تعبیر خواب

تعبیر خواب اردک | جوجه اردک و مرغابی

تعبیر خواب اردک | جوجه اردک و مرغابی

تعبیر خواب اردک | جوجه اردک و مرغابی

اردک معنی ضمیرناخودآگاه انسان اســت کــه در ادامه تعبیر خواب آن را به طور مفصل برایتان خواهیم گفت. به اردک مرغابی هم می گویند.غاز گونه‌ای از پرندگان اســت کــه متعلق به خانواده مرغابی‌سانان هستند. خانواده مرغابی‌سانان شامل قوها و اردک‌ها نیز ميشود.در ادامه با تعبیر خواب اردک و غاز بیشتر آشنا شوید.

 

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا غاز به عنوان نمادی در رابطه با آزادی، روان بیننده خواب، علاقه به سرگردانی و پرسه زنی، حماقت یا تبعیت از گروه بوده و در برخی موارد اشاره به روابط دراز مدت (تا پایان عمر) دارد.

 

تعبیر خواب غاز

کارل یونگ می گوید : دیدن غاز در خواب بیانگر زندگانی خانگی و همدم مادام العمر اســت. ممکن اســت بیانگر این باشد کــه تمایل دارید با جمعیت پیش روید و همراه جمعیت باشید. تعبیر دیگر این اســت کــه شما پایه محکمی دارید. دیدن غاز در خواب نمادی از باروری و عشق مادرانه اســت. غاز ممکن اســت پیغامی از ضمیر ناخود‌آگاه شما باشد.

تعبیر خواب اردک | جوجه اردک و مرغابی

تعبیر خواب اردک

 

معبرین غربی گویند:

تفسیر و تعابیری کــه برای غاز عنوان ميشود بسته به اهلی یا وحشی بودن غاز متفاوت اســت. به طورکلی غازهای اهلی و خانگی سمبل ثروت و منبعی مغذی و خوشمزه برای همه خانواده و غازهای وحشی نماد محصول خراب و بیماری‌های پرندگان خانگی هستند.
اگر در رؤیا مشاهده کردید کــه غازهای اهلی به آرامی در حال خوردن علف هستند در اسرع وقت موفقیتی بدست خواهید آورد. این موفقیت ميتواند هم در مورد خانواده و هم در مورد مسائل مادی باشد.

 

یکی از بهترین رویاهایی کــه ميتوان در مورد غاز مشاهده کرد شنای دسته جمعی این غازهای اهلی در آب اســت. این خواب نشان دهنده تغییراتی مطلوب در زندگی بیننده خواب اســت.

 

امام جعفر صادق

تعبیر خواب اردک دارای ۴ وجه زیر است :

بزرگی

ریاست

مال

فرمانروایی یافتن

دیدن اردک سفید در خواب نشانه زن ثروتمند یا مال است.

دیدن اردک سیاه در خواب نشانه خدمتکار و کنیز است.

اگر فردی در خواب ببیند که اردکی را می کشد و از گوشت آن می خورد بیانگر این است که اموال زنش به وی می رسد و بیننده خواب اموال بدست آورده را خرج می کند.

 

تعبیر خواب اردک

تعبیر اردک در خواب نشان دهنده ثروت، عشق و آمادگی برای رویارویی در برابر سختی هاست.

به گفته بعضی معبران تعبیر خواب اردک سفر کاری موفق و فرزندان بسیار است.

 

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

تعبیر خواب اردک آزادی روحی شماست (اگر پرواز می کند) یا اینکه بیانگر ضمیر ناخودآگاه شماست(اگر شنا می کند).

یک اردک بیانگر انعطاف پذیری شماست و اینکه توانایی منعطف شدن و خم شدن و منطبق شدن در موقعیت های مختلف را دارید.

تعبیر دیگر این است که شما خودتان را در معرض خطر قرار میدهید .

تعبیر خواب یک اردک سفید دروغ و فریب است

تعبیر خواب اردک دو سر نشانه آنست که نیاز دارید بیشتر رگ و ریشه داشته باشید. شما نیاز دارید که به طور کامل به یک سری مسائل احساسی نگاهی بیندازید

 

تعبیر خواب اردک نر و ماده

تعبیر خواب اردک نر و ماده در کنار هم پیش بینی مراسم عروسی است. ممکن است به زودی با یکی از نزدیکان خود ازدواج کنید.

 

تعبیر خواب اردک های زیاد

تعبیر دیدن اردک های زیاد در خواب نشان دهنده شانس های غیر منتظره در زندگی است. در آینده ای نزدیک به آرزوی خود خواهید رسید.

 

آنلی بیتون ميگوید:

اگر در خواب احساس کنید صدای غاز شما را ناراحت ميکند، نشانه آن اســت کــه یکی از افراد خانوادهشما خواهد مرد. اما اگر غازها را در حال شنا کردن ببینید، علامت آن اســت کــه بر ثروت شما به تدریج اضافه خواهد شد.

 

اگر در خواب غازها را میان علفزاری ببینید، علامت موفقیت حتمی اســت.

 

اگر فرد عاشقی در خواب غاز ببیند، نشانه آن اســت کــه نامزدش شایستگی و لیاقت دارد

 

اگر خواب ببینید غازی را دزدکی با خود ميبرید، علامت آن اســت کــه ملکی به شما ميرسد و به ثروت خواهید رسید.

 

معبرین غربی گویند:

اگر در خواب دیدید کــه اردکی را شکار ميکنید این خواب به شما هشداری در مورد تغییرات شدید و غیر منتظره در پیاده سازی برنامه‌هایتان بیان ميکند.

 

اگر به سمت اردک شلیک کردید این خواب نشانه‌های خوبی را به همراه نخواهد داشت. اردک سمبل شخصی اســت کــه از فریب دادن شما لذت ميبرد.

 

تعبیر خواب اردک در آب

معبرین غربی گویند: دیدن اردک در آب خوابی اســت نیکو. این بدان معناســت کــه بیننده خواب به زودی خبرهای مهم و موثقی را دریافت خواهد کرد. اما اگر اردکی را از آب بیرون کشیدید بیانگر ایجاد مشکلاتی برای فرزندانتان اســت.

تعبیر خواب اردک | جوجه اردک و مرغابی

تعبیر خواب غاز نشانه چیست

 

تعبیر خواب کشتن غاز

لوک اویتنهاو ميگوید:

کشتن غاز: ارث

پر کندن غاز: سرخورده شدن

برایت ميگوید: اگر خواب ببینید كه غازى را سر ميبرید، به این معنا اســت كه از خطرى در امان ميمانید.

 

 

تعبیر خواب خوردن غاز

لوک اویتنهاو ميگوید:

بریان کردن غاز: یک مهمان

خوردن غاز: یک همراه پرچانه

آنلی بیتون: خوردن غاز در خواب، نشانه اختلاف و مشاجره بر سر دارایی شما اســت.

لیلا برایت: خوردن گوشت غاز در خواب، نشانه‏ سعادت و خوشبختى اســت.

 

تعبیر خواب غاز مرده

آنلی بیتون ميگوید: دیدن غاز مرده در خواب، نشانه آن اســت کــه از زیان و ناراحتی رنج خواهید کشید.

 

یونگ می گوید : اردک ارتباطی بین قلمرو روحی و دنیای فیزیکی برقرار ميکند. اردک‌ها حیوانات با اســتعدادی هستند کــه می توانند راه بروند، پرواز کنند یا شنا کنند. یک اردک بیانگر انعطاف پذیری شماســت و اینکــه توانایی منعطف شدن و خم شدن و منطبق شدن در موقعیت های مختلف را دارید.

 

گاهی نیز به این معنا اســت کــه شما خودتان را در معرض خطر قرار ميدهید و خیلی خودتان را ول ميکنید.

 

تعبیر خواب پرواز کردن اردک

کارل یونگ می گوید: بیانگر آزادی روح شماســت.

 

تعبیر خواب شنا کردن اردک

کارل یونگ می گوید: بیانگر ضمیر ناخود‌آگاه شماســت.

 

تعبیر خواب دیدن اردک دو سر

کارل یونگ می گوید: بیانگر این اســت کــه نیاز دارید بیشتر رگ و ریشه داشته باشید. شما نیاز دارید کــه به طور کامل به یک سری مسائل احساسی نگاهی بیندازید.

 

تعبیر خواب دیدن اردک سفید

کارل یونگ می گوید: بیانگر دروغ و فریب اســت.

 

اردک یا همان مرغابی پرنده‌ای اســت کــه هم به صورت وحشی و هم به صورت اهلی یافت ميشود. هزاران سال اســت کــه این پرنده منبع غذا و مواد مغذی آدم‌ها بوده‌اســت، اما اردک برای آدم‌ها معنا و مفهومی عمیق‌تر از این دارد. در این نوشتار همراه ما باشید تا تعبیر خواب اردک را بدانید و با ۱۰ تعبیر دیدن اردک و مرغابی در خواب آشنا شوید.

 

معمولا وقتی خواب چیزی را ميبینیم کــه آن را در بیداری دیده‌ایم. اما ممکن اســت خواب چیزی را ببینید کــه مدت‌ها اســت آن را در بیداری ندیده‌اید. در این مقاله ما معمای معنی و مفهوم دیدن اردک در خواب را برای شما حل ميکنیم.

 

۱. دیدن شلیک کردن به اردک در خواب

اگر در خواب دیدید کــه به یک اردک شلیک ميکنید، تعبیرش این اســت کــه فردی به شما حسادت ميکند. شما موفقیت‌های زیادی در زندگی دارید و اکنون فردی شما را برای خودش یک تهدید محسوب ميکند.مراقب اطرافیان‌تان باشید و برنامه‌ها و اهداف‌تان را برای آینده با هرکسی در میان نگذارید، چون ممکن اســت قربانی حسادت یک فرد شوید.

 

۲. تعبیر خواب اردک کــه کواک کواک ميکند

اگر در خواب اردکی را دیدید کــه کواک کواک ميکند، تعبیرش این اســت کــه چیزهای خوبی بر سر راه‌تان قرار خواهدگرفت. در هر کاری کــه ميکنید شانس زیادی ميآورید و اوضاع خیلی بهتر از انتظارتان به نظر ميرسد. اگر در دوره‌ای از زندگی مشکلاتی داشتید، در آستانه‌ی رفع این مشکلات قرار دارید. حتما از این فرصت اســتفاده کنید و اجازه ندهید این شانس تلف شود.

 

۳. خوردن گوشت اردک در خواب

اگر در خواب دیدید کــه گوشت اردک ميخورید نشانه‌ی خوش‌شانسی و شادی اســت کــه به زودی به سراغ‌تان ميآید. شما در تمام پروژه‌های آینده‌تان، خصوصا پروژه‌های کسب و کاری، موفق خواهیدبود. از این دوره برای شروع چیز جدید و مهیجی اســتفاده کنید کــه مدت‌ها اســت برایش برنامه‌ریزی کرده‌اید.اگر با نامزدتان مشغول خوردن گوشت اردک بودید، خواه مجرد باشید یا متاهل، معنی‌اش این اســت کــه در زندگی شخصی بخت یارتان خواهدبود.

تعبیر خواب اردک | جوجه اردک و مرغابی

تعبیر خواب اردک نشانه چیست

 

۴. دیدن اردکی در حال دویدن

اگر در خواب اردکی را دیدید کــه در حال دویدن بود، تعبیرش این اســت کــه یکی از رازهایتان برملا خواهدشد. شاید به کسی اعتماد کرده‌اید کــه قابل اعتماد نیست و قرار اســت به زودی در برابر دیگران شرم‌زده شوید. این بار باید نسبت به آدم‌های اطراف‌تان بیش‌تر دقت داشته‌باشید و درباره‌ی رازهایتان به همه اعتماد نکنید.

 

۵. پوشیدن لباس اردک در خواب

این خوابی غیرعادی اســت، ولی اگر در خواب دیدید کــه لباس اردک پوشیده‌اید تعبیرش این اســت کــه جادو شده‌اید یا قرار اســت اتفاقی جادویی برایتان رخ دهد. شاید دگرگون شدن رویدادها شما را از این‌کــه گاهی زندگی چه بالا و پایین‌هایی دارد، حیرت‌زده کند.

 

۶. تعبیر خواب اردک وحشی

دیدن اردک وحشی در خواب به این معنی اســت کــه به زودی فردی یا چیزی شما را ناامید ميکند. ممکن اســت یک دوست یا یکی از نزدیکان‌تان به شما خیانت کند یا شاید برنامه‌هایتان آن‌طور کــه انتظار داشتید به سرانجام نرسد.

 

۷. دیدن جوجه اردک در خواب

اگر در خواب جوجه اردکی را در آب یا هر جای دیگری دیدید، به این معنی اســت کــه در دوره‌ی پیش رو از لحاظ مادی شانس زیادی ميآورید. ميتوانید سرمایه‌گذاری را شروع کنید یا لاتاری بازی کنید، چون پول‌ها دسته دسته به سراغ‌تان خواهدآمد.

 

۸. تعبیر خواب اردک در آب کثیف

اگر در خواب اردکی را دیدید کــه در آب کثیف شنا ميکند، به این معنی اســت کــه ميتوانید بر مسائل عاطفی غلبه کنید. اگر اخیرا دچار مشکلات عاطفی هستید، ميتوانید از پس آن بر بیاید و شب‌ها با آرامش بخوابید. اگر مجرد هستید، این خواب ميتواند به اعضای خانواده یا نزدیکان‌تان مربوط باشد.

 

۹. دیدن اردک اسباب بازی در خواب

اگر در خواب یک اردک اسباب بازی دیدید، تعبیرش این اســت کــه فردی بسیار توانمند هستید و مشکلات نميتوانند شما را شکست دهند. شما به قابلیت‌هایتان اطمینان دارید و ميدانید چگونه با فشارهای زندگی کنار بیایید.

 

۱۰. تعبیر خواب اردک مرده

این خواب تعبیری منفی دارد. اردک مرده نشانه‌ی آن اســت کــه به زودی مشکلاتی را در زندگی تجربه ميکنید. این مشکلات شما را افسرده خواهدکرد. شما برای کارتان خیلی تلاش کرده‌اید و اکنون با این شرایط پیش‌بینی نشده، نميتوانید حاصل تلاش‌تان را ببینید.بهترین کاری کــه ميتوانید بکنید این اســت کــه منتظر دوره‌ی بهتری باشید و از افسردگی اجتناب کنید، چون همیشه راه حلی وجود دارد.

 

نتیجه گیری:بسیاری از ما خواب های زیادی میبینیم .ممکن است شما خواب اردک یا غاز را ببینید .مثلا خواب ببینید که دارید گوشت غاز میخورید یا خواب دیدین اردک خریدید و … هر کدام از این خواب هایی که میبینید تعبیرهای متفاوتی دارند.در همین راستا نیک شو تمام این تعبیر های را برای شما بازگو می کند.

 

 

2.9/5 - (47 امتیاز)

حمید جعفری

حمید جعفری فعال حوزه محتوا و سئو و مدیر سایت نیک شو ، امیدوارم محتوای این سایت راهی باشد برای زندگی بهتر و لذت بخش تر ......

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا