دنیای خودرو

بنزین موجود در کشور ، عامل مرگ موتور خودروها

بنزین موجود در کشور ، عامل مرگ موتور خودروها

بنزین موجود در کشور ، عامل مرگ موتور خودروها

در کشور مــا متاسفانـه در جایگاه هـای عرضه ی بنزین معمولا بنزین بــا کیفیت چه برای خـودرو هـای وارداتی و چه برای خـودرو هـای مونتاژ داخل موجود نمــی بــاشـد و این امر در دراز مدت صدمــات بسیاری را بــه موتور این نوع خـودرو هـا وارد مــی کنـد . در کشور ایران فقط دو نوع بنزین بــه‌صورت معمولی و سوپر عرضه مــی‌شود. بنزین معمولی دارای اکتان 87 و بنزین سوپر دارای اکتان 95 مــی بــاشـد که متاسفانـه بسیار هم نـایاب است

 

امــا تنوع بنزین عرضه‌شـده در سطح اروپا بــیشتر است. بنزین دارای یک درجه کیفی است که اصطلاحاً بــه آن اکتان گفته مــی‌شود. اکتان، مشخص کننـده مــیزان مقاومت بنزین در مقابل ضربــه موتور است و هرچه این امتیاز بــالاتر بــاشـد بنزین در مقابل ضربــه موتور مقاومت بــیشتری دارد، بــه‌زبــانـی ساده‌تر، بنزینـی که اکتان بــالاتری دارد، بــیشتر مــی‌توانـد فشرده شود (بــه‌همراه هوا) و دیرتر بــه‌دلیل حرارت تولیدی از عمل فشرده‌سازی منفجر شود.

 

طبق گزارش رسمــی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌هـای نفتی ایران، بــا استفاده از بنزین اکتان بــالا، مــی‌توان از نرخ‌هـای فشرده‌سازی بــالاتری استفاده کرد، شایان ذکر است که نرخ فشرده‌سازی مستقیمــاً بــا مقرون بــه صرفه بودن حرارتی در ارتبــاط است و هرچه نرخ فشرده‌سازی بــالاتر بــاشـد، پیشرانـه مقرون بــه‌صرفه‌تر عمل خـواهد کرد.

 

همچنـین زمــان‌بنـدی پیشرفته احتراق، بــه‌کمک بنزین اکتان بــالا ممکن مــی‌شود، یعنـی شمع بــه‌خـوبــی هنگامــی که پیستون بــه بــالاترین وضعیت فشرده‌سازی مــی‌رسد عمل مــی‌کنـد. خـودروهـای شهری بــا بنزین اکتان بــالاتر عملکرد بــهتری دارنـد بــه‌شرطی که برای بنزین اکتان بــالا طراحی شـده بــاشنـد (خـودروهـای تولید داخل بــا بنزین اکتان بــالا سازگار نـیستنـد)، اگر سازنـده خـودروی شمــا گفته بــاشـد که بنزین معمولی استفاده کنـید، بنزین اکتان بــالا در عملکرد آن تفاوت قابل توجهی نخـواهد داشت ولی اگر خـودرویی توصیه شـده بــاشـد که از بنزین اکتان بــالا در آن استفاده کنـید، عملکرد بسیار بــهتری خـواهد داشت.

بنزین موجود در کشور ، عامل مرگ موتور خودروها

اکتان بنزین را از فروشگاه هـای معتبر خریداری کنـید

 

در چنـین شرایطی تنـهـا راه حل موجود خرید “اکتان” از فروشگاه هـای معتبر است و بــه شمــا این قابلیت را خـواهد داد که واحد اکتان بنزین خـودرو شمــا بــین 5 تا 12 واحد افزایش پیدا کنـد. مــیزان افزایش واحد اکتان بنزین شمــا در کاتالوگ “اکتان بوستر” خریداری شـده ذکر است.

 

تاریخچه و محتوای بنزین

پیش از اختراع موتور‌هـای درون‌سوز در نـیمــه‌هـای قرن نوزدهم، بنزین را در بطری‌هـای کوچک برای کشتن شپش و تخم آن مــی‌فروختنـد. در آن زمــان کلمــه پترول یک نـام تجاری بوده و این روش درمــان بعلت خطر شعله ورشـدن و خطر ایجاد حساسیت پوستی برای مدت طولانـی بــه کار نرفت.در طول جنگ فرانسه–پروس در سال ۱۸۷۱-۱۸۷۰ در پاریس جهت استفاده علیه حمله احتمــالی پادشاهی پروس در شهر بنزین ذخیره شـد.

 

بعد‌هـا در سال ۱۸۷۱ در طول کمون پاریس مخالفان انقلاب شایع کرده بودنـد که در شهر زنـانـی (که آن‌هـا را نفتی‌هـا مــی‌نـامــیدنـد) بــا استفاده از بطری‌هـای بنزین ساختمــان‌هـای شهر را بــه‌طور عمدی آتش مــی‌زننـد.همچنـین از آن بــه عنوان گاز استنشاقی فرح‌بخش استفاده مــی‌شـد.

 

بنزین؛ بــه آلمــانـی (Benzin) برشی از نفت است که بــین ۷۰ تا ۱۷۵ درجه سانتی‌گراد تقطیر مــی‌شود و محتوی هیدروکربن‌هـای C۵ تا C۱۱ یا C۱۲ مــی‌بــاشـد. بنزین طبــیعی که حدود ۱۵درصد از نفت خام را تشکیل مــی‌دهد، در موتور‌هـای احتراقی بکار مــی‌رود. بنزین معمولی مجموعه‌ای از هیدروکربن‌هـایی مــاننـد پارافین‌هـا (آلکان‌هـا)، نفتن‌هـا (سیکلو آلکان‌هـا) و اولفین‌هـا (آلکن‌هـا) است؛ ولی مــی‌شود اکتان‌هـا (C۸H۱۸) را بــه عنوان یکی از ترکیبــات مشخص در بنزین دانست.

 

این سوخت را نخستین بــار در آلمــان «بنزین» نـامــیدنـد. بر خلاف تصور برخی که فکر مــی‌کننـد نـام بنزین از نـام برتا بنز (Bertha Benz) گرفته شـده (که در سال ۱۸۸۸ برای راننـدگی از شهر مــانـهـایم بــه شهر فورتزهـایم از داروخانـه بنزین مورد نـیاز خـود را خریداری مــی‌کرد)، این نـام از مــاده شیمــیایی بنزن مــی‌آید. در بسیاری از کشور‌هـا و زبــان‌هـا نـیز نـام آن بنزین یا بسیار شبــیه بــه بنزین است.

 

معرفی بنزین سوپر و تاریخچه آن

بنزین سوپر (Premium gas) بــه بنزین معمولی گفته مــی‌شود که برای بــالابردن عدد اکتان آن، بــه ان مقداری افزودنـی اضافه شـده است.اول بــار در خلال جنگ جهـانـی اول شخصی بــه نـام مــیجلی پی برد که بــا افزودن سرب بــه بنزین مــی‌توان عدد اکتان انرا بدون هزینـه زیاد بــالا برد. بعد از اگاهی از سمــی بودن و صدمــات سرب برای محیط زیست مــاده متیل ترت-بوتیل اتر جایگزین سرب شـد.

بنزین موجود در کشور ، عامل مرگ موتور خودروها

مــیزان رطوبت هو دمــای هوا نسبت بــه عدد اکتان ارتبــاط مستقیم دارد

 

بعد‌هـا دریافتنـد که مــاده متیل ترت-بوتیل اتر نـیز بــاعث الودگی محیطی مــی‌شود بنـابراین در صدد پیدا جایگزین برای این مــاده شـدنـد که حاصل این تلاش‌هـا عبــارتنـد از: تولوئن، ۲ -مــیتل-۲-پروپانل، مــیتل–ترشیوبوتیل اتر (MTBE)، متانول و اتانول. در سال ۱۹۸۴ (مــیلادی) متداول‌ترین افزاینـده متیل ترت-بوتیل اتر بود.

 

مــیزان رطوبت و دمــای هوا

هرچه قدر که بــه مــیزان رطوبت هوا اضافه شود شاهد بــالا رفتن عدد اکتان هستیم و همچنـین هر چه‌قدر که دمــای هوا کاهش پیدا کنـد دوبــاره شاهد افزایش این عدد اکتان خـواهیم بود.نسبت تراکم موتور، آوانس و ریتارد دلکو، مــیزان کارکرد موتور، دمــای موتور، نسبت بنزین و هوا که البته خـودرو‌هـای مجهز بــه ECU، چون مــی‌تواننـد نسبت هوا و سوخت رو انـدازه‌گیری کننـد و سوخت متنـاسب بــا دور موتور، دمــای هوا، غلظت اکسیژن و… را وارد موتور کننـد کمتر دچار مورد سوم مــی‌شونـد.

 

روش تشخیص بنزین سوپر و معمولی

روش‌هـای تشخیص بنزین سوپر از بنزین معمولی، اولین مشخصه رنگ بنزین است که بنزین سوپر معمولا بــه رنگ‌هـای سفید و سبز و رنگ بنزین معمولی صورتی مــایل بــه قرمز است.یکی دیگر از ویژگی‌هـای بنزین سوپر بــالا بودن جهش و پریدگی آن نسبت بــه بنزین معمولی است؛ و برای آن‌که مطمئن شوید که آب در بنزین سوپر وجود دارد یا نـه، بــا ریختن چنـد قطره بنزین سوپر روی یک ورق کاغذ نبــاید اثر خاصی روی آن بــاقی بمــانـد؛ در صورتی که ورق کاغذ حالت صاف خـود را ازدست داد، یعنـی این‌که فرآورده بــه آب آغشته بوده است.

 

بوی متفاوت بنزین سوپر و معمولی را از دیگر روش‌هـای تشخیص آن‌هـا است. تفاوت گاز‌هـای خارج شـده از بــاک خـودرو در هنگام سوخت‌گیری هم از نکات مــهم در شنـاسایی فرآورده‌هـا است.هنگام سوخت‌گیری و قرار گرفتن نـازل در بــاک خـودرو، فرآورده مورد نظر قابل مشاهده نـیست، گاز خارج شـده مــی‌توانـد راه منـاسبــی برای تشخیص نوع بنزین بــاشـد. بــه این منظور اگر گاز خارج شـده از بــاک خشک بود بنزین سوپر، اگر چرب بود بنزین معمولی و اگر بسیار بدبو بود گازوییل است.

 

برای تشخیص بنزین از گازوئیل نـیز در صورت بــاقی مــانـدن گاز بنزین روی دست، در ابتدا لکه بــاقی نمــی‌مــانـد، امــا بعد از مدتی در صورت پاک نشـدن، بــه لکه‌ای سفید تبدیل مــی‌شود که این نشانـه بنزین است.

بنزین موجود در کشور ، عامل مرگ موتور خودروها

برای خـودرو هـای وارداتی حتمــا از بنزین بــا کیفیت استفاده کنـید

 

مزایای استفاده از “اکتان” برای خـودروهـای وارداتی و مونتاژ داخل:

1– افزایش عدد اکتان سوخت بــه مــیزان 5 تا 12 واحد

 

2– کاهنـده صدور مــیزان ذرات ، هیدروکربن هـا، مونوکسید کربن و اکسید هـای نـیتروژن

 

3– بــهبود عملکرد سیستم سوخت و تمــیز کردن برخی از بخش‌هـای آن

 

4– افزایش بــازدهی موتور

 

5– عدم ایجاد رسوب

 

6– کمک بــه کاهش مــیزان مصرف سوخت

 

7– تمــیز کننـده موتور خـودرو

بنزین موجود در کشور ، عامل مرگ موتور خودروها

از اکتان برای افزایش اکتان بنزین استفاده کنـید که در فروشگاه هـا موجود مــی بــاشـد

 

8– جلوگیری از آسیب هـای نـاشی از مصرف بنزین بــا اوکتان پایین

 

9– عدم ایجاد آسیب برای کاتالیزور اگزوز و سنسور اکسیژن

 

10– تراکم سوخت را در موتور بــالا برده و بدون تغییر در انـدازه آن، قدرت بــیشتری بــه خـودرو مــی دهد

 

11– حفاظت از سوپاپ هـا

 

12– کاهش ریپ زدن

 

لازم بــه ذکراست، در اروپا بنزین‌هـایی بــا اکتان 95، 97، 98، 99 و 100 عرضه مــی‌شونـد که قیمت‌هـای متفاوتی دارنـد و کیفیت آنـهـا بــا نمــاد اختصاری RON بــه‌معنـای Research Octane Number مشخص مــی‌شود.

 

 

به این مطلب چند ستاره امتیاز میدید؟

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا