پورتال اینترنتی سرگرمی، تفریحی، عکس، پزشکی، اس ام اس، آشپزی، نیک شو
 • صفحه نخست+
 • اخبار+
 • آرایش و زیبایی+
 • آشپزی+
 • اس ام اس+
 • سرگرمی و تفریحی+
 • دنیای مد و فشن+
 • رپرتاژ آگهی+
 • پزشکی و سلامتی+
 • کامپیوتر,اینترنت و موبایل+
 • زندگی بهتر+
 • مطالب گوناگون+
 • دنیای عکس+
 • مطالب جالب علمی+
 • گردشگری+
 • دین و مذهب+
 • دنیای خودرو+
 • مطالب خواندنی و جالب
 • تعبیر خواب
 • دنیای خودرو
 • آرایش و زیبایی
 • اخبار
 • تعبیر خواب پول گرفتن از مرده | یوسف نبی و ابن سیرین

  مجموعه : تعبیر خواب

  تعبیر خواب پول گرفتن از مرده | یوسف نبی و ابن سیرین

  تعبیر خواب پول گرفتن از مرده | یوسف نبی و ابن سیرین

  گرفتن چیزی از مرده به خصوص پول یکی از رایج ترین خواب ها اســت ، مثلا خواب می بینیم که یکی از بستگان یا آشنایان که فوت شده در خواب به ما پول طلا یا انگشتر می دهد که تعبیر ان را در ادامه می خوانیم.

   

  تعبیر مذهبی:

  اگر کسی در خواب ببینید که از مرده ای طلب پول ميکند و یا از اون دسته ای اسکناس نقد تحویل ميگیرد تعبیر آن این اســت که زکات مال خود را در این دنیا پرداخت نکرده اســت.

   

  گفته می شود که دیدن پول در خواب نشانه موفقیت اســت. در واقع برای هر فرد آن چیزی که بسیار اهمیت دارد و برای آن ارزش قائل می شود، به شکل پول در خواب ظاهر می شود. هر چند بعضی از معبرین رویا دیدن پول در هنگام خواب را نشانه ناراحتی و گاهاً بد یمنی می دانند.

   

  کارل گوستارو یونگ

  مشاهده پول و یا حتی جایزه گرفتن پول در خواب، نشانه کسب موفقیت اســت. این روانشناسی، پول را ارزش و اعتماد به نفس می داند. دیگر تعبیر دیدن پول در خواب عشق و موضوعات مرتبط با آن اســت؛ نوعی قدرت را می توان برای آن متصور شد. اما از آن طرف اگر در خواب پولی را از دست داده ببینیم، نشانه‌ی ضعف خواهد بود و اینکه می تواند این را تداعی کند که جاه طلب نیستیم.

   

  تعبیر خواب پول از دید ابن سیرین

  تعبیر درهم نسبت به خلق و خوی مردم متفاوت ميباشد. تعبیر درهم ممکن اســت، به دست آوردن درهم باشد.

   

  تعبیر خواب پول کم: هر کس در خواب درهم کم و اندک ببیند، یعنی حرف خوب و خوش می شنود یا اینکه از توحید و خداشناسی صحبت ميکند، مخصوصاً اگر درهم سفید باشد.

   

  اگر ببینی یک درهم یا یک دینار یا… داری، تعبیرش خوبی و نیکی اســت، زیرا اصل اعداد از یک ميباشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: مَن جَاء بِالْحَسَنَهِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا… _ هر کس (یک) نیکی‌ای بیارد ده برابر آن دارد… (انعام-160)

   

  تعبیر خواب پول از دید امام صادق (ع)

  تعابیر درهم عبارتند از: 1- حرف‌های درست 2- برآورده کردن حاجت و خواســته 3- حکومت 4- مال جمع آوری شده 5- دوست 6- فرزند 7- یار و رفیق 8- رزق و روزی فراخ و گسترده 9- ایمنی 10- «کنیزک» 11- به دست آوردن جا و مقام 12- منزلت و احترام، مخصوصاًً اگر عفیف و پاکدامن باشی.

   

  تعبیر خواب پول از دید جابر مغربی

  تعبیر خواب به دست آوردن پول: اگر ببینی درهم به دست آورده‌ای، یـعـنـی ممکن اســت در بیداری نیز درهم به دست بی‌آوری، ابن سیرین ميگوید: تعبیر درهم ممکن اســت، به دست آوردن درهم باشد.

   

  اگر ببینی یک درهم نقره داری، یعنی صاحب فرزندی زیبا ميشوی.

   

  تعبیر خواب پول از دید ابراهیم کرمانی

  اگر ببینی در دست خودت درهم داری، یعنی سخن خوب و نیکو می شنوی.

   

  تعبیر خواب پول زیاد: اگر ببینی درهم به دست آورده‌ای، یعنی ممکن اســت در بیداری نیز درهم به دست بیاوری.

   

  تعبیر خواب پول از دید منوچهر مطیعی

  تعبیر خواب پول خرد: تعبیر خواب پول خرد و سکه غم و غصه کوچک اســت.

  تعبیر خواب پول به طور کلی ناراحتی اســت.

  تعبیر خواب پول جلو خود ریختن و شماردن این اســت که در آینده برای شما گرفتاری پیش می آید.

  تعبیر خواب پول گرفتن: تعبیر خواب پول گرفتن از کسی،ایجاد دردسر توسط همان شخص اســت.

  تعبیر خواب پول دادن به کسی: ایجاد ناراحتی برای اوست.

   

  تعبیر خواب پول از دید لیلا برایت

  تعبیر خواب پول این اســت که مجبور به پول خرج کردن می شوید.

  تعبیر خواب پول خارجی: موفقیت در کارهای ریسکی اســت.

  تعبیر خواب پیدا کردن پول: مقاومت در مقابل مشکلات اســت.

  تعبیر خواب گم کردن پول: بدشانسی در انجام کارهاســت.

   

  تعبیر خواب پول از دید آنلی بیتون

  تعبیر خواب پول پیدا کردن این اســت که در مقابل نگرانی کم، شادی فراوان خواهید داشت.

  تعبیر خواب پول دادن به کسی بدبختی اســت.

  تعبیر خواب پول گم کردن: اوضاع بد خانوادگی اســت.

  تعبیر خواب پول شمردن: پول شمردن و کم بودن پولتان این اســت که قسط هایتان عقب می افتد.

  تعبیر خواب پول دزدیدن: این اســت که در شرایط بدی قرار می گیرید.

  تعبیر خواب پس انداز کردن پول: از دست دادن ثروت و آرامش اســت.

  تعبیر خواب پول خوردن، پول پرست بودن اســت.

  تعبیر خواب جستجوی پول شادمانی اســت.

  تعبیر خواب پول پیدا کردن و زن جوانی که خود را مالک آن می نامد زیان مالی اســت.

  اگر در خواب پول دیدید تعبیرش غم اســت صدقه بدهید ولی اگر درخواب کسی به شما پول داد، تعبیرش رسیدن خبر تولد پسری به شماســت.

  تعبیر خواب سکه طلا: در خواب دیدید تعبیرش گران شدن اجناس اســت.

   

  تعبیر خواب پول از دید کتاب سرزمین رویاها

  تعبیر خواب دریافت پول: به شما پول ميبخشند یعنی پول به دست تان ميآید.

  تعبیر خواب پول بخشیدن: ناراحتی ولی فقط یک روز

   

  حضرت دانیال

  اگر بیند مرده او را چیزی داد از متاع دنیا، منفعت بود از جايی که امید ندارد.

   

  تعبیر خواب لباس گرفتن از مرده

  مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید از مرده لباس ميگیرید خوب اســت چرا که حرمت و عزت و احترام و آبرو به دست ميآورید.

   

  سایر تعابیر

  تعبیر خواب پول گرفتن از مرده: اگر کسی در خواب ببیند که از مرده ای طلب پول ميکند و یا از او دسته ای اسکناس نقد تحویل ميگیرد تعبیر آن این اســت که زکات مال خود را در این دنیا پرداخت نکرده اســت.

   

   

 • مطالب پربازدید