مطالب خواندنی و جالب

اسامی پسرانه | شیک و جدید 1400

اسامی پسرانه | شیک و جدید 1400

اسامی پسرانه | شیک و جدید 1400

لیست کاملی از بهترین اسم های پسر که همگی خاص و تک هستند برای شما از اسامی اصیل ایرانی ، خارجی و بین المللی انتخاب شده که در ادامه می بینید. این مجموعه همیشه در حال بروزرسانی هست بنابراین همیشه بهترین و ناب ترین اسم ها را می بینید. طبق حروف الفبا این اسم ها در ادامه لیست شده اند:

اسامی پسرانه | شیک و جدید 1400

اسم پسر تک و شیک

 

اسم پسر خاص و تک ایرانی شروع با الف :

آبتین :نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی

آبدوس :نام یکی از درباریان اردوان سوم اشکانی

آبستا :اوستا

آتیلا: (ترکی) چابک، شجاع، نام ، نامدار

آدرین :آتشین ، سرخ روی

آذر بُرزین :نام موبدی بوده

آذرآیین :نام پسر آذرساسان

آذرافروز :نام پسر مهرنوش پسر اسفندیار

آذرباد :نام موبد موبدان روزگار شاپور دوم

آذربُد :نام پسر هومت که نوشتن نامه دینکرد را به انجام رساند

آراد: (در آیین زرتشتی) نام فرشته ای موکل بر دین و تدبیر امور و مصالحی که به روز آراد متعلق است، روز بیست و پنجم ماه شمسی به نام اوست

آراز: ارس. قهرمانی منسوب به طایفه ارس

آران: نام قدیمی ایران

آرتا : مقدس، راست گفتار، درست کردار

آرتان:نام برادر داریوش و پسر ویشتاسپ

آرتین :منسوب به آرت، پاکی و تقدس

آرشام: دارای زور خرس، خرس نیرو

آرمان: آرزو، حسرت، کمال مطلوب، مراد و خواسته

آرمین:نام چهارمین پسر کیقباد سردودمان کیانی

آروین:آزموده و آزمایش شده

آریا: آزاده، نجیب

آیدین:به معنی روشنایی، روشن، آشکار، شفاف

آیین (آئین):کیش، روش ، دین، شیوهی مناسب و مطلوب

اَترس :دلیر، بی ترس

احسان: خوبی ، نیکی، نیکویی

ادریس : نام یکی از پیامبران

اَرتان :راستگو. نام پسر ویشتاسب

ارج :ارزنده. نام یکی از نیاکان اشوزرتشت

ارجاسب :اوستایی آن یعنی دارای اسبان پرارزش

ارجمند :با ارزش

ارد :نام سیزدهمین پادشاه اشکانی

اردشیر :نام پادشاه هخامنشی و ساسانی

اردلان :از واژه ارد ایرانی است

اردوان:نگهبان درستکاران

ارشیا:(در زند و پازند) تخت و اورنگ شاهان، گاه، تخت

ارمیا: نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل

اسپاد :دارنده سپاه نیرومند

اسپهبُد :نام پدر بزرگ خسرو انوشیروان

اسفندیار :نام پسر کی گشتاسب کیانی و برادر پشوتن

اشا :راستی ، درستی ، راه خوشبختی

اشاداد :داده پاکی و پارسایی

اشومنش :پاک منش

اعلا: برتر، بالاتر، بلندتر، برگزیده از هر چیز

البرز :کوه بلند، کوه بزرگ

الوند: تندمند و دارای تندی و تیزی

الیاس: نام پیغمبری از یهود و بنی اسرائیل

ایمان:اعتقاد به وجود خداوند و حقیقت رسولان و دین ، در مقابل کفر

ایلیا:در تورات و انجیل ایلیا نام ایلیا نبی بوده که دارای معجزه زنده کردن مردگان هست و هنوز زنده است، (در سُریانی) نام امیرالمؤمنین علی ابن ابیطالب(ع). + الیاس.

امیر بهادر: پادشاه شجاع و دلاور، امیر دلیر، سردار شجاع

اُورنگ :تخت پادشاهی . نام فرستاده پادشاه کشمیر به یمن

اُوژن :زننده و شکست دهنده دشمن

 

 

اسم پسر خاص و تک شروع با ب :

بابک :نام پسر ساسان در زمان اشکانیان

باتیس :نام دژبان غزه در هنگام داریوش سوم

بادرام :کشاورز

باربُد :نام نوازنده و رامشگر نامی زمان خسرو پرویز

بخت آفرین :نام پدر هیربد شهریار

بَختیار :از فرزندان رستم در روزگار خسرو پرویز

بَخشا :از نام های روزگار هخامنشیان

بَدخشان :لعل

بَرازمان :بلند اندیشه

بردیا: (در اوستایی) به معنای «بلند پایه»

برزو: تنومند ، بلند پایه

برسام: از نام های شاهنامه

برنا: جوان

برهان: دلیل حجت

بُزرگمهر :نام مهین دستور انوشیروان دادگر

بشیر : مژده دهنده

بصیر : بینا

بنیامین: آخرین پسر حضرت یعقوب

بهامین: فصل بهار

بهتاش: دارای اخلاق و رفتار خوب

بهداد: در کمال عدل و داد

بهراد:جوانمرد ، نیکو

بهرام: در هم شکننده مقاومت

بِهرنگ:نکوتر رنگ، رنگِ نیکوتر

بهروز :روزگار نیک و خوش

بهزاد :نام یکی از پهلوانان ایران پسر پیل زور

بهشاد:نیکوی شاد

بهفر:شکوهمند و با جلال و جبروت

بهمن :نیک منش. نام پسر اسفندیار

بهنام :نیک نام

بهنود:پسر عزیز

بیژن :نام پسر گیو

بینش: قدرت ادراک و شناخت

 

اسم پسر خاص و تک ایرانی شروع با پ :

پارسا :پرهیزکار

پاساک :نام برادر زاده داریوش بزرگ

پاکدین :دین درست، دین پاک

پاکروان :پاک باطن، نیک نفس

پاکزاد :پاک نژاد، نجیب

پاکمهر :از نام های برگزیده

پالیز :کشتزار

پَتَه مانی :دادگستر

پدرام :نام نبیره سام. درود، شادباش

پرچم :درفش

پرهام :از نام های برگزیده

پرویز :شکست ناپذیر و پیروزمند. کنیه خسرو دوم ساسانی

پژمان :از نام های برگزیده

پندار:فکر، اندیشه

پوریا: نام پهلوان دلیر ایرانی

پولاد: نام پهلوانی در زمان کیقباد

پویا:دونده پی چیزی وجویندهی آن

پیمان :مهر، عهد

پیام: الهام، وحی

پیروز:غلبه کننده بر حریف در جنگ یا مسابقه

پیشرو: آن که پیشرفت کرده، پیشتاز، پیشگام

اسامی پسرانه | شیک و جدید 1400

اسم پسر تک و شیک

 

اسم پسر خاص و تک ایرانی شروع با ت :

تهماسب :از بزرگان ملک داراپادشاه ایران

تهمتن :بزرگ پیکر

تهمورس :دلیر و پهلوان. نام دومین پادشاه پیشدادی

توانا :نیرومند، زورمند

تور :نام پسر شاه فریدون

تورج :دلیر و پهلوان

توس :نام پسر نوذر یکی از پهلوانان نامی ایران

تیرداد :بخشنده تیر. نام دومین پادشاه اشکانیان

تیس :نام درختی است

تیگران :نام یکی از سرداران خشایار شاه

 

اسم پسر ایرانی شروع با ج :

جانان :دلیرو زیبا

جاوید :نام پدر اردشیر یکی از بهدینان خراسان

جمشید :از پادشاهان پیشدادی

جهانگیر :نام پسر رستم زال پهلوان نامی ایران

 

اسم پسر ایرانی شروع با خ :

