تعبیر خواب

تعبیر خواب آرایش چشم | صورت و مو | زیبا شدن چهره

تعبیر خواب آرایش چشم | صورت و مو | زیبا شدن چهره

تعبیر خواب آرایش چشم | صورت و مو | زیبا شدن چهره

خانم ها اگر خواب دیدید که مشغول آرایش کردن صورت و یا موهایتان هستید باید بدانید که حتما این خواب تعبیری دارد.آرایش کردن برای زنان امری طبیعی اســت و دیدن آن برای مردان در خواب نشانه رسوایی اســت. انجام آرایش در گذشته با کاربردی که در دنیای امروزی پیدا کرده‌اســت بسیار متفاوت اســت. بنابراین بایستی با اســتفاده از نمادها و سمبل‌ها و به یاری تفاسیر معبرین غربی و امروزی به تفاسیر خواب پرداخت.

 

اول از همه باید بگوییم که بیشتر معبران روی این مسئله اتحاد دارند که آرایش کردن، کاری زنانه اســت و برای زنان، تعبیری عادی دارد که آن را خواهیم گفت، اما برای مردان از این لحاظ که کاری مربوط و مختص به زنان اســت، ناشایست و نشانی از رسوایی دارد.

 

تعبیر خواب آرایش ممکن اســت در نگاه اول خیلی هم مهم به نظر نیاید، اما برای آن تعبیرهای گوناگونی از معبران مشهور وجود دارد که بد نیست آن‌ها را بدانید، اما به طور کلی هیچ تعبیری چنان محکم نیست که بتواند برایتان سند باشد، اما می‌تواند گوشه‌هایی از بعضی مسائل را برایتان روشن نماید.

 

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا آورده شده اســت آرایش کردن نماد توان تغییر تاثیری اســت که بر دیگران می‌گذاریم. شاید نشانه‌ای از پنهان کردن احساسات یا شرایط واقعی ما باشد. شرایطی مانند همرنگ جماعت شدن و یا احساس عدم اعتماد به نفس می‌تواند خود را به صورت آرایش کردن در خواب نشان دهد.

تعبیر خواب آرایش چشم | صورت و مو | زیبا شدن چهره

تعابیر متفاوتی درباره آرایش وجود دارد

 

تعبیر خواب آرایش کردن

لوک اویتنهاو می‌گوید: آرایش کردن در واقع نشان دهنده موقعیت بسیار خوب اســت.

 

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر زنی خواب ببیند از رژ گونه اســتفاده می‌کند. نشانه آن اســت که برای رسیدن به خواســته‌های خود دیگران را فریب می‌دهد.

اگر خواب ببینید زنی از رژ گونه اســتفاده می‌کند، علامت آن اســت که برای پیش بردن نقشه‌های مکارانه از شما سوء اســتفاده خواهد شد.

اگر رژ گونه را در خواب بر دست یا لباس خود ببینید، علامت آن اســت که در هنگام طراحی نقشه ای غافلگیر می‌شوید.

اگر خواب ببینید اثر رژ گونه از صورتتان محو می‌گردد، علامت آن اســت که در مقابل رقیب خود تحقیر خواهید شد.

لوک اویتنهاو می‌گوید: رژ لب زدن برای زنان نشان دهنده خیانت و دروغ اســت.

 

نکته:

هر وسیله‌ای در خواب نماد و سمبل حرکت یا عملی اســت که بایستی با توجه به کاربرد آن در تفسیر خواب وارد گردد. در انجام آرایش رژ لب از وسایل ضروری اســت که به وفور در رویاها رویت می‌گردد پس دانستن تفسیری از آن می‌تواند به دریافت نتیجه‌ای بهتر از خواب کمک کند.

تعبیر خواب آرایش چشم | صورت و مو | زیبا شدن چهره

تعبیر خواب آرایش چشم

ابراهیم کرمانی

اگر بیند در چشم سرمه کشید، دلیل که صلاح دین جوید اگر بیند که از سرمه مقصودش زینت و آرایش اســت، دلیل که خویشتن را با امانت ودیندار به مردمان نماید تا عزیز گردد

 

منوچهر مطیعی تهرانی

ریمل در واقع همان سرمه اســت و تعبیر سرمه را دارد. اگر در خواب ببینید که به چشم ریمل کشیده‌اید کاری می‌کنید که به ظاهر خوب اســت اما به نیت خوب نیست. اگر مردی ببیند که ریمل می‌مالد خوب نیست و اگر زنی ببیند ریمل می‌مالد و به نیت روشنایی چشم باشد نیکو اســت و به نیت آرایش غم و اندوه اســت. نوشته‌اند که چشم در خواب دین اســت و سرمه روشنایی چشم اســت. برخی از معبران آن را مال و خواســته دانسته‌اند و معتقدند کسی که ریمل یا سرمه می‌مالد به مال و نعمت می‌رسد.

 

محمدبن سیرین

سرمه به خواب مال بود. اگر بیند که سرمه در چشم کشید و مقصود از آن روشنائی به چشم بود، دلیل کند که صلاح دین جوید. اگر مقصود از آن آرایش و زینت بود، دلیل اســت که خود را به دینداری در میان مردم مشهور گرداند، تا او را مدح و ثنا و ستایش گویند.

 

لوک اویتنهاو

آرایش کردن : موقعیت بسیار خوب

اگر خواب ببینید برای جشن جایی را با گلهای رنگارنگ می آرایید ، نشانة تغییرات و فراز و نشیبهای مطلوب و خوشایند در زندگی اســت . اگر فردی جوان چنین خواب ی ببیند ، دلالت بر تفریحات دسته جمعی و مطالعةپر ثمر دارد .

 

اگر خواب ببینید قبر یا تابوتی با گلهای سفید آراســته شده اســت ، نشانة آن اســت که از زندگی خود لذت بسیار خواهید برد و به اهداف مورد علاقة خود دست خواهید یافت .

 

تعبیر خواب آرایش صورت مرد

مطیعی تهرانی گوید: آرایش چهره، زیر ابرو برداشتن و ماتیک مالیدن به لب‌ها و همه این کارها که برای زنان مجاز و عادی اســت برای مردان در خواب خوب نیست و گویای بدنامی و رسوایی اســت.

 

 

 

تعبیر خواب آرایش چشم،تعبیر خواب ارایش صورت و مو،تعبیر خواب کرم پودر،تعبیر خواب زیبا شدن چهره،تعبیر خواب مرده آرایش کرده،تعبیر خواب چهره وحشتناک،تعبیر خواب لباس زرد،تعبير خواب زيباتر شدن

3.1/5 - (23 امتیاز)

حمید جعفری

حمید جعفری فعال حوزه محتوا و سئو و مدیر سایت نیک شو ، امیدوارم محتوای این سایت راهی باشد برای زندگی بهتر و لذت بخش تر ......

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا