تعبیر خواب بیابان و صحرا خاکی | گم شدن در بیابان

تعبیر خواب بیابان و صحرا خاکی | گم شدن در بیابان

تعبیر خواب بیابان و صحرا خاکی | گم شدن در بیابان

بیابان و صحرا به معنای تنهایی اســـت ، این خواب ممکن اســـت حالت های زیادی داشته باشد ، مانند گم شدن در بیابان ، رانندگی در بیابان ، دیدن مرده در بیابان و . . . کــه به طور کامل تعابیر آن را برایتان آورده ایم.

 

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا دیدن بیابان در خواب به تصاویر زیر اشاره دارد:

تنهایی یا انزوا، به معنای لغوی کلمه در برهوت زندگی کردن، بی عاطفگی یا ناخرسندی، عدم خلاقیت یا رشد در زندگی فرد، روشنفکری بی احساس و ملال آور، گوشه گیری از اجتماع، نازایی. این تصویر انسانی را کــه زندگی‌اش معنا و جهتی ندارد و نیز تصویر سرگردانی انسان در بی کرانگی زمان و تصمیمات را نشان می‌دهد. این تصویر نشان می‌دهد کــه مسئول خویشتن بودن و تصمیم گیری مناسب از میان موارد بیشمار برای انتخاب چقدر دشوار اســـت.

 

تعبیر خواب بیابان و صحرا

حضرت دانیال گوید

بیابان در خواب قسمت و روزی اســـت به قدر بزرگی و فراخی آن. اگر بیند در بیابان‌ها تنها بود، دلیل کــه از کسب خویش مال فراوان یابد. اگر بیند با گروهی در بیابان می‌گشت، دلیل کــه مال و نعمت بسیار از سفر یابد و روزی بر وی گشاده شود.

 

محمدبن سیرین گوید

اگر کسی بیند کــه از بیابان بیرون آمد، دلیل کــه از غم و اندوه رسته شود. اگر بیند در بیابان شد، دلیل کــه غمگین و مستمندگردد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن بیابان در خواب بر چهاروجه اســـت.

روزی و قسمت

حیرت و سرگشتی

عناد و رنج

بیم و خطر و هلاک، مگر از وی زود بیرون آید

 

منوچهر مطیعی تهرانی

بیابان و صحرا و دشت وسیع یا نا هموار خشک بدون آبادانی همه یک تعبیر دارد. معبران نوشته‌اند کــه بیابان قسمت و روزی اســـت. بیابان در خواب‌های ما انتظار و توقعی اســـت کــه از دنیا داریم و این متناسب اســـت با بزرگی و وسعت بیابان.

 

تعبیر خواب سرگشتگی در بیابان

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید هنگام شب در بیابانی لم یزرع سرگردانید، نشانه قحطی و زیان و از کف دادن دارایی اســـت.

اگر دختری خواب ببیند در بیابانی تنهاســـت، علامت آن اســـت کــه اگر محتاط نباشد سلامت و آبرویش در معرض خطر قرار می‌گیرد.

تعبیر خواب بیابان و صحرا خاکی | گم شدن در بیابان

تعبیر خواب سنگ جمع کردن در میان بیابان

ابن سیرین

اگر دید میان بیابان سنگ جمع می‌کرد، دلیل کــه او را به مکر و حیله از سفر مال حاصل شود.

 

تعبیر خواب غذا خوردن در بیابان

مطیعی تهرانی

اگر در خواب دیدید کــه در بیابان سفره گسترده‌اید و غذا می‌خورید و از آن غذا خوشتان می‌آید در سفر مالی به دست می‌آورید.

 

تعبیر خواب بیابان و صحرا از دیدگاه کتاب سرزمین رویاها

درکتاب سرزمین رویاها آمده اســـت:

شما در بیابان سفر می‌کنید: غم و خجالت به همراه شما سفر می‌کند.

در یک طوفان شن از بیابان عبور می‌کنید: برای یکی از نقشه‌های موردنظرتان اشکال پیش خواهد آمد.

در هوای بد از یک بیابان عبور می‌کنید: دوستان به شما خیانت می‌کنند.

به اتفاق اشخاص دیگر در بیابان هستید: هماهنگی دربین دوستان

دیگران در بیابان سفر می‌کنند: گرفتاری و دردسر

یک قطعه زمین خشک و بایر: از دیگران زیادی انتظار کمک و فداکاری دارید.

یک بیابان کــه فقط حیوانات وحشی در آن زندگی می‌کنند: یک کار سخت در انتظار شماســـت.

 

جابر مغربی 

اگر ببینی کــه در بیابان آتش روشن کرده‌ای، طوری کــه مردم از نور آتش تو راه را پیدا می‌کنند، یـعـنـی مردم از علم و حکمت تو اســـتفاده کرده و هدایت می‌شوند، ولی اگر ببینی درخشش آتشی کــه روشن کرده‌ای بر راه راســـت نمی‌درخشد و بر راهی دیگر می‌درخشد، یـعـنـی علم تو مردم را دچار گمراهی می‌کند .

 

ابراهیم تفلیسی در تعبیر خواب فردی کــه در خواب بیابان دیده اســـت، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند کــه در بیابان بود، دلیل کند کــه از سختی ها نجات یابد، فراخی بعد از تنگی، توبه از گناه، سود بعد از زیان و تندرستی بعد از بیماری بدست آورد.

 

 

تعبیر خواب بیابان خاکی،تعبیر خواب بیابان ابن سیرین،تعبیر خواب بیابان امام صادق،تعبیر خواب دیدن مرده در بیابان،تعبیر خواب گم شدن در بیابان،تعبیر خواب صحرای سرسبز،تعبیر خواب رانندگی در بیابان

 

 

نظرات بسته شده است.