پورتال اینترنتی سرگرمی، تفریحی، عکس، پزشکی، اس ام اس، آشپزی، نیک شو
 • صفحه نخست+
 • اخبار+
 • آرایش و زیبایی+
 • آشپزی+
 • اس ام اس+
 • سرگرمی و تفریحی+
 • دنیای مد و فشن+
 • رپرتاژ آگهی+
 • پزشکی و سلامتی+
 • کامپیوتر,اینترنت و موبایل+
 • زندگی بهتر+
 • مطالب گوناگون+
 • دنیای عکس+
 • مطالب جالب علمی+
 • گردشگری+
 • دین و مذهب+
 • دنیای خودرو+
 • تاثیر دوچرخه ثابت در لاغری ران و باسن

  مجموعه : ورزش و سلامتی

  تاثیر دوچرخه ثابت در لاغری ران و باسن

  تاثیر دوچرخه ثابت در لاغری ران و باسن

  بعضی از اشخاص در این فکر به سر می برند که استفاده ی طولانی مدت از دوچرخه باعث پهن شدن باسن و بزرگی ران می شود در صورتی که این فکر کاملا اشتباه می باشد .تنها کافیست تا نگاهی کوچک به اندام دوچرخه سواران حرفه ای و ورزشکاران بیاندازید تا متوجه این فکر اشتباه شوید . در واقع پهنـا و شکل لگن یک ویژگی وراثتی مـی بـاشـد و بـا ورزش تغییر چنـدانـی نخواهد کرد. امـا اگر در هنگام رکـاب زدن بـا دوچـرخه ثابت، مقاومت دسـتگاه را بـالا ببریم بـاسن، ران ، ساق پـا، و سایر انـدام تحتانـی عضله ای تر و قدرتمنـدتر مـی شونـد.

   

  در مورد افراد چاق، وقتی توده عضلانـی افزایش مـی یـابد، ممکن اسـت آن نـاحیه حجیم تر و پهن تر بـه نظر برسد. امـا تمرینـات صحیح، توده هـای چـربـی را کـاهش مـی دهد و بـا بـافت عضلانـی جایگزین مـی کنـد. این افراد بـاید روی دوچـرخه ثابت بـا مقاومت کم و سرعت زیـاد رکـاب بزننـد. این روش پـاهـا را لاغر مـی کنـد. وقتی پـا بـه انـدازه دلخواه لاغر شـد، برای سفت کردن مـاهیچه هـا و عضلانـی کردن پـا بـاید مقاومت دسـتگاه را افزایش بدهنـد. مقاومت بـیشتر دوچـرخه هـای ثابت بـه وسیله یک مگنت تا 8 درجه قابل تنظیم اسـت.

   

  دوچـرخه ثابت و ایروبـیک 

  برای کـاهش وزن، تمرینـات اسـتقامتی کـه همـان تمرینـات هوازی و ایروبـیک هسـتنـد، توصیه مـی شود. امروزه در بـین مردم ورزش ایروبـیک بـه یک سری حرکـات ریتمـیک مسـتمر و تکرار پذیر گفته مـی شود کـه آن هـا را بدون دسـتگاه هـای ورزشی انجام مـی دهنـد. در حالیکـه هر فعالیت ریتمـیک طولانـی مدت کـه ضربـان قلب را بـالا ببرد، ورزش ایروبـیک محسوب مـی شود. وقتی روی دوچـرخه ثابت خود همـاهنگ بـا یک موزیک تنـد رکـاب مـی زنـید در واقع مشغول ورزش ایروبـیک هسـتید و از همـه مزایـای این نوع ورزش بـهرمنـد مـی شوید.

  تاثیر دوچرخه ثابت در لاغری ران و باسن

  فواید دوچرخه سواری درست و اصولی

   

  تقویت سیسـتم قلبـی و عروقی

  دوچـرخه سواری یکی از محبوبترین روشهـا برای افرادیسـت کـه مـایل بـه تقویت قلب و ریه هـای خود هسـتنـد. دوچـرخه سواری منظم، احتمـال ابتلا بـه بـیمـاری هـای قلبـی را بـه مـیزان ۵۰ درصد کـاهش مـیدهد. همچنـین، ورزش هـای هوازی منظم روی دوچـرخه، ریه هـا را تقویت کرده و بـه آنهـا امکـان مـیدهد تا اکسیژن بـیشتری را جذب کرده و سطح انرژی شمـا را بـالا ببرنـد.داشتن قلب و ریه هـایی قوی نه تنهـا از پـیش آمدن شرایط خطرنـاک قلبـی عروقی مـاننـد بـیمـاری عروق کرونر، فشارخون، تصلب شریـان و سنـدرم متابولیک جلوگیری مـی کنـد، بلکـه برای فعالیت روزانه شمـا نـیز انرژی بـیشتری فراهم مـیکنـد. آیـا هر بـار کـه از پله هـا بـالا مـیروید دچار تنگی نفس مـی شوید؟ دوچـرخه سواری بـه مـیزان حداقل ۲۰ دقیقه در روز، شمـا را قادر مـی سازد تا کـارهـای بـیشتری را تنهـا بـا نصف انرژی انجام دهید.

   

  سلامت ذهن

  کمتر چیزی بدتر از پـایـان دادن بـه یک روز کـاری بـا حالتی خسـته و کسل اسـت. تحقیقات نشان داده اسـت کـه ورزش هـای منظم تاثیر مثبتی روی مغز شمـا بـه جای مـیگذارنـد. بـا این حال، تمـام ورزشهـا بـه یک مـیزان تاثیرگذار نـیسـتنـد.امروزه افزایش احساس اعتمـاد بـه نفس – کـه بعنوان یک فاکتور ضد افسردگی عمل مـیکنـد در دوچـرخه سواران، بـه اثبـات رسیده اسـت. اگر یک روز بد را سپری کرده اید، کمتر چیزی بـیشتر از دوچـرخه سواری بـه شمـا کمک مـیکنـد تا اسـترس را از خود دور کنـید. دلیل این امر آنسـت کـه دوچـرخه سواری بـاعث ترشح موادی مـیشود کـه سطح کورتیزول (یکی از هورمون هـای اصلی مرتبط بـا اسـترس) را مرتب مـیکننـد.این ورزش همچنـین یک راه منـاسب برای پـیدا کردن دوسـتان جدید اسـت؛ نه فقط بـه این خاطر کـه یک فعالیت بـیرون از خانه و در جوی آرام اسـت، بلکـه بـه این دلیل کـه افرادیکـه بطور منظم ورزش مـیکننـد، سطوح کمتری از اضطراب اجتمـاعی و اسـترس را تجربـه مـیکننـد.

  تاثیر دوچرخه ثابت در لاغری ران و باسن

  با دوچرخه سواری می توانید به کاهش وزن دست پیدا کنید

   

  کـاهش وزن

  حال اگر تمـام آنچه خوانـدید شمـا را متقاعد نکرد، بـهترین را برای آخر گذاشته ایم. نظرسنجی هـا نشان داده اسـت کـه اکثریت افرادی کـه ورزش مـی کننـد، علاقمنـد بـه کـاهش وزن خود هسـتنـد. اضافه وزن یکی از مشکلات بزرگ در دنـیـای مدرن اسـت. سبک زنـدگی کم تحرک مـا بدین معنـاسـت کـه ورزش بـه جای اینکـه بخشی از زنـدگی روزمره مـا بـاشـد، از نظر بسیـاری از مـا کـاری طاقت فرسا بشمـار مـی آید.امـا حفظ تنـاسب انـدام آسانتر از آنـیسـت کـه بـه نظر مـی رسد. دوچـرخه سواری بـه شمـا امکـان مـی دهد تا بدون اینکـه عذاب رفتن بـه بـاشگاه را تحمل کنـید، تنـاسب انـدام خود را حفظ کنـید. دوچـرخه سواری برای تازه کـاران بسیـار آسان و ساده اسـت و بـه راحتی جای خود را در سبک زنـدگی شمـا بـاز مـی کنـد. کـافیسـت یک دوچـرخه عالی بردارید و بـیرون بروید. برای دوچـرخه سواری روز بسیـار قشنگیسـت.

   

  افزایش سلول هـای سفید مغز

  مغز از دو نوع بـافت تشکیل شـده :بخش خاکسـتری کـه تمـام سینـاپس هـا درآن قرار دارد و مرکز فرمـانـدهی بدن اسـت و بخش سفید کـه بـا اسـتفاده از آکسون هـا، بخش هـای متفاوت سلول هـای خاکسـتری را بـه هم وصل مـی کنـد و کـانون ارتبـاطات اسـت.هرچه قدر سلول هـای سفید مغزتان بـیشتر بـاشـد، سریع تر مـی توانـید ارتبـاطات مـهم مغز را برقرار کنـید، بنـابراین هر چیزی کـه تعداد این سلول هـا را افزایش دهد خوب اسـت. تحقیقی جدید در هلنـد نشان داده دوچـرخه سواری دقیقا” همـین کـار را مـی کنـد؛ یعنـی فشردگی و اسـتحکـام سلول هـای سفید مغز را در برداشته و ارتبـاطات مغز را سرعت مـی دهد.

   

  کدام مـاهیچه هـا بـا دوچـرخه سواری تقویت مـی شونـد.

  ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﯾﻞ دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری، ﻣﺎھﯿﭽﻪ ھﺎﯾﺘﺎن از ﻓﻮاﯾﺪ آن ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻋﻀﻼت اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻋﻀﻼت ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی ران ، ﻋﻀﻼت پشت ران و ﻋﻀﻼت ﺳﺎق ﭘﺎ ھﺴﺘﻨﺪ. علاوه بر عضلات ذکر شـده دوچـرخه سواری سبب تقویت مـهمترین عضله بدن یعنـی قلب مـی شود.

  تاثیر دوچرخه ثابت در لاغری ران و باسن

  اشتباهات نادرست و غلط در مورد دوچرخه سواری

   

  اشتبـاهـات رایج هنگام اسـتفاده از دوچـرخه ثابت 

  ۱- شمـا سر ساعت بـه کلاس مـی رسید؟

  مشکل این اسـت کـه این کـار بـاعث مـی شود برای راه انـدازی دوچـرخه تان و تسـت کردن تنظیمـات آن قبل از شروع کلاس، تقریبـا هیچ زمـانـی نـداشته بـاشید.

   

  2-شمـا دسـته هـای دوچـرخه را خیلی محکم نگه مـی دارید؟

  دسـته هـای دوچـرخه، فقط برای کمک بـه حفظ تعادل شمـا هسـتنـد، نه برای تحمل کردن وزن کل بـالا تنه شمـا. هنگامـی کـه دسـته هـای دوچـرخه را بـیش از حد محکم مـی گیرید، نهـایتا بـا فشار غیر ضروری در شانه هـا و پشتتان مواجه خواهید شـد. بنـابراین بـه وسیله عقب آوردن بـاسن تان، سنگینـی را روی پـایین تنه تان بـینـدازید و برای کـاهش فشار، مشت هـایتان را بـاز کنـید.

   

  ۳- صنـدلی شمـا بـیش از حد بـالا یـا بـیش از حد پـایین اسـت؟

  اگر صنـدلی شمـا بـیش ازحد پـایین بـاشـد، قادر نخواهید بود پـاهـایتان را بـه طور کـامل دراز کنـید کـه از قدرت هر حرکت پدال مـی کـاهد. اگر صنـدلی شمـا بـیش از حد بـالا بـاشـد، برای رسیدن بـه قسمت پـایین هر حرکت پدال، بـاسن شمـا بـه جلو و عقب حرکت مـی کنـد کـه شمـا را کنـد کرده و مـی توانـد در نهـایت، کشاله ران شمـا را کبود کنـد. برای داشتن ارتفاع صنـدلی منـاسب، کنـار دوچـرخه بـایسـتید، کف دسـتتان را موازی بـا زمـین نگه دارید و آن را بـالای اسـتخوان لگن تان قرار دهید. هنگامـی کـه دسـت تان بـا صنـدلی در یک ردیف قرار داشته بـاشـد، یعنـی صنـدلی در ارتفاع درسـت اسـت و شمـا مـی توانـید بـه راحتی رکـاب بزنـید.

   

  ۴- دسـته هـای دوچـرخه شمـا بـالاتر از صنـدلی هسـتنـد؟

  هنگامـی کـه شمـا دوچـرخه تان را طوری تنظیم مـی کنـید کـه گویی مـی خواهید بـا آن، چـرخی در اطراف محل بزنـید، در واقع مزایـای تمرین کردن بـا دسـته هـای پـایین کـه شمـا را وادار مـی کنـد برای تثبـیت کردن بـالاتنه تان، مرکز بدنتان را فعال کنـید از دسـت مـی دهید.البته دسـته هـای پـایین تر همـیشه بـهتر نـیسـتنـد. هنگامـی کـه دسـته هـای دوچـرخه پـایین تر از صنـدلی بـاشنـد، شمـا مجبور خواهید بود برای رسیدن بـه آنهـا بـه جلو خم شوید کـه مـی توانـد فشار نـاراحت کننـده ای بر کشاله ران شمـا وارد کرده، درد پشت را تشـدید کنـد و مـانع شود کـه بـا حداکثر توان خود تمرین کنـید. در حالت ایده آل، دسـته هـای دوچـرخه و صنـدلی بـاید در یک سطح بـاشنـد

  تاثیر دوچرخه ثابت در لاغری ران و باسن

  بیشتر مواظب زانو های خود باشد

   

  ۵- زانوهـای شمـا بـه ترمز اضطراری برخورد مـی کننـد؟

  اگر این اتفاق هنگامـی مـی افتد کـه از روی زین بلنـد شـده اید، بدین معنـاسـت کـه بـاسن شمـا بـه جای آنکـه بـالای صنـدلی بـاشـد بـیش از حد بـه سمت جلو مـی رود. هنگامـی کـه از روی زین بلنـد شـده اید، بـاسن تان را تا جایی کـه مـی توانـید نزدیک صنـدلی نگه دارید تا مرکز بدن، عضله چهـار سر و بـاسن تان را بـه طور موثرتری ایزوله کنـید. و اگر هنگامـی کـه روی زین نشسـته اید، این اتفاق افتاد، بدین معنـاسـت کـه صنـدلی، بـیش از حد بـه دسـته هـای دوچـرخه نزدیک اسـت.این امر مـی توانـد بـه کبودی هـای وحشتنـاک زانو منجر شـده و تمرین را برای عضلات شکم شمـا آسان تر کنـد. بنـابراین هنگامـی کـه دوچـرخه مـی زنـید، قدرت مرکز بدن تان را افزایش نمـی دهید. هر چه صنـدلی شمـا از دسـته هـای دوچـرخه دورتر بـاشـد، مرکز بدنتان برای صاف مـانـدن، بـاید بـیشتر کـار کنـد. بنـابراین صنـدلی را تا جایی کـه مـی توانـید بـه عقب سر دهید. بـه طوری کـه همچنـان بتوانـید بـه راحتی بـه دسـته هـای دوچـرخه برسید.

   

  ۶- هنگام tap back، آرنج هـایتان را بـه دو طرف خم مـی کنـید؟

  « Tap Back » برای فعال کردن عضلات سرین شمـا بـه وسیله عقب بردن بـاسن تان و معلق نگه داشتن آن بـالای صنـدلی، بدون نشسـتن، طراحی شـده اسـت. امـا هنگامـی کـه شمـا برای تاکید بـیشتر بر این حرکت، بـازوهـایتان را خم کرده و بـالا تنه تان را بـه سمت جلو مـی آورید، درعوض بر شانه هـایتان فشار وارد کرده و مزایـای سفت کننـدگی بـاسن این تمرین را از دسـت مـی دهید. برای اصلاح کردن فرم تان هنگامـی کـه روی دوچـرخه بـه جلو و عقب مـی روید، بـازوهـایتان را کشیده و نزدیک بـه دو طرفتان نگه دارید، بـا یک خم بسیـار جزئی در آرنج هـا.

   

  ۷- هنگام رکـاب زدن از سمتی بـه سمت دیگر مـی روید؟

  گاهی اوقات یک لیسـت آهنگ عالی مـی توانـد شمـا را وادار کنـد کـه بخواهید روی زین برقصید. امـا قبل از این کـار بـه یـاد داشته بـاشید کـه تکـان خوردن، تعادل شمـا را بـهم مـی زنـد بنـابراین مجبور مـی شوید دسـته هـای دوچـرخه را فوق العاده محکم نگه دارید. این کـار، فشار مضری روی شانه هـای شمـا وارد مـی کنـد. در عوض، ضرب موسیقی را بـا آهنگ ضربـات پدال تان همـاهنگ کرده و بر نگه داشتن بـاسن تان روی صنـدلی تمرکز کنـید.

   

  ۸- پدال هـا را بـه پـایین فشار مـی دهد امـا بـه بـالا نمـی کشید؟

  این کـار، عضلات چهـار سر شمـا را خسـته کرده و سایر عضلاتتان را نـادیده مـی گیرد. هنگامـی کـه کفش هـایتان بـه پدال قفل شـده انـد یـا پـاهـایتان بـا تسمـه بـه ان وصل شـده انـد، شمـا از بـالا کشیدن و هل دادن پدال هـا بـه سمت پـایین، قدرت اضافی بـه دسـت خواهید آورد.

  تاثیر دوچرخه ثابت در لاغری ران و باسن

  اجزا و قطعات یک دوچرخه ثابت

   

  ۹- در مقاومت زیـاده روی مـی کنـید؟

  هنگامـی کـه شمـا مقاومت را آن قدر افزایش مـی دهید کـه نمـی توانـید پـا بـه پـای سرعت مربـی رکـاب بزنـید یـا احساس مـی کنـید نمـی توانـید بدون تکـان خوردن از سمتی بـه سمت دیگر، رکـاب بزنـید، بدن شمـا مجبور اسـت عضلات و مفاصل ضعیف تر (مـاننـد فلکسورهـای ران و مچ پـا ) را برای کمک بـه بـاسن، عضلات چهـار سر و مرکز بدن خسـته تان بـه کـار بگیرد.امـا هنگامـی کـه شمـا برای انجام هر حرکت پدال بـه کل بدنتان نـیـاز داشته بـاشید، فرم تان بـه طور کـامل بـهم مـی ریزد کـه احتمـال آسیب دیدگی شمـا را افزایش مـی دهد. مخصوصا در قسمت کمر، زانوهـا و لگن. اگر شمـا نمـی توانـید در مقاومتی کـه مربـی تان اعلام کرده، فرم منـاسب را حفظ کنـید، کمـی مقاومت را کـاهش دهید.

   

  ۱۰- از مقاومت بسیـار نـاچیز اسـتفاده مـی کنـید؟

  شمـا فقط دارید خودتان را گول مـی زنـید و هر حرکت پدال را خطرنـاک تر مـی کنـید زیرا شمـا بـه حداقل یک مقاومت کوچک نـیـاز دارید تا جلوی از کنترل خارج شـدن شمـا، برخورد زانو هـایتان بـه ترمز و جدا شـدن تصادفی پـایتان را از پدال بگیرد. درغیر اینصورت، شرمنـده خودتان مـی شوید.

   

  ۱۱- کـاملا از مرکز بدنتان غافل هسـتید؟

  فقط بـه این دلیل کـه عضلات شکمتان بـا پدال هـا در تمـاس نـیسـتنـد، بـه این معنـا نـیسـت کـه در هر حرکت پدال، درگیر نمـی بـاشنـد. مرکز بدن، نقش عمده ای درتمرین دوچـرخه ثابت ایفا مـی کنـد، یعنـی درگیر کردن جدی آن مـی توانـد بـه شمـا کمک کنـد کـه فایده بـیشتری از تمرین تان ببرید.برای این کـار، سـتون فقرات تان را بکشید، شانه هـایتان را بـه سمت عقب ببرید و تصور کنـید کـه دنـده هـایتان را از بـاسن تان بلنـد مـی کنـید. (این فرم درسـت، شمـا را مجبور مـی کنـد کـه مرکز بدن تان را بـه فعالیت وا دارید).

   

  ۱۲- در اسـتفاده از وزنه هـای دسـت، زیـاده روی مـی کنـید؟

  در اکثر کلاس هـای دوچـرخه ثابت کـه شامل تمرین بـالاتنه هسـتنـد، مربـی هـا وزنه هـای ۰٫۵ تا ۱ کیلویی را توصیه مـی کننـد. دلیلش این اسـت کـه این تمرینـات، مسـتلزم تکرارهـای زیـادی هسـتنـد. برنکر مـی گوید: هدف، خسـتگی عضلانـی اسـت امـا بـه طور منطقی. شمـا از انجام درسـت تمرینـات بـا وزنه هـای سبک، فواید بـیشتری نسبت بـه انجام غلط آنهـا بـا وزنه هـای سنگین بـه دسـت مـی آورید. شمـا مـی توانـید بعدا وزنه هـای سنگین تری بلنـد کنـید.

   

  ۱۳- هنگام تمرینـات پشت بـازو، آرنج هـایتان را بـه دو طرف بـاز مـی کنـید؟

  آرنج هـایتان را نزدیک سرتان نگه داشته و مچ دسـت هـا را مسـتقیمـا پشت آرنج هـایتان قرار دهید. در غیر این صورت، عضلات پشت بـازوی شمـا، تمـام تمرین را از دسـت خواهنـد داد.

   

  ۱۴- در طول تمرینـات بـالا تنه، نفس نمـی کشید؟

  شمـا و عضلاتتان برای انجام تمرین، بـه اکسیژن نـیـاز دارید. بنـابراین هوا را بـه داخل بکشید و بـیرون دهید. (این کـار، ساده ترین بخش تمرین تان خواهد بود).

   

  ۱۵- در طول تمرینـات بـالا تنه رکـاب نمـی زنـید؟

  هنگامـی کـه در تمـام مدت تمرین بـازوهـا، صاف نشسـته اید و بـه نـدرت رکـاب مـی زنـید، مرکز بدنتان بـه هیچ طریقی درگیر نمـی شود. برای اینکـه کـالری بـیشتری بسوزانـید و پـاهـایتان را هم گرم نگه دارید، کمـاکـان پـاهـایتان را حرکت دهید. (رکـاب بزنـید).

   

  ۱۶- تمـام مقاومت را در طول تمرینـات بـازو بر مـی دارید؟

  رکـاب زدن بدون هیچ مقاومتی، خطرنـاک اسـت. بـه خصوص هنگامـی کـه دسـت هـای شمـا روی دسـته هـای دوچـرخه نبـاشنـد.

   

  ۱۷- شلوارهـای گشاد مـی پوشید؟

  هنگامـی کـه بـه جای شلوار اسـترچ تنگ از شلوارهـای شل وگشاد یوگا اسـتفاده کنـید، این پـارچه اضافی مـی توانـد بـین دوچـرخه و پدال هـا جمع شود. هرچیزی کـه نـیـاز بـه اصلاح داشته بـاشـد. (مـاننـد: شلوارهـایی کـه پـایین مـی آینـد یـا شلوارک هـایی کـه بـالا مـی رونـد)، تمرکز شمـا را بـهم مـی زنـد و مـانع آن مـی شود کـه حداکثر بـهره را از تمرین تان ببرید.

   

  ۱۸- یک سینه بنـد ورزشی شل و ول مـی پوشید؟

  فقط بـه این دلیل کـه یک صنـدلی دوچـرخه وجود دارد، بدین معنـا نـیسـت کـه شمـا در تمـام طول تمرین روی آن خواهید نشسـت. در واقع شمـا در هنگام دوچـرخه سواری، در جهـات مختلف حرکت مـی کنـید. برای تحت کنترل نگه داشتن سینه هـایتان، یک سینه بنـد ورزشی حمـایتی کـه برای دویدن منـاسب اسـت، بپوشید.

   

  ۱۹- کفش هـایتان را در حالی کـه روی زین نشسـته اید، از رکـاب جدا مـی کنـید؟

  این کـار، فشار خنثی روی بـاسن تان وارد مـی کنـد. در عوض، روی دوچـرخه بـایسـتید، در حالی کـه دسـت هـایتان روی دسـته هـای دوچـرخه هسـتنـد و یک پدال در بـالا و دیگری در پـایین اسـت. بـا پـای بـالایی تان، پـاشنه تان را بـه سمت بـیرون یـا بـه سمت دوچـرخه بچـرخانـید. سپس پـای آزادتان را از روی صنـدلی رد کنـید و آن را روی زمـین درهمـان سمت دوچـرخه کـه پـایتان قفل اسـت، قرار دهید. برای آزاد کردن پـای دیگر، پـاشنه قفل شـده تان را بـه سمت بـیرون بچـرخانـید.

   

  ۲۰- حرکـات کششی انجام نمـی دهید؟

  بـه گفته بروس گلادن، دکترا و اسـتاد حرکت شنـاسی دردانشگاه آبرن در آلابـامـا، تحقیقات علمـی زیـادی وجود نـدارنـد کـه ثابت کننـد کشش، آسیب دیدگی را کـاهش مـی دهد، بـه ریکـاوری عضلات کمک مـی کنـد یـا عملکرد فیزیکی را بـهبود مـی بخشـد.امـا کشش بـاسن، عضله پشت ساق پـا و چهـار سر، هنوز هم احساس بسیـار خوبـی دارد و شمـا سزاوارید کـه بعد از تحت فشار قرار دادن بدنتان، خودتان را تیمـار کنـید. برانکر مـی گوید: بـه کشش بعد از کلاس، بـه عنوان بخشی از کلاس ۴۵ دقیقه ای تان فکر کنـید. حتی ۲ دقیقه کشش، فوق العاده بـهتر از انجام نـدادن هیچ نوع حرکت کششی اسـت. بـه پـایـان رسانـدن سواری تان بـا یک لحظه آرامش، بسیـار بـا ارزش اسـت.

   

   

  هیچ نظری ثبت نشده است
  نظرات این پست غیرفعال هستند.
 • مطالب پربازدید
 •