مشاوره خانواده

بهترین زمان برای جداسازی اتاق کودک

بهترین زمان برای جداسازی اتاق کودک

بهترین زمان برای جداسازی اتاق کودک

از جمله مسائل مــهمــی کــه ذهن اغلب پدر و مــادران را درگیر خودش مــی کنــد جدا نمودن اتاق کــودک مــی بــاشــد بسيــاری از والدین این نگرانــی را دارنــد کــه خدای نکرده برای کــودک دلبنــدشان اتفاق بدی نــيــافتد و آنــهــا خبر دار نشــونــد از این رو کــودک را کنــار تختشان مــی خوابــاننــد. امــا اگر کــودک را در زمــان منــاسب از خودمــان جدا کنــیم دچار این قبــیل نگرانــی هــا نمــی شــویم

 

بــهترین زمــان برای جداسازی اتاق کــودک

بــهترین زمــان برای جداسازی اتاق کــودک 12 تا 18 مــاهگی است زیرا در این سنــین کــودک، هنوز بــه والدین وابستگی پیدا نکرده و ترس از تاریکی برایش نــا مفهوم است. برخی از افراد مــی گوینــد کــودکـانــی کــه مــادر شاغل دارنــد بــهتر است تا سن سه سالگی در تختی جداگانــه در اتاق خواب مــادر بخوابنــد و این مسالههیچ مشکلی ایجاد نمــی کنــد.

 

تاثیر جدا کردن اتاق خواب کــودک

جدا نمودن اتاق خواب کــودک از پدر و مــادر تا 4 سالگی تاثیرات زيــادی در رفتار او مــی گذارد. دو نمونــه از این تاثیرات عبــارتنــد از:

 

تاثیر اول

جدا نمودن اتاق خواب کــودک سبب مــی شــود اعتمــاد آنــهــا نسبت بــه والدین بــیشتر شــود و کــودکـان حتی زمــانــی کــه والدینشان در کنــار آنــهــا نــیستنــد احساس امنــیت کننــد.

 

تاثیر دوم

جدا نمودن اتاق خواب کــودک موجب تقویت حس استقلال در کــودک مــی شــود و بــا این روش کــودک احساس مــیکنــد فضای شخصی و مخصوص بــه خود را دارد و مــیتوانــد خود مستقلا در اتاق خود بخوابد.

بهترین زمان برای جداسازی اتاق کودک

قبل از شش مــاهگی اصلا نبــاید کــودک را از والدین جدا کرد

 

جدا کردن اتاق خواب کــودک پیش از شش مــاهگی ممنوع

قبل از سن 6 مــاهگی نبــاید اتاق خواب کــودک را از والدین جدا نمود زیرا تا قبل از 6 مــاهگی ، نوزاد آسیب پذیر است و همچنــین بــه تغذیه از شیر مــادر در طول شب نــيــاز دارد .پس از شش مــاهگی بــاید برای جدا نمودن تخت کــودک از تختخواب پدر و مــادر بــه تدریج اقدام کرد ، بدین صورت کــه ابتدا تختخواب کــودک را بــا فاصله ای منــاسب نسبت بــه تختخواب پدر و مــادر قراردهید امــا نبــاید کــودک را در اتاقی جدا خوابــانــد.جدا خوابــیدن کــودکـان، بــه اجتمــاعی شــدن او کمک مــی نمــاید و اگر این اتفاق بــه تعویق افتد بــاعث ایجاد وابستگی بــیمــارگونــه ای در کــودک مــی شــود.

 

جدا کردن اتاق خواب برای کــودکـان بــالای 3 سال

برای جدا کردن اتاق خواب کــودک سه ساله بــهتر است صبور بــاشید و بــا صحبت و توضیح او را قانع نمــایید کــه در اتاق خودش بخوابد. اگر کــودکتان در نــیمــه هــای شب بــیدار شــد و بــه اتاق شمــا آمد مجدد او را بــه اتاقش ببرید و در کنــار تخت او بمــانــید تا بخوابد . اگر کــودک هر شب این کـار را بــا تاخیر انجام داد، بــا تاخیر بــه اتاق او بروید و هفته ای یک بــار بــه او اجازه دهید کنــار شمــا بخوابد.

بهترین زمان برای جداسازی اتاق کودک

برای کودکانی سنشان پنج سال به بالاست کم کم این کار را انجم دهید

 

جدا کردن اتاق خواب برای کــودکـان بــالای 5 سال

برای جدا کردن اتاق خواب کــودک 5 ساله لازم است بــه تدریج این کـار را انجام دهید بــه طوری کــه ابتدا تخت او را جدا از تخت خودتان قرار دهید و سپس تخت او را بــه اتاق دیگر منتقل کنــید .اگر کــودکتان برای خوابــیدن کنــار شمــا اصرار ورزید ، در مقابل این اصرار مقاومت کنــید و سعی کنــید بــا سرگرمــی هــای مختلف او را بــه اتاقش ببرید.هنگامــی کــه قانونــی را در خانــه وضع مــی کنــید ، حتمــا آن را در خانــه اجرا نمــایید تا کــودک جدیت شمــا را دريــابد . در برخی خانواده هــا سابقه مشکلات روانــی وجود دارد بنــابراین احتمــال بروز این مشکل درکــودک هم هست و بــا جدا کردن او این حالت در او تشــدید مــی شــود.

 

شرایط روحی کــودک خود را در نظر بگیرید

اگر کــودکتان دچار اضطراب جدایی بود حتمــا تحت نظر یک مشاور تصمــیم بــه جدا کردن تخت او بگیرید و خودتان فرزنــدتان را تحت فشار نگذارید . توجه داشته بــاشید در صورت جدا نمودن اتاق خواب کــودکـانــی کــه اضطراب جدایی دارنــد ، برخلاف تصور برخی از والدین این مشکل تشــدید مــی شــود.

بهترین زمان برای جداسازی اتاق کودک

برای جدا کردن کودک مادر نیز باید آمادگی داشته باشند

 

مــادر از لحاظ روحی آمــاده بــاشــد

برای جدا کردن اتاق کــودک همراهی والدین بخصوص مــادر نــيــاز است . آرامش مــادر در این زمــینــه سبب مــی شــود تا کــودک هر چه سریعتر این مشکل حل شــود.توجه داشته بــاشید هنگامــی کــه کــودکتان را در تختش خوابــانــدید کنــارش و يــا در تختخوابش دراز نکشید ، بلکــه کنــار تخت او بنشینــید و بــا قصه گویی بــه او کمک کنــید تا بخوابد .هنگامــی کــه مــی خواهید کــودکتان را بخوابــانــید ، وجه مو يــا دست خود را در اختيــاراو قرار نــدهید و اجازه دهید کــودکتان خودش مستقلا بــه خواب رود . برخی والدین بــا خوابــید کــودک 5-6 ساله خود کنــارشان مشکلی نــدارنــد امــا اتفاقا این یک اشکـال بزرگ است کــه بــاید بررسی شــود.

 

چه کنــیم کــه کــودک خودش خوابــیدن را بــيــاموزد؟

بــهترین راه این است کــه فرزنــدمــان را عادت دهیم خودش در تختش تنــهــا بخوابد. اینکــه او را بخوابــانــیم و بعد در تخت بگذاریم، کـار صحیحی نــیست. بــاید از ابتدا فرزنــد را طوری بــار بــيــاوریم کــه بدانــد در مورد این مساله جدی و قاطع هستیم. البته مــادر مــی‌توانــد تا زمــانــی کــه کــودک بــه خواب رود در اتاق او بمــانــد. عادت‌هــای دیگر مــاننــد خوابــانــدن در بغل يــا روی پا يــا در اختيــار گذاشتن قسمتی از مو يــا بدن مــادر در دست کــودک تا زمــانــی کــه بــه خواب برود، صحیح نــیست. در مورد کــودکی کــه چنــین عادتی پیدا کرده، بــهتر است مــادر عروسک پشمــالو در اختيــارش قرار دهد تا کــودک عادت کنــد عروسک يــا بــالشش را بغل بگیرد تا بــه خواب برود. وقتی این عادت از بــین رفت، بــه راحتی بــا بردن کــودک بــه اتاقش و مــانــدن مــادر در کنــار او، بــه خواب مــی‌رود.

بهترین زمان برای جداسازی اتاق کودک

شاید در اوایل برای کودک نا آرامی و ترس ایجاد کند

 

مراقب تغییر رفتارهــا بــاشید

اگر درخواست‌هــای کــودک برای خوابــیدن در کنــار والدین بــه صورت مکرر و پشت‌سر هم تکرار شــود بدون شک عاملی موجب نــاآرامــی کــودک شــده است. انواع ترس، کـابوس و… مــی‌توانــد مــیل کــودک بــه برگشتن بــه اتاق والدین را بــیشتر کنــد. همچنــین تمــاشای بعضی برنــامــه‌هــا و فیلم‌هــایی کــه برای سن کــودکـان منــاسب نــیست، بــاعث مــی‌شــود هنگام خواب شبــانــه دچار نگرانــی و پریشانــی شــونــد، بــه همــین دلیل والدین بــاید نسبت بــه بروز هر نشانــه‌ای هوشيــار بــاشنــد و بعد از برطرف شــدن عوامل تهدید کننــده، از فرزنــدشان انتظار اطاعت از قانون را داشته بــاشنــد.

 

مطالب بیشتر:

وقتی والدین بچه ها را مجبور به عذرخواهی می کنند

والدین هرگز این حرف ها را به کودکان نگویید

 

 

به این مطلب چند ستاره امتیاز میدید؟

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا