تعبیر خواب

تعبیر خواب آینه | معنی دیدن آینه در خواب

تعبیر خواب آینه | معنی دیدن آینه در خواب

تعبیر خواب آینه | معنی دیدن آینه در خواب

اگر خواب دیده اید که درون آینه پیدا هستید یا این که فرد دیگری را در آینه مي بینید باید به شما بگوییم که این خواب تعبیر مهمي دارد.

 

آینه نشانه چیست؟

آیینه در رویا نمادی از دغدغه‌های فرد از تصوری که دیگران از او دارند اســت، محک زددن خود یا دوست داشتن خود مي‌تواند به صورت رویای آینه دیده شوند.دیدن خواب شکستن آینه بزرگ و کوچک یا هدیه گرفتن آینه و شمعدان عروس از دیگران و نگاه کردن خود در آینه و خریدن آینه بسته به اینکه مرد باشید یا زن و یا پسر باشید یا دختر تعبیرهای متفاوتی دارد.

 

این خواب تنها در صورتی بار منفی دارد که فرد دوستی‌اش را از دیگران دریغ کند، اضطراب درابره تغییرات و پیری، دیدگاه شخص از خویشتن، خود شیفتگی، خودآگاه به معنای یافتن بصیرت و شناختی از رفتار یا خصوصیات شخصیت از دیگر نمادهایی اســت که مي‌توان برای دیدن آینه در خواب بیان کرد. آینه به آب شباهت دارد و مي‌تواند نگریستن به ناخودآگاه و دریافتن امر که فرد به راســتی کیست را به تصویر بکشد.

تعبیر خواب آینه | معنی دیدن آینه در خواب

محمد بن سیرین

آیینه در خواب جاه و ولایت بود. اگر بیند که آیینه به کسی داد، دلیل کند که مال و متاع خویش پیش کسی نهد.

 

جابر مغربی

روی نیکو در خواب، اگر در آیینه دید، چون معروف بود پادشاه بود واگر معروف نباشد، تأویل نیک و بدهر چه دیده باشد به آیینه باز گردد.

 

حضرت امام جعفر صادق

دیدن آیینه به خواب شش وجه بود.

زن

پسر

جاه و فرمان

یار و دوست

شریک

کار روشن

تعبیر خواب آینه | معنی دیدن آینه در خواب

لوک اویتنهاو

آینه: خبرهای ناخوشایند، اتفاقات شوم

 

منوچهر مطیعی تهرانی

آینه در خواب دوست و همدم و یار و مونس بیننده خواب اســت.

 

اچ ميلر

دیدن آیینه در خواب، به معنی شناخت بیشتر از خودتان اســت. اگر دیدید که آیینه‌ی روربروی شما بسیار مات و کدر اســت، دلیل آن اســت که شما خود را آدمي بسیار خوب و با شخصیت فرض مي‌کنید. اگر دیدید که دستور درست کردن آیینه را مي‌دهید، بدانید که کسی در حال تدارک یک خیانت بزرگ به شما مي‌باشد.

تعبیر خواب آینه | معنی دیدن آینه در خواب

درکتاب سرزمين رویاها آمده اســت: خواب آینه کوچک: خیانت

 

آنلی بیتون

اگر زنی یک آینه در خواب ببیند، نشانه آن اســت که بزودی با صحنه‌هایی غم انگیز روبرو خواهد شد.

 

تعبیر دیدن خود در آینه

ابن سیرین

اگر بیند که در آیینه سیمين نگاه مي‌کرد، دلیل که ازحرمت و جاه خویش کراهت بیند، زیرا که معبران آیینه سیمين را مکروه بینند و دانند.

 

ابراهیم کرمانی

اگر مردمي در آیینه آهنین همي نگرد، دلیل بود که اگر زن وی حامله بود، پسر آورد که به همه چیزها مانند پدر بود.

اگر زن بیند که در آیینه مي‌نگریست و آبستن بود، دلیل که دختری آورد که به همه چیزها مانند مادر بود و اگر زن آبستن نباشد، دلیل اســت شوهر او را طلاق دهد و زن دیگر بخواهد و آن زن شوهری دیگر کند.

اگر پسر بیند که در آیینه نظر مي‌کرد، دلیل اســت او را برادری آید و اگر دختری نگاه کند، وی را خواهر آید.

اگر پادشاه یا عاملی نکاه کند، معزول شود و ولایت از دست او برود و کسی دیگر به جای او نشیند.

 

امام صادق

اگر آینه را در خواب دختر بیند دلیل اســت شوهر خواهد و بر شوهر عزیز و گرامي بود.

 

منوچهر مطیعی تهرانی

نگریستن در آینه خوب اســت چنان چه بیننده خواب خودش را ببیند. اگر بیننده صورت خودش را ببیند خداوند به او پسری عنایت مي‌فرماید و چنان چه سن فرزند داشتن او گذشته باشد از جانب فرزندش به او سود مي‌رسد و این فرزند غالباً باید پسر باشد. اگر زنی چهره خودش را در آینه ببیند خداوند به او دختری عنایت مي‌فرماید یا از جانب فرزند به او سود مي‌رسد و محبتی چشمگیر مي‌شود. اگر آینه داشتید و آن را در عالم خواب به دیگری دادید نشان آن اســت که از مال خود بذل مي‌کنید یا موجباتی فراهم مي‌آورید که دیگری به درآمد و پول خوبی مي‌رسد. چنان چه آینه ای که دارید قاب نقره داشته باشد بی حرمت مي‌شوید زیرا معبران اسلامي داشتن آینه نقره را مکروه دانسته‌اند. عده ای از معبران نگریستن در آینه را نشان غرور و خود خواهی مي‌دانند.

آنلی بیتون

اگر خواب ببینید در آینه ای به خود مي‌نگرید، نشانة آن اســت که بیمار خواهید شد و رنج و درد زیادی تحمل خواهید کرد.
درکتاب سرزمين رویاها آمده اســت:

تعبیر خواب آینه | معنی دیدن آینه در خواب

یک زن خود را در آینه نگاه مي‌کنید: دوستان او را فریب مي‌دهند.

یک مرد خود را در آینه نگاه مي‌کند: باید در کار دقت بیشتری داشته باشد.

یک شخصیت مهم خود را در آینه نگاه مي‌کند: پشتیبانی زیر دستانش را از دست خواهد داد.

یک دختر جوان خود را در آینه نگاه مي‌کند: بهتر اســت نامزد یا دوستش را تغییر دهد.

یک زن شوهر دار خود را در آینه نگاه مي‌کند: او به شوهرش وفادار نخواهد بود.

یک عاشق خود را در آینه نگاه مي‌کند: کسی را که دوست دارد به او وفادار نیست.

 

تعبیر خواب آینه شکسته

لوک اویتنهاو

شکستن آینه: با اميدهای خود خداحافظی کنید

 

آنلی بیتون

دیدن آینه شکسته در خواب، علامت شنیدن خبر مرگ ناگهانی یکی از نزدیکان اســت.

اگر دختری ببیند آینه ای را مي‌شکند، علامت آن اســت که ازدواجی نامبارک خواهد داشت و همچنین روابط دوستانه ناموفق.

 

درکتاب سرزمين رویاها آمده اســت: آینه مي‌شکند: اتفاق غیر منتظره ای باعث پریشانی شما خواهد شد.

 

دیدن دیگران در آینه

بیتون

دیدن دیگران در آینه، نشانه آن اســت که دیگران برای رسیدن به منافع خود با شما رفتاری غیرمنصفانه خواهند داشت.

 

دیدن حیوانات در آینه، نشانه نوميد شدن و زیان مالی اســت.

 

اگر دختری در خواب چهره رنگ پریدة نامزد خود را در آینه ببیند، علامت آن اســت که خبر مرگ عزیزی را خواهد شنید. یا با پیمان شکنی نامزد خود روبرو خواهد شد. اما اگر چهره نامزد خود را شاداب ببیند، نشانه آن اســت که عدم تفاهم و بیگانگی مدتی کوتاه به طول خواهد انجاميد.

 

تعبیر خواب گرفتن آینه

امام جعفر صادق (ع) در تعبیر خواب آینه گرفتن مي گوید اگر یک دختر در یک آینه نگاه کند به زودی شوهر مي کند و نزد شوهر عزیز و گرامي مي شود و اما اگر آن دختر ببیند که مردی غریبه به او آینه ای مي دهد و در چهره او نگاه مي کند خوابش نشانه این اســت که به دیدن دوستی غایب خشنود مي گردد.

 

 

5/5 - (2 امتیاز)

حمید جعفری

حمید جعفری فعال حوزه محتوا و سئو و مدیر سایت نیک شو ، امیدوارم محتوای این سایت راهی باشد برای زندگی بهتر و لذت بخش تر ......

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا