پورتال اینترنتی سرگرمی، تفریحی، عکس، پزشکی، اس ام اس، آشپزی، نیک شو
 • صفحه نخست+
 • اخبار+
 • آرایش و زیبایی+
 • آشپزی+
 • اس ام اس+
 • سرگرمی و تفریحی+
 • دنیای مد و فشن+
 • رپرتاژ آگهی+
 • پزشکی و سلامتی+
 • کامپیوتر,اینترنت و موبایل+
 • زندگی بهتر+
 • مطالب گوناگون+
 • دنیای عکس+
 • مطالب جالب علمی+
 • گردشگری+
 • دین و مذهب+
 • دنیای خودرو+
 • مطالب خواندنی و جالب
 • تعبیر خواب
 • دنیای خودرو
 • آرایش و زیبایی
 • اخبار
 • تعبیرخواب پول از حضرت یوسف | ابن سیرین

  مجموعه : تعبیر خواب

  تعبیرخواب پول از حضرت یوسف | ابن سیرین

  تعبیرخواب پول از حضرت یوسف | ابن سیرین

  اگـــر در خواب دیدید کـــه کسی به شما پول داد یا پول زیادی پیدا کردید کـــه تعبیر واحدی ندارد و کاملا بستگی دارد کـــه شما در چه حالتی خواب پول دیده باشید کـــه در ادامه به طور کامل به آن می پردازیم. آنچه برایش ارزش قائلیم؛ قدر و ارزش نزد دیگران؛ توان بالقوه فرد، انريی، یا منابع شخصی؛ توان تغییر امور یا انجام امور؛ داشتن قدرت، حتی قدرتی کـــه موجب سلطه بر شخص دیگری ميشود؛ بهایی کـــه برای کردار یا آرزوهایمان میپردازیم –”دیشب به شوهرم حقایقی را در مورد خانه گفتم، اما مطمئنم وادارم می کند تاوانش را بدهم” فرصت، زیرا پول توان خرید زمان برای کند و کاو و امتحان چیزهای نو را به ما می دهد.

   

  پیدا کردن پول: به دست آوردن قدرت؛ رهایی از اســـترس و احساسات منفی، زیرا کـــه با پیدا کردن پول هیجان زده و شادمان می شویم.

   

  گم کردن پول: از دست دادن قدرت یا فرصت.

   

  نداشتن پول کافی: احساس بی کفایتی و در هم شکستن توان فرد.

  تعبیرخواب پول از حضرت یوسف | ابن سیرین

  پول دزدیده شده: احساس گناه از قدرتی کـــه به دست آورده اید؛ احساس می کنید به شما خیانت شده اســـت؛ از دست رفتن قدرت اگـــر در رویا پول شما را دزدیده بودند؛ احساس اینکـــه دیگران به شما اعتماد کامل دارند؛ خود را به سادگی در اختیار روابط عاطفی و آمیزش جنسی می گذارید.

   

  (کتاب فرهنگ تفسیر رویا)

   

  برپایه روانشناسی تحلیلی کارل گوستاو یونگ دیدن پول در خواب به این معناســـت:

  پول: دیدن یا برنده شدن پول در خوابتان بیانگر این اســـت کـــه موفقیت و کامیابی در دست شماســـت. پول بیانگر اعتماد به نفس، ارزش، موفقیت یا ارزشمندی اســـت. شما به خودتان خیلی باور دارید. تعبیر دیگر این اســـت کـــه خواب دیدن در مورد پول به نگرش های شما در مورد عشق و موضوعات قلبی اشاره دارد. نماد رایجی برای قدرت اســـت. بویژه پیدا کردن پول بیانگر درخواســـت عشق یا قدرت اســـت.

   

  از دست دادن پول: خواب دیدن اینکـــه پول از دست می دهید بیانگر این اســـت کـــه جاه طلبی، قدرت و عزت نفس ندارید. شما ناشادی و موانعی را در زندگی بیداری تان تجربه می کنید. ممکن اســـت احساس ضعف، آسیب پذیری و از کنترل خارج شدن را در زندگی بیداری تان تجربه کنید.

   

  خرج کردن پول: دادن یا خرج کردن پول در خوابتان مشابه عشق ورزیدن اســـت. شما به دنبال عشق هستید. دیدن دیگران کـــه پول دور می ریزند بیانگر این اســـت کـــه حس می کنید نادیده گرفته شده اید، چشم پوشی می شوید یا از شما غفلت می شود. کسی اســـت کـــه به اندازه کافی توجه به شما نشان نمی دهد و عاطفه خرج شما نمی کند. اگـــر شما پول را احتکار کنید، بیانگر عدم امنیت یا خودخواهی اســـت.

   

  پول نداشتن: خواب دیدن اینکـــه شما پولی ندارید بیانگر ترس از دست دادن جایگاهتان در جهان اســـت. شما توانایی مورد نیاز برای دستیابی به هدفی مطلوب را ندارید. اگـــر شما در خوابتان پول قرض می گیرید، بیانگر این اســـت کـــه منابعتان را خیلی توسعه می دهید(از منابعتان زیادی اســـتفاده می کنید). شما تلاش می کنید در زمان کم خیلی کار انجام دهید.

  تعبیرخواب پول از حضرت یوسف | ابن سیرین

  دزدیدن پول: خواب دیدن اینکـــه پول می دزدید، هشداری اســـت در این مورد کـــه شما در خطرید. شما نیاز دارید کـــه بیشتر احتیاط کنید. جنبه ی مثبتش این اســـت کـــه خواب بیانگر این اســـت کـــه شما نهایتا پی چیزی می روید کـــه در زندگی می خواهید. تعبیر دیگر این اســـت کـــه دزدیدن پول به این معنی اســـت کـــه عشق ندارید. شما در مورد مساله پذیرفته شدن مستاصل هستید.

   

  پول خورد: خواب دیدن اینکـــه پول خورد اشتباهی(کمتر یا زیادتر) دریافت می کنید بسته به این اســـت کـــه فریب خورده اید (کم پول گرفته اید) یا خیر. اگـــر شما کم پول گرفته اید، پس مشابه مسائل عزت نفس و اعتماد به نفس پایین اســـت. شما حس می کنید کـــه ارزشی ندارید. اگـــر پول خورد بیشتر از چیزی کـــه بقیه پولتان اســـت دریافت کنید، بیانگر تکبر شماســـت. شما حس می کنید کـــه محق چیزهای خاصی هستید.

   

  پول به همراه خون: خواب دیدن پول با خون روی آن به این معنی اســـت کـــه شما دستاورد های خاصی را به هزینه ی زندگی کس دیگر بدست می آورید(کسی را قربانی می کنید تا به چیزی برسید). خواب شما ممکن اســـت بیانگر گناهتان در این مورد باشد کـــه چیزی را می پذیرید کـــه می دانید اشتباه بود.

   

  منوچهر مطیعی تهرانی گوید: پول خرد و سکـــه غم و غصه کوچک اســـت از آن نوع کـــه روزانه برای ما پیش ميآید و چه بسا شب هنگام فراموش ميکنیم ولی پول به طور کلی نشان دهنده ناراحتی هایی اســـت کـــه پیش ميآید و زندگی انسان را زشت و نامطلوب ميکند. روی هم رفته پول و چرک و ابتلا و بد بختی اســـت.

   

  آنلی بیتون ميگوید: دیدن صندوقی پر از پول در خواب، دلالت بر آن دارد کـــه آینده ای درخشان در پیش خواهید داشت

   

  لیلا برایت ميگوید: دیدن پول در خواب، بیانگر آن اســـت کـــه به خاطر موضوعی مجبور به پول خرج کردن ميشوید

   

  تعبیر خواب پول گرفتن از دیگران

  مطیعی تهرانی: چنان چه از کسی پولی گرفتید آن شخص برای شما دردسر درست ميکند.

  درکتاب سرزمین رویاها آمده اســـت: به شما پول ميبخشند: پول به دستتان ميآید

  لیلا برایت: اگـــر خواب ببینید کسی برای شما حواله‌ای پولی فرستاده، یعنی هدیه‌ای دریافت خواهید کرد

   

  دیدن پول دادن به دیگران در خواب

  مطیعی تهرانی: اگـــر خودتان به کسی پول دادید شما برای او ناراحتی‌هایی را به وجود ميآورید کـــه شاید خودتان هم نميخواســـتید

  درکتاب سرزمین رویاها آمده اســـت: شما به کسی پول ميبخشید: ناراحتی ولی فقط یک روز

  آنلی بیتون: اگـــر خواب ببینید به کسی پول ميپردازید، علامت آن اســـت کـــه دچار بدبختی خواهید شد.

   

  تعبیر خواب پول خارجی

  لیلا برایت: دیدن پول خارجی در خواب، نشانه‌ی موفقیت در کارهای خطرناک اســـت.

   

  تعبیر خواب پول پیدا کردن و گم کردن

  لیلا برایت: پیدا کردن پول در خواب، نشان‌دهنده‌ی آن اســـت کـــه در مقابل مشکلات مقاومت ميکنید. گم کردن پول در خواب، نشانه‌ی بدشانسی در انجام یکی از کارهایتان اســـت

   

  آنلی بیتون ميگوید:

  اگـــر در خواب پول پیدا کنید، علامت آن اســـت کـــه در مقابل نگرانی اندک، شادمانی فراوانی خواهید داشت.
  اگـــر در خواب پول گم کنید، نشانه آن اســـت کـــه در محیط خانوادگی اوقات ناخوشایندی تجربه خواهید کرد.

   

  آنلی بیتون:

  اگـــر در خواب پول خود را بشمارید و ببینید مقداری از آن کم اســـت، علامت آن اســـت کـــه در پرداخت قسط‌های خود درمانده خواهید شد.

   

  اگـــر خواب ببینید از جایی پول ميدزدید، نشانه آن اســـت کـــه در آستانه وضعیت خطرناکی قرار گرقته اید. باید بیشتر مراقب اعمال خود باشید.

   

  اگـــر خواب ببینید پول پس انداز ميکنید، علامت آن اســـت کـــه به ثروت و آسایش دست خواهید یافت.

   

  اگـــر خواب ببینید پول ميخورید، نشانه آن اســـت کـــه در آینده فرد پول پرستی خواهید شد.

   

  اگـــر خواب ببینید به جستجوی مقداری پول هستید، علامت آن اســـت کـــه شادمانی و خوشبختی روی خوش به شما نشان خواهد داد.

   

  اگـــر خواب ببینید مقداری پول پیدا کرده‌اید و زنی جوان ادعای مالکیت آن را ميکند، نشانه آن اســـت کـــه در اثر مداخله یکی از دوستان در کارهای شما، زیان سختی خواهید دید.

  تعبیرخواب پول از حضرت یوسف | ابن سیرین

  ۱.تعبیر خواب پیدا کردن پول

  این خواب تعبیری مثبت دارد و به این معناســـت کـــه بخت و اقبال بسیار زیادی در زندگی به شما روی خواهد آورد و هر کاری کـــه انجام ميدهید به موفقیت و کامیابی بدل خواهد شد. بعلاوه این خواب نشان ميدهد کـــه زندگی شما در دوران پیش رویتان بسیار بهتر از قبل خواهد شد.شما قادر خواهید بود تمام تعهدات کاری خود را به موقع به پایان برسانید و حتی موفقیت بزرگ تری را در شغل خود رقم بزنید. این بخت و اقبال در زندگی شخصی شما هم جاری ميشود و به این ترتیب اگـــر فردی مجرد هستید مطمئن باشید کـــه در این دوران شریک روحی خود را پیدا خواهید کرد.

   

  ۲. تعبیر خواب پول چیزی را پرداخت کردن

  اگـــر در خواب ببینید کـــه پولی را برای چیزی پرداخت ميکنید، تعبیر آن اســـت کـــه در زندگی خود با مشکلاتی روبه‌رو ميشوید. اوضاع آنطور کـــه برنامه‌ریزی کرده‌اید پیش نخواهد رفت. بنابراین خود را برای روبه‌رو شدن با مشکلاتی کـــه سر راهتان قرار ميگیرند آماده کنید. شاید شما خوب ميدانید کـــه برخی چیزها طبق برنامه‌ریزی شما پیش نخواهد رفت و به همین ترتیب برای روبه‌رو شدن با آنچه به سمت شما ميآید تقریبا آماده هستید.

   

  ۳. تعبیر خواب پول گم کردن

  اگـــر در خواب ببینید کـــه پول خود را گم ميکنید، تعبیر آن اســـت کـــه مشکلات و مسائل خاصی شما را در چالش قرار ميدهند. این مسائل مانع از رسیدن شما به موفقیت ميشوند. بهترین کار این اســـت کـــه با تمام توان خود با این چالش‌ها روبه‌رو شوید.این خواب با شغل شما در ارتباط اســـت و هیچ ارتباطی با زندگی شخصی شما ندارد. توجه و تمرکزتان را بر شغل و فرصت‌های کاری تان معطوف کنید.

   

  ۴. تعبیر خواب پول شمردن

  این خواب دارای تعبیری منفی اســـت. شما قادر به پرداخت همه هزینه‌های خودتان نیستید و این مسئله شما را به شدت دلسرد و ناامید کرده اســـت. شاید باید بیشتر مراقب مخارج و هزینه هایتان باشید و آنها را به چیزهای ضروری محدود کنید.

   

  ۵. تعبیر خواب پول دزدیدن

  دیدن پول دزدی در خواب به این مفهوم اســـت کـــه شما با خطرات خاصی در زندگی روبه‌رو ميشوید. این خطرات منتظر هستند تا شما را به دام اندازند. بعلاوه این خطرات ممکن اســـت از سمت اطرافیان یا بطور کلی زندگی تان به شما برسند. بهتر اســـت در این دوره از زندگی خود بیش از حد احتیاط کنید و از قرار دادن خودتان در معرض هر موقعیت خطرناکی بپرهیزید. علاوه بر این، این دوره از زندگی ميتواند درس بزرگی برای شما به همراه داشته باشد. پس از آن به بهترین شکل ممکن اســـتفاده کنید.

   

  ۶. تعبیر خواب پول پس انداز کردن

  اگـــر در خواب ببینید کـــه پولی را پس انداز ميکنید، تعبیر آن اســـت کـــه شانس‌های زیادی در بعد مالی زندگی به شما روی خواهد آورد. این خواب به این معناســـت کـــه شما قادر خواهید بود بواسطه کسب و کارتان پول بسیار زیادی به‌دست آورید یا شاید حتی در مسابقه‌ای برنده شوید. در هر صورت، شانس به‌دست آوردن پول به شما روی ميآورد پس از این دوران اســـتفاده کنید و تا جاییکـــه ميتوانید پول بیشتری جمع کنید.

   

  ۷. تعبیر خواب پول خوردن

  این خواب غیرعادی نشان دهنده طبیعت خودخواه شما اســـت. شما ميخواهید همه چیز را از آنِ خودتان کنید و دیگران را نادیده بگیرید. شما هرگز احساس دین یا بدهکاری نسبت به دیگران ندارید و این ویژگی تان شما را به یک شریک کاری نامناسب تبدیل ميکند.شاید بهتر اســـت به احساسات و نیازهای دیگر توجه بیشتری نشان بدهید. این نوع توجه لزوما به پول و مسائل مادی محدود نميشود. شما ميتوانید در روابط خود با دیگران کمی ملاحظه گرانه تر رفتار کنید. شاید پیش از این یکی از نزدیکان خود را نادیده ميگرفتید در حالیکـــه این فرد اکنون بیش از هر زمان دیگری در زندگی به حضور و توجه شما نیاز دارد.

   

  ۸. تعبیر خواب پول بسیار زیاد

  اگـــر پول بسیار زیادی را در خواب ببینید کـــه روی هم تلنبار شده اســـت، تعبیر آن اســـت کـــه در آینده زندگی بسیار راحتی خواهید داشت و آسایش وارد زندگی شما خواهد شد. شاید با ازدواج کردن این میزان پول را به‌دست ميآورید یا شاید کسب و کار موفقی را شروع ميکنید کـــه ثروت فراوانی را برای شما به همراه ميآورد. به هر صورت شما از هر لحاظ به فردی منحصر به فرد تبدیل خواهید شد و شاید دیگر نیازی نداشته باشید کـــه چندان سخت کار کنید.

   

  ۹. تعبیر خواب پول خارجی

  دیدن ارز خارجی در خواب به این مفهوم اســـت کـــه شما جایگاه شغلی خود را از دست ميدهید. عدم تلاش و پشتکار شما یا حضور فردی کـــه ميخواهد شما را شکست بدهد این نتیجه را برای شما رقم خواهد زد. در هر صورت، باید بدانید کـــه جایگاه شغلی شما به مرتبه‌ای پایین تر سقوط خواهد کرد و برای مدتی قادر نیستید کـــه به رتبه‌ای بالاتر صعود کنید.

   

  ۱۰. تعبیر خواب سکـــه شمردن

  این خواب نشان ميدهد کـــه شما فردی بسیار حساس و شکننده هستید و دوست ندارید پول زیادی را صرف برخی چیزها کنید یا بطور کلی علاقه‌ای به ولخرجی کردن ندارید. شما فردی هستید کـــه مدت‌ها یک بلوز را ميپوشید و ترجیح ميدهید به جای آنکـــه پول خود را صرف چیزهایی کنید کـــه از دست ميرود، آن را پس انداز کنید.اگـــرچه این یک ویژگی اخلاقی خوب به شمار ميرود اما بهتر اســـت هر از گاهی به خودتان برسید و از ثمره کار و تلاشتان لذت ببرید. این کار موجب ایجاد آرامش و انگیزه در شما ميشود و به این ترتیب حتی در آینده در کسب و کارتان بیشتر تلاش ميکنید.

   

  ۱۱. تعبیر خواب سکـــه

  تعبیر دیدن سکـــه در خواب آن اســـت کـــه ارتباطات کاری شما ناگهان قطع خواهد شد. برخی از همکاران تان شما را فردی ناکارآمد ميدانند یا شاید شما اخیرا به اندازه کافی روی کار خود متمرکز نبوده‌اید و به همین دلیل روابط کاری خود را از دست خواهید داد. اگـــر کارتان برای شما از اهمیت بالایی برخوردار اســـت، پس باید برای پیشرفت‌های بیشتر و اثبات توانمندی‌های خودتان به دیگران تلاش بیشتری نشان دهید.

   

  ۱۲. تعبیر خواب پول قرض کردن

  پول قرض کردن در خواب به این معناســـت کـــه اطرافیان شما احساس ميکنند کـــه شما قادر به انجام کارهای زیادی در زندگی هستید. شاید شما خودتان را دست کم ميگیرید و ارزش و اعتبار کافی به خودتان نميدهید و به همین دلیل برخی اوقات افسرده ميشوید. پس باید سخت تر کار کنید تا به اهداف خودتان دست یابید و توقعات خودتان را برآورده سازید- البته اگـــر برای شما باارزش و مهم هستند!

   

  ۱۳. تعبیر خواب پول دیگری را خرج کردن

  این خواب به این مفهوم اســـت کـــه شما ميخواهید کاری غیرعادی یا بطور کلی کاری را انجام دهید کـــه