تعبیر خواب

تعبیرخواب پول از حضرت یوسف | ابن سیرین

تعبیرخواب پول از حضرت یوسف | ابن سیرین

تعبیرخواب پول از حضرت یوسف | ابن سیرین

اگـــر در خواب دیدید که کسی به شما پول داد یا پول زیادی پیدا کردید که تعبیر واحدی ندارد و کاملا بستگی دارد که شما در چه حالتی خواب پول دیده باشید که در ادامه به طور کامل به آن می پردازیم. آنچه برایش ارزش قائلیم؛ قدر و ارزش نزد دیگران؛ توان بالقوه فرد، انريی، یا منابع شخصی؛ توان تغییر امور یا انجام امور؛ داشتن قدرت، حتی قدرتی که موجب سلطه بر شخص دیگری ميشود؛

 

بهایی که برای کردار یا آرزوهایمان میپردازیم “دیشب به شوهرم حقایقی را در مورد خانه گفتم، اما مطمئنم وادارم می کند تاوانش را بدهم” فرصت، زیرا پول توان خرید زمان برای کند و کاو و امتحان چیزهای نو را به ما می دهد.

 

پیدا کردن پول: به دست آوردن قدرت؛ رهایی از استرس و احساسات منفی، زیرا که با پیدا کردن پول هیجان زده و شادمان می شویم.

 

گم کردن پول: از دست دادن قدرت یا فرصت.

 

نداشتن پول کافی: احساس بی کفایتی و در هم شکستن توان فرد.

تعبیرخواب پول از حضرت یوسف | ابن سیرین

تعبیر خواب پول دزدیده شده

 

پول دزدیده شده:

احساس گناه از قدرتی که به دست آورده اید؛ احساس می کنید به شما خیانت شده است؛ از دست رفتن قدرت اگـــر در رویا پول شما را دزدیده بودند؛ احساس اینکه دیگران به شما اعتماد کامل دارند؛ خود را به سادگی در اختیار روابط عاطفی و آمیزش جنسی می گذارید.

(کتاب فرهنگ تفسیر رویا)

 

برپایه روانشناسی تحلیلی کارل گوستاو یونگ دیدن پول در خواب به این معناست:

دیدن یا برنده شدن پول در خوابتان بیانگر این است که موفقیت و کامیابی در دست شماست. پول بیانگر اعتماد به نفس، ارزش، موفقیت یا ارزشمندی است. شما به خودتان خیلی باور دارید. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن در مورد پول به نگرش های شما در مورد عشق و موضوعات قلبی اشاره دارد. نماد رایجی برای قدرت است. بویژه پیدا کردن پول بیانگر درخواست عشق یا قدرت است.

 

از دست دادن پول:

خواب دیدن اینکه پول از دست می دهید بیانگر این است که جاه طلبی، قدرت و عزت نفس ندارید. شما ناشادی و موانعی را در زندگی بیداری تان تجربه می کنید. ممکن است احساس ضعف، آسیب پذیری و از کنترل خارج شدن را در زندگی بیداری تان تجربه کنید.

 

خرج کردن پول:

دادن یا خرج کردن پول در خوابتان مشابه عشق ورزیدن است. شما به دنبال عشق هستید. دیدن دیگران که پول دور می ریزند بیانگر این است که حس می کنید نادیده گرفته شده اید، چشم پوشی می شوید یا از شما غفلت می شود. کسی است که به اندازه کافی توجه به شما نشان نمی دهد و عاطفه خرج شما نمی کند. اگـــر شما پول را احتکار کنید، بیانگر عدم امنیت یا خودخواهی است.

 

پول نداشتن:

خواب دیدن اینکه شما پولی ندارید بیانگر ترس از دست دادن جایگاهتان در جهان است. شما توانایی مورد نیاز برای دستیابی به هدفی مطلوب را ندارید. اگـــر شما در خوابتان پول قرض می گیرید، بیانگر این است که منابعتان را خیلی توسعه می دهید(از منابعتان زیادی استفاده می کنید). شما تلاش می کنید در زمان کم خیلی کار انجام دهید.

تعبیرخواب پول از حضرت یوسف | ابن سیرین

تعبیر خواب پول دزدیدن

 

دزدیدن پول:

خواب دیدن اینکه پول می دزدید، هشداری است در این مورد که شما در خطرید. شما نیاز دارید که بیشتر احتیاط کنید. جنبه ی مثبتش این است که خواب بیانگر این است که شما نهایتا پی چیزی می روید که در زندگی می خواهید. تعبیر دیگر این است که دزدیدن پول به این معنی است که عشق ندارید. شما در مورد مساله پذیرفته شدن مستاصل هستید.

 

پول خورد:

خواب دیدن اینکه پول خورد اشتباهی(کمتر یا زیادتر) دریافت می کنید بسته به این است که فریب خورده اید (کم پول گرفته اید) یا خیر. اگـــر شما کم پول گرفته اید، پس مشابه مسائل عزت نفس و اعتماد به نفس پایین است. شما حس می کنید که ارزشی ندارید. اگـــر پول خورد بیشتر از چیزی که بقیه پولتان است دریافت کنید، بیانگر تکبر شماست. شما حس می کنید که محق چیزهای خاصی هستید.

 

پول به همراه خون:

خواب دیدن پول با خون روی آن به این معنی است که شما دستاورد های خاصی را به هزینه ی زندگی کس دیگر بدست می آورید(کسی را قربانی می کنید تا به چیزی برسید). خواب شما ممکن است بیانگر گناهتان در این مورد باشد که چیزی را می پذیرید که می دانید اشتباه بود.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

پول خرد و سکه غم و غصه کوچک است از آن نوع که روزانه برای ما پیش ميآید و چه بسا شب هنگام فراموش ميکنیم ولی پول به طور کلی نشان دهنده ناراحتی هایی است که پیش ميآید و زندگی انسان را زشت و نامطلوب ميکند. روی هم رفته پول و چرک و ابتلا و بد بختی است.

 

آنلی بیتون ميگوید:

دیدن صندوقی پر از پول در خواب، دلالت بر آن دارد که آینده ای درخشان در پیش خواهید داشت

 

لیلا برایت ميگوید:

دیدن پول در خواب، بیانگر آن است که به خاطر موضوعی مجبور به پول خرج کردن ميشوید

 

تعبیر خواب پول گرفتن از دیگران

مطیعی تهرانی: چنان چه از کسی پولی گرفتید آن شخص برای شما دردسر درست ميکند.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است: به شما پول ميبخشند: پول به دستتان ميآید

لیلا برایت: اگـــر خواب ببینید کسی برای شما حواله‌ای پولی فرستاده، یعنی هدیه‌ای دریافت خواهید کرد

 

دیدن پول دادن به دیگران در خواب

مطیعی تهرانی: اگـــر خودتان به کسی پول دادید شما برای او ناراحتی‌هایی را به وجود ميآورید که شاید خودتان هم نميخواستید

درکتاب سرزمین رویاها آمده است: شما به کسی پول ميبخشید: ناراحتی ولی فقط یک روز

آنلی بیتون: اگـــر خواب ببینید به کسی پول ميپردازید، علامت آن است که دچار بدبختی خواهید شد.

 

تعبیر خواب پول خارجی

لیلا برایت: دیدن پول خارجی در خواب، نشانه‌ی موفقیت در کارهای خطرناک است.

 

تعبیر خواب پول پیدا کردن و گم کردن

لیلا برایت: پیدا کردن پول در خواب، نشان‌دهنده‌ی آن است که در مقابل مشکلات مقاومت ميکنید. گم کردن پول در خواب، نشانه‌ی بدشانسی در انجام یکی از کارهایتان است

 

آنلی بیتون ميگوید:

اگـــر در خواب پول پیدا کنید، علامت آن است که در مقابل نگرانی اندک، شادمانی فراوانی خواهید داشت.

اگـــر در خواب پول گم کنید، نشانه آن است که در محیط خانوادگی اوقات ناخوشایندی تجربه خواهید کرد.

 

آنلی بیتون:

اگـــر در خواب پول خود را بشمارید و ببینید مقداری از آن کم است، علامت آن است که در پرداخت قسط‌های خود درمانده خواهید شد.

 

اگـــر خواب ببینید از جایی پول ميدزدید، نشانه آن است که در آستانه وضعیت خطرناکی قرار گرقته اید. باید بیشتر مراقب اعمال خود باشید.

 

اگـــر خواب ببینید پول پس انداز ميکنید، علامت آن است که به ثروت و آسایش دست خواهید یافت.

 

اگـــر خواب ببینید پول ميخورید، نشانه آن است که در آینده فرد پول پرستی خواهید شد.

 

اگـــر خواب ببینید به جستجوی مقداری پول هستید، علامت آن است که شادمانی و خوشبختی روی خوش به شما نشان خواهد داد.

 

اگـــر خواب ببینید مقداری پول پیدا کرده‌اید و زنی جوان ادعای مالکیت آن را ميکند، نشانه آن است که در اثر مداخله یکی از دوستان در کارهای شما، زیان سختی خواهید دید.

تعبیرخواب پول از حضرت یوسف | ابن سیرین

مفهوم تعبیر خواب پول

 

۱.تعبیر خواب پیدا کردن پول

این خواب تعبیری مثبت دارد و به این معناست که بخت و اقبال بسیار زیادی در زندگی به شما روی خواهد آورد و هر کاری که انجام ميدهید به موفقیت و کامیابی بدل خواهد شد. بعلاوه این خواب نشان ميدهد که زندگی شما در دوران پیش رویتان بسیار بهتر از قبل خواهد شد.

 

شما قادر خواهید بود تمام تعهدات کاری خود را به موقع به پایان برسانید و حتی موفقیت بزرگ تری را در شغل خود رقم بزنید. این بخت و اقبال در زندگی شخصی شما هم جاری ميشود و به این ترتیب اگـــر فردی مجرد هستید مطمئن باشید که در این دوران شریک روحی خود را پیدا خواهید کرد.

 

۲. تعبیر خواب پول چیزی را پرداخت کردن

اگـــر در خواب ببینید که پولی را برای چیزی پرداخت ميکنید، تعبیر آن است که در زندگی خود با مشکلاتی روبه‌رو ميشوید. اوضاع آنطور که برنامه‌ریزی کرده‌اید پیش نخواهد رفت. بنابراین خود را برای روبه‌رو شدن با مشکلاتی که سر راهتان قرار ميگیرند آماده کنید. شاید شما خوب ميدانید که برخی چیزها طبق برنامه‌ریزی شما پیش نخواهد رفت و به همین ترتیب برای روبه‌رو شدن با آنچه به سمت شما ميآید تقریبا آماده هستید.

 

۳. تعبیر خواب پول گم کردن

اگـــر در خواب ببینید که پول خود را گم ميکنید، تعبیر آن است که مشکلات و مسائل خاصی شما را در چالش قرار ميدهند. این مسائل مانع از رسیدن شما به موفقیت ميشوند. بهترین کار این است که با تمام توان خود با این چالش‌ها روبه‌رو شوید.این خواب با شغل شما در ارتباط است و هیچ ارتباطی با زندگی شخصی شما ندارد. توجه و تمرکزتان را بر شغل و فرصت‌های کاری تان معطوف کنید.

 

۴. تعبیر خواب پول شمردن

این خواب دارای تعبیری منفی است. شما قادر به پرداخت همه هزینه‌های خودتان نیستید و این مسئله شما را به شدت دلسرد و ناامید کرده است. شاید باید بیشتر مراقب مخارج و هزینه هایتان باشید و آنها را به چیزهای ضروری محدود کنید.

 

۵. تعبیر خواب پول دزدیدن

دیدن پول دزدی در خواب به این مفهوم است که شما با خطرات خاصی در زندگی روبه‌رو ميشوید. این خطرات منتظر هستند تا شما را به دام اندازند. بعلاوه این خطرات ممکن است از سمت اطرافیان یا بطور کلی زندگی تان به شما برسند. بهتر است در این دوره از زندگی خود بیش از حد احتیاط کنید و از قرار دادن خودتان در معرض هر موقعیت خطرناکی بپرهیزید. علاوه بر این، این دوره از زندگی ميتواند درس بزرگی برای شما به همراه داشته باشد. پس از آن به بهترین شکل ممکن استفاده کنید.

 

۶. تعبیر خواب پول پس انداز کردن

اگـــر در خواب ببینید که پولی را پس انداز ميکنید، تعبیر آن است که شانس‌های زیادی در بعد مالی زندگی به شما روی خواهد آورد. این خواب به این معناست که شما قادر خواهید بود بواسطه کسب و کارتان پول بسیار زیادی به‌دست آورید یا شاید حتی در مسابقه‌ای برنده شوید. در هر صورت، شانس به‌دست آوردن پول به شما روی ميآورد پس از این دوران استفاده کنید و تا جاییکه ميتوانید پول بیشتری جمع کنید.

 

۷. تعبیر خواب پول خوردن

این خواب غیرعادی نشان دهنده طبیعت خودخواه شما است. شما ميخواهید همه چیز را از آنِ خودتان کنید و دیگران را نادیده بگیرید. شما هرگز احساس دین یا بدهکاری نسبت به دیگران ندارید و این ویژگی تان شما را به یک شریک کاری نامناسب تبدیل ميکند.شاید بهتر است به احساسات و نیازهای دیگر توجه بیشتری نشان بدهید. این نوع توجه لزوما به پول و مسائل مادی محدود نميشود. شما ميتوانید در روابط خود با دیگران کمی ملاحظه گرانه تر رفتار کنید. شاید پیش از این یکی از نزدیکان خود را نادیده ميگرفتید در حالیکه این فرد اکنون بیش از هر زمان دیگری در زندگی به حضور و توجه شما نیاز دارد.

 

۸. تعبیر خواب پول بسیار زیاد

اگـــر پول بسیار زیادی را در خواب ببینید که روی هم تلنبار شده است، تعبیر آن است که در آینده زندگی بسیار راحتی خواهید داشت و آسایش وارد زندگی شما خواهد شد. شاید با ازدواج کردن این میزان پول را به‌دست ميآورید یا شاید کسب و کار موفقی را شروع ميکنید که ثروت فراوانی را برای شما به همراه ميآورد. به هر صورت شما از هر لحاظ به فردی منحصر به فرد تبدیل خواهید شد و شاید دیگر نیازی نداشته باشید که چندان سخت کار کنید.

 

۹. تعبیر خواب پول خارجی

دیدن ارز خارجی در خواب به این مفهوم است که شما جایگاه شغلی خود را از دست ميدهید. عدم تلاش و پشتکار شما یا حضور فردی که ميخواهد شما را شکست بدهد این نتیجه را برای شما رقم خواهد زد. در هر صورت، باید بدانید که جایگاه شغلی شما به مرتبه‌ای پایین تر سقوط خواهد کرد و برای مدتی قادر نیستید که به رتبه‌ای بالاتر صعود کنید.

 

۱۰. تعبیر خواب سکه شمردن

این خواب نشان ميدهد که شما فردی بسیار حساس و شکننده هستید و دوست ندارید پول زیادی را صرف برخی چیزها کنید یا بطور کلی علاقه‌ای به ولخرجی کردن ندارید. شما فردی هستید که مدت‌ها یک بلوز را ميپوشید و ترجیح ميدهید به جای آنکه پول خود را صرف چیزهایی کنید که از دست ميرود، آن را پس انداز کنید.اگـــرچه این یک ویژگی اخلاقی خوب به شمار ميرود اما بهتر است هر از گاهی به خودتان برسید و از ثمره کار و تلاشتان لذت ببرید. این کار موجب ایجاد آرامش و انگیزه در شما ميشود و به این ترتیب حتی در آینده در کسب و کارتان بیشتر تلاش ميکنید.

 

۱۱. تعبیر خواب سکه

تعبیر دیدن سکه در خواب آن است که ارتباطات کاری شما ناگهان قطع خواهد شد. برخی از همکاران تان شما را فردی ناکارآمد ميدانند یا شاید شما اخیرا به اندازه کافی روی کار خود متمرکز نبوده‌اید و به همین دلیل روابط کاری خود را از دست خواهید داد. اگـــر کارتان برای شما از اهمیت بالایی برخوردار است، پس باید برای پیشرفت‌های بیشتر و اثبات توانمندی‌های خودتان به دیگران تلاش بیشتری نشان دهید.

تعبیرخواب پول از حضرت یوسف | ابن سیرین

تعبیر خواب پول پیدا کردن

 

۱۲. تعبیر خواب پول قرض کردن

پول قرض کردن در خواب به این معناست که اطرافیان شما احساس ميکنند که شما قادر به انجام کارهای زیادی در زندگی هستید. شاید شما خودتان را دست کم ميگیرید و ارزش و اعتبار کافی به خودتان نميدهید و به همین دلیل برخی اوقات افسرده ميشوید. پس باید سخت تر کار کنید تا به اهداف خودتان دست یابید و توقعات خودتان را برآورده سازید- البته اگـــر برای شما باارزش و مهم هستند!

 

۱۳. تعبیر خواب پول دیگری را خرج کردن

این خواب به این مفهوم است که شما ميخواهید کاری غیرعادی یا بطور کلی کاری را انجام دهید که مشکلات زیادی را در زندگی شما به همراه خواهد داشت و از طرفی به مشکلاتی که برای شما به وجود خواهد آمد آگاه نیستید. این خواب با موضوعات و مسائل مالی در ارتباط است و به همین دلیل قبل از انجام هر کاری که برای آن برنامه‌ریزی ميکنید بهتر است از قانونی بودن آن کار مطمئن شوید. بعلاوه مطمئن شوید که این کار مشکلات بیشتری را برای شما به همراه نخواهد داشت. از افراد فریبکار و موقعیت‌های مشکوک دوری کنید زیرا در نهایت برای شما منفعتی نخواهد داشت.

 

۱۴. تعبیر خواب پولی دریافت کردن

بدون شک دریافت کردن پول در زندگی واقعی دلیلی برای خوشحالی است و دیدن این تجربه در خواب نیز دربردارنده تعابیری مثبت و خوب است. این خواب نشان ميدهد شما فردی هستید که دوست دارید هر آنچه دارید را با دیگران قسمت کنید و معمولا پولی را به خیریه یا افراد نیازمند ميبخشید.این خواب نمادی از ویژگی‌های مثبت و خوب شما است که شما خود نیز به آنها آگاهی دارید. تنها کاری که باید انجام دهید این است که به کارهای خیر خود ادامه دهید و هر کجا که ميروید انرژی مثبت و همدلی خود را گسترش دهید.

 

۱۵. تعبیر خواب پول را تکه پاره کردن

اگـــر در خواب خود را ببینید که پول را تکه و پاره ميکنید، تعبیر آن است که به زودی در آستانه ورشکستگی قرار خواهید گرفت. اوضاع مالی زندگی شما چندان مساعد نیست و هرکاری که انجام ميدهید ظاهرا اوضاع را بهتر نميکند.

 

شاید بهتر است شغل‌های دیگری هم داشته باشید تا بتوانید بدهی‌های خود را پرداخت کنید یا ميتوانید از دوستان و خانواده خود بخواهید که پولی را به شما قرض بدهند.بعلاوه این خواب به شما هشدار ميدهد که بهتر است پول خود را عاقلانه خرج کنید زیرا ممکن است این عادت را داشته باشید که پول زیادی را صرف چیزهایی ميکنید که واقعا به آنها نیازی ندارید.

تعبیرخواب پول از حضرت یوسف | ابن سیرین

تعبیر خواب پول گرفتن

 

۱۶. تعبیر خواب پول به‌دست آوردن

اگـــرچه همه ما در زندگی واقعی در انتظار به‌دست آوردن پول به سر ميبریم اما این خواب تعبیری منفی دارد و نشان ميدهد که شما به زودی مجبور خواهید شد پولی را صرف چیزی کنید و این مبلغ دردسر مالی قابل توجهی را برای شما به همراه خواهد داشت.

 

به همین دلیل باید پول خود را عاقلانه خرج کنید و از خرج کردن آن در موارد غیرضروری پرهیز کنید. اگـــر هدف شما خرید یک خانه یا ماشین جدید است، مطمئن شوید که پول اضافی برای خرید آنها پرداخت نکنید.

 

۱۷. تعبیر خواب سرمایه گذاری

اگـــر در خواب ببینید که پولی را روی چیزی سرمایه‌گذاری ميکنید، تعبیر آن است که عضو جدیدی به خانواده شما اضافه خواهد شد. شاید به زودی ازدواج ميکنید یا اگـــر متاهل هستید، به زودی بچه دار ميشوید. این خواب تعبیری مثبت دارد و باید بدانید که اتفاق‌های خوشی در راه است.

 

۱۸. تعبیر خواب کمک‌های مالی

اگـــر در خواب ببینید که کمک‌های مالی خود را اهداء ميکنید، تعبیر آن است که شما در دورانی سرشار از آرامش و آسایش در زندگی خود به سر ميبرید. ظاهرا اوضاع بر وفق مرادتان پیش ميرود و هیچ نگرانی یا دلهره‌ای در ذهن ندارید. اکنون دوران بسیار خوبی برای لم دادن و آرمیدن است.

 

ميتوانید به سفری که همیشه آرزوی آن را داشتید بروید. بعلاوه اکنون فرصت خوبی برای شروع پروژه‌های جدید است. بهتر است بدانید هرکاری که اکنون برای انجام آن اقدام کنید به موفقیت منتهی ميشود.

 

۱۹. تعبیر خواب پول پیدا کردن

اگـــر در خواب ببینید که پولی پیدا ميکنید، تعبیر آن است که مشکلات کوچکی را در زندگی خود تجربه خواهید کرد. اگـــر زمان کافی برای حل این مشکلات اختصاص بدهید مطمئن باشید که راه‌حل آسانی برای آنها پیدا خواهید کرد.

 

اگـــر در خواب ببینید که این پول را در خانه خود پیدا کرده اید، این مشکلات با زندگی خانوادگی شما در ارتباط خواهند بود. اگـــر این پول در خانه دوست شما پیدا شود، احتمالا درگیری کوچکی با آن شخص خواهید داشت.

 

۲۰. تعبیر خواب پول برنده شدن

اگـــر در خواب ببینید که در مسابقه‌ای پولی را برنده ميشوید یا مقدار هنگفتی پول از شخصی به شما ميرسد، تعبیر آن است که ویژگی‌های اخلاقی جدیدی را در خودتان کشف خواهید کرد که تا کنون از وجود آنها بی‌خبر بوده اید.

 

ممکن است این ویژگی‌ها خصوصیاتی منفی باشند و در روزهایی که پیش روی خودتان دارید از گفتار یا رفتار خودتان راضی نباشید.احتیاط کنید تا به کسی توهین نکنید یا با رفتار جسورانه خود کسی را آزار ندهید. درواقع این ماجراها مشکل به شمار نميروند و رفتار شما علت اصلی این مشکلات خواهد بود.

 

۲۱. تعبیر خواب پول بسیار زیادی داشتن

اگـــر در خواب ببینید که فردی بی‌نهایت ثروتمند و متمول هستید، تعبیر آن است که قطعا در زندگی به فردی خاص و ممتاز تبدیل خواهید شد. شما به شدت جاه طلب هستید و آرزوهای بلند و بالایی دارید و به هیچ چیز اجازه نميدهید تا مانع از واقعیت بخشیدن به آرزوها و رویاهایتان شود.

 

۲۲. تعبیر خواب پول کاغذی

اگـــر خواب پول کاغذی ببینید، چنین خوابی ممکن است صورتحساب‌ها یا بدهی‌هایی را به شما یادآوری کند که باید به زودی آن‌ها را پرداخت کنید.

 

۲۳. خواب انبوهی از پول

اگـــر انبوهی از پول در خواب‌تان ببینید، یا حتی آن‌ها را بشمارید، چنین خوابی نشانه‌ی بسیار خوبی است. این خواب ممکن است از ثروت و فراوانی در آینده خبر بدهد. همچنین نماد تجمل و آسودگی خیال در آینده است.

تعبیرخواب پول از حضرت یوسف | ابن سیرین

تعبیر خواب پول به چه معناست

 

۲۴. خواب پیدا کردن پولی که مخفی بوده است

اگـــر خواب ببینید به صورت غیر منتظره‌ای پولی را که جایی در خانه، یا محل دیگری، مخفی کرده‌اید پیدا ميکنید چنین خوابی احتمالا حاکی از مسائل و نگرانی‌های جزئی در روزهای پیش رو است. این خواب ممکن است معنی متضادی هم داشته باشد، که به رویدادهای مسرت بخش و تغییرات خوش یمن در زندگی‌تان اشاره دارد.

 

۲۵. خواب پیدا کردن پول پاره شده

اگـــر خواب دیدید پول پاره شده‌ای را پیدا ميکنید، چنین خوابی نشانه‌ی خوبی نیست، و ممکن است حاکی از اعتقادات غلطی داشته باشد مبنی بر اینکه همه چیز در زندگی‌تان خوب پیش ميرود. ممکن است در واقعیت پی ببرید آدم‌هایی که نزدیکترین دوستان‌تان هستند پشت سر شما چیزهایی ميگویند که هرگز نميتوانستید تصورش رابکنید.

 

۲۶. خواب پیدا کردن یک بسته پول

اگـــر در خواب یک بسته پول پیدا کنید، چنین خوابی نشانه‌ی خوبی است، و حکایت از آن دارد که همه چیز در آینده‌ای نزدیک در زندگی بر وفق مرادتان خواهد شد. شاید کسی حتی به شما کمک کند بر مشکلات غلبه کنید و راه برای ادامه‌ی مسیر هموار شود. تمام موانع و مشکلات‌تان به راحتی از سر راه برداشته خواهند شد.

 

۲۷. خواب پیدا کردن پول در لباس‌های کهنه

اگـــر خواب ببینید در یکی از لباس‌های قدیميتان پول پیدا ميکنید، چنین خوابی نشانه‌ی خوبی نیست. این خواب ممکن است حاکی از مشکلات مالی یا زیان درآمدی در آینده باشد.شاید این خواب بازتابی از اشتباهات گذشته باشد، که برای شما بینشی فراهم ميآورد تا از آن درس بیاموزید. چنین چیزی حتی ممکن است برای مدیریت کسب و کار آتی‌تان خوب باشد.

 

۲۸. خواب پیدا کردن کیف جیبی پر از پول

اگـــر در خواب کیفی پر از پول پیدا کنید، چنین خوابی نشانه‌ی خوبی است. این خواب ممکن است به موفقیت در مخاطرات یا پروژه‌های کسب و کاری برنامه ریزی شده اشاره داشته باشد. شاید به صورت ناگهانی ایده‌ای بگیرید که برای‌تان بسیار سودآور از آب در بیاید.

 

۲۹. خواب پول به کسی قرض دادن

اگـــر خواب دیدید به کسی پول قرض ميدهید، چنین خوابی ممکن است نیاز به سرمایه‌گذاری پول بیشتر در پروژه‌ی فعلی‌تان هستید.

 

۳۰. خواب پول در آوردن

اگـــر در خواب ببینید که کسب پول و درآمد ميکنید این خواب ممکن است نشانه‌ی خوبی نباشد، و حکایت از آن داشته باشد که در عالم واقعیت به زودی مجبور به خرج کردن پول زیادی بشوید. شاید چیز بزرگی مثل خانه یا خودرو بخرید.

 

۳۱. خواب هدیه دادن پول

اگـــر خواب دیدید مبلغی پول هدیه ميکنید، چنین خوابی نشانه‌ی خوبی است، و به دوره‌ای از آرامش در زندگی‌تان اشاره دارد. شاید به مسافرتی به مقصدی بیگانه بروید که همیشه آرزویش را داشته‌اید اما هرگز پول و زمان کافی برای پرداختن به آن را نداشته‌اید.

 

۳۲. خواب پول پرداختن بابت چیزی

اگـــر خواب دیدید بابت چیزی پول ميپردازید و به فروشنده‌ای پول ميدهید، چنین خوابی نشانه‌ی خوبی نیست، و حکایت از مشکلات و روزگاری سخت دارد. شاید وضعیت‌های ناخوشایندی را تجربه کنید که بر زندگی‌ شخصی یا کارتان تاثیر بگذارد.

 

۳۳. خواب نگه داشتن پول در دست‌تان

اگـــر درباره‌ی نگه داشتن پول در دست‌تان خواب ببینید، چنین خوابی نشانه‌ی بسیار خوش یمن و نمایانگر موفقیت است. این خواب حاکی از آن است که تا دستیابی به مهمترین اهداف زندگی‌تان فاصله‌ای ندارید. در روزها و ماه‌های پیش رو تمام شرایط به نفع شما رقم خواهد خورد.

 

۳۴. خواب قرض دادن پول با احتساب بهره

اگـــر خواب دیدید به کسی پول قرض ميدهید، و انتظار بازپرداخت آن همراه با بهره را دارید، چنین خوابی نشانه‌ی بدی است و از ناامیدی‌های بزرگ پیش رو، معمولا در حوزه‌ی امور مالی حکایت دارد.

تعبیرخواب پول از حضرت یوسف | ابن سیرین

تعبیر خواب پول

 

ابن سیرین :

تعبیر دیدن پول و ثروت در خواب به نسبت خلق و خوی فرد می تواند تفاوت داشته باشد.

 

داستانهای آموزنده از حضرت یوسف علیه السلام , قاسم میرخلف زاده , رو کرد به آنها و گفت: ای جمعیت اشراف درباره خواب من نظر دهید، اگر قادر به تعبیر خواب هستید ولی

 

کامل ترین و جامع ترین تعبیر خواب آنلاین از معبرین خواب شامل : امام جعفر صادق علیه السلام، حضرت یوسف (ع)، محمد ابن سیرین. تعبیر خواب آینه، خریدن و نگاه کردن در آینه شکسته و آینه و شمعدان · تعبیر خواب پول، گرفتن پول از مرده و دیگران، بخشیدن و پیدا کردن پول

 

تعبیر ازدواج دیگران دختر مجرد تعبیر ازدواج زن شوهر دار در خواب ازدواج مرد زن دار در خواب ازدواج مرد ابن سیرین می‌گوید: اگر متاهل هستی و در خواب ببینی با زنی ازدواج کرده‌ای، یـعـنـی شرافت در ازدواج یک بیوه شرکت می‌کنید: پول زیادی بدست میاورید.

 

نتیجه گیری:بسیار از ما خواب های زیادی میبینیم مثلا بعضی از ما حتما خواب دیدید که پول از کسی گرفتین یا به کسی پول داده اید و … هر کدام از خواب ها معناهای متفاوتی دارند.در همین راستا نیک شو معانی تمام آنچه که ممکن است خواب پول ببینید بازگو کرده است.

 

 

4.2/5 - (13 امتیاز)

نوشته های مشابه

یک نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا