پزشکی و بهداشتی

بهترین تمرین های آرام بخش برای چشم ها

بهترین تمرین های آرام بخش برای چشم ها

چشم ها بعد از نگاه های طولانی در طول روز حتما به استراحت و آرامش نیاز دارند و چه بهتر که با تمرین هایی چشمان خود را آرام کنیم. ۱۰ ورزش ساده برای چشم ها گذاشته ایم که می توانیــد در کمتر از ۱۵ دقیقه آن ها را انجام دهیــد. هر چند وقت یکبار سعی کنیــد این ورزش ها را انجام دهیــد.

 

تمرکز ۱

بهترین تمرین های آرام بخش برای چشم ها

به مقابل نگاه کنیــد و به نقطه بین ابروها خیره شویــد. به آن چه که می بینیــد چند ثانیه تمرکز کنیــد و دوباره به مقابل نگاه کنیــد و بین ابروها خیره شویــد. نقطه تمرکز را ۵ مرتبه تغییر دهیــد. این حرکت را ۳ دور تکرار کنیــد ورزش آرامش بخش چشم

 

تمرکز ۲

بهترین تمرین های آرام بخش برای چشم ها

به مقابل نگاه کنیــد و برای چند ثانیه به نوک بینی خیره شویــد. بعد دوباره به مقابل نگاه کنیــد. نقطه تمرکز را ۵ مرتبه تغییر دهیــد. این حرکت را ۳ دور تکرار کنیــد.

 

ماساژ ۱

بهترین تمرین های آرام بخش برای چشم ها

چشم ها را ببندیــد. برای چند ثانیه چشم ها را محکم ببندیــد بعد ماهیچه های اطراف چشم را آزاد کنیــد. دوباره چشم ها را محکم ببندیــد. ۱۰ مرتبه این حرکت را تکرار کنیــد.

 

ماساژ ۲

بهترین تمرین های آرام بخش برای چشم ها

چشم ها را ببندیــد و به حالت دایره وار پلک ها را ماساژ دهیــد. سعی کنیــد به آرامی این کار را انجام دهیــد و به چشم ها فشار وارد نکنیــد. ۱۰ مرتبه حرکت دایره وار به سمت عقربه های ساعت و ۱۰ مرتبه به سمت خلاف عقربه های ساعت ماساژ دهیــد.

 

حرکت بالا و پایین

بهترین تمرین های آرام بخش برای چشم ها

صاف بنشینیــد و به مقابل نگاه کنیــد. بعد به بالا نگاه کنیــد و به آن چیزی که نگاه می کنیــد تمرکز کنیــد. پس از آن به پایین نگاه کنیــد. نگران چروک شدن پیشانی یا خط اخم نباشیــد.۵ بار به بالا و پایین نگاه کنیــد و این حرکت را ۳ دور تکرار کنیــد.

 

حرکت مورب چشم ها

بهترین تمرین های آرام بخش برای چشم ها

به رو به رو نگاه کنیــد. به پایین و سمت چپ نگاه کنیــد. بعد به سمت چپ وبالا نگاه کنیــد. به آن چیزی که نگاه می کنیــد تمرکز کنیــد. این حرکت را ۵ مرتبه تکرار کنیــد. بعد به رو به رو نگاه کنیــد و همین حرکات را در سمت راست تکرار کنیــد. این ورزش را ۳ دور انجام دهیــد.

 

چشم ها را به حالت دایره بچرخانیــد

بهترین تمرین های آرام بخش برای چشم ها

صاف بنشینیــد و به سمت چپ نگاه کنیــد. بعد چشم ها را در جهت عقربه های ساعت بچرخانیــد. ۵ بار به جهت عربه های ساعت و ۵ بار در جهت خلاف عقربه های ساعت. این حرکت را ۳ دور انجام دهیــد.

 

تمرکز به نزدیک و دور

بهترین تمرین های آرام بخش برای چشم ها

به شیئی که ۲۰ تا ۳۰ سانتیمتر از چشم ها فاصله دارد تمرکز کنیــد. بعد به شیئی در فاصله دورتر نگاه کنیــد و روی آن تمرکز کنیــد و سعی کنیــد جزئیات آن را ببینیــد. بعد دوباره به آن شیء نزدیک نگاه کنیــد. ۵ مرتبه تمرکز را به دور و نزدیک تغییر دهیــد. این حرکت را ۳ دور انجام دهیــد.

 

به تاریکی خیره شویــد

بهترین تمرین های آرام بخش برای چشم ها

آرنج ها را روی میز بگذاریــد، چشم ها را ببندیــد و کف دست ها را روی چشم ها بگذاریــد و چند دقیقه به تاریکی خیره شویــد.

 

حرکت طرفین چشم ها

بهترین تمرین های آرام بخش برای چشم ها

بایستیــد یا صاف بنشینیــد. مستقیما به جلو نگاه کنیــد. بدون این که سر را تکان دهیــد چشم ها را به سمت چپ بچرخانیــد و به آن چیزی که نگاه می کنیــد تمرکز کنیــد. بعد به سمت راست نگاه کنیــد و به آن چیزی که نگاه می کنیــد تمرکز کنیــد. ۵ بار به چپ و راست نگاه کنیــد و این حرکت را سه دور تکرار کنیــد.

 

 

به این مطلب چند ستاره امتیاز میدید؟

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا