جامعه شناسی,روان شناسی

تست خواندن زبان بدن ، چقدر می توانید زبان بدن دیگران را بخوانید؟

تست خواندن زبان بدن ، چقدر می توانید زبان بدن دیگران را بخوانید؟

تست خواندن زبان بدن ، چقدر می توانید زبان بدن دیگران را بخوانید؟

شما گاهی با صحبت دیگران متوجه یک سری تغییراتی در حالت چهره فرد مقابل می شوید ولی نمیدانید مقصود آن فرد چیست در ادامه با ما همراه باشید ما در این مقاله شما می توانید توانایی خود را در خواندن حالت رفتاری فرد که همان زبان بدن اســت بالا ببرید .از خواندن این مقاله لذت ببرید.

 

اشخاص با توجه به رفتار‌های جسمانی خود مسائلی را بروز مي دهند. آنان در حالت عادی با صحبت کردن نظرات خود را بازگو مي کنند. اما با توجه به حرکات بدنی‌شان هم مي توانید روحیه آن‌ها را بخوانید. به این حرکات بدن، زبان بدن مي گویند. اگر ميخواهید معنی زبان بدن، نقش آن در روابط اجتماعی و میزان دانش خودتان از زبان بدن را بدانید با ستاره همراه باشید.

 

زبان بدن چیست؟

زبان بدن یا Body Language یکی از اجزای ارتباطات غیر کلامی اســت که در برقراری ارتباطات روزمره ما جایگاه بسیار پررنگی دارد. نحوه قرارگیری ما، حرکات بدن و دست به هنگام صحبت کردن، همه و همه در شکل دادن و تأثیرگذاری ارتباطات ما علی‌الخصوص ارتباطات کلامي مان نقش موثری دارند.

 

نقش زبان بدن در برقراری ارتباط

پروفسور آلبرت محرابیان اســتاد دانشگاه UCLA و کارشناس موضوعات روانشناسی با رویکرد ارتباطات کلامی و غیر کلامی در تحقیقات خود به موضوع بسیار جالبی رسیده که افرادی همچون برایان تریسی نیز در کتاب‌های خود به آن اســتناد کرده‌اند. او در بررسی‌های خود نشان داده که میزان اثرگذاری ارتباطات ما از ۳ قسمت کلی تشکیل شده اســت.

۱- کلام

۲- لحن صدا

۳- زبان بدن

و موضوع جالب توجه در این بررسی، میزان اثرگذاری هرکدام از اجزا در ارتباطات اســت.همان طور که مي دانید بیشتر سخنرانان، متخصصان و افراد تمرکز خود را بر روی کلام مي گذارند و توجه کمتری به لحن و زبان بدن خود دارند در حالی که در این تحقیق نشان داده شده که کلام کمترین میزان اثرگذاری را دارد و سهم آن فقط ۷ درصد از ارتباطات اســت در حالی که لحن صدا ۳۸ درصد از اثرگذاری در ارتباطات را شامل ميشود و ۵۵ درصد باقی مانده نیز سهم زبان بدن خواهد بود.

تست خواندن زبان بدن ، چقدر می توانید زبان بدن دیگران را بخوانید؟

زبان بدن یا یکی از اجزای ارتباطات غیر کلامی اســت

 

تست خواندن زبان بدن (سوالات به صورت تشریحی)

آنچه مي خوانید فهرستی از حرکاتی اســت که همه روزه مشاهده مي کنید و هر کدام می تواند نشانه‌ای از تسلط در فرد مقابل و یا نشانه تسلیم‌پذیری او باشد. شما کدام حرکت را نشانه تسلیم و کدام را نشانه تسلط مي دانید؟ در نهایت امتیازات خود را جمع بزنید.

 

۱- بالا انداختن شانه‌ها

مسلط (۱ امتیاز)

تسلیم (۰ امتیاز)

 

۲- لمس کردن همسر

مسلط (۰ امتیاز)

تسلیم (۱ امتیاز)

 

۳- لبخند زدن

مسلط (۱ امتیاز)

تسلیم (۰ امتیاز)

 

۴- قطع کردن سخن همسر

مسلط (۰ امتیاز)

تسلیم (۱ امتیاز)

 

۵- زل زدن به زمین

مسلط (۱ امتیاز)

تسلیم (۰ امتیاز)

 

۶- تکان دادن سر به دو طرف

مسلط (۰ امتیاز)

تسلیم (۱ امتیاز)

 

۷- قرار دادن دست روی بدن خود

مسلط (۱ امتیاز)

تسلیم (۰ امتیاز)

 

۸- قرار دادن کف دست‌ها به سمت پایین

مسلط (۰ امتیاز)

تسلیم (۱ امتیاز)

 

۹- خم کردن سر به یک سمت

مسلط (۱ امتیاز)

تسلیم (۰ امتیاز)

 

۱۰- صدای بلند

مسلط (۰ امتیاز)

تسلیم (۱ امتیاز)

 

۱۱- صدای بسیار نرم

مسلط (۱ امتیاز)

تسلیم (۰ امتیاز)

 

۱۲- اشاره با انگشتان به سمت همسر

مسلط (۰ امتیاز)

تسلیم (۱ امتیاز)

اشاره به مکان یا فردی به معنای تسلط طرف مقابل بر آن‌هاســت. بنابراین اگر فردی دست خود را بسته و با انگشت اشاره‌ی خود به جایی یا افرادی اشاره کند، نشان‌دهنده این موضوع اســت که سعی دارد تا بر آن‌ها تسلط پیدا کند. به عبارت دیگر، افراد اغلب سعی مي کنند تا با انگشت اشاره خود دیگران را به تسلیم و پذیرش سخنان خود وادار کنند.

 

۱۳- قرار دادن کف دست‌ها به سمت بالا

مسلط (۱ امتیاز)

تسلیم (۰ امتیاز)

 

۱۴- تند حرف زدن

مسلط (۰ امتیاز)

تسلیم (۱ امتیاز)

 

تفسیر نتایج تست شناخت زبان بدن

امتیاز۴ به پایین

نتیجه : شما به طور متوسط بیش از دیگران به سرنخ‌های جسمانی توجه ميکنید.

 

امتیاز ۵ تا ۸

نتیجه : شماره درباره حرکات مسلط و تسلیم دیگران درک متوسطی دارید.

 

امتیاز ۹ به بالا

نتیجه : شما بسیاری از سرنخ‌های جسمی را از دست ميدهید.

 

نشانه‌های مسلط یا تسلیم بودن

روانشناسان مدت‌هاســت که به علائم و زبان بدن توجه کرده‌اند و بر آن بوده‌اند که احساسات درونی دیگران را بخوانند. علم خواندن زبان بدن در اصل ادامه کار این روانشناسان اســت. در این زمینه کتاب‌های متعددی به چاپ رسیده اســت با این حال حتی کتاب‌ها هم همیشه قابل اعتماد نیستند.

تست خواندن زبان بدن ، چقدر می توانید زبان بدن دیگران را بخوانید؟

زبن بدن در برقراری ارتباطات روزمره ما جایگاه بسیار پررنگی دارد

 

اطلاع ما در این زمینه بیشتر ناشی از پژوهش‌های دیوید گیونز انسان‌شناس و آلبرت شفلن روان‌پزشک اســت. سوالات موجود در آزمون بالا از بررسی‌های این دو دانشمند اقتباس شده اســت. حرکات اشخاص مسلط معمولا به سمت اشخاص دیگر اشاره دارد. لمس کردن یا خیره شدن به کسی نشانه تسلط اســت.

 

حرکات تسلیم‌وار اغلب حمایت‌گرانه هستند. مانند بدن خود را لمس کردن و یا بالا انداختن شانه‌ها. متاسفانه تسلیم بودن را با بی‌کفایتی یکی دانسته‌اند. اما لزوما اینطور نیست. اشخاص سر به زیر و تسلیم اغلب شاد، تعدیل‌یافته، مولد و مفید هستند.

تست خواندن زبان بدن ، چقدر می توانید زبان بدن دیگران را بخوانید؟

به حرکات بدن، زبان بدن مي گویند

 

از این گذشته یک شخص ممکن اســت همیشه و در برخورد با همه اشخاص تسلیم نباشد. بعضی‌ها با توجه به موقعیت تسلیم و یا مسلط مي شوند. نشانه بلوغ و درایت این اســت که شخص در هر موقعیت با توجه به همان موقعیت رفتار کند.

 

تکنیک‌های کاربردی برای خواندن زبان بدن

۱. بالا انداختن شانه‌ها

در واقع، بالا انداختن شانه‌ها به این معنی اســت که طرف مقابل اطلاعی از اتفاقات یا موضوع جاری ندارد. همچنین چنین حرکتی ميتواند به این مورد اشاره کند که طرف مقابل متوجه منظور شما نشده اســت. در حقیقت، این حرکت از سه بخش اصلی تشکیل ميشود که در آن طرف مقابل دست‌های خود را کاملاً باز کرده، شانه‌ها را به سمت بالا کشیده و ابروهای خود را بالا نگه مي دارد.

تست خواندن زبان بدن ، چقدر می توانید زبان بدن دیگران را بخوانید؟

در زبان بدن بالا انداختن شانه ها طرف مقابل اطلاعی از اتفاقات یا موضوع جاری ندارد

 

۲. باز کردن دست‌ها

در واقع، باز کردن دست‌ها در هنگام گفتگو با افراد و بالا نگاه داشتن کف دست به سمت طرف مقابل نشانگر صداقت آن‌ها در بیان جملات اســت. برای مثال، در دادگاه نیز افراد به هنگام یاد کردن قسم برای بیان حقیقت از چنین شیوه‌ای اســتفاده مي کنند. به عبارت دیگر، یک دست خود را روی کتاب مقدس قرار داده، دست دیگر را بلند کرده و کف دست خود را به سمت طرف مقابل نگه ميدارند. در واقع، نگه داشتن کف دست به صورت باز همواره به معنی حقیقت، صداقت، وفاداری و تسلیم اســت.

تست خواندن زبان بدن ، چقدر می توانید زبان بدن دیگران را بخوانید؟

در زبان بدن باز کردن دست ها نشانگر صداقت آن‌ها در بیان جملات اســت

 

۳. چین‌وچروک اطراف چشم در هنگام خندیدن

جمع شدن بیش‌ازحد اطراف چشم در هنگام خندیدن بدین معنی اســت که فرد مقابل لبخندی واقعی و از ته دل بر لب دارد! همچنین برعکس این موضوع نیز صادق اســت به طوری که برای تشخیص لبخندهای مصنوعی ميتوانید به میزان جمع شدن اطراف چشم فرد دقت کنید، چرا که افراد در هنگام بروز احساساتی مصنوعی نميتوانند عضلات صورت خود را منقبض کنند.

تست خواندن زبان بدن ، چقدر می توانید زبان بدن دیگران را بخوانید؟

در زبان بدن چین و چروک ایجاد شده هنگام خندیدن یعنی فرد مقابل لبخندی واقعی و از ته دل بر لب دارد

 

۴. نگه داشتن دست‌ها روی پهلو

این حالت به منزله آمادگی فرد برای شنیدن سخنان شما و همچنین بیانگر تحت کنترل بودن اوضاع از جانب ایشان اســت. در حقیقت نگاه داشتن دست‌ها روی پهلو در برخی موارد ميتواند نشان‌دهنده عصبانیت فرد و سیگنالی به منظور آمادگی وی برای پرخاشگری باشد.

 

۵. ابروهای بالا رفته

در واقع، بالا رفتن ابروهای فرد اغلب به معنی ناراحتی او هستند. در واقع، همان‌طور که لبخندهای واقعی موجب ایجاد چین‌وچروک در اطراف چشم‌ها ميشوند، احساساتی همچون نگرانی، تعجب یا ترس نیز موجب ميشوند تا افراد ابروهای خود را به سمت بالا بکشند.

تست خواندن زبان بدن ، چقدر می توانید زبان بدن دیگران را بخوانید؟

در زبان بدن بالا رفتن ابرو اغلب به معنی ناراحتی او هستند

 

۶. قطع کردن تماس چشمی، چرخاندن سر و لبخندهای عصبی

مجموعه حرکات مذکور از زبان بدن نشانگر خجالت افراد هستند. به عبارت دیگر، حالت‌هایی مانند چرخاندن سر، لبخندهای کنترل‌شده و عدم برقراری تماس چشمی همگی نشان‌دهنده خجالت کشیدن فرد اســت. در حقیقت، در چنین شرایطی افراد اغلب به زمین نگاه کرده و از نگاه کردن مستقیم در چشمان طرف مقابل خودداری مي کنند.

 

البته توجه داشته باشید که برخی افراد در هنگام ناراحتی یا تلاش برای مخفی کردن چیزی نیز به پایین نگاه مي کنند. در واقع، عدم تمایل برای برقراری تماس چشمی و خیره شدن به زمین نشانگر وجود احساسات ناخوشایند در افراد اســت.

 

۷. اســتفاده از انگشت اشاره با دستان بسته

اشاره به مکان یا فردی با دستان بسته به معنای تسلط طرف مقابل بر آن‌هاســت. بنابراین اگر فردی دست خود را بسته و با انگشت اشاره‌ی خود به جایی یا افرادی اشاره کند، نشان‌دهنده این موضوع اســت که سعی دارد تا بر آن‌ها تسلط پیدا کند. به عبارت دیگر، افراد اغلب سعی مي کنند تا با انگشت اشاره خود دیگران را به تسلیم و پذیرش سخنان خود وادار کنند.

تست خواندن زبان بدن ، چقدر می توانید زبان بدن دیگران را بخوانید؟

در زبان بدن استفاده از انگشت اشاره با دسته بسته به معنای تسلط طرف مقابل بر آن‌هاســت

 

۸. دست دادن

در واقع، نحوه دست دادن افراد به عنوان بخشی مهم از زبان بدن تفاسیر مختلفی داشته و نشانگر دیدگاه و احساسات آن‌هاســت. برای مثال، چنانچه فردی ضمن حفظ آرامش از موضعی بالا با طرف مقابل خود دست ميدهد، نشان‌دهنده تسلط او بر سایرین اســت.

 

همچنین مي توان گفت که افراد مسلط اغلب به صورت محکم و قاطع دست مي دهند به طوری که دست آن‌ها بالاتر بوده و کف دست به سمت پایین و روبروی دست طرف مقابل قرار گیرد. در واقع، این امر نشان‌دهنده تلاش فرد برای کنترل اوضاع و به دست گرفتن قدرت اســت.

 

۹. تکرار کردن حرکات بدن طرف مقابل

در واقع، تکرار عینی حرکات بدن طرف مقابل نشان‌دهنده این موضوع اســت که به احتمال زیاد مکالمه و ارتباط مابین دو نفر به خوبی پیش ميرود. به عبارت دیگر، هنگامی که دو نفر ارتباط خوبی با یکدیگر برقرار مي کنند،

تست خواندن زبان بدن ، چقدر می توانید زبان بدن دیگران را بخوانید؟

در زبان بدن تکرار کردن حرکات بدن طرف مقابل به احتمال زیاد مکالمه و ارتباط مابین دو نفر به خوبی پیش ميرود

 

اغلب حرکات بدنی خود مانند حرکت پاها، دست‌ها و … را مشابه یکدیگر انجام ميدهند. از همین روی ميتوان گفت که تکرار عینی حرکات بدنی طرف مقابل به معنای ایجاد حسی مثبت و ارتباطی مؤثر مابین دو طرف اســت.

 

۱۰. زُل زدن در چشمان طرف مقابل

یکی دیگر از حرکات مرتبط با زبان بدن، زُل زدن در چشمان طرف مقابل به مدت طولانی اســت. در واقع، چنین حرکتی بیانگر این موضوع اســت که احتمالاً طرف مقابل قصد دروغ گفتن به شما را دارد! اغلب افراد از برقراری ارتباط چشمی به مدت طولانی اجتناب مي کنند. با این حال افراد دروغ‌گو در چشم‌های طرف مقابل زل مي زنند تا بتوانند تأثیر حرف‌های غیرحقیقی خود را در چشم‌های او ببینند!

تست خواندن زبان بدن ، چقدر می توانید زبان بدن دیگران را بخوانید؟

در زبان بدن زُل زدن در چشمان طرف مقابل یعنی او دارد دروغ می گوید

 

۱۱. ارتباط چشمی

در واقع، ارتباط چشمی ميتواند نشانگر شدت علاقه یا تنفر افراد از یکدیگر باشد! به عبارت بهتر، برقراری ارتباط چشمی با سایرین موجب برانگیختن احساسات مثبت یا منفی در افراد خواهد شد. در حقیقت، همان‌طور که اشاره شد، تفسیر احساسات بین دو طرف نیز به نوع ارتباطات و شرایطی که افراد درگیر آن هستند، بستگی دارد.

تست خواندن زبان بدن ، چقدر می توانید زبان بدن دیگران را بخوانید؟

در زبان بدن ارتباط چشمی مي تواند نشانگر شدت علاقه یا تنفر افراد از یکدیگر باشد

 

برای مثال، خیره شدن در چشم‌های یک فرد غریبه به منزله تهدیدی برای او بوده و احساس ترس را در او بر ميانگیزد. همچنین برقراری ارتباط چشمی با دوستان نزدیک منجر به ایجاد حس مثبت در طرف مقابل شده و او را به لبخندی دعوت ميکند.

 

۱۲. پلک زدن

در واقع، پلک زدن امری طبیعی به شمار ميرود. با این حال، پلک زدن به میزان بیشتر یا کمتر از حد معمول نشان‌دهنده حالات درونی افراد اســت. برای مثال، پلک زدن بیش‌ازحد بیانگر اضطراب، اســترس و تنش درونی فرد خواهد بود. همچنین پلک زدن به میزانی کمتر از حد معمول نیز نشانگر تلاش فرد برای تمرکز روی موضوعی خاص اســت.

 

۱۳. فریاد زدن به همراه نشان دادن احساس هیجان

این حرکت از مجموعه حرکات مرتبط با زبان بدن نشانگر قدرت و حس پیروزی ناشی از دست‌یابی به هدف اســت. در حقیقت، حرکات بدن و نشان دادن احساس هیجان بیانگر احساسات درونی و خوشحالی فرد خواهد بود. همچنین تکیه دادن به پشت و حفظ آرامش، احساس قدرت و کنترل بیشتر بر اوضاع را نشان مي‌دهد.

تست خواندن زبان بدن ، چقدر می توانید زبان بدن دیگران را بخوانید؟

در زبان بدن فریاد زدن به همراه نشان دادن احساس هیجان نشانگر قدرت و حس پیروزی ناشی از دست‌یابی به هدف اســت

 

در حقیقت، تحقیقات بیانگر آن اســت که که افراد نابینا نیز در هنگام پیروزی در مسابقات یا دست‌یابی به اهداف مد نظر دستان خود را به حالت V بالا نگه داشته و خوشحالی مي کنند.

 

۱۴. مجموعه حرکات بدنی مرتبط با برقراری ارتباطات مثبت

مجموعه‌ای از چند حرکت بدنی در ترکیب با یکدیگر نشان‌دهنده ایجاد حس مثبت در طرف مقابل هستند. در واقع، با تفسیر این مجموعه حرکات مرتبط با زبان بدن ميتوان گفت که طرفین جذب یکدیگر شده و حسی مثبت به هم دارند. در واقع، اســتفاده از چنین حرکاتی موجب ميشود تا فردی جذاب به نظر برسید.

تست خواندن زبان بدن ، چقدر می توانید زبان بدن دیگران را بخوانید؟

در زبان بدن مجموعه‌ای از چند حرکت بدنی در ترکیب با یکدیگر نشان‌دهنده ایجاد حس مثبت در طرف مقابل هستند

 

در واقع، در چنین شرایطی فرد پس از برقراری تماس چشمی، کمی به پایین نگاه ميکند. سپس موهای خود را پشت گوش داده و یا آن‌ها را مرتب ميکند. در ادامه، ميتوان دید که او چانه خود را با انگشتانش لمس کرده و به طرف مقابل نگاه ميکند.

 

۱۵. کج کردن سر، لبخندی کوتاه و قرار دادن دست روی پهلو

در واقع، افراد با کج کردن سر، لبخندی کوتاه و قرار دادن دست روی پهلوی خود غرور و برتری‌شان را نشان ميدهند. به عبارت دیگر، چنانچه مجموعه حالات مذکور از زبان بدن را در فردی مشاهده کردید، ميتوان گفت که طرف مقابل نسبت به جایگاه، دانش، مهارت یا مواردی از این دست احساس غرور دارد. همچنین او سعی دارد تا به این روش برتری خود را به شما نشان دهد.

 

۱۶. جمع کردن پاها در حالت نشسته

در واقع، انداختن پاها روی هم در حالتی نشسته بیانگر مخالفت و مقاومت طرف مقابل در رابطه با موضوع مطرح‌شده اســت. همچنین ميتوان این حرکت از مجموعه حرکات زبان بدن را به عنوان سیگنالی به منزله منفی بودن نتیجه بحث یا مذاکره دانست.

تست خواندن زبان بدن ، چقدر می توانید زبان بدن دیگران را بخوانید؟

در زبان بدن انداختن پاها روی هم در حالتی نشسته بیانگر مخالفت و مقاومت طرف مقابل در رابطه با موضوع مطرح‌شده اســت

 

در واقع، قرار گرفتن پاها روی هم بدین معنی اســت که فرد از نظر روحی، عاطفی و جسمی تمایلی به پذیرش سخنان سایرین نداشته و به نوعی مذاکره را منتفی ميداند.

 

۱۷. فَک بسته، گردنی سفت و ابروهای گره خورده

در واقع، تمامی این حرکات مربوط به بخش عاطفی مغز بوده و نشانگر اســترس و اضطراب فرد هستند. همچنین تمام احساسات، واکنش‌ها در برابر تهدیدهای احتمالی و تلاش انسان برای بقا به این بخش از مغز انسان مرتبط اند.

تست خواندن زبان بدن ، چقدر می توانید زبان بدن دیگران را بخوانید؟

در زبان بدن فَک بسته، گردنی سفت و ابروهای گره خورده مربوط به بخش عاطفی مغز بوده و نشانگر اســترس و اضطراب فرد هستند

 

برای مثال، هنگامی که به اتوبوس مورد نظر خود نميرسیم، دچار اســترس شده، فَکمان منقبض شده و گردن خود را لمس ميکنیم. در واقع، با این حرکات ميتوان احساس ناراحتی و نارضایتی از شرایط پیش آمده را در افراد تشخیص داد.

 

۱۸. قرار دادن دست‌ها در پشت

در واقع، قرار دادن دست‌ها در پشت و قفل کردن آن‌ها به یکدیگر نشانگر بی‌حوصلگی، اضطراب و حتی عصبانیت فرد اســت. بنابراین اگر در هنگام صحبت با فردی احساس کردید که او دست‌هایش را به پشت برده و در هم قفل ميکند، ميتوان گفت که طرف مقابل از بحث پیش آمده رضایت چندانی نداشته و تمایل دارد تا هر چه زودتر بحث را خاتمه دهد.

 

۱۹. لمس مکرر دست‌ها و صورت

چنانچه فردی را ميبینید که به صورت مداوم دست‌ها یا صورت خود را لمس ميکند، ميتوان گفت که او دچار نگرانی، اســترس و اضطرابی شدید بوده و به دنبال این اســت که خودش را با این حرکت آرام کند.