خسرو :نیک آواز. نام پادشاه ساسانی

خشایار :شاه دلیر و مردمنش

خشنود :شاد، شادمان، خوشحال

 

اسم پسر ایرانی شروع با د :

دادفر :از نام های برگزیده

دادمهر :از نام های برگزیده

دادنام :از نام های برگزیده

دادوَر :دادگر، عادل

دارا :دارنده، نام نهمین پادشاه کیانی

داراب :نام پسر بهمن، هشتمین پادشاه کیانی

داریوش :نام سومین شاهنشاه هخامنشی

داژو :سوخته، داغ

دانا :هوشیار، آگاه

دلاور :دلیر، قهرمان

دماوند :نام سرداری درزمان ساسانیان

اسامی پسرانه | شیک و جدید 1400

اسم پسر تک و شیک و خاص ایرانی

 

اسم پسر ایرانی شروع با ز :

زادان :نام پدر شهریار از زرتشتیان کازرون

زال :نام پدر رستم

زامیاد :نگهبان زمین

زروان :نام خوانسالار انوشیروان ساسانی

زنگه :از پهلوانان ایرانی در دوره کاووس شاه کیانی

زهیر :نام یکی از سرداران شاه کیخسرو کیانی

زوپیر :یکی از همدستان داریوش بزرگ در جنگ بابل

زیار :نام پدر مردآویچ

 

اسم پسر ایرانی شروع با ژ :

ژوپین :نام پسر کیکاووس

ژیان :از نام های برگزیده

 

اسم پسر ایرانی شروع با س :

ساسان :نام پدر بزرگ اردشیر بابکان

سالار :پدر زال، پسر نریمان

سام :بهدینی از خاندان گرشاسب

سامان :نام بزرگ زاده بلخ

سپنتا :مقدس، ورجاوند

سپند :ورجاوند و مقدس. اسفند

سپهر : آسمان

سپهرداد :داده یا آفریده آسمان

سپیدار :درخت بلند و راست

سروش :گوش دادن به صدای وجدان و فرمانبردار

سهراب :تابش سرخ. نام پسر زال

سورن :دلیر و پهلوان ، توانا

سیامک :نام پسر کیومرس در شاهنامه

سیاوش :نام پسر کیکاووس

سینا :یکی از نخستین پیروان اشوزرتشت

 

اسم پسر ایرانی شروع با ف :

فاتک :نام پدر مانی نقاش دوران ساسانی

فراز :بالا، بلندی

فرازمان :از نام های برگزیده

فرامرز :نام پسر رستم زال

فربد :نگهبان و نگهدار فر

فرخ :بزرگی و شوکت. از مفسران اوستا در زمان ساسانی

فرداد :از نام های برگزیده

فردین :پیشرو در دین

فرنام :نام یکی از سرداران شاپور

فرهاد :پیشرو قانون .نام پهلوانی در شاهنامه . نام چند پادشاه اشکانی

فرهود :از نام های برگزیده

فریان :خاندانی از دوستان اشو زرتشت

فریبرز :نام پسر کیکاووس

فریدون :از پادشاهان پیشدادی، نجات دهنده قوم آریا

 

اسم پسر ایرانی شروع با ل :

لهراسب :دارنده اسب تیزرو . پدر گشتاسب

اسامی پسرانه | شیک و جدید 1400

جدیدترین اسم پسر تک و شیک

 

اسم پسر ایرانی شروع با م :

مازیار :نام پسر غارن. از اسپهبدان تبرستان

ماکان :نام پسر کاکی یکی از فرمانروایان ایرانی

مانوش :نام پسر کی پشین و پدربزرگ لهراسب

مانی :نام پیکر نگار نامی در دوران شاپور

ماهان :نام پسر کیخسرو پسر اردشیر پسر غباد

مزدا :دانای بزرگ، پروردگار

مزدک :نام پسر بامداد در دوران ساسانی

مشیا :نام نخستین مرد در اوستا

منوچهر :پهلوان نژاد. نام نیای سیزدهم اشوزرتشت. نام ششمین پادشاه پیشدادی

مه زاد :از نام های برگزیده

مهراب :نام پادشاه کابل و پدر رودابه

مهران :یکی از هفت خاندان نامی دوران ساسانی

مهرداد :نام چوپانی که کوروش را پرورش داد

مهرزاد :زاده مهر

مهرگان : جشن ملی ایران

مهیار :از نام های برگزیده

 

اسم پسر خاص و تک ایرانی شروع با ن :

نارون :نام درختی تنومند

نامجو :جوینده نام

نامدار :دارنده نام

نامور :از نام های برگزیده

نریمان :دلیر و پهلوان. دارای اندیشه بلند و مردانه

نکیسا :نام نوازنده نامی دوران خسرو پرویز

نوید :مژده شادمانی

نیکزاد :از نام های برگزیده

نیما :نام یکی از شاعران ایران

 

اسم پسر ایرانی شروع با ه :

هامان :یکی از درباریان خشایار شاه

هامرز :نام سپهسالار خسروپرویز ساسانی

هامون :از نام های ایرانی

هامین :تابستان در اوستا

هاون :گاه بامدادی

هاونی :ایزد نگهبان بامداد

هژیر :خوو پسندیده، از پهلوانان دوره کیانی پسر گودرز

همتا :مانند، شریک

هوبَر :دربردارنده نیکی

هوتن :فرماندار ساحلی در روزگار داریوش

هودین :نام سومین نیای آدرباد مهر اسپنتمان

هور :خورشید

هومان :از نام های برگزیده

هومن :خوب منش

 

اسم پسر ایرانی شروع با ی :

یزدان : نام خداوند زرتشت

یزدان مهر :از نام های برگزیده

یسنا :از بخش های اوستا

اسامی پسرانه | شیک و جدید 1400

اسم پسر تک و شیک و زیبا

 

در بالا لیست کاملی از اسم های خاص و تک را دیدید ، در ادامه محبوب ترین اسم های ایرانی را به شما معرفی می کنیم:

امیرعلی (عربی) امیر و حاکم بزرگ و بلند قدر، پادشاه شریف و توانا

محمد: در لغت از واژه « حمد» بخاطر کثرت حمد و ستایش خداوند است محمد آخ

علی: از نام های خداوند متعال است « وهو العلی العظیم» به معنای بلند قد

امیرحسین (عربی) امیر خوب و نیکو، پادشاه نیک، حاکم صاحب جمال

ابوالفضل (عربی)  پدر فضل

حسین : مصغر حسن به معنی خوب

امیرعباس (عربی) (به مجاز) امیر شجاع و دلاور، پادشاه و حاکم چون شیر

محمدطاها (عربی) از نام‌های مرکب، ا محمد و طاها (طه)

محمدحسین (عربی) از نام‌های مرکب، ا محمّد و حسین.

کیان : سروران و بزرگان

محمدرضا (عربی) از نام‌های مرکب، ا محمّد و رضا.

امیرمحمد (عربی) امیر بسیار تحسین شده وپادشاه ستایش شده.

مهدی از پس پرده غیبت به درآی مه ناز درد ما جز به ظهور تو مداوا نشو

محمدمهدی (عربی) از نام‌های مرکب، ا محمّد و مهدی.

امیررضا (عربی) پادشاه راضی و خشنود، فرمانده و سردار خشنود و خوشدل.

ماهان : نام پسر کیخسرو، پسر اردشیر، پسر قباد

علی اصغر : فرزند حسین

علیرضا : از نام‌های مرکب

محمدامین (عربی) از نام‌های مرکب، ا محمّد و امین

رضا : در لغت به معنای راضی شدن ، رضایت و رضوان آمده است همچنین لقب امام

یاسین : (عربی) سورهی سی و ششم از قرآن کریم

آراد : نام فرشتهی موکل بر دین و تدبیر امور و مصا

 

 

مطالب بیشتر:

بهترین اسم های پسر ایرانی جدید در سال

اسم های خاص دوقلو دختر و پسر | دختر و دختر | پسر و پسر

 

 

2.7/5 - (47 امتیاز)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا