شعر سود خود را چه شماری که زیانکاری از پروین اعتصامی

شعر سود خود را چه شماری که زیانکاری از پروین اعتصامی

سود خود را چه شماری که زیانکاری از پروین اعتصامي

در این مقاله گزیده ای از اشعار پروین اعتصامي تهیه شده است در ادامه با ما همراه باشید .نخستین اشعار پروین اعتصامي مربوط به هفت سالگی وی مي باشد و از ان هنگام تا زمان مرگ به سرودن شعرهای زیبا با موضوعات مختلف پرداخت. پروین اعتصامي در سن 28 سالگی با پسرعموی پدرش ازدواج نمود و چند ماه بعد به دلیل اختلافات روحی و اخلاقی از همسرش جـدا شـد.

 

سیمين بهبهانی یکی از کسانی بود که پروین بعد از جدایی از همسر با وی رفت و آمد داشت. پروین اعتصامي در سال 1320 در سن 34 سالگی بر اثر بیماری حصبه در بیمارستان در گذشت. در ادامه مجموعه ایی خواندنی از شعرهای پــرویــن اعتصـامي به صورت غزل عاشقانه و قصیده های زیبا را ملاحظه مي فرمــایید.

سود خود را چه شماری که زیانکاری

ره نیکان چه سپاری که گرانباری

تو به خوابی، که چنین بیخبری از خــود

خفته را آگهی از خود نبود، آری

شعر سود خود را چه شماری که زیانکاری از پروین اعتصامی

بال و پر چند زنی خیره، نمي‌بینی

که تو گنجشک صفت در دهن مــاری

بر بلندی چو سپیدار چه افزائی

بارور باش، تو نخــلی نه ســپیداری

شعر سود خود را چه شماری که زیانکاری از پروین اعتصامی

چیست این جسم که هر لحظه کشی بارش

چیست این جیفه که چون جانش خریداری

طینت گرگ بر آن شد که بیازارد

ز گزندش نرهی گــرش نیازاری

شعر سود خود را چه شماری که زیانکاری از پروین اعتصامی

اهرمن را سخنان تو نترساند

که تو کردار نداری، همه گفتاری

بزبونی گرویدی و زبون گشتی

تو سیه طالع این عادت و هنجاری

شعر سود خود را چه شماری که زیانکاری از پروین اعتصامی

دل و دین تو ربودند و ندانستی

دین چه فرمان دهدت؟ بندهٔ دیناری

غم گمراهی و پستی نخوری هرگز

شعر سود خود را چه شماری که زیانکاری از پروین اعتصامی

ز ره نفس اگر پای نگهداری

ماند آنکس که بجا نام نکو دارد

تو پس از خویش ز نیکی چه بجا داری

تا که سرگشتهٔ این پست گذرگاهی

شعر سود خود را چه شماری که زیانکاری از پروین اعتصامی

هر چه افلاک کند با تو، سزاواری

دامن آلوده مکن، چونکه ز پاکانی

بندهٔ نفس مشو، چونکه ز احراری

جان تو پاک سپردست بتو ایزد

شعر سود خود را چه شماری که زیانکاری از پروین اعتصامی

همچنان پاک ببایدش که بسپاری

وقت بس تنگ بود، ای سره بازرگان

کالهٔ خود بخر اکنون که ببازاری

سپرو جوشن عقل از چه تبه کردی

شعر سود خود را چه شماری که زیانکاری از پروین اعتصامی

تو بميدان جهان از پی پیکاری

بود بازوت توانا و نکوشیدی

کاهلی بیخ تو بر کند، نه ناچاری

چرخ دندان تو بشمرد نخستین روز

شعر سود خود را چه شماری که زیانکاری از پروین اعتصامی

چه بهیچش نشماری و چه بشماری

کمتری جوی گر افزون طلبی، پروین

که هميشه ز کمي خاسته بسیاری

 

 

مطالب بیشتر

نظرات بسته شده است.