مرور برچسب

کاریزماتیک

کاریزمای درونمان را چطور بروز دهیم؟

کاریزمای درونمان را چطور بروز دهیم؟ کاریزما یکی از کلماتی اســت کــه بسیار می شویم و برخی از ما کم و بیش درباره آن توضیحاتی خوانده ایم، اما چطور می توانیم کاریزمای درون را بروز دهیم؟ امروز به شما خواهیم گفت. شاید برایتان پیش آمده باشد در…

چطور مثل آهنربا همه را به خودمان جذب کنیم و کاریزماتیک باشیم؟

چطور مثل آهنربا همه را به خودمان جذب کنیم و کاریزماتیک باشیم؟ همه ما افرادی را سراغ داریم که هر جا حاضر می شوند همه توجه ها را به سمت خودشان جلب می کنند. به نظر شما این افراد چه چیزی در خودشان دارند که اینچنین جذاب و خواستنی هستند؟ ما در…