طالع بینی چینی متولدین سال خروس

طالع بینی چینی متولدین سال خروس

طالع بینی چینی متولدین سال خروس

هر فردی خصوصیات مربوط به خود را دارد که تحت تاثیر نماد سال تولدش قرار مي گیرد .در این مقاله طالع بینی چینی خروس برای شما تهیه کرده ایم .افرادی که در این سال به دنیا امده اند مي توانند خصوصیات سال خود را بخوانند از خواندن آن لذت ببرید.

 

نقاط قوت متولدین سال خروس:

مستقل و توانا بودن، گرم و مهربان، عزتمند، سریع الفکر

 

نقاط ضعف متولدین سال خروس:

بی تاب و حوصله، انتقادی و کمي خودخواه

 

با پاکت پول قرمز خوش شانسی را هدیه دهید

یکی از سنت بسیار سرگرم کننده در سال نو چینی هدیه دادن پول در یک پاکت قرمز کوچک اســت که بر اساس باور چینی‌ها خوش شانسی ميآورد.

 

خوشبختی به شما چشمک ميزند

در سال خروس براساس زودیاک چینی در سال خروس درهای بدبختی با تلاش و صبر به روی شما بسته شده و خوشبختی انتظارتان را ميکشد. در این سال سعی کنید راه‌های ثابت شده و مطمئن برای کسب پول و ثروت را انتخاب کرده و از سرمایه گذاری ریسک پذیر دوری کنید.

طالع بینی چینی متولدین سال خروسعنصر سال خروس را بشناسید

با نگاه به خروس عنصر سال را ميتوان حدس زد. زودیاک چینی انرژی‌ها سال خروس را با عنصر آتش معرفی ميکنند، آتش بیانگر گرما درونی، بینش، بصیرت وآرامش در حریم خصوصی و روابط خانوادگی اســت.

 

هفته‌های کلیدی برای کارهای حیاتی در سال خروس

انرژی در طول سال دچار تغییر و تحول ميشود به همين دلیل بهتر اســت پروژه‌ها را دو هفته آغازین از هر فصل سال خروس شروع کنید، همچنین هفته‌های آخرفصل زمان ثبات انرژی و تثبیت شدن کار‌ها اســت.

 

علایق متولدین سال موش:

رنگ: اُکر

حیوان: غاز

گُل:آفتاب گردان

درخت: بلوط

رایحه: چوب

گیاه: رزماری

طعم: تند و بامزه

ادویه: گشنیز

جواهر تولد: زمرد سبز

فلز: برنز

طالع بینی چینی متولدین سال خروس

طالع‌بینی چینی متولدین سال خروس

مغرور لاف‌زن از روی فکر حرف ميزند، پرهیزکار، صریح‌الهجه، خوش‌لباس، بی‌پروا، رویائی، شجاع، فعال، جمع زن‌ها را دوست دارد گاه برای دفاع از آنچه که ميگوید حالت حمله پیدا ميکند او با جرات و شجاع اســت. خروس با گاو و اژدها خوشبخت ميشود ولی باید از گربه بپرهیزد.

 

طالع‌بینی چینی متولدین سال خروس ميگوید که این افراد موجوداتی خیال‌باف هستند که خود را تافته جدا بافته ميدانند و دوست دارند همه از ایشان تعریف و تمجید کنند.خروس موجودی اســت که عاشق خواب و خیال، مکاشفه، اوهام غیرممکن و قهرمان‌پردازی اســت. اما متاسفانه یک طبل تو خالی اســت که تمام رؤیاها، مکاشفات و تصوراتش از فضای آرام خانه‌اش بیرون نميرود.

 

خروس موجودی اســت که به راحتی افکار و عقایدش را بیان ميکند و برای دفاع از آن‌ها تا مرز پرخاشگری و ستیزه جویی پیش ميرود. همين طرز فکر و رفتار ناخوشایند او موجب آزرده شدن اطرافیانش ميشود. ولی آن‌ها با متانت از بی‌ادبی‌های خروس چشم‌پوشی ميکنند چرا که این رفتار را ناشی از صراحت در بیان و عادات عجیبش ميدانند؛

 

که متاسفانه سخت در اشتباه هستند، چون خروس کلا هميشه صریح و صادق اســت و هر چه به فکرش برسد به زبان ميآورد، بدون این که نکته‌ای را از قلم بیندازد. ناگفته نماند که این صراحت خروس صفت ذاتی اوست و چندان پسندیده نیست، چون نوعی خودخواهی به حساب ميآید. این رفتار نشان‌دهنده این اســت که او اهميتی برای احساسات دیگران قائل نیست و هرگز درک نميکند که چرا باید برای دیگران ارزش قائل شود.

 

خروس اهميتی برای احساسات دیگران قائل نیست و هرگز درک نميکند که چرا باید برای دیگران ارزش قائل شود.متولدین سال خروس برای حفظ موقعیت‌شان، خودشان را ناگزیر ميبینند که به حیله و نیرنگ متوسل شوند. آن‌ها همواره دوست دارند جلب نظر کنند پس بدشان نميآید کمي به خودشان برسند. اگرچه بسیار محافظه کار و سنت گرا هستند و این حالت خود را به صحنه سیاســت هم تعميم ميدهند.

طالع بینی چینی متولدین سال خروس

متولدین سال خروس معتقد هستند که هميشه حق با ایشان اســت و ميدانند چه کاری انجام ميدهند. آن‌ها به هیچکس اعتماد ندارند و خودمحور هستند. از طرف دیگر بسیار ميل به نصیحت کردن دیگران دارند و در این زمينه سنگ تمام ميگذارند.متولدین سال خروس ماجراجویانی نازک‌نارنجی هستند. آن‌ها فیلسوفانی هستند که حتی نميتوانند دو کلمه حرف حسابی تحویل آدم دهند.

 

البته این به این معنا نیست که آن‌ها ترسو یا خجالتی هستند، چون در صورتی که شرایط ایجاب کند ميتوانند به موجودی جسور و شجاع تبدیل شوند.
خروس در ظاهر شجاع، ماجراجو، و بی پروا به نظر ميرسد، اما در حقیقت پر از ایده‌های به ظاهر بزرگ و نامعقول اســت که اميدی به تحقق‌شان نیست.

 

اصلا خروس هميشه رؤیای قهرمان شدن را در سر ميپروراند به این خاطر ممکن اســت با نشان دادن واکنشی جسورانه، خود را به خطر انداخته و با آغوش باز مرگ را بپذیرد. همين دلیل باعث ميشود که خروس سرباز خوبی باشد.اطرافیان متولدین سال خروس از صحبت کردن او لذت ميبرند، اما این سخنران لاف‌زن اگر حواسش را جمع نکند،

 

ناخواســته حضار را از خود آزرده ميکند و به عنوان کسی که بیشتر قول ميدهد و کمتر عمل ميکند شناخته خواهد شد. درخشش او در جمع تا در ارتباط با دوستان نزدیک خود بیشتر اســت، چون در کل دورنمایش بهتر از نمای نزدیکش اســت.یک متولد سال خروس هرازگاهی رو به تنبلی ميآورد، چون از خیال‌بافی و اتلاف وقت بدش نميآید.

 

او معمولا در شروع کار از همه نیرویش اســتفاده ميکند و به عنوان یک موجود سخت‌کوش مشهور اســت. خروس معمولا کار‌هایی را که از توانش خارج اســت عهده دار ميشود و اگر با تمام تلاشی که ميکند، نتواند آن کار را انجام دهد، هیچ کس بیش از خودش نااميد نخواهد شد.یک متولد سال خروس هرازگاهی رو به تنبلی ميآورد، چون از خیال‌بافی و اتلاف وقت بدش نميآید.

 

متاسفانه متولدین این سال بخت آسانی برای به دست آوردن پول را ندارند بنابراین مدام باید در تقلا باشند و برای تامين زندگیشان کوشش کنند. البته اگر دست از خیال‌بافی بردارند و بخت نیز با ایشان یار باشد، ثروتمند خواهند شد. حتی ممکن اســت پول را از راه‌هایی دور از ذهن و نادر مانند قرعه کشی به دست آورند.

طالع بینی چینی متولدین سال خروس

بدون تردید خروس برای حرفه کشاورزی و همچنین مشاغلی که در تماس دائم با مردم اســت ساخته شده، چرا که او عاشق مطرح شدن و جلب توجه دیگران اســت.خروس ذاتاً اسراف‌کار اســت، بنابراین هر چه به دست بیاورد خرج ميکند. همچنین ممکن اســت اقدام به ریسک‌های بزرگ تجاری کند که او را تا مرز ورشکستگی پیش ببرد و زندگی‌اش را فنا کند. مطمئن باشید که این حادثه ناگوار ناشی از خیال‌بافی‌های خودش اســت.

 

یک متولد سال خروس از باز کردن حساب پس‌انداز بیزار اســت، چون با صرفه‌جویی ميانه‌ای ندارد.خروس در روابط عاشقانه برای جلب توجه فرد مورد علاقه اش، ممکن اســت دست به خودآزاری بزند. خروس صادقانه احساساتش را ابراز ميکند، ولی غالباً فرد مورد علاقه خود را نااميد ميکند. چون دلش ميخواهد او را هم در دنیای تخیلات خود شریک کند و این بر خلاف واقعیت اســت.

 

مرد متولد سال خروس، حضور در جمع زن‌ها را دوست دارد، چون ميتواند خودنمایی کند، بدرخشد، پز بدهد و تظاهر به هوشمندی کند! او به ندرت با مردان رفت و آمد دارد، چون مرد‌ها کاملا حوصله‌اش را سر ميبرند.زن متولد سال خروس هم بودن در جمع زن‌ها را دوست دارد، البته نه به این خاطر که مردان برایش خسته‌کننده باشند.

 

او مشاغلی را انتخاب ميکند که در ارتباط مستقیم با زنان باشد.هر سه دوره زندگی خروس از لحاظ کار و مسائل عشقی، پرفراز و نشیب هستند. او از ورشکستگی و فقر به ثروت ميرسد و از اوج احساسات عاشقانه به حضیض درگیری‌های عاطفی ميافتد، ولی در هر صورت، دوران پیری او شاد و آرام ميگذرد.

طالع بینی چینی متولدین سال خروس

مشاغل مناسب برای متولدین سال خروس

مشخصا این افراد هر چه با اشخاص دیگری در تماس باشند بیشتر از شغل‌شان لذت ميبرند از این رو این شغل‌ها ميتواند برای ایشان مناسب باشد:پیشخدمت کافه، آشپز، جهانگرد، مسئول روابط عمومي، متخصص زیبایی، آرایشگر زنانه، دندانپزشک، جراح، کارمند، سرباز، آتش نشان، نگهبان شب و مامور پلیس و محافظ شخصی.

 

رابطه شغلی متولدین سال خروس

با موش ورشکستگی. این دو شرکای تجاری خوبی نیستند.

با گاو کار زیاد اســت و اســتفاده کم. گاو متوجه وجود پرارزش خروس نمي شود، چرا که او را موجودی تنبل مي داند.

با ببر هرگز و هرگز امکان پذیر نیست! خروس کجا، ببر کجا! خروس خیلی زود ببر را خسته خواهد کرد.

با خرگوش بهتر اســت خروس مواظب باشد، زیرا گربه از همکاری با او غرضی دارد که وی از آن آگاه نیست.

با اژدها اگر اژدها کارها را در دست بگیرد، خروس مي تواند نمایش چشمگیری به راه بندازد.

با مار حرف، حرف، حرف… شراکت این دو، در دریایی از کلمات غرق خواهد شد!

با اسب خوب اســت، اما خروس نباید زیاد بر حسن نیت اسب متکی باشد، چرا که اسب نمي تواند وقت کشی و تنبلی او را تحمل کند.

با بز خوب نیست. خروس بز را موجودی عصبانی و بی فایده مي داند. او هرگز نمي تواند بزها را درک کند.

با ميمون بیچاره خروس! او نابود خواهد شد!

با خروس شراکت این دو با هم به ورشکستگی مي انجامد!

با سگ خدا آن روز را نیاورد! این دو کوچک ترین وجه مشترکی با هم ندارند و این فاجعه آميز اســت.

با خوک خوک در امور تجاری به خروس اعتماد ندارد، بنابراین از همکاری با او صرف نظر خواهد کرد.

 

رابطه های دوستانه متولدین سال خروس

با موش دوستی این دو در حد آشنایی و بسیار سطحی خواهد بود.

با گاو این دو مي توانند دوستی عميق و ریشه داری با یک دیگر داشته باشند.

با ببر هیچ گاه سعی نمي کنند با یک دیگر آشنا شوند چرا که فکر خوشایندی نیست.

با خرگوش نه، جسارت و ناشکیبایی خروس بیش از حد اســت و گربه را کسل خواهد کرد.

با اژدها این دو با هم خوب کنار مي آیند و دوستی یعنی همين!

با مار بله، این دو چیزهای زیادی برای گفتن به یک دیگر دارند.

با اسب رابطه اجتماعی آنها در ميهمانی ها زبانزد همگان خواهد شد.

با بز غیر ممکن اســت! خروس به رغم غرور و تکبرش به بن بست مي رسد. در وجود بز چیزی هست که این دو را از هم دور مي کند.

با ميمون این دو، هیچ تفاهمي با هم ندارند و خروس عاقبت منفجر خواهد شد.

با خروس بدون شک با هم خواهند جنگید. دوستی این دو محال اســت.

ا سگ بین این دو هميشه فاصله هست، یک نرده، یک دیوار، یک جوی یا یک دنیا!

با خوک بهتر اســت خوک فاصله اش را با خروس حفظ کند!

طالع بینی چینی متولدین سال خروس

رابطه والدین سال خروس و فرزندان متولد سال

موش به ندرت درگیری و بحث و جدل رخ مي دهد. مساله حادی وجود ندارد، اما رابطه آنها گرم نیست.

گاو بله، به رغم داد و فریادهای گاه به گاه و اتفاقی، خروس راه را برای گاو هموار خواهد کرد.

ببر خروس هميشه با مخالفت های ببر مواجه مي شود.

خرگوش بچه گربه گاهی به خروس اجازه سخن گفتن مي دهد، اما عاقبت به دنبال خواســته های خود مي رود.

اژدها امکان توافق هست. خروس اژدهای کوچکش را بیش از انداره تحسین مي کند و این کار مشکل ایجاد مي کند.

مار آنها زیاد با هم صحبت خواهند کرد اما امکان دارد هر دوی آنها تنبل شوند.

اسب اسب هرگز مغلوب قدرت خروس نخواهد شد و خروس نمي داند در این باره چه تدبیری بیندیشد.

بز خروس تصور خواهد کرد که جوجه مرغابی نصیبش شد!

ميمون خروس از هر نظر مغلوب ميمون کوچولو خواهد شد، اما از این بابت راضی اســت.

خروس یک جنگ خروس! این دو نباید هرگز زیر یک سقف زندگی کنند!

سگ خروس نمي داند که سگ کجاســت. ارتباط این دو شبیه گفت و گوی ناشنوایان اســت.

خوک خوک صبور اســت، اما در حد توان مبارزه مي کند و به خروس اجازه نمي دهد همه فکر کنند او بنده زر خرید خروس اســت.

 

رابطه های عاطفی زنان متولد سال خروس

با موش بد نیست. موش عاشق پیشه اســت و خانم خروس به رغم ولخرجی هایش، صفات بارزی دارد.

با گاو زندگی آنها با رضایت کامل همراه خواهد بود. خروس بی هیچ نگرانی در قلب خانواده خود جای دارد.

با ببر خانم خروس فریفته و مسحور ببر مي شود و نمي داند چه کار کند.

با خرگوش تحمل خروس در خانه برای گربه مشکل اســت و خانم خروس هم برای خارج شدن از خانه داد و فریاد به راه مي اندازد.

با اژدها خوب اســت. خروس از موفقیت های اژدها سود خواهد برد و آنها را از آن خود مي داند.

با مار خوش یمن اســت. این دو به اتفاق فلسفه بافی مي کنند و احترام خاصی به هم مي گذارند.

با اسب در صورت اجبار، امکان پذیر اســت، اما این رابطه ناپایدار اســت و خروس صدمه خواهد دید.

با بز توصیه نمي شود. این دو در ظاهر خوشبخت هستند ولی در حقیقت …

با ميمون ميمون هميشه مي تواند خروس را مسخره کند و خروس هرگز متوجه این مطلب نخواهد شد. نکته مهم این اســت!

با خروس زندگی این دو در کنار هم غیر ممکن اســت، چون عصبانیت، اوقات تلخی داد و فریاد دائمي در بین آنها حاکم خواهد بود.

با سگ اگر چاره ای جز آن نباشد، مي توان چنین رابطه ای را ایجاد کرد. اگر به خانم خروس اجازه داده شود مهمانی های مورد علاقه خود را برگزار کند، مشکلی پیش نخواهد آمد.

با خوک امکان پذیر اســت، زیرا خوک، بیش از اندازه صبور و نرم خوست.

طالع بینی چینی متولدین سال خروس

رابطه های عاطفی مردان متولد سال خروس

با موش این رابطه به شکست مي انجامد و هر دو سیه روز خواهند شد.

با گاو این رابطه تا زمانی که خروس مغرور به فکر ریاســت نیفتد، خوب پیش مي رود. بهتر اســت خروس جلوی خودش را بگیرد!

با ببر نه، خانم ببر تحمل نادانی و حماقت خروس را ندارد و به همين دلیل، مغرضانه رفتار مي کند.

با خرگوش هرگز امکان پذیر نیست. زیاده روی های خروس- حتی اگر مهم نباشد- گربه را عصبانی خواهد کرد.

با اژدها بله، البته اگر شغل اژدها درخور توجه باشد و خروس بتواند از این بابت به خود ببالد.

با مار چرا که نه؟ این دو، وجود همدیگر را کامل مي کنند و مار آن قدر عاقل هست که در ظاهر خود را آرام نشان دهد.

با اسب نه، خانم اسب همسرش را در ميان پرهای زیبا گم خواهد کرد! عشق برای مهم تر از هر چیز اســت.

با بز نه، بز نمي تواند بی عشق زندگی کند. او برای کار کردن ساخته نشده کار کردن خروس او را خسته مي کند.

با ميمون ميمون مي تواند به خوبی از خروس اســتفاده کند، اما خروس از بودن در کنار ميمون ناراحت اســت و احساس خوشبختی نمي کند. ميمون نیز ناراضی خواهد بود.

با خروس زندگی این دو در کنار هم غیر ممکن اســت، چون عصبانیت، اوقات تلخی داد و فریاد دائمي در بین آنها حاکم خواهد بود.

با سگ نه، سگ از مسخره بازی های آزار دهنده خوشش نمي آید و بدبینی او از حد خواهد گذشت.

با خوک این دو نمي توانند با هم کنار بیایند. خروس قدرتمند خوک را از ميدان به در مي کند.

 

 

نظرات بسته شده است.