شعر سال بد از احمد شاملو

شعر سال بد از احمد شاملو

شعر سال بد از احمد شاملو

شاملو در نوع خود بینظیر بود در این مقاله نمونه از شعرهای بی نظیر شاملو تهیه شده است در ادامه با ما همراه باشید تا احمد شاملو را بهتر بشناسید.شهرت اصلی شاملو به‌خاطر نوآوری در شعر معاصر فارسی و سرودن گونه‌ای شعر است که با نام شعر سپید یا شعر شاملویی که هم‌اکنون یکی از مهم‌ترین قالب‌های شعری مورد استفادهٔ ایران به‌شمار ميرود و تقلیدی است از شعر سپید فرانسوی یا شعر منثور شناخته ميشود.

شعر سال بد از احمد شاملو

شاملو که هر شاعر آرمانگرا را در نهایت امر یک آنارشیست تام و تمام ميانگاشت،در سال ۱۳۲۵ با نیما یوشیج ملاقات کرد و تحت تأثیر او به شعر نیمایی روی آورد؛ اما نخستین بار در شعر «تا شکوفهٔ سرخ یک پیراهن» که در سال ۱۳۲۹ با نام «شعر سفید غفران» منتشر شد وزن را رها کرد و به صورت پیشرو سبک نویی را در شعر معاصر فارسی شکل داد. «نخستین شب شعر بزرگ ایران» در سال ۱۳۴۷، از ســوی وابسته فرهنگی سفارت آلمان در تهران برای احمد شاملو ترتیب داده شــد.

شعر سال بد از احمد شاملو

ســال بد

ســال باد

ســال اشک

ســال شک

سال روزهای دراز و استقامت های کم

شعر سال بد از احمد شاملو

سالی که غرور گدایی کرد

سال پست

سال درد

سال اشک پوری

سال خون مرتضی

سال کبیسه …

 

“احمد شاملو”

 

 

نظرات بسته شده است.