تست خواندن زبان بدن ، چقدر می توانید زبان بدن دیگران را بخوانید؟

در زبان بدن لمس مکرر دست‌ها و صورت یعنی او دچار نگرانی، اســترس و اضطرابی شدید بوده

۲۰. خندیدن به همراه طرف مقابل

خندیدن به همراه طرف مقابل یک حرکت از زبان بدن بوده که نشانگر علاقه افراد به یکدیگر اســت؛ بنابراین اگر فردی به مطالب طنزتان پاسخی مثبت داده و به آن‌ها ميخندد، به احتمال زیاد به شما علاقه‌مند اســت.

تست خواندن زبان بدن ، چقدر می توانید زبان بدن دیگران را بخوانید؟

در زبان بدن خندیدن به همراه طرف مقابل نشانگر علاقه افراد به یکدیگر اســت

 

همچنین به گفته روانشناسان، طنز و اســتقبال مثبت از آن نقش اساسی در رشد روابط بین انسان‌ها دارد. به عبارت دیگر، اســتفاده از مطالب طنز به عنوان روشی برای نشان دادن میل افراد برای برقراری روابط مختلف از جمله روابط عاشقانه یا دوستانه بین یکدیگر اســت.

 

۲۱. حالت بدنی کاریزماتیک با دستان گشوده

این حالت از مجموعه حرکات مرتبط با زبان بدن نشان‌دهنده توانایی رهبری فرد اســت. در واقع، افرادی که دانش تخصصی رهبری داشته یا افرادی که به صورت بومی رهبری گروهی را بر عهده دارند، از مجموعه‌ای یکسان از حرکات بدنی اســتفاده مي کنند.

تست خواندن زبان بدن ، چقدر می توانید زبان بدن دیگران را بخوانید؟

در زبان بدن حالت بدنی کاریزماتیک با دستان گشوده نشان‌دهنده توانایی رهبری فرد اســت

 

در واقع، این حرکات بدنی به منظور نمایش رهبری افراد برای سایرین اســت. همچنین برخی افراد ميتوانند با انجام این حرکات بدنی دیگران را متقاعد به پیروی از خود کنند. مجموعه حرکات بدن در حالت رهبری دیگران شامل ایستادن به حالتی محکم، قدم زدن به صورت هدفمند، حرکت دادن کف دست‌ها در بالای سر، باز کردن دست‌ها و آغوش خود به سمت مردم خواهد بود.

 

۲۲. پوشاندن دهان با دست‌ها

این حالت از مجموعه حرکات مرتبط با زبان بدن به منظور تلاش افراد برای کنترل واکنش‌های احساسی به کار گرفته ميشود. در واقع، هنگامی که فردی دهان خود را با دستانش ميپوشاند ميتوان گفت که او قصد دارد تا لبخند یا خنده خود را کنترل کرده و تسلط بیشتری بر روی احساساتش داشته باشد.

تست خواندن زبان بدن ، چقدر می توانید زبان بدن دیگران را بخوانید؟

در زبان بدن پوشاندن دهان با دست‌ها به منظور تلاش افراد برای کنترل واکنش‌های احساسی به کار گرفته ميشود

 

۲۳. تکان دادن پاها

همان‌طور که ميدانید، پاهای هر انسانی بخشی مهم از بدن او به شمار ميروند. بنابراین لرزش پاها سیگنالی قوی از اســترس و ناآرامی درونی اوست. به عبارت دیگر، ميتوان گفت که تکان دادن پاها به صورت مداوم نشان‌دهنده اضطراب فرد اســت. در حقیقت، لرزش پاها ميتوانند نشانگر عصبانیت و خشم طرف مقابل نیز باشد.

تست خواندن زبان بدن ، چقدر می توانید زبان بدن دیگران را بخوانید؟

در زبان بدن تکان دادن پاها یعنی لرزش پاها سیگنالی قوی از اســترس و ناآرامی درونی اوست

 

۲۴. گریه کردن

در واقع، گریه کردن در اکثر فرهنگ‌ها نشانگر شدت احساسات خواه مثبت و خواه منفی اســت. به عبارت دیگر، برخی مواقع افراد در اثر فشار و شدت احساسات منفی گریه مي کنند. همچنین در برخی موارد شدت احساسات مثبت آن‌ها به قدری اســت که منجر به گریه افراد شده و اشک شوقشان را نشان ميدهند.

تست خواندن زبان بدن ، چقدر می توانید زبان بدن دیگران را بخوانید؟

در زبان بدن گریه کردن در اکثر فرهنگ‌ها نشانگر شدت احساسات خواه مثبت و خواه منفی اســت

 

البته توجه داشته باشید که برخی افراد از این حرکات زبان بدن به منظور فریب دادن دیگران اســتفاده مي کنند که در اصطلاح عامیانه نیز چنین حرکتی تحت عنوان «اشک تمساح» شناخته ميشود.

 

۲۵. لبخند ملایم و برقراری ارتباط چشمی

این حرکات به معنی تلاش و تمایل فرد برای برانگیختن احساسات طرف مقابل و همچنین جلب نظر اوست. در حقیقت، تحقیقات حاکی از آن اســت که لبخند آرام به همراه تلاش برای حفظ تماس چشمی در هنگامی به کار گرفته ميشوند که افراد، تمایلی برای برقراری ارتباط با فرد مورد نظر دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه نیاز اســت تا نسبت به تکنیک زبان بدن زنان عاشق آگاهی داشته باشید.

تست خواندن زبان بدن ، چقدر می توانید زبان بدن دیگران را بخوانید؟

در زبان بدن لبخند ملایم و برقراری ارتباط چشمی به معنی تلاش و تمایل فرد برای برانگیختن احساسات طرف مقابل و همچنین جلب نظر اوست

 

۲۶. جمع کردن گوشه‌های ابتدایی ابروها به سمت داخل یا بیرون

در این مورد از مجموعه حرکات زبان بدن، افراد سعی مي کنند تا خود را بیشتر از میزان واقعی ناراحت یا متأثر نشان دهند. به عبارت دیگر، مشاهده نکردن چنین حالتی در چهره افراد بیانگر این موضوع اســت که طرف مقابل کمتر از چیزی که نشان ميدهد، ناراحت اســت!

تست خواندن زبان بدن ، چقدر می توانید زبان بدن دیگران را بخوانید؟

در زبان بدن جمع کردن گوشه‌های ابتدایی ابروها به سمت داخل یا بیرون یعنی میزان واقعی ناراحت یا متأثر نشان دهند

 

بنابراین اگر در اطرافیان خود فردی را مشاهده کنید که به صورت کلامی میزان غم و اندوه خود را بسیار ابراز ميکند، در حالیکه حالت چهره او مطابق الگوی فوق‌الذکر بوده و گوشه‌های داخلی ابروهایش به سمت بالا یا پایین حرکت نمي کنند، ميتوان گفت که او در میزان احساسات خود مبالغه ميکند!

 

۲۷. متقارن بودن حالات چهره

در واقع در بسیاری از موارد، نمود احساسات بر چهره افراد به صورت دوطرفه اســت. به عبارت بهتر، احساسات افراد در دو طرف چهره آن‌ها به صورت متقارن دیده ميشود. برای مثال، اگر فردی لبخندی واقعی بر لب داشته باشد،

تست خواندن زبان بدن ، چقدر می توانید زبان بدن دیگران را بخوانید؟

در زبان بدن متقارن بودن حالات چهره یعنی نمود احساسات بر چهره افراد به صورت دوطرفه اســت

 

ميتوان این لبخند را به صورت کاملاً متقارن در چهره او مشاهده کرد، اما در غیر این صورت ميتوان به راحتی احساسات ساختگی و مصنوعی بودن آن‌ها را در چهره افراد تشخیص داد.

 

 

2/5 - (6 امتیاز)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا