جامعه شناسی,روان شناسی

با انواع اختلال شخصیتی افراد جامعه آشنا شوید

با انواع اختلال شخصیتی افراد جامعه آشنا شوید

با انواع اختلال شخصیتی افراد جامعه آشنا شوید

انواع اختلال های رفتاری در افراد مشاهده مي شود که مي توان آن ها را دسته بندی کرد ، در این مطلب به شما رایج ترین اختلالات شخصیتی را معرفی مي کنیم. عبارت «بیماری روانی» به گستره ای از بیماری ها اطلاق مي شود که اختلالات رفتاری و مربوط به روان و ذهن افراد را در بر مي گیرند. بیماری های روانی الگوهایی از نشانه های رفتاری و روانشناختی هستند که بخش های مختلفی از زندگی افراد را تحت تاثیر قرار مي دهند. به عبارت دیگر بیماری های روانی با توجـــه به مشکلاتی که فرد با ذهن، افکار و حالات روحی و اخلاقی خود تجربه مي کند تعریف مي شوند. این بیماری های در درجات مختلف باعث ایجاد زحمت و درماندگی برای شخصی که این نشانه ها را تجربه مي کند مي شوند.

با انواع اختلال شخصیتی افراد جامعه آشنا شوید

اختلال شخصیتی ضد اجتماعی

علل این اختلالات به طور کامل و دقیق شناسایی و درک نشده اند اما نشانه ها و علائم بیماری های روانی از لحاظ علمي معتبر و شناخته شده هستند. درمان این اختلالات ترکیبی از روان درمانی و دارو درمانی اســـت. معیارهای تشخیصی این بیماری ها ترکیبی از چک لیست های مربوط به نشانه هایی اســـت که اصولاً روی رفتارها و افکار فرد متمرکز شده اند. اگر چه بیماری های روانی را در دسته بندی های مختلف قرار مي دهند اما ممکن اســـت یک بیماری در زیر چندین دسته از این تقسیم بندی ها قرار گیرد. در ادامه این مطلب قصد داریم شما را با شایع ترین و شناخته شده ترین اختلالات و بیماری های روانی در قالب چندین بخش آشنا کنیم.

 

اختلالات و بیماری های شخصیتی با الگوهایی ثابت و درازمدت از افکار، احساسات و رفتارهای ناهنجارانه شناخته مي شوند که مي توانند آسیب های جدی به روابط شخص و دیگر جنبه های زندگی او وارد نمایند. اختلالات شخصیتی بیماری هایی روانی هستند که در کودکی و نوجوانی آغاز شده و برای سال ها ادامه داشته تا در بزرگسالی کشف مي شوند.

با انواع اختلال شخصیتی افراد جامعه آشنا شوید

اختلال شخصیت ضد اجتماعی (antisocial personality disorder):

اختلال شخصیت ضد اجتماعی با بی احترامي و بی اهميتی دراز مدت به قوانین، هنجارهای اجتماعی و حقوق دیگران شناخته مي شود. افراد مبتلا به این اختلال روانی معمولاً در دوران کودکی شروع به بروز نشانه های این اختلال مي کنند، در همدردی و درک حس دیگران مشکل داشته و به خاطر رفتارهای خرابکارانه و ویرانگرشان احساس پشیمانی و خجالت نمي کنند. به طور کلی این افراد هیچ درکی از خوب و بد نداشت یا درک آن ها بسیار محدود اســـت. آن ها همواره با دیگران ضدیت داشته، اغلب به صورت عمدی به دیگران آسیب مي رسانند و نسبت هب ترجله درد و رنج دیگران بی اهميت هستند. افراد مبتلا به این اختلال ممکن اســـت دروغ پردازی کنند، مرتکب رفتارهای خشونت آميز و پرخاشگرانه شوند و در فعالیت های مجرمانه شرکت بجویند.

با انواع اختلال شخصیتی افراد جامعه آشنا شوید

اهم نشانه های اختلال شخصیت ضد اجتماعی به شرح زیر هستند:

این نشانه ها ممکن اســـت از دوران کودکی شروع به بروز نمایند، رفتارهایی مانند آتش زدن، بیرحمي نسبت به حیوانات و مشکل با مقامات امنیتی و پلیسی.

 

این افراد معمولاً مشکلات قانونی دارند که از شکست آن ها در تطبیق با هنجارهای اجتماعی و نداشتن نگرانی نسبت به حقوق دیگران ناشی مي شود.

 

افراد مبتلا به اختلال شخصیت ضد اجتماعی با تصميم گیری های سریع وارد عمل شده و به عواقب ناخوشایند اعمال و رفتارهای خود توجـــهی ندارند.

 

این افراد بسیار پرخاشگر و حساس بوده و تمایل زیادی به درگیری های فیزیکی دارند.

 

نداشتن حس همدردی با دیگران نیز از ویژگی های این افراد اســـت. ناتوانی در اهميت دادن به افکار، احساسات و انگیزه های دیگران مي تواند به بی احترامي و تجاوز به حقوق دیگران منتهی شود.

 

چنین فردی بابت رفتارهای آسیب رسان خود هیچ احساس شرمندگی ندارد.

 

افراد دارای شخصیت ضد اجتماعی معمولاً برای رسیدن به اهداف شخصی دروغ گفته و دیگران را فریب مي دهند.

 

اگر چه این اختلال از کودکی شروع مي شود اما تا زمان بزرگسالی تشخیص داده نشده باقی مي ماند. در کودکی، این افراد بسیار خشن و عصبانی بوده، بسیار بیرحم بوده و در مدرسه به دیگران زور مي گویند. در بزرگسالی نیز این اختلال مي تواند برای خود شخص و افرادی که با او در تماس هستند ویرانگر خواهد بود. این افراد اســـتعداد بسیار زیادی برای مشارکت در فعالیت های خطرناک و جنایتکارانه دارند. یک فرد با اختلال ضد اجتماعی معمولاً بی وجدان تعریف شده و ذره ای احساس گناه و شرمندگی بابت رفتارهای بیرحمانه خود ندارد.

 

این اختلال نیز مانند دیگر اختلالات روانی در اثر ترکیبی از علل ایجاد مي شود که ژنتیک، محیط اطراف و خانواده نقش مهمي در آن دارند. در این ميان نقش سبک بزرگ شدن و شرایط زندگی در کودکی اهميت بسیار زیادی دارد. اذیت و آزار دیدن در دوران کودکی و نادیده گرفته شدن نیز مي تواند در این اختلال موثر باشد. در برخی از موارد این کودکان در اثر رفتارهای خشونت آميز و ناهنجار والدینشان به یک شخص ضد اجتماع تبدیل شده و بعدها از همان اصول برای تربیت فرزندان خود اســـتفاده خواهند کرد.

با انواع اختلال شخصیتی افراد جامعه آشنا شوید

اختلال شخصیت دوری گزین (Avoidant personality disorder):

این نوع اختلال شخصیتی دارای الگوهای طولانی مدتی از رفتارهای مرتب با دوری گزینی از اجتماع، احساس ضعف و ناکارآمدی و حساسیت به پس زده شدن اســـت که در روابط شخصی و کاری فرد اختلال ایجاد مي کند. تجربه مورد قبول قرار نگرفتن و عدم تایید شدن برای این افراد بسیار سخت و دردناک اســـت. این اختلال در حدود ۲ درصد از جمعیت جهان را تحت تاثیر قرار داده و مردان و زنان را به طور مساوی درگیر مي سازد. از نشانه های رایج اختلال شخصیت دوری گزین مي توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

دوری از اجتماع

احساس بی کفایتی

حساسیت بیش از حد به ارزیابی های منفی

اضطراب و نگرانی در مورد گفتن یا انجام دادن اشتباه چیزها و کارها

نیاز به دوست داشته شدن

اجتناب از ورود به برخی موقعیت ها به دلیل ترس از عدم پذیرش

اجتناب از روابط نزدیک و صميمي یا به اشتراک گذاشتن احساسات شخصی

اجتناب از موقعیت ها و رخدادهای اجتماعی

اجتناب از تعامل و گفتگو در محیط کار یا نپذیرفتن ترفیع کاری

اجتناب از درگیری با افراد (در خدمت دیگران بودن)

اعتماد به نفس پایین

نداشتن جرأت

خودآگاهی شدید

نالایق و بی ارزش دانستن خود از لحاظ اجتماعی

نداشتن اعتماد به دیگران

خود انزوایی

شکست در آغاز تماس ها و روابط اجتماعی

فقدان احساس لذت در کارها

اضطراب و نگرانی در موقعیت های اجتماعی

دوری از تصميم گیری

هوشیار بودن برای نشانه های رد شدن و عدم تایید

ضعف و تسلیم شدن سریع در برابر انتقاد و عدم تایید دیگران

نداشتن دوست نزدیک/ نداشتن شبکه اجتماعی

عدم تمایل به ریسک کردن یا امتحان کردن چیزهای جدید

سبک رفتاری و ظاهری ترسناک و زمخت

تفسیر نادرست موقعیت های خنثی به عنوان منفی

با انواع اختلال شخصیتی افراد جامعه آشنا شوید

اختلال شخصیت مرزی (Borderline personality disorder):

این اختلال یک بیماری روانی جدی اســـت که با خلق و خوی ملون و احساسات، روابط و رفتارهای ناپایدار و متغیر همراه اســـت. اختلال شخصیت مرزی توانایی لذت بردن از زندگی یا رسیدن به رضایت در روابطَ، کار یا درس از فرد بیمار مي گیرد. این اختلال با مشکلات خاص و مهمي در زمينه روابط بین اشخاص، تصویر از خود، احساسات، رفتارها و افکار فرد همراه اســـت:

 

روابط: افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی روابط پرتنشی با دوستان، خانواده و حتی عزیزان خود دارند به همين دلیل درگیری، مشاجره و بر هم زدن روابط جزئی ثابت از زندگی آن هاســـت. این افراد هم چنین حساسیت بالایی به تنها گذاشته شدن دارند به همين دلیل برای اجتناب از این موضوع دست به هر کاری خواهند زد. بدین ترتیب این افراد به سختی به دیگران اعتماد کرده و داشتن روابط خصوصی با آن ها بسیار دشوار اســـت.

 

تصویر از خود: این افراد در ثبات حسشان نسبت به خود مشکل دارند. تصورات آن ها از خود با تغییرات زیادی همراه اســـت. لحظه ای حس خوبی به خود دارند و لحظه ای دیگر فکر مي کنند انسان بد و یا حتی شیطان صفتی هستند.

 

احساسات: عدم ثبات احساسی و عاطفی یکی از ویژگی های بارز افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی اســـت. این افراد احساس مي کنند روی یک چرخ و فلک احساسی قرار دارند که تغییر جهت هایی سریع مي دهد به همين دلیل ممکن اســـت تنها در عرض چند دقیقه حالشان از خوب به غمگین تغییر پیدا کند. این تغییر حالات ممکن اســـت از چند دقیقه تا روزها تداوم داشته باشد و اغلب شدید خواهد بود. حس خشم، اضطراب و خالی بودن نیز در این افراد دیده مي شود.

 

رفتارها: افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی تمایل زیادی به مشارکت در فعالیت های ریسکی و رفتارهای هوسی و یکباره مانند خرید بیش از حد، زیاده روی در نوشیدن الکل یا مصرف مواد مخدر، اقدام به رفتارهای بیقاعده و خطرناک جنسی یا پرخوری دارند. هم چنین امکان مبادرت آن ها به رفتارهای آسیب رسان به خود شخص مانند بریدن یا سوزاندن بدن یا اقدام به خودکشی نیز بالاســـت.

 

تغییرات مرتبط با اســـترس در سبک تفکر: تحت اســـترس، افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی ممکن اســـت دچار تغییر در افکار شوند مانند افکار پارانویایی یا جدایی از واقعیت و خارج شدن از بدن.

با انواع اختلال شخصیتی افراد جامعه آشنا شوید

اختلال شخصیت وابسته (Dependent personality disorder):

این اختلال شامل الگوهایی مزمن از ترس از جدایی و نیاز بیش از حد به مراقبت از جانب دیگران اســـت. افرد مبتلا به این اختلال اغلب دست به رفتارهایی مي زنند که در مقابل مراقبت و حمایت دیگران را برانگیزند. این افراد احساس ضعف و نیاز کرده و بدون کمک دیگران قدرت تصميم گیری یا انجام دادن کاری به شکل درست را ندارند. آن ها به دیگران اجازه مي دهند که مسئولیت بسیاری از حوزه های زندگی شان را در دست بگیرند. هم چنین آن ها برای اجتناب از تنها ماندن و از دست دادن حمایت دیگران به کارها و چیزهایی که دوست ندارند و مي دانند نادرست اســـت تن مي دهدند. این افراد اعتماد به نفس پایینی داشته و دیگران را توانمندتر از خود مي بینند و بسیار مطیع و منفعل هستند.

با انواع اختلال شخصیتی افراد جامعه آشنا شوید

اختلال شخصیت نمایشی (Histrionic personality disorder):

این اختلال با احساسات کم عمق، در جستجوی توجـــه بودن و رفتارهای گول زننده شناخته مي شوند. آن ها برای جلب توجـــه دیگران همواره در حال اجرای سناریوها و نمایش های خاص هستند، اخلاق، عقاید و باورهای زودگذر دارند، بسیار تلقین پذیر بوده و علایق بسیار بی ثبات و کوتاه عمری دارند. به طور کلی، این افراد نیاز دارند که دیگران نمایش های احساسی شان را ببینند تا آن ها را تایید کرده یا به آن ها توجـــه کننند. این افراد معمولاً شکل بزرگنمایی شده ای از ضعف یا بیماری را نشان داده و ممکن اســـت از تهدید به خودکشی برای سوء اســـتفاده از دیگران اســـتفاده نمایند. هم چنین بسیاری از افراد مبتلا به اختلال شخصیت نمایشی،رفتارهای انگیزشی جنسی را برای کنترل دیگران و جلب توجـــه به کار مي گیرند. در مجموع این افراد برای جلب توجـــه و در کانون توجـــه ماندن دست به هر کاری زده و به راحتی تحت تاثیر دیگران قرار مي گیرند.

 

 

روزیاتو

 

 

به این مطلب چند ستاره امتیاز میدید؟

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا