پورتال اینترنتی سرگرمی، تفریحی، عکس، پزشکی، اس ام اس، آشپزی، نیک شو
 • صفحه نخست+
 • اخبار+
 • آرایش و زیبایی+
 • آشپزی+
 • اس ام اس+
 • سرگرمی و تفریحی+
 • دنیای مد و فشن+
 • زناشویی+
 • پزشکی و سلامتی+
 • کامپیوتر,اینترنت و موبایل+
 • زندگی بهتر+
 • دنیای سینما و موسیقی+
 • دنیای عکس+
 • مطالب جالب علمی+
 • گردشگری+
 • دین و مذهب+
 • فیلم و کلیپ+
 • مطالب خواندنی و جالب
 • دنیای مد و فشن
 • زناشویی
 • آرایش و زیبایی
 • اخبار
 • تعبیر خواب چاقو خوردن و زخمی شدن | دعوا و کشتن

  مجموعه : تعبیر خواب

  تعبیر خواب چاقو خوردن و زخمی شدن | دعوا و کشتن

  تعبیر خواب چاقو خوردن و زخمی شدن | دعوا و کشتن

  اگر خواب چاقو دیدید حتما ترس و دلهره در دلتان افتاده و به دنبال تعبیر آن هستید. در ادامه تمامی تعابیر چاقو را به شما خواهیم گفت. به گفته معبرین غربی اگر در خواب چاقوی خود با سر برهنه ببینید این نوع خواب دلالت بر مشکلات قانونی در مسیر شغلی و ضرر مالی خواهد داشت ولی از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی دیدن چاقو حرف و صحبت نیش دار دیگران اســت.

   

  کارل گوستاو یونگ ميگوید:

  رویای اینکه شما چاقو حمل ميکنید بیانگر خشم، تهاجم و یا جدایی اســت. ممکن اســت چیزی در زندگی تان باشد که نیاز دارید آن را ببرید و از شرش خلاص شوید. شاید نیاز دارید که روابط دست و پاگیر را که درگیرش هستید قطع کنید. تفرقه بیشتری بیاندازید.
  اگر چاقو کند اســت، بیانگر این اســت که سخت کوشی شما نتیجه کمی خواهد داشت یا اصلا نتیجه ندارد.

   

  خواب دیدن اینکه با چاقو زخمی شده اید، نمادی از مردانگی یا وحشی گری حیوانی اســت. دیدن کسی که چاقو در خوابتان در دست دارد بیانگر این اســت که شما روی یک موقعیت یا رابطه، کنترل یا قدرت ندارید. تعبیر دیگر این اســت که فردی که در خوابتان چاقو در دست دارد ممکن اســت نمادی از شکل سلطه گر مردانه در زندگی بیداری تان باشد.

  تعبیر خواب چاقو خوردن و زخمی شدن | دعوا و کشتن

  تعبیر دیدن چاقو در خواب چیست؟

  منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چاقو زبان بدگویان اســت و چنانچه تیز و برنده و براق باشد نشان آنست که زبان بدگویان در مورد شما تیز خواهد بود و چنانچه خودتان داشته باشید احساس عدم امنیت شما را نشان ميدهد و ميگوید که از آینده و سعایت و بدخواهی کسانی که بیشتر حرف ميزنند تا عمل ميکنند بیمناک هستید

   

  آنلی بیتون ميگوید: دیدن چاقو در خواب، علامت دعوا و جدایی اســت و همچنین به زیان‌های مالی نیز دلالت دارد.

   

  تعبیر خواب چاقو خوردن و زخمی شدن

  آنلی بیتون ميگوید: اگر خواب ببینید با چاقویی زخمی شده‌اید، نشانه آن اســت که درگیر مشکلات خانوادگی خواهید شد. مشکلاتی که بیشتر فرزندان به آن دامن ميزنند.

   

  تعبیر خواب گرفتن چاقو از دیگران

  منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که چاقویی از دیگری ميگیرید یا کسی به شما چاقو هدیه ميکند گویای این اســت که کسی به شما کمک ميکند یا خودتان از دیگری کمک ميگیرید.

   

  تعبیر خواب دفاع از خود با چاقو

  منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنانچه چاقویی در جیب یا کشوی میز خود داشتید که بوسیله آن خواســتید از خود دفاع کنید کسی هست که به شما نزدیک اســت و از شما بد ميگوید و بد شما را ميخواهد و اگر دیگری برای شما چاقو کشید امنیت ميیابید. چون این نوع تهدیدها در خواب امنیت اســت و ناشی از بیمی اســت که در بیداری داریم.

   

  تعبیر خواب چاقو کشی

  آنلی بیتون ميگوید: خواب ببینید کسی را با چاقو زخمی ميکنید، علامت آن اســت که صاحب شخصیتی ناپسند خواهید شد. باید سعی کنید به سمت راه راســت گام بردارید.

  تعبیر خواب چاقو خوردن و زخمی شدن | دعوا و کشتن

  تعبیر خواب چاقوی آشپزخانه

  منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چاقوی آشپزخانه خدمتکار و کدبانوی خانه اســت و چنانچه ببینید چاقویی نو در آشپزخانه دارید زنی خانه دار نصیب شما ميشود.

   

  تعبیر خواب چاقوی تیز و برنده

  آنلی بیتون ميگوید: دیدن چاقوی تیز و براق در خواب، علامت آن اســت که دشمنان همواره در اطراف شما خواهند بود.

   

  لیلا برایت ميگوید: اگر در خواب خود را مشغول تیز کردن چاقو ببینید، یعنی موضوعی موجب خشم شما ميگردد.

   

  تعبیر خواب چاقوی شکسته

  آنلی بیتون ميگوید: دیدن چاقوی شکسته در خواب، نشانه آن اســت که هم در امور عاطفی و هم در شغل خود شکست خواهید خورد.

   

  تعبیر خواب چاقو از دید ابن سیرین

  تعبیر خواب چاقو در دست: اگر ببینی کارد در دست گرفته‌ای و ميدانی که برای تو ميباشد، یـعـنـی صاحب فرزندی پسر ميشوی.

   

  اگر ببینی همراه کارد سلاح دیگری نیز در اختیار داری، یـعـنـی بزرگی و عظمت به دست ميآوری.

   

  تعبیر خواب بریدن دست با چاقو: اگر ببینی دست خودت را با کارد بریده‌ای، یـعـنـی عاشق کسی ميشوی.

   

  تعبیر خواب چاقو از دید امام جعفر صادق (ع)

  تعبیرهای کارد عبارتند از: ۱- محبت ۲- فرزند ۳- پیروزی ۴- پناه ۵- توانائی ۶- حکومت.

   

  تعبیر خواب چاقو از دید جابر مغربی

  اگر ببینی کارد را از غلاف بیرون کشیده‌ای، یـعـنـی زن تو فرزندی پسر به دنیا ميآورد.

   

  تعبیر خواب چاقو شکسته: اگر ببینی کارد در غلاف شکسته اســت، یـعـنـی پدر یا یکی از بستگان تو از دنیا ميرود.

   

  تعبیر خواب چاقو از دید منوچهری تهرانی

  تعبیر خواب چاقوی آشپزخانه نو: چاقوی آشپزخانه خدمتکار و کدبانوی خانه اســت و چنانچه ببینید چاقویی نو در آشپزخانه دارید زنی خانه دار نصیب شما ميشود.

   

  تعبیر خواب چاقو هدیه گرفتن: اگر در خواب ببینید که چاقویی از دیگری ميگیرید یا کسی به شما چاقو هدیه ميکند گویای این اســت که کسی به شما کمک ميکند یا خودتان از دیگری کمک ميگیرید.

   

  تعبیر خواب چاقو از دید لیلا برایت

  تعبیر خواب تیز کردن چاقو: اگر در خواب خود را مشغول تیز کردن چاقو ببینید، یعنی موضوعی موجب خشم شما ميگردد.

   

  تعبیر خواب زخمی شدن با چاقو: اگر خواب ببینید با چاقویی زخمی شده‌اید، نشانه آن اســت که درگیر مشکلات خانوادگی خواهید شد. مشکلاتی که بیشتر فرزندان به آن دامن ميزنند.

   

  تعبیر خواب چاقوی بزرگ،تعبیر خواب کارد،تعبیر خواب زخمی شدن،تعبیر خواب بریدن دست با چاقو،تعبیر خواب دعوا،تعبیر خواب خونریزی

   

   

 • مطالب پربازدید