مطالب جالب علمی

آسان ترین زبان های دنیا برای یادگیری کدامند؟

آسان ترین زبان های دنیا برای یادگیری کدامند؟

برخی از زبان های دنیا مانند زبان چینی خیلی دشوار هستند و برخی دیگر مانند زبان فارسی آسان به نظر می رسند امروز ما آسان ترین زبان های کشورها برای یادگیری را معرفی می کنیم. در فهرست زیر قابل دسترس بودن منابع باکیفیت، تشابه آن زبان به زبان انگلیسی و حروف الفبای آن زبان را معیار سادگی برای یادگرفتن یک زبان دیگر قرار داده‌ایم. پس اگر در انتخاب زبان خارجی آسان(به جز انگلیسی) تردید دارید، این لیست را بخوانید تا با ۲۵ آسان ترین زبان دنیا آشنا شوید که می‌توانید آنها را بیاموزید.

 

زبان دانمارکی

آسان ترین زبان های دنیا برای یادگیری کدامند؟

زبان‌های ژرمنی شمالی یا زبان‌های اسکانــدیناویایی سه زبان بعدی این لیست را تشکیل می‌دهنــد. دو زبان دیگر هم در این دسته قرار دارنــد- زبان‌های ایسلنــدی و فاروئی– اما به این دلیل که مردم بسیار کمی به این زبان‌ها صحبت می‌کننــد پس ما آنها را در این لیست قرار نــداده‌ایم. زبان دانمارکی اولین زبان از گروه زبان‌های ژرمنی شمالی اســت چون بیشتر مردم باور دارنــد که این زبان دشوار ترین زبان اسکانــدیناویایی اســت.

 

زبان نروژی

آسان ترین زبان های دنیا برای یادگیری کدامند؟

زبان نروژی شباهت‌های زیادی به زبان‌های دانمارکی و سوئدی دارد. به نظر می‌رسد که ترکیب افعال و صرف فعل آسان این زبان آموختن آن را برای انگلیسی زبان‌ها نسبتا ساده کرده اســت.

 

زبان سوئدی

آسان ترین زبان های دنیا برای یادگیری کدامند؟

زبان سوئدی بیش از سایر زبان‌های اسکانــدیناویایی در دسترس اســت و تعداد افرادی که به این زبان صحبت می‌کننــد از سایر زبان‌های اسکانــدیناویایی بیشتر اســت. به همین ترتیب، زبان نروژی اغلب ساده‌ترین زبان اسکانــدیناویایی به شمار می‌رود.

 

زبان اسپانیایی

آسان ترین زبان های دنیا برای یادگیری کدامند؟

جدا از زبان فرانسه، آموختن زبان اسپانیایی یکی از زبان‌های غیرژرمنی ساده برای انگلیسی زبان‌ها به شمار می‌رود. نکته مثبت آن تلفظ نسبتا یکنواخت این زبان اســت.

 

زبان اسپرانتو

آسان ترین زبان های دنیا برای یادگیری کدامند؟

این زبان فراساخته بگونه‌ای طراحی شده که آموختن آن ساده و آسان باشد. اگرچه کارایی این زبان محدود اســت اما اگر شما به زبانی هنــدواروپایی صحبت می‌کنید، آموختن زبان اسپرانتو هم تا حدی برای شما راحت خواهد بود.

 

زبان فرانسه

آسان ترین زبان های دنیا برای یادگیری کدامند؟

وجود کلمات هم ریشه بسیار زیاد در زبان‌های انگلیسی و فرانسه این زبان را به نزدیک‌ترین زبان غیرژرمنی به زبان انگلیسی تبدیل کرده اســت. نزدیکی جغرافیایی موجب شده اســت که در طول سال‌ها این دو زبان یکدیگر را تحت تاثیر قرار بدهنــد.

 

زبان هلنــدی

آسان ترین زبان های دنیا برای یادگیری کدامند؟

زبان هلنــدی هم هماننــد زبان‌های فلامان(هلنــدی بلژیکی یا هلنــدی جنوبی یا هلنــدی فلامانی) و آفریکانس(یا افریقایی) بخشی از زبان‌های فرانکی سفلا از دسته زبان‌های ژرمنی غربی اســت. زبان هلنــدی در بین زبان‌های اصلی دنیا ممکن است بیشترین شباهت را به زبان انگلیسی- حداقل از حیث آواشناسی ( صداشناسی)- داشته باشد.

 

زبان‌ فریسی ها

آسان ترین زبان های دنیا برای یادگیری کدامند؟

زبان‌های انگلیسی، اسکاتس و فریسی دسته‌ای از زبان‌های آنگلو-فریسی را تشکیل می‌دهنــد که زیر دسته‌ای از زبان‌های ژرمنی غربی اســت. این زبان در مقایسه با همه زبان‌ها دارای بیشترین تلفظ لغات انگلیسی اســت اما مادامیکه بحث زبان‌های خارجی مطرح می‌شود، زبان فریسی کاربرد بسیار کمی دارد. تنها حدود ۵۰۰،۰۰۰ نفر در هلنــد به این زبان صحبت می‌کننــد.

 

زبان اسکاتس

آسان ترین زبان های دنیا برای یادگیری کدامند؟

اگرچه جایگاه اسکاتس به عنوان یک زبان همچنان قابل تامل و بررسی اســت اما نزدیکترین گونه زبانی به زبان انگلیسی به شما ر می‌رود.

 

زبان آفریکانس

آسان ترین زبان های دنیا برای یادگیری کدامند؟

آفریکانس در واقع گونه‌ای ساده شده از زبان هلنــدی و فاقد هرگونه صرف فعل یا ضمیر اســت.

 

زبان مجاری

آسان ترین زبان های دنیا برای یادگیری کدامند؟

زبان مجاری هم هماننــد زبان‌های فنلانــدی و اســتونیایی یک زبان اورالی اســت. نکته جالب اینجاســت که زبان‌های اورالی زبان هایی هنــدواروپایی نیستنــد. درست اســت که فرق بیشتری با زبان انگلیسی داشته و به زبان هایی هماننــد بنگالی، فارسی و پنجابی نزدیک تر اســت. ممکن است هم گونه‌ای از زبان مانــدارین باشد. اما چرا در جایگاه بالاتری قرار گرفته اســت؟ علت اصلی الفبای این زبان اســت. در این زبان از الفبای لاتین اســتفاده می‌شود و باین ترتیب آموختن آن برای انگلیسی زبان‌ها راحت تر خواهد بود.

 

زبان عبری

آسان ترین زبان های دنیا برای یادگیری کدامند؟

زبان عبری به دو دلیل در رتبه‌ای بالاتر از زبان عربی قرار دارد. اول اینکه زبان عربی گویش‌های بیشتری دارد و باین ترتیب مسلط شدن به آن سخت تر می‌شود. دوم آنکه، به سبب وجود تعداد بسیار زیادی از مهاجران یهودی که به زبان انگلیسی تکلم می‌کننــد پس منابع باکیفیتی برای آموختن زبان عبری در مقایسه با منابع موجود برای آموختن زبان عربی در دسترس علاقمنــدان قرار می‌گیرد.

 

زبان یونانی

آسان ترین زبان های دنیا برای یادگیری کدامند؟

اگرچه زبان یونانی از الفبای منحصر به فرد خودش اســتفاده می‌کنــد اما این زبان هم در دسته زبان‌های هنــدواروپایی قرار می‌گیرد و باین ترتیب ساختار و کلمات این زبان برای فراگیران آن آشنا تر خواهد بود. همچنین، منابع متعددی برای آموزش زبان یونانی موجود اســت.

 

زبان لهستانی

آسان ترین زبان های دنیا برای یادگیری کدامند؟

زبان لهستانی دومین زبان اسلاوی موجود در این لیست و از زبان‌های اسلاوی غربی اســت. هنــدواروپایی بودن این زبان، الفبای لاتین آن و منابع قابل توجهی برای آموختن آن زبان لهستانی را در رتبه‌ای بالاتر از زبان‌های قبلی قرار داده اســت.

 

زبان چکی

آسان ترین زبان های دنیا برای یادگیری کدامند؟

زبان چک یکی دیگر از زبان‌های اصلی خانواده زبان‌های اسلاوی غربی اســت. با توجه به اینکه جمهوری چک در میان کشورهای پیشرفته اسلاوی زبان از نظر اقتصادی از پویایی بیشتری برخوردار اســت پس این کشور به یکی از گزینه‌های پربازدید‌کننــده در اروپای مرکزی تبدیل شده اســت. این به معنای آن اســت که منابع متعدد و قابل توجهی برای آموختن این زبان وجود دارد. همچنین در این زبان از الفبای لاتین اســتفاده می‌شود و زبانی به شدت آوایی و صدادار اســت.

 

زبان روسی

آسان ترین زبان های دنیا برای یادگیری کدامند؟

زبان روسی به سبب ابعاد منحصر بفرد این کشور و سلطه جغرافیایی آن دارای منابع آموزشی فراوانی اســت. یک نکته قابل توجه این اســت که در این زبان از الفبای سیریلیک اســتفاده می‌شود و با این وجود آموختن الفبای سیریلیک هم بسیار ساده اســت. زبان روسی همچنین دارای آواهای بسیار زیادی اســت. با آموختن الفبای این زبان می‌توانید به راحتی هر چیزی را بخوانید. فقط لازم اســت کمی بیشتر تمرین کنید تا آنچه که میخوانید را درک کنید.

 

زبان آلمانی

آسان ترین زبان های دنیا برای یادگیری کدامند؟

زبان آلمانی از نظر زبان شناسی تقریبا متفاوت با تمام زبان‌های دیگر اســت. در حقیقت، اگر زبانی وجود داشته باشد که باید تفکیک و قسمت بنــدی شود، آن زبان آلمانی اســت. درک گویش آلمانی والسر برای یک آلمان شمالی کاملا غیرممکن اســت. اگرچه این دو زبان در گروه زبان شناسی مشترکی قرار می‌گیرنــد اما دو زبان کاملا متفاوت هستنــد. به همان شکل که در مورد زبان عربی گفته شد، شما باید زبان‌های آلمانی علیا را فرا بگیرید. تنها زبان هایی که منابع بیشتری دارنــد عبارتنــد از فرانسه و اسپانیایی.

 

زبان رومانیایی

آسان ترین زبان های دنیا برای یادگیری کدامند؟

هم اکنون به اولین زبان از دسته زبان‌های رومی‌تبار یا زبان‌های لاتین می‌رسیم. ممکن است فکر کنید که اگر انگلیسی یک زبان ژرمنی باشد پس باید بیشتر به زبان آلمانی نزدیک باشد نه زبان رومانی. درست حدس زدید. زبان انگلیسی به آلمانی نزدیک تر اســت. فرق اینجاســت که انگلیسی یکی از زبان‌های ژرمنی ساده تر و آلمانی یکی از زبان‌های ژرمنی سخت تر اســت و باین ترتیب آموختن بسیاری از زبان‌های رومی تبار به سبب ساختار و گرامر ساده تر آنها راحت تر خواهد بود.

 

زبان پرتغالی

آسان ترین زبان های دنیا برای یادگیری کدامند؟

یک زبان لاتین دیگر! زبان پرتغالی در سطح جهانی کشش بیشتری دارد و به همین سبب در رتبه‌ای بالاتر از زبان رومانیایی قرار گرفته اســت. از این روی، منابع بیشتری هم برای آموختن این زبان وجود دارد.

 

زبان ایتالیایی

آسان ترین زبان های دنیا برای یادگیری کدامند؟

زبان ایتالیایی یکی از زبان‌های مشهور بین دانشجویان و زبان آموزان اســت و منابع فراوانی هم برای آموختن این زبان موجود اســت. به سبب تاثیرات فرهنگی قوی ایتالیا، بیشتر مردم با تلفظ ساده و آسان این زبان آشنا هستنــد.

 

زبان فارسی

آسان ترین زبان های دنیا برای یادگیری کدامند؟

زبان فارسی اولین زبان هنــدواروپایی در این لیست اســت. به همان شکل که می‌توانید حدس بزنید، دسته زبان‌های هنــدواروپایی به دو گروه قسمت می‌شونــد: زبان‌های اروپایی و زبان‌های هنــدوایرانی. زبان فارسی زیردسته‌ای از دومین گروه اســت. یک نکته جالب در مورد زبان فارسی این اســت که در آن از الفبای عربی اســتفاده می‌شود پس اگر یک فرد انگلیسی زبان با عربی آشنا باشد می‌توانــد از آن در آموختن فارسی هم اســتفاده کنــد.

 

زبان هنــدوستانی

آسان ترین زبان های دنیا برای یادگیری کدامند؟

اگرچه هنــدوستان و پاکستان می‌خواهنــد اینطور وانمود کننــد که هر کدام به زبان متفاوتی صحبت می‌کننــد اما فرق زبان های اردو و هنــدی تنها به انــدازه زبان‌های انگلیسی امریکایی و انگلیسی اسکاتلنــدی اســت. فرق اصلی آنها در این اســت که در زبان اردو از الفبای عربی و در زبان هنــدی از الفبای دیواناگری اســتفاده می‌شود. همچنین زبان هنــدوستانی هم هماننــد زبان‌های پنجابی و بنگالی دربردارنــده بخش قابل توجهی از ویژگی‌های هنــدوی گروه زبان‌های هنــدوایرانی از دسته زبان‌های هنــدواروپایی اســت.

 

زبان صربی-کرواتی-بوسنیایی

آسان ترین زبان های دنیا برای یادگیری کدامند؟

هم اکنون به دسته زبان‌های اروپایی از خانواده زبان‌های هنــدواروپایی می‌رسیم. زبان صربی-کرواتی-بوسنیایی یکی از زبان‌های اسلاوی جنوبی اســت. گونه‌های متفاوت این زبان در بوسنی، صربستان و کروات صحبت می‌شود. قابل توجه اســت که زبان صربی-کرواتی-بوسنیایی هم با حروف الفبای لاتین و هم با الفبای سیریلیک نوشته می‌شود. این هم یکی دیگر از مواردی اســت که به هنگام تهیه این لیست مورد توجه قرار گرفته اســت: سادگی در خوانــدن یک زبان. هرچه سریع تر بتوانید الفبای زبانی را یاد بگیرید، سرعت آموختن آن زبان برای شما افزایش خواهد یافت.

 

زبان مانــدارین

آسان ترین زبان های دنیا برای یادگیری کدامند؟

اگرچه مانــدارین یکی از دشوار ترین زبان هایی اســت که انگلیسی زبان‌ها می‌تواننــد آن را بیاموزنــد اما چنــد زبان اول این لیست به سبب آسان بودن آموختن آنها در اینجا قرار نگرفته‌انــد بلکه این زبان‌ها آنقدر وسیع و گسترده هستنــد که یافتن منابع آموختن آنها کار آسانی اســت.

 

مثلا درست اســت که زبان بنگالی بسیار وابسته و مرتبط به زبان انگلیسی اســت( و هردوی آنها هنــدواروپایی هستنــد) اما یک زبان جهانی و گسترده نیست و باین ترتیب منابع آموختن باکیفیت و خوبی برای آن موجود نیست.

 

زبان عربی

آسان ترین زبان های دنیا برای یادگیری کدامند؟

عربی هم هماننــد مانــدارین یکی از دشوار ترین زبان‌ها برای انگلیسی زبان‌ها به شمار می‌رود. به بخش زبان‌های خارجی درهر کتاب فروشی که سری بزنید، روش‌ها و منابع متعددی را برای آموختن زبان عربی پیدا خواهید کرد. این زبان در بسیاری از کالج‌ها و دانشگاه‌ها هم ارائه می‌شود.

 

 

1/5 - (1 امتیاز)

حمید جعفری

حمید جعفری فعال حوزه محتوا و سئو و مدیر سایت نیک شو ، امیدوارم محتوای این سایت راهی باشد برای زندگی بهتر و لذت بخش تر ......

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا