تعبیر خواب دزدی كردن | دزدي كردن خودم

تعبیر خواب دزدی كردن | دزدي كردن خودم

تعبیر خواب دزدی كردن | دزدي كردن خودم

خواب ددن یکی از مساعلی هست که ما همیشه و اکثرا با آن روبرو میشویم و ممکن است بدنبال تعبیر آن بگردیم و کنحکاو شویم که علت آن چیست. ما در این مقاله به تعبیر خواب دزدی کردن پرداختیم که امیدوارم جواب خوابتان را در آن بیابید.

 

آنلی بیتون می‌گوید :

خواب دزد بودن خودتان و یا اینکه متهم به سرقت چیزی شده اید ، نشانه آن است که از رفتار شما قضاوت اشتباه می کنند و این امر باعث آزار شما می شود . اما بعد به این نکته پی خواهید برد ، که این سوء تعبیر به نفع شما تمام خواهد شد .

 

اگر خواب خودتان دزد بودید و مأموران در تعقیب شما هستند ، نشانه آن است که درگیر روابط اجتماعی نامطلوبی خواهید شد .

 

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :خواب دزد بودن خودتان بیانگر این است که شما از، از دست دادن چیزی که دارید می ترسید. شاید حس می کنید که مستحق چیزی که الان دارید نیستید.

 

تعبیر خواب اینکه خودتان دزد هستیدمیتواند بیانگر این باشد که شما در یک موقعیت یا رابطه، پاتان را از گلیمتان درازتر می کنید

 

خواب دیدن اینکه شما شهادت دزدی می دهید یا قربانی دزدی هستید بیانگر این است که کسی، زمان شما را تلف می کند و یا انرژی و ایده ی شما را می دزدد.
لیلا برایت میگوید :

 

اگر در خواب ، خودتان دزد هستید و الماس می دزدید نشانه ضررهای بزرگ است

 

تعبیر دیدن دزد در خواب از نظر معبران معروف

ابن سیرین

تعبیر راهزن، مردی است که با مردم دعوا و درگیری می‌کند.اگر ببینی راهزنی مال و اموال بسیاری از تو برده است، یـعـنـی با شخصی ارتباط و پیوند برقرار می‌کنی و تو را عزیز و گرامی می‌دارد و به اندازۀ مال و اموالی که از تو برده است، به تو سود و منفعت می‌رساند.

 

ابراهیم کرمانی

اگر ببینی مشغول حرکت در راهی هستی ولی گرفتار راهزن‌ها شده‌ای و تو را کشته و به قتل رساندند، یـعـنـی خبر مصیبت‌باری به تو می‌رسد.

 

امام صادق (ع)

تعبیرهای راهزنی عبارتند از: ۱- جنگ و خصومت ۲- دروغ گفتن ۳- بیماری و تباهی عیش.

 

یوسف پیامبر (ع)

دیدن دزد فتنه بود.

 

منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب دزد یا دوست است یا مهمان است و یا مسافر و از این سه خارج نیست .
اگر در خواب دزد به خانه شما آمده مهمانی برای شما می رسد یا مسافری می آید .
اگر در خواب دزدی به خانه شما آمد و شما مسافری در راه دور ندارید منتظر مهمان نا خوانده باشید .
اگر در خواب به شما خبر دادند که دزد آمده از دوستی به شما خبر می رسد و یا نامه ای دریافت می کنید

 

آنلی بیتون

اگر خواب ببینید دزدها در جستجوی شما هستند ، دلالت بر آن دارد که دشمنان خطرناکی با شما رقابت می کنند ، در حشر و نشر خود با دیگران نهایت احتیاط را به خرج بدهید .

 

اگر خواب ببینید دزدی را تعقیب می کنید یا او را دستگیر می سازید ، نشانه آن است که بر دشمنان خود چیره می شویداگر خواب ببینید کسی را متهم به سرقت کرده اند ، علامت آن است که در اثر استدلالی شتابزده باکسی درگیر خواهید شد

 

 دانیال نبی

تعبیر خواب دزدیدن بچه: در کاری که بیم رسوایی در آن وجود دارد شرکت نکنید. مواظب آبروی خود باشید. از دوستان ناباب و ریاکار خود دوری کنید. به شایعات و حرفهای بی اساس دیگران توجهی نکنید.

 

منوچهری تهرانی

دزد در خواب یا دوست است یا مهمان است و یا مسافر و از این سه خارج نیست.

 

 معبران غربی

اگر خواب ببینید دزدها در جستجوی شما هستند، دلالت بر آن دارد که دشمنان خطرناکی با شما رقابت می‌کنند، در حشر و نشر خود با دیگران نهایت احتیاط را به خرج بدهید.

 

تعبیر خواب دزدی : اگر خواب ببینید دزدی مشغول سرقت چیزی است، نشانه عقده‌ها و کمبودهای روانی و بداقبالی شماست.

 

تعبیر خواب اتهام دزدی : اگر خواب ببینید متهم به دزدی چیزی شده‌اید، نشانه آن است که تعبیری خطا از رفتار شما می‌کنند و این امر باعث آزار شما می‌شود. اما بعد به این نکته پی خواهید برد، که این سوء تعبیر به نفع شما تمام خواهد شد.

 

تعبیر خواب دزیده شدن وسایل خانه , تعبیر خواب دزدیدن پول

اگر خواب ببینید کسی را متهم به دزدی کرده‌اند، علامت آن است که در اثر استدلالی شتابزده باکسی درگیر خواهید شد.

 

تعبیر خواب دزدی کردن : اگر خواب ببینید دزد هستید و مأموران در تعقیب شما هستند، نشانه آن است که درگیر روابط اجتماعی نامطلوبی خواهید شد.

 

تعبیر خواب دزدیدن پول : مراقب دزدها باشید.

 

سایر تعابیر

تعبیر خواب دزد طلا: از دید کتاب جامع تعبیر خواب طلا در خواب معنی غم واندوه دارد پس کسی که این‌ها را بدزدد به یقین دوست ما خواهد بود. چون دوست است که از ما غم و ناراحتی را دور می‌کند.

 

تعبیر خواب دزدیدن ماشین، پول، وسایل خانه: فرقی نمی کند دزد ماشین ، دزد خانه و کفش ، یا طلا و فرش و مغازه ، لباس ، وسایل منزل و …… ، دیدن دزد در خواب نشان از دوست ، مهمان مسافر ، یا شاید هم خوانواده تان چشم انتظار شما باشند.

 

تعبیر خواب دزد در حال فرار: خانواده یا یکی از دوستانتان کمی از شما دلخور شده است.

 

تعبیر خواب دزد مسلح: برای شما اتفاق عجیب و خوشایندی به زودی خواهد افتاد . دست از تلاش بر ندارید.

 

تعبیر خواب دزدیدن ماشین: بطور کلی و طبق نظر اکثر معبران تعبیر خواب شاهد دزدی ماشین دیگران بودن به آن معنا است که صاحب رویا یک مسیر و یک ماجرای وابستگی و دلبستگی را تجربه می کند.

 

 

نظرات بسته شده است.