پورتال اینترنتی سرگرمی، تفریحی، عکس، پزشکی، اس ام اس، آشپزی، نیک شو
 • صفحه نخست+
 • اخبار+
 • آرایش و زیبایی+
 • آشپزی+
 • اس ام اس+
 • سرگرمی و تفریحی+
 • دنیای مد و فشن+
 • زناشویی+
 • پزشکی و سلامتی+
 • کامپیوتر,اینترنت و موبایل+
 • زندگی بهتر+
 • دنیای سینما و موسیقی+
 • دنیای عکس+
 • مطالب جالب علمی+
 • گردشگری+
 • دین و مذهب+
 • دنیای خودرو+
 • مطالب خواندنی و جالب
 • دنیای مد و فشن
 • زناشویی
 • آرایش و زیبایی
 • اخبار
 • تعبیر خواب زلزله | آوار و ویران شدن خانه و ساختمان

  مجموعه : تعبیر خواب

  تعبیر خواب زلزله | آوار و ویران شدن خانه و ساختمان

  تعبیر خواب زلزله | آوار و ویران شدن خانه و ساختمان

  خواب زلزله به شدت دلهره آور اســت ، فرو ریختن ساختمان ها در حالی کــه ما گیر افتاده ایم می تواند خیلی ترسناک باشد کــه در ادامه تعبیر آن را با هم می خوانیم. تعبیر خواب زلزله و زمین لرزه به معنای فروپاشی عقاید و نگرش‌هایی اســت کــه به نظر قابل اطمینان ميآمدند. حس نا امنی و بی‌یاوری در رویا به صورت زلزله نمایان ميشود. امام صادق و ابن سیرین زلزله را رسیدن رنج و بلا از طرف پادشاه ميدانند.

  تعبیر خواب زلزله | آوار و ویران شدن خانه و ساختمان

  تعبیر خواب زلزله و زمین لرزه (معبرین غربی)

  در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ آمده اســت کــه:

  زمین لرزه یا زلزله: نا امنی، فروپاشی عقاید، نگرش‌ها و پیوندهایی کــه به نظر قابل اطمینان ميآمدند، از میان رفتن یا آرام گرفتن تنش‌های کــهنه یدن. این تصویر همچنین ممکن اســت نشان دهد تغییراتی چنان بزرگ و اساسی درون شما ایجاد شده کــه دیگر از زمین زیر پای خود مطمئن نیستید. وارد شدن به مرحله بلوغ و همینطور پای گذاشتن از بزرگسالی به میان سالی نیز ممکن اســت به صورت زلزله تصویر شود.

   

  کارل گوستاو یونگ 

  خواب دیدن زمین لرزه بیانگر این اســت کــه یک تکان شدیدی را تجربه می کنید کــه ثبات و بنیان شما را تهدید می کند(متزلزل می کند). خواب، حس نا امنی، ترس ها و حس بی یاوری شما را تاکید می کند. چیزی در زندگی تان اســت کــه به خاطرش احساس تقصیر ميکنید؟
  اگر شما پناهی از زمین لرزه بیابید و به آن پناه ببرید، بر این چالش ها غلبه خواهید کرد. اگر شما در طول زمین لرزه گیر بیفتید یا صدمه ببینید، شما از یک سری فقدان و کمبود در زندگی تان رنج خواهید برد.

   

  زلزله در خواب نماد قدرت و عظمت اســت و دلیل آن احساس ترس و خطری اســت کــه از شدت لرزش آن به ما دست ميدهد. البته بایستی به این نکته دقت کنید کــه زمین لرزه در خواب معانی و مفهوم ضعیف تری نسبت به واقعیت خواهد داشت. دیدن زمین لرزه و زلزله در مناطقی کــه به مراتب بیشتر زلزله خیز هستند تعبیری چندانی نخواهد داشت و دانستن اینکــه شما در لحظه زلزله چه عملی انجام ميدهید و با چه کسانی هستید در تعبیر و تفسیر خواب لازم و ضروری اســت.
  زلزله در خواب بیشتر به معنای شوک و اتفاقی ناگهانی اســت این ميتواند در بیداری به معنای از دست دادن شغل و یا تهدیداتی این چنینی باشد.

   

  لوک اویتنهاو ميگوید: زلزله: تغییرات، بی ثباتی

   

  آنلی بیتون ميگوید: احساس زمین لرزه در خواب، نشانه آن اســت کــه میان ملت‌ها جنگ درخواهد گرفت و نشانه پریشانی و شکست در حرفه اســت.

   

  برايت مى‌گويد: ديدن زلزله در خواب، نشانه‌ى پيشامدهاى غير منتظره اســت. اگر خواب ببينيد كه زلزله خسارت وارد كرده، به اين معناســت كه دچار زيان و ضرر مالى مى‌شويد.

   

  هانس كورت مى‌گويد: زلزله در خواب، بيانگر وقوع اتفاقات ناگوار اســت.

   

  تعبیر خواب زلزله از معبرین اسلامی

  تعبیر خواب زلزله (ابن سیرین و امام صادق)

  محمدبن سیرین گوید:

  اگر ببینی زلزله شده اســت، به مردم آن مکان و دیار به اندازه تکان خوردن زمین از طرف پادشاه رنج و بلا و گرفتاری ميرسد، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: به مردم آنجا آفت و آسیب ميرسد و دچار بیماری خواهند شد.

  اگر ببینی زمین برگشته و زیر آن به سمت بالا شده و بالای آن به سمت زیر آمده و به طور کلی زیر و رو شده اســت، مردم آن سرزمین دچار فتنه و گرفتاری و بلای خیلی بزرگی ميشوند

  تعبیر خواب زلزله | آوار و ویران شدن خانه و ساختمان

  حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: تعبیر زلزله و حنف و فرو رفتن زمین، دچار شدن به رنج و سختی و گرفتاری و بلای خیلی بزرگ از طرف «پادشاه» و یا دچار شدن به قحط و بیماری ميباشد.

   

  «فَخَسَفْنا بِهِ وَ بِدارِهِ الْأَرْضَ». (قصص، ۸۱)

  پس او و خانه اش را به زمین فرو بردیم

  در هر صورت تعبیر زلزله برای مردم آن سرزمین بد بوده و نشانۀ عقوبت ميباشد.

   

  تعبیر خواب آسیب دیدن در زلزله

  منوچهر مطیعی تهرانی گوید: زلزله در خواب تشنج و بی ثباتی اســت. اگر در خواب دیدید کــه زلزله ای واقع شد و شما به زمین افتادید خوب نیست و نشان از این اســت کــه در ماجرایی شکست ميخورید و تنزل ميیابید.

   

  معبرین غربی: اگر شما به دلیل زلزله مصدوم و یا محبوس شدید ميتواند نشانه عدم آمادگی شما درباره پدیده‌ها و مشکلات غیر منتظره باشد بنابراین بایستی با دقت بیشتری به فعالیت‌های خود بپردازید.

   

  تعبیر خواب زلزله و سالم ماندن

  مطیعی تهرانی: اگر در خواب دیدید زلزله ای اتفاق افتاد و شما به زمین نخوردید. تشنج و تزلزل پیدا ميشود اما شما از پای در نميآیید و تغییری در وضعتان پیدا نميشود.

   

  تعبیر خواب لرزیدن خانه

  منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنانچه در خواب دیدید کــه زلزله شد و فقط خانه شما لرزید خواب شما ميگوید کــه آن بی ثباتی خانوادگی اســت و در محیط خانواده شما اتفاقی ميافتد کــه سبب نگرانی و تشویش ميشود. برعکس اگر دیدید کــه همه جا لرزید مگر خانه شما خواب شما خبر ميدهد حادثه ای عمومی اتفاق ميافتد اما شما و اطرافیانتان از گزند مصون ميمانید.

  تعبیر خواب زلزله | آوار و ویران شدن خانه و ساختمان

  تعبیر خواب خراب شدن خانه

  مطیعی تهرانی: اگر کسی در خواب دید کــه زمین ميلرزد و شاهد فرو ریختن آوار باشد خواب او از حادثه ای غیر مترقبه خبر ميدهد و اگر ببیند آوار از جایی کــه ميشناسد پایین آمد در محیط خانواده برخوردی نامطلوب خواهد داشت کــه به او لطمه وارد ميآید.به هر حال زمین لرزه و زلزله نشان از حوادثی اســت کــه بیشتر جنبه عام دارد و بی ثباتی و تشنج عمومی تعبیر شده اســت.

   

  تعبیر خواب به روایت محمد بن سيرين

  اگر بيند زلزله بود و زمين مي جنبيد، دليل كه مردم آن ديار را از پادشاه رنج و بلا رسد به قدر جنبيدن زمين و بعضي ازمعبران گويند: اگر بيند زمين مي جنبيد، دليل اســت كه آفت به مردم رسد و بيماري بود در آن ديار. اگر بيند كه زمين برگرديد و جانب زيرسوي بالا شد، دليل كه فتنه و بلاي عظيم به اهل آن ولايت رسد.

   

  تعبیر خواب به روایت ابراهيم كرمانی

  اگر بيند زمين آهسته بجنبيد و يك جانب فرو رفت و يك جانب به حال خود باقي بماند، دليل كه پادشاهي به آن زمين آيد و اهل آن ديار را عذاب كند و مال ايشان را به تاراج برد.

   

  تعبیر خواب به روایت منوچهر مطيعی تهرانی

  زلزله در خواب تشنج و بي ثباتي اســت. اگر در خواب ديديد کــه زلزله اي واقع شد و شما به زمين افتاديد خوب نيست و نشان از اين اســت کــه در ماجرايي شکست مي خوريد و تنزل مي يابيد ولي اگر در خواب ديديد زلزله اي اتفاق افتاد و شما قائم باقي مانديد تشنج و تزلزل پيدا مي شود اما شما از پاي در نمي آييد و تغييري در وضعتان پيدا نمي شود. معبران نوشته اند اگر ديديد زلزله شد و زمين لرزيد دليلي آن اســت کــه به مردم آفت مي رسد و در آن ديار بيماري اتفاق مي افتد. چنانچه در خواب ديديد کــه زلزله شد و فقط خانه شما لرزيد خواب شما مي گويد کــه آن بي ثباتي خانوادگي اســت و در محيط خانواده شما اتفاقي مي افتد کــه سبب نگراني و تشويش مي شود. برعکس اگر ديديد کــه همه جا لرزيد مگر خانه شما خواب شما خبر مي دهد حادثه اي عمومي اتفاق مي افتد اما شما و اطرافيانتان از گزند مصون مي مانيد. اگر ديديد کــه زمين مي لرزد و ديوارها فرو مي ريزد به تعبير آوار نگاه کنيد. به هر حال زمين لرزه و زلزله نشان از حوادثي اســت کــه بيشتر جنبه عام دارد و بي ثباتي و تشنج عمومي تعبير شده اســت.

   

  ۱. دیدن خرابه‌های یک شهر پس از زلزله

  اگر در خواب دیدید کــه یک شهر یا یک خانه در اثر زلزله تخریب شده‌اســت، نشانه‌ی احساسات پنهان در درون شما اســت. احتمالا این احساسات با کسب و کار و حرفه‌ی شما در ارتباط اســت. برنامه‌ها و ایده‌های کاری شما شکسته خورده و اکنون احساس ميکنید تمام تلاش‌تان بیهوده بوده‌اســت.قطعا شما باید روی آینده تمرکز کنید و از توجه بیش از حد به گذشته اجتناب کنید.

   

  هم‌چنین این خواب ميتواند نشانه‌ی شکست در یک رابطه‌ی عاطفی باشد. احتمالا اخیرا به یک رابطه پایان داده‌اید و اکنون احساس ميکنید زندگی‌تان چیزی کم دارد. اگر این احساس به خاطر فردی اســت کــه ارزش مبارزه کردن را دارد، باید سعی کنید اوضاع را بهتر کنید یا حداقل احساسات‌تان را پاک کنید.

   

  ۲: دیدن سالم ماندن خانه‌تان پس از زلزله

  اگر در خواب دیدید کــه خانه‌تان در زلزله سالم مانده‌اســت، این خواب نشان‌دهنده‌ی خانواده‌تان اســت. اگر نگران اعضای خانواده‌تان هستید ميتوانید آرام باشید چون قرار نیست اتفاق بدی برای آن‌ها یا شما رخ بدهد. این خواب نشان‌دهنده‌ی آن اســت کــه هیچ یک از دشمنان نميتوانند بر آن‌ها یا شما غلبه کنند و آسیب بزنند.

   

  اگر در خواب دیدید کــه تمام شهر تبدیل به خرابه شده و خانه‌ی شما آسیبی ندیده، تعبیرش این اســت کــه شما ميتوانید دشمنان‌تان را شکست بدهید. آن‌ها نميتوانند نقشه‌هایشان را اجرا کنند و به شما آسیب بزنند. پس با آرامش بخوابید و بدانید کــه در امنیت هستید.

   

  ۳. تعبیر خواب احساس امنیت در هنگام زلزله

  اگر در خواب دیدید کــه هنگام زلزله احساس امنیت ميکردید، تعبیرش این اســت کــه تمام برنامه‌هایتان با موفقیت پیش خواهدرفت و ميتوانید همه‌چیز را به موقع به سرانجام برسانید. در واقع این خواب یک نشانه‌ی مثبت و نشانه‌ی خوش‌شانسی اســت.

   

  اگر از نظر مالی در وضعیت دشواری هستید، این خواب خبر خوشی برایتان دارد. قرار اســت ثروتی به دست بیاورید یا با کمک فردی بدهی‌هایتان را بپردازید.

   

  ۴: آسیب دیدن در اثر زلزله

  اگر در خواب دیدید کــه قربانی زلزله شده‌اید، تعبیرش این اســت کــه قرار اســت فاجعه‌ای در زندگی‌تان رخ دهد. این خواب ميتواند با زندگی شخصی یا کاری‌تان در ارتباط باشد، اما به هر حال وضعیت پیش رو آسیبی به شما نميزند. برای هرچیزی کــه سر راه‌تان قرار ميگیرد آماده باشید و از اتفاقاتی کــه در راه اســت شگفت‌زده نشوید.

   

  ۵. دیدن لرزش در اثر زلزله

  اگر خواب دیدید کــه زیر پایتان در اثر زلزله به شدت ميلرزد، نشانه‌ی آن اســت کــه به زودی خبر بدی از یک فرد ميشنوید. این خبر ميتواند درباره‌ی فردی نزدیک به شما باشد یا ممکن اســت درباره‌ پروژه‌های کاری‌تان باشد.این خبر خوب نخواهدبود، پس در دوره‌ی پیش رو مراقب باشید و از شنیدن آن خبر شگفت‌زده نشوید. خودتان را با اوضاع وفق دهید و هر اتفاقی افتاد واکنش هیجانی نشان ندهید.

  تعبیر خواب زلزله | آوار و ویران شدن خانه و ساختمان

  ۶. دیدن شکاف در زمین پس از زلزله

  اگر در خواب دیدید کــه زمین پس از زلزله شکاف خورده‌اســت، تعبیرش این اســت کــه شاید درباره‌ی چیزی فکر ميکنید اما نميتوانید تصمیم بگیرید. شما نميتوانید تصمیم بگیرید کــه چه بکنید و ظاهرا هیچ کس نميتواند مشاوره‌ی درست به شما بدهد.این تصمیمی اســت کــه باید خودتان و بدون کمک دیگران بگیرید. اگر از دیگران کمک بخواهید شاید بعدا پشیمان شوید، چون ممکن اســت در نهایت همه‌چیز اشتباه از آب در بیاید.

   

  ۷: تماشای زلزله در خواب

  اگر در خواب دیدید کــه مشغول تماشای زلزله هستید اما جای شما امن اســت، معنی‌اش این اســت کــه به زودی خبر بدی از یک فرد ميشنوید.این خواب هم مانند مورد قبلی کــه ذکر شد، نشانه‌ای منفی اســت و احتمالا درباره‌ی زندگی کاری یا شخصی‌تان خبر بدی به شما ميرسد.

   

  ۸. دیدن پناه گرفتن هنگام زلزله

  اگر در خواب دیدید کــه از زلزله فرار ميکنید و پناه ميگیرید تعبیرش این اســت کــه تصمیمات آنی ميگیرید و معمولا بعدا به ضررتان تمام ميشود. باید تمرین کنید درباره‌ی کارهایی کــه ميخواهید انجام دهید بیش‌تر فکر کنید.

   

  وقتی شتابزده تصمیم ميگیریم معمولا درباره‌ی آینده فکر نميکنیم و این ميتواند یک اشتباه بزرگ باشد. گاهی ممکن اســت چیزی در نگاه اول درست به نظر برسد اما وقتی در دراز مدت آن را بررسی ميکنیم کاملا اشتباه اســت. بنابراین هنگام تصمیم‌گیری خیلی دقت کنید.

   

  ۹: شنیدن صدای زلزله در خواب

  اگر خواب دیدید کــه صدای زلزله را ميشنوید، معنی‌اش این اســت کــه شاید دوستان یا اقوام نزدیک‌تان به شما خیانت کرده‌اند. شما قربانی شرایطی خواهیدشد کــه آن‌ها ایجاد کرده‌اند و برای بهتر کردن اوضاع هیچ کاری از شما بر نميآید.مراقب اطرافیان‌تان باشید و به آن‌ها اعتماد نکنید چون ممکن اســت در نهایت آسیب ببینید. مراقب باشید به دیگران چه چیزهایی ميگویید و همه‌ی رازهایتان را برای همه افشا نکنید، مگر این‌کــه مطمئن باشید آن‌ها دوستان واقعی‌تان هستند.

   

  ۱۰. شنیدن درباره‌ی زلزله

  اگر در خواب دیدید کــه جایی زلزله آمده و دیگران درباره‌اش صحبت ميکنند، معنی‌اش این اســت کــه به زودی به سفری مهیج خواهیدرفت. این سفر چشم‌هایتان را باز ميکند و چیزهای زیادی از آن ميآموزید. به هیچ وجه این فرصت را از دست ندهید و چمدان‌هایتان را برای یک ماجراجویی واقعی ببندید.

   

  ۱۱: دیدن خاکستر و دود زلزله در خواب

  اگر خاکستر و دود زلزله را در خواب دیدید، به معنی یک درگیری اجتماعی احتمالی اســت کــه در نزدیکی شما رخ ميدهد. شاید این درگیری قبلا در اطراف‌تان رخ داده و اکنون شما آن را در خواب‌تان ميبینید.

   

  ۱۲. دیدن نجات دادن فردی در زلزله

  اگر فردی را در زلزله نجات دادید، معنی‌اش این اســت کــه دوست یا یکی از اقوام نزدیک شما بدشانسی بزرگی را تجربه خواهدکرد. او به کمک شما نیاز خواهدداشت و باید برای نجات او از آن‌چه سر راه‌اش قرار ميگیرد، آماده باشید.این فرد کسی اســت کــه برای شما بسیار عزیز اســت و همیشه یار و حامی شما بوده‌اســت، و اگر به او کمک نکنید، خیانت کرده‌اید.

   

  ۱۳. دیدن دیگران در حال نجات خودشان از زلزله

  اگر در خواب دیدید کــه دیگران از زلزله فرار ميکنند و شما آن‌ها را تماشا ميکنید، تعبیرش به اعضای خانواده‌تان مربوط ميشود. آن‌ها به کمک شما احتیاج خواهندداشت و شما باید حمایت‌شان کنید. شاید یک نفر مریض شود و شما باید از او مراقبت کنید.خانواده مهم‌ترین چیز در دنیا اســت و حتی اگر نسبت به اقوام‌تان بی‌تفاوت باشید، خانواده‌تان نزدیک‌ترین دوستانی هستند کــه در زندگی خواهیدداشت.

   

  ۱۴. دیدن گرفتار شدن هنگام زلزله

  اگر در خواب دیدید کــه هنگام زلزله گیر افتاده‌اید تعبیرش این اســت کــه در زندگی واقعی احساس گرفتاری ميکنید و راهی برای خارج شدن از این وضعیت پیدا نميکنید. زندگی‌تان با چیزی کــه آرزویش را داشتید کاملا متفاوت اســت و نميدانید چگونه دوباره اوضاع را درست کنید.وقتی این اتفاق ميافتد بهترین کار این اســت کــه تصمیم‌هایتان را بازبینی کنید و به اشتباه‌هایی کــه احتمالا مرتکب شده‌اید، فکر کنید. گاهی راه حل در دسترس‌تان اســت و گاهی برای رسیدن به جایی کــه ميخواســتید، باید خیلی تلاش کنید.

   

  ۱۵. دیدن از دست دادن فردی در زلزله

  اگر در خواب دیدید کــه در زلزله یکی از نزدیکان‌تان را از دست داده‌اید، شاید بازنمای احساساتی باشد کــه نسبت به آن فرد دارید. احساس ميکنید شما دو نفر از هم دور شده‌اید و اوضاع مثل همیشه نیست. شاید وقت آن اســت کــه صادقانه با این فرد صحبت کنید تا بتوانید احساس‌تان را توضیح دهید و برای وضعیت فعلی راه حلی دو جانبه پیدا کنید.

   

   

 • مطالب پربازدید