مرور برچسب

تغییر جنسیت

پروسه عمل جراحی تغییر جنسیت در ایران

پروسه عمل جراحی تغییر جنسیت در ایران عمل تغییر جنسیت در ایران کاری دشوار اســت و اخیرا با انجام اقداماتی برای افراد ترنس این کار شدنی شده اســت اما هزینه بسیار زیادی خواهد داشت اما باز هم جای امیدواری اســت. امروز نگاهی خواهیم داشت به…