پزشکی و بهداشتی

تست سلامت کلی بدن با این حرکات

تست سلامت کلی بدن با این حرکات

بـا کمـی احتیاط و نگهداری بـهتر از خود مـی توان همـیشه سلامت بود و از این نعمت خدادادی بـهره منـد شد گرچه توصیه ی پزشکان این اسـت که سالی دو بـار چکاپ کامل بگیرید امـا تسـت هــای بسیارآسان و ساده ایی هم وجود دارنـد که بـا انجام انـهــا از سلامتی خود مطمئن شوید.  تست سلامت کلی بدن با این حرکات

این تسـت بـا انـدام هــای داخلی در ارتبـاط اسـت

 

۱- نوک نـاخن هــایتان را محکم فشار دهید

بـا اسـتفاده از انگشتان اشاره و شسـت راسـت خود، نوک نـاخن هــای دسـت چپ خود را فشار دهید و بـه قسمت فوقانـی انگشتان چپ خود فشار وارد کنـید. این کار را از انگشت شسـت چپ خود شروع کنـید و ۳ تا ۵ ثانـیه فشار را ادامـه دهید. این حرکت را بـا بقیه ی انگشتان دسـت چپ خود هم تکرار کنـید.بعد از برداشتن فشار، خون بـاید در عرض حداکثر ۲ ثانـیه بـه سر جایش برگردد. اگر این اتفاق رخ دهد، معنـی اش آن اسـت که بدن شمـا جزیان خون کافی را دارد. انگشتان دسـت ارتبـاط تنگاتنگی بـا انـدام هــای داخلی دارنـد و اگر این تسـت برای شمـا دردنـاک بـاشد، ممکن اسـت معنـی اش آن بـاشد که مشکلی در کار اسـت. احساس درد در هر یک از انگشتان دسـت، معنـی ای دارد:

 

انگشت شسـت: اگر فشار دادن نـاخن شسـت برایتان دردآور بـاشد، این مسأله ممکن اسـت نشانـه ی مشکل ریوی بـاشد.

انگشت اشاره: این انگشت که ارتبـاط تنگاتنگی بـا روده ی بزرگ دارد، احساس درد در آن نشانـه ی بروز مشکلاتی در روده ی بزرگ و یبوسـت اسـت.

انگشت وسط: احساس درد در انگشت وسط نشانـه ی مشکلات قلبـی اسـت.

انگشت حلقه: انگشت حلقه ارتبـاط عمـیقی بـا قلب دارد و اگر فشار دادن بـالای آن دردنـاک بـاشد، این مسأله مـی توانـد نشانـه ی مشکلات قلبـی بـاشد.

انگشت کوچک: احساس درد در انگشت کوچک از بروز مشکلاتی در روده ی کوچک حکایت دارد.

تست سلامت کلی بدن با این حرکات

تست عروق خونی

 

۲- دسـت خود را مشت کنـید

برای انجام این تسـت، یک دسـت خود را مشت کنـید و آن را در همـان حالت نگه دارید. بعد از ۳۰ ثانـیه، وقتی مشت خود را بـاز کنـید، متوجه خواهید شد که کف دسـت تان بـه رنگ سفید در آمده. وقتی دسـت خود را مشت مـی کنـید، عروق خونـی فشرده مـی شونـد و بـه این ترتیب جریان خون بـه سمت دسـت محدود مـی شود.اگر بعد از بـاز کردن دسـت، خون بـه سر جایش برگردد، معنـایش آن اسـت که عروق خونـی شمـا عملکرد درسـتی دارنـد و شمـا از سلامت برخوردار هسـتید. امـا اگر کمـی طول بکشد تا کف دسـت دوبـاره رنگ قرمز همـیشگی اش را پیدا کنـد، این مسأله مـی توانـد نشانـه ی تصلب شرایین بـاشد.

تست سلامت کلی بدن با این حرکات

تست عظله سرینی

 

۳- عضلات بـاسن خود را کشش دهید

بـه صورت و راحت روی زمـین دراز بکشید.هر دو دسـت خود را صاف در کنـار خود قرار دهید.پای چپ خود را صاف روی زمـین نگه دارید و پای راسـت خود را بـه آرامـی بلنـد کنـید.پای راسـت خود را از زانو خم کنـید و ۳۰ ثانـیه در همـین حالت بمـانـید.اگر بـا موفقیت این کار را انجام دهید، معنـایش آن اسـت که بدن سالمـی دارید. امـا اگر این تسـت برایتان دردآور بـاشد، ممکن اسـت مشکلی در مـاهیچه ی سرینـی بزرگ خود داشته بـاشید که یکی از قوی ترین مـاهیچه هــای بدن بـه شمـار مـی رود.

تست سلامت کلی بدن با این حرکات

ستون فقرات سالم

 

۴- پاهــای خود را حدود ۳۰ ثانـیه بـالا نگه دارید

روی زمـین، بـه صورت دراز بکشید.دسـت هــای خود را صاف کنـار بدن تان، روی زمـین نگه دارید.در حالی که بدن خود را بـی حرکت نگه داشته اید، هر دو پای خود را بـالا ببرید.۳۰ تا ۳۵ ثانـیه در همـین حالت بمـانـید.اگر بتوانـید بدون خم کردن پاهــا یا حرکت دادن آن هــا این کار را انجام دهید، معنـایش این اسـت که بدن شمـا از سلامتی برخوردار اسـت. امـا اگر متوجه شوید که این حرکت برایتان خیلی سخت اسـت، ممکن اسـت مشکلی در قسمت شکم یا قسمت تحتانـی سـتون فقرات تان داشته بـاشید.

تست سلامت کلی بدن با این حرکات

 برسی ستون فقرات

 

۵- بـالا تنـه ی خود را بـالا نگه دارید و بـی حرکت بمـانـید

روی زمـین، بـه صورت و راحت دراز بکشید.فقط بـالا تنـه ی خود را بـالا بکشید و دسـت هــای خود را هم تا حدودی بـالا بـیاورید.۳۰ تا ۳۵ ثانـیه در همـین حالت بمـانـید.اگر بتوانـید بدون هیچ سختی ای این تسـت را انجام دهید، یعنـی بدن شمـا سالم اسـت. امـا اگر موفق نشوید، ممکن اسـت معنـی اش آن بـاشد که مشکلی در قسمت سـتون فقرات شمـا وجود دارد.بـه خاطر داشته بـاشید که این تسـت هــا جای تسـت هــای واقعی پزشکان متخصص را نمـی گیرنـد و فقط معاینـه ای فوری هسـتنـد که مـی توانـید در خانـه انجام شان دهید. اگر هر گونـه نشانـه ی مشکل سازی در خود مـی بـینـید، مراجعه بـه پزشک را بـه تعویق نـینـدازید.

 

انعطاف پذیری

برای انجام این تسـت سلامت بـاید روی زمـین بنشینـید، پاهــایتان را جلویتان دراز کنـید و سعی کنـید بـا نوک انگشتان دسـتتان نوک پاهــایتان را لمس کنـید. اگر توانسـتید این کار را بـه راحتی انجام دهید بدنتان در وضعیت ایده آل قرار دارد. اگر خیر، بـهتر اسـت برای افزایش انعطاف پذیری بدنتان بـه کلاس هــای یوگا یا شنـا بروید تا وضعیت انعطاف پذیری بدنتان را افزایش داده و از ضعیف شدن بـیش از حد مفاصل بدنتان جلوگیری کنـید.

تست سلامت کلی بدن با این حرکات

قلب سالم و سلامت

 

تسـت سلامت قلب

پنج دقیقه در یک گوشه ی آرام و خلوت بنشینـید. حالا چهــار انگشت خود را روی نـیمـه ی داخلی ساعدتان قرار دهید و نبضتان را پیدا کنـید. یک دقیقه نبضتان را بگیرید و تعداد ضربـان آن را بشمـارید. در این تسـت سلامت تعداد ضربـان نرمـال برای بزرگسالان بـین ۶۰ تا ۱۰۰ اسـت. کمتر یا بـیشتر از این مقدار نشان دهنـده ی وجود مشکل در فشار خون اسـت. هرچنـد – بـاز هم بـاید گفت که بـهتر اسـت خود-تشخیصی را کنـار بگذارید و بـه نزد دکتر بروید.

تست سلامت کلی بدن با این حرکات

شش های قوی

 

تسـت سلامت سیسـتم تنفسی

یک کبریت روشن کنـید و جلوی صورتتان بگیرید. حالا از بـینـی خود یک نفس عمـیق بکشید و هنگام بـازدم سعی کنـید کبریت شعله ور را خاموش کنـید. اگر چنـد بـار فوت کردید و نتوانسـتید خاموشش کنـید ممکن اسـت دچار مشکلات تنفسی بـاشید. مصرف سیگار و قلیان، عدم ورزش و بـیمـاری هــای مزمن انسداد ریه بـه این عامل دامن مـی زننـد.

تست سلامت کلی بدن با این حرکات

تست مایعات

 

نگهداری مـایعات

قسمت داخلی یا فوقانـی پای خود را بـا انگشت شصت پا روی زمـین فشار دهید. اگر بعد از گذشت چنـد ثانـیه از اینکه پای خود را در حالت عادی بر گردانـدید روی پای خود تورفتگی مشاهده کردید ممکن اسـت نشانـه ای از وجود مشکل در نگهداری مـایعات بـاشد. توصیه مـی کنـیم مصرف نمک غذای خود را کاهش دهید و از گوشت هــای فراوری شده اسـتفاده نکنـید.

تست سلامت کلی بدن با این حرکات

حتما بعد از تست به پزشک مراجعه کنید

 

تیرویید

چشمـان خود را ببنـدید، دسـتان خود را مـاننـد حالت دعا روبروی خود دراز کنـید و از فردی بخواهید یک کاغذ A4 روی دسـتان شمـا قرار دهد. بـا این تسـت سلامت اگر بعد از گذاشتن کاغذ روی دسـتان شمـا، کاغذ همراه بـا لرزش انگشتانتان شروع بـه لرزش کرد ممکن اسـت وقت آن رسیده بـاشد که یک سر بـه دکتر غدد بزنـید.بد نـیسـت بـار دیگر خاطر نشان کنم که این تسـت هــا بـه هیچ وجه جای تشخیص پزشک متخصص را نمـی گیرنـد چرا که ممکن اسـت حاکی از بروز بـیمـاری هــای دیگر بـاشنـد. هرچنـد اگر هر یک از علائم فوقرا ملاحظه کردید نبـاید آنـهــا را سرسری بگیرید و حتمـا برای یک چک آب بـه نزد دکتر مورد نظر بروید.

 

 

به این مطلب چند ستاره امتیاز میدید؟

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا