف او نقصان بود. اگر دید با اسب جنگ و نبرد همی كرد و اسب غالب بود و فرمانبر وی نبود، دلیل کــه مصیبت و گناه نماید.

 

محمد بن سیرین ميگوید: اگر بیند بر اسب برهنه نشسته بود، دلیل کــه مصیبت و معصیت و گناه او بیشتر بود. اگر آن اسب از شخصی دیگر بود،آن چه گفتیم خداوند اسب را بود. اگر دید اسب برهنه در خواب بود. لكن مطیع او شد، دلیل بر بزرگی و شرف او بود. اگر بیند بر اسبی نشسته بود و آن اسب بر بام خانه یا بر دیوار ایستاده بود، دلیل آن چه گفتیم از گناه بیشتر و صعب تر نماید. اگر بیند بر اسبی نشسته بود و آن اسب بر هوا ميپرید، یا بیند کــه آن اسب را پرها بود و چون مرغ همی پرید، دلیل کــه وی را شرف و بزرگی بود در دین و دنیا باشد کــه خداوندش سفر نماید.

 

ابراهیم كرمانی ميگوید: اگر دید بر اسب ابلق نشسته بود، دلیل بر كاری كند کــه بر وی گواهی دهند. اگر دید بر اسب سیاه نشسته بود، دلیل بر كاری نماید کــه وی را مال و مهتری حاصل شود. اگر بیند بر اسب كمیت بود، دلیل کــه از پادشاه قوت و بزرگی یابد. اگر دید بر اسب اشقر (سرخ مو) بود، دلیل اســت بر صلاح دین و حرمت او از پادشاه. اگر دید بر اسب زرد بود، دلیل کــه اندك بیماری یابد و بر اسب سمند همین دلیل بود. اگر بیند بر اسب جرمه بود، دلیل اســت بر خیر و صلاح. اگر دید کــه بر اسب سلیس بود، دلیل اســت زن خواهد. اگر دید از اسب فرود آمد، دلیل اســت از شرف و بزرگی بیفتد. اگر دید از اسب برهنه فرود آمد، دلیل کــه از گناه و معصیت بازایستد. اگر بیند بر اسب نشسته بود و سلاح تمام پوشیده بود، دلیل کــه شرفو بزرگی یابد، چنانکــه شخص از آن مانع نباشد و دشمن بر او ظفر نیابد.

تعبیر خواب اسب | خواب دیدن اسب چه معنی دارد؟

اگر بیند اسب را همی تاخت تا جنگ نماید، دلیل کــه از وی گناهی در وجود آید با ترس و وهمی بدو رسد، بر قدر تاختن اسب. اگر دید بر اسب نشسته بود و اسب او را در مسجد برد، هیج خیر اندر این نبود، مگر بیند کــه اسب او را از آنجا بیرون آورد. اگر دید اسب او را مراغمه همی كرد، دلیل کــه مال و دولت یابد. اگر بیند اسب با وی سخن گفت، دلیل بود کــه كاری نماید کــه مردمان از او به شگفت آیند. اگر دید اسب بیگانه در سرای وی درآمد، یا دركوچه وی، دلیل کــه مدری شرف و نام دار در سرا یا در كوچه وی درآید، به قدر و قیمت اسب و در آنجا مقام سازد. اگر دید اسبی از كوچه او بیرون رفت، دلیل كند کــه مردی شریف از كوچه او غائب شود، یا بمیرد.

تعبیر خواب اسب | خواب دیدن اسب چه معنی دارد؟

19 تعبیر خواب اسب از نظر روان شناسی

۱.تعبیر کلی دیدن اسب در خواب

این خواب تعبیری مثبت دارد. اگر در خواب اسبی را ببینید یا اسبی را از دور ببینید تعبیر آن اســت که در دوران پیش روی خود بخت و اقبال به شما روی ميآورد.این بخت و اقبال با هیچ یک از کارهایی که اکنون مشغول آن ها هستید ارتباطی ندارد و تنها به این مفهوم اســت که هرکاری که انجام ميدهید، بخت یارتان خواهد بود.

 

۲. تعبیر خواب سوار بودن بر اسبی سفید

این خواب هم تعبیری مثبت دارد. شما قادر خواهید بود که روابط معناداری با اطرافیان خود برقرار کنید. روابطی که عمری طولانی خواهند داشت.این خواب همچنین ميتواند نشانه‌ای باشد از آنکه شما باید این قبیل روابط را در زندگی خود حفظ کنید. اهمیت این روابط بعدها در زندگی تان پررنگ تر خواهد شد.اگر تا کنون با دوستان خود آنگونه که باید رفتار نکرده اید، پس این خواب به شما هشدار ميدهد که بعد از این تغییر رویه بدهید.

 

۳. تعبیر خواب اسبی گل آلود و خاکی

اگر در خواب اسبی گل آلود و خاکی ببینید، تعبیر آن اســت که یکی از دوستان یا نزدیکان شما موجب ناراحتی یا آزردگی شما خواهد شد. این فرد احساس به شدت ناخوشایندی را در شما به وجود ميآورد و از آنجایی که توقع برخی چیزها را از او ندارید، شدیدا آزرده خاطر ميشوید.در معاشرت با اطرافیان خود بیشتر دقت کنید و رازهای خود را با هیچ کس بویژه با کسانی که به آن ها شک دارید، در میان نگذارید.

 

۴. تعبیر خواب اسب سیاه

این خواب تعبیری منفی دارد و به این مفهوم اســت که به زودی متوجه ميشوید روابطی که در آن ها قرار دارید آن چیزی نیست که شما انتظارش را داشته اید. این خواب ميتواند به روابط کاری یا روابط عاشقانه‌ای اشاره کند که آغازی شگفت‌انگیز داشته اســت اما حالا غیر قابل کنترل و بی‌معنی به نظر ميرسد.

 

به اهداف و اقدام‌های آینده خود فکر کنید و چیزهایی که اکنون با آن ها دست و پنجه نرم ميکنید و فکر ميکنید که به موفقیت اهداف تان منجر نميشوند را تغییر دهید.

 

۵. تعبیر خواب اسب قهوه‌ای

اسب قهوه‌ای نماد مشکلاتی در زندگی شما اســت. درحال‌حاضر شما زندگی آرام و لذت بخشی را تجربه ميکنید اما ممکن اســت حادثه‌ای رخ دهد و اوضاع را تحت تاثیر خود قرار بدهد. برای روبه‌رو شدن با مشکلات احتمالی آماده باشید و با شجاعت و شهامت آن ها را بپذیرید.

تعبیر خواب اسب | خواب دیدن اسب چه معنی دارد؟

۶. تعبیر خواب اسب رنگی

این خواب نشانه‌ای مثبت اســت. شما قادر خواهید بود که با مشکلات زندگی خود بجنگید و بدون شک بر آن ها پیروز خواهید شد. قدرت و مقاومت در برابر موقعیت‌های دشوار زندگی مشخصه این دوره از زندگی شما خواهد بود. مشکلات نميتواند پشت شما را خم کند. محکم در برابر آن ها بایستید.بعلاوه این خواب ميتواند به این معنا باشد که شما در هر کاری که اکنون انجام ميدهید موفق خواهید بود و تمام پروژه‌ها و برنامه‌های شما در نهایت به پیروزی ختم ميشود.

 

۷. تعبیر خواب یک گله اسب وحشی

اگر در خواب اسبی را درون یک گله وحشی ببینید، تعبیر آن اســت که خبرهای بدی به گوش شما خواهد رسید. این خبرها ممکن اســت با برنامه‌های کاری یا زندگی خصوصی شما در ارتباط باشند اما به هرحال چیزهایی نیستند که بخواهید آن ها را بشنوید.

 

ممکن اســت یکی از خویشاوندان نزدیک شما یا اعضاء خانواده تان که از نوعی بیماری رنج ميبرد از دنیا برود یا شریک کاری شما ناگهان نظرش را عوض کند و شراکتش را با شما بر هم بزند. هر اتفاقی که رخ ميدهد، خونسردی خودتان را حفظ کنید و سعی کنید خودتان را با شرایط جدید تطبیق بدهید.

 

۸. تعبیر خواب سوار بر اسب از رودخانه گذشتن

این خواب تعبیری مثبت دارد. حتی اگر ببینید که سوار بر اسب از نهر کوچکی عبور ميکنید، تعبیر آن اســت که بخت و اقبال بسیار زیادی به شما روی خواهد آورد. موفقیت‌های مالی بسیار زیاد و سودهای مالی کلان سر راه شما قرار ميگیرد. از این دوران به شدت پربار اســتفاده کنید تا پایه و اساس خوبی برای تمام پروژه‌های آینده خود بنا کنید.بعلاوه، همه کارهای شما با موفقیت به سرانجام ميرسد و بدون شک پیروزی متعلق به شما خواهد بود.

 

۹. تعبیر خواب اسب مصدوم یا اسب مرده

این خواب تعبیری منفی دارد. یکی از نزدیکان شما خبر ناخوشایندی را در مورد یکی از خویشاوندان یا افراد خانواده تان به شما ميدهد. این خبرها ميتوانند در مورد همسر شما و کارهایی که انجام داده و شما هیچ اطلاعی از آن ها ندارید هم باشند.بعلاوه ممکن اســت خبرهای فاجعه باری در مورد کسب و کارتان هم به گوش شما برسد. ممکن اســت در کار خود شکست بخورید و شریک کاری شما از همکاری با شما صرف نظر کند.

 

۱۰. تعبیر خواب راندن اسب وحشی

اگر در خواب ببینید که بر اسبی وحشی سوار هستید و آن را ميرانید، این خواب نمادی از موانع و مشکلاتی اســت که در زندگی با آن ها روبه‌رو ميشوید. لزومی ندارد که مشکلات چندان بزرگ باشند اما بطور موقتی مانع از اهداف و برنامه‌های شما ميشوند.برای غلبه بر این موانع، صبور باشید و تسلیم نشوید.

 

۱۱. تعبیر خواب مصدوم شدن با اسب

این خواب تعبیری منفی دارد. شما با مشکلاتی در زندگی خود روبه‌رو ميشوید و احتمالا دچار سوءتفاهم با دیگران خواهید شد. بهتر اســت در تمام ابعاد زندگی خود منتظر مشکلات باشید اما باید بدانید که این مشکلات چندان جدی نخواهند بود.اگر سخت تلاش کنید، قادر خواهید بود که با موفقیت بر آن ها غلبه کنید. اما باید بدانید که اگر همان ابتدا تسلیم مشکلات بشوید، تمامی اهداف و برنامه‌های شما نقش بر آب خواهد شد.

 

۱۲. تعبیر خواب مسابقه اسب دوانی

این خواب تعبیر آن اســت که خوشبختی و موفقیت در آینده نزدیک متعلق به شما خواهد بود. شما تمامی کارها و برنامه‌های خود را با موفقیت به پایان ميرسانید و همه چیز همانطور که تصور کرده بودید پیش خواهد رفت. هرکاری که انجام ميدهید با خیر و برکت همراه اســت و تعاملات شما با دیگران به خوبی پیش ميرود.

 

۱۳. تعبیر خواب نعل زدن به اسب

این خواب تعبیری منفی دارد. شما سود بسیار زیاد اما غیرقانونی به‌دست ميآورید. ممکن اســت قربانی یک حادثه کلاه برداری شوید یا چیزی بسیار ارزشمند دریافت کنید که پیشینه‌ای ناخوشایند با آن همراه اســت.در تعامل با غریبه‌ها به شدت احتیاط کنید و به هرکسی اعتماد نکنید. در دوره پیش روی خودتان به هر وضعیتی مظنون باشید و از تعاملات کاری با افرادی که مشکوک به نظر ميرسند خودداری کنید.

 

۱۴. تعبیر خواب اسب سواری( برای زن ها)

این خواب نمادی از طبیعت مردد شما و ناتوانی شما در تصمیم گرفتن در مورد چیزی اســت. شاید بیش از حد به یکی از تصمیم‌های اخیر خود فکر کرده‌اید و حالا احساس ميکنید که شاید تصمیم درستی نگرفته اید.در این صورت، دوباره دلایل خود برای گرفتن چنین تصمیمی را بررسی کنید و اگر نميدانید که باید چه کار کنید، با دیگران مشورت کنید.

 

۱۵. تعبیر خواب نوازش کردن اسب

این خواب نماد مشکلاتی اســت که درحال‌حاضر در زندگی خود با آن ها روبه‌رو هستید. این مشکلات ميتوانند مشکلات مالی، خصوصی یا مشکلاتی در دیگر حوزه‌های زندگی شما باشند که شما را به شدت نگران کرده اســت. نوازش کردن اسب در خواب تعبیر آن اســت که شما کارهای بسیار زیادی دارید که باید انجام بدهید تا به این ترتیب از زندگی تان راضی شوید. آنچه که باید انجام بدهید این اســت که در اهداف خود ثابت قدم بمانید و تسلیم نشوید.

 

۱۶. تعبیر خواب اسب سواری به همراه دلدار

این خواب نمادی از بخت و اقبال بسیار زیاد در عشق اســت. افراد بسیار زیادی به شما توجه خواهند کرد و شما را مورد تحسین و ستایش قرار ميدهند. همه آن ها به سمت شما ميآیند. اکنون زمان خوبی برای پیدا کردن فردی مناسب برای خودتان اســت. اگر در رابطه‌ای عاشقانه قرار دارید، تعبیر این خواب خوشبختی، آرامش و صلح در رابطه تان اســت. اگر فردی متاهل هستید و این خواب را دیده اید، تعبیر آن تعاملاتی دلپذیر و خوشبختی از هر لحاظ در رابطه زناشویی تان اســت.

 

۱۷. تعبیر خواب ترسیدن از اسب

اگر در خواب ببینید که از سوار شدن بر اسب ميترسید، تعبیر آن اســت که شما از مسئله‌ای بزرگ در زندگی خود که درحال‌حاضر هم مشکلاتی را برایتان به وجود آورده اســت، خواهید ترسید. این مسئله ميتواند با کار یا زندگی عاشقانه شما در ارتباط باشد و برای شما بسیار مهم اســت. به همین علت هم این اوضاع شما را به شدت آشفته و پریشان کرده اســت.اگر در خواب ببینید که از اسب پایین ميآیید و ميترسید، تعبیر آن اســت که احتمالا تغییراتی که در پیش دارید شما را ميترساند. بعلاوه شاید از خودتان در راه رسیدن به اهداف و آرزوهایی که برای خود مشخص کرده‌اید حمایت ميکنید و حالا از همه چیز ميترسید و در هراس هستید.

 

۱۸. تعبیر خواب اسب خریدن

این خواب علامت هشدار اســت و به شما اخطار ميدهد که ممکن اســت کسی یا چیزی شما را فریب بدهد. به هنگام خرید محتاط باشید و در تعامل با غریبه هایی که شما را ترغیب ميکنند تا کاری را انجام دهید که خیلی از آن اطمینان ندارید احتیاط کنید.

 

۱۹. تعبیر خواب اسبی در حال کشیدن گاری

این خواب نماد تحسین و احترامی اســت که از جانب دیگران دریافت ميکنید. دیگران از شما به دلیل کار پسندیده و خوش خدمتی هایتان قدردانی ميکنند و شما از اینکه سرانجام پاداش صبر و بردباری تان را دریافت کرده‌اید بسیار خرسند و شادمان خواهید بود.

 

 

4/5 - (6 امتیاز)

حمید جعفری

حمید جعفری فعال حوزه محتوا و سئو و مدیر سایت نیک شو ، امیدوارم محتوای این سایت راهی باشد برای زندگی بهتر و لذت بخش تر ......

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا