مهارت های زندگی

آموزش مرحله به مرحله بافت سبد تریکو با حلقه جادویی

آموزش مرحله به مرحله بافت سبد تریکو با حلقه جادویی

بافت سبد تریکو یکی از هنرهای زیبایی اســت که اکثر خانم ها به آن علاقه دارند .خوشبختانه برای بافت این سبد نیازی نیست از بازار نخ یا کاموا آن را خریداری کنید. چون برای بافت سبد تریکو مــی توان از پارچه ها دور ریخته نشده و تی شرت های غیرقابل اســتفاده از آن دوباره اســتفاده کرد .در اصل شما با یک تیر دو نشان زدید !!!

 

نحوه بافت سبد تریکو با قلاب

وسایل لازم:

نخ تریکو بافی

قلاب 10 مــیلی متری

سوزن

قیچیآموزش مرحله به مرحله بافت سبد تریکو با حلقه جادویی

بافتن سبد تریکو

مرحله اول:

بافت سبد تریکو را با یک حلقه جادویی شروع مــی کنیم.

آموزش مرحله به مرحله بافت سبد تریکو با حلقه جادویی

برای بافتن رج اول، درون حلقه، 7 تا پایه بلند سه تایی مــی زنیم.

آموزش مرحله به مرحله بافت سبد تریکو با حلقه جادویی

حلقه را با کشیدن نخ اضافه مــی بندیم. و با زدن یک بخیه در انتهای رج، یک دایره مــی سازیم. در این مرحله باید 8 دانه داشته باشیم.

آموزش مرحله به مرحله بافت سبد تریکو با حلقه جادویی

مرحله دوم تریکو بافی:

در رج دوم، در هر دانه، 2 تا پایه بلند سه تایی مــی زنیم. و با یک کوک ابتدا و انتها رج را به وصل مــی کنیم. در اینجا باید 16 دانه داشته باشیم.

آموزش مرحله به مرحله بافت سبد تریکو با حلقه جادویی

مرحله سوم:

در این رج ما شروع به افزایش دانه ها مــی کنیم. به این ترتیب که در یک زنجیر 2 تا پایه بلند سه تایی مــی زنیم، در حلقه بعد 1 پایه بلند سه تایی، یعنی به صورت یکی در مــیان. (2-1-2-1…)

در انتها با یک کوک ساده رج را مــی بندیم. در این مرحله 24 دانه خواهیم داشت.

آموزش مرحله به مرحله بافت سبد تریکو با حلقه جادویی

مرحله چهارم:

در این مرحله به صورت 2 تا زنجیره در مــیان دانه اضافه مــی کنیم. به این ترتیب که در زنجیره اول یک پایه بلند سه تایی مــی زنیم، در زنجیره بعدی نیز یک پایه بلند سه تایی، و در زنجیره سوم 2 پایه بلند سه تایی خواهیم زد. (2-1-1-2-1-1-2…)

در انتها رج را با یک کوک مــی بندیم. که باید در اینجا 32 دانه داشته باشیم.

 

آموزش مرحله به مرحله بافت سبد تریکو با حلقه جادوییمرحله پنجم:

در این رج باید 3 زنجیره در مــیان یک دانه اضافه کنیم. یعنی سه زنجیره را با یک پایه بلند سه تایی مــی بافیم، و یک زنجیره را با دو پایه بلند سه تایی. (2-1-1-1-2…)

همان طور که مــی بینید در هر رج 8 تا دانه باید اضافه شود. رج را با یک کوک ساده مــی بندیم. و در انتها 40 دانه باید داشته باشیم.

آموزش مرحله به مرحله بافت سبد تریکو با حلقه جادویی

مرحله ششم:

در این مرحله و در رج ششم، به صورت چهار زنجیره در مــیان، یک دانه اضافه مــی کنیم. به این ترتیب که 4 زنجیره را با یک پایه بلند سه تایی و زنجیره پنجم را با دو پایه بلند سه تایی مــی بافیم. (2-1-1-1-1-2…) و ابتدا و انتهای رج را با یک کوک جمع مــی کنیم. در این رج باید 48 دانه داشته باشیم.

آموزش مرحله به مرحله بافت سبد تریکو با حلقه جادویی

مرحله هفتم:

در این مرحله دیگر دانه ای اضافه نمــی کنیم. و در هر زنجیره یک پایه بلند سه تایی مــی زنیم. و به این ترتیب یک دیواره کوچک روی دایره ما ایجاد خواهد شد. برای شروع رج بعدی، این رج را با یک ساده مــی بندیم.

آموزش مرحله به مرحله بافت سبد تریکو با حلقه جادویی

مرحله هشتم:

در این رج مثل رج قبل عمل مــی کنیم. و در هر زنجیره یه پایه بلند سه تایی مــی زنیم.

آموزش مرحله به مرحله بافت سبد تریکو با حلقه جادویی

مرحله نهم:

در این رج نیز مثل رج قبلی در هر زنجیره یک پایه بلند سه تایی مــی بافیم و بالا مــی رویم.

در این مرحله باید رنگ نخ را تغییر دهیم. برای این منظور، باید در هنگام بافتن کوک ساده ای که این رج را به رج بعدی متصل مــی کند، وقتی قلاب را از درون زنجیره ها رد کردیم، به جای نخ صورتی، نخ طوسی را به قلاب بگیریم، و بافت مرحله بعدی را با رنگ جدید ادامه مــی دهیم.

آموزش مرحله به مرحله بافت سبد تریکو با حلقه جادویی

مرحله دهم:

در این رج مثل رج های قبل، در هر زنجیره یک پایه بلند سه تایی مــی زنیم. و این مرحله را یک بار دیگر نیز تکرار مــی کنیم.

آموزش مرحله به مرحله بافت سبد تریکو با حلقه جادویی

مرحله یازدم:

در این مرحله قصد داریم دسته های سبد تریکو را ببافیم. برای رسیدن به این هدف، شروع مــی کنیم به بافتن، ابتدا 10 تا زنجیره با پایه بلند سه تایی مــی بافیم. حال 5 تا حلقه پشت هم مــی زنیم، و هفت زنجیره را نبافته رد مــی کنیم و در زنجیره هشتم شروع به بافتن مــی کنیم، که در اینجا لازم اســت 17 زنجیره را با پایه بلند سه تایی ببافیم. سپس مثل دسته قبلی، 5 حلقه پشت هم مــی زنیم، 7 زنجیره را نبافته رد مــی کنیم، در زنجیره هشتم شروع به بافتن مــی کنیم. و با زدن یک پایه بلند سه تایی در هر زنجیره، رج را به پایان مــی رسانیم.

آموزش مرحله به مرحله بافت سبد تریکو با حلقه جادویی

مرحله دوازدهم:

در رج پایانی نیز مثل رج های قبلی در هر زنجیره یک پایه بلند سه تایی مــی بافیم، و روی 5 حلقه ای که برای دسته های سبد تریکو زده ایم را نیز با پایه های بلند سه تایی خواهیم بافت. انتهای رج را با یک کوک مــی بندیم و نخ تریکو بافی را کور کرده، و با سوزن و نخ آن را محکم مــی کنیم.

آموزش مرحله به مرحله بافت سبد تریکو با حلقه جادویی

سبد تریکو ما آماده اســت.

آموزش مرحله به مرحله بافت سبد تریکو با حلقه جادویی

شما به راحتی مــی توانید، با همــین الگو تریکو بافی برای بافت سبد تریکو، سبدهای بزرگ تر یا کوچک تر نیز بسازید. و با رنگ های مختلف سبد هایتان را رنگارنگ و متفاوت ببافید. موفق باشید .

 

 

 

5/5 - (1 امتیاز)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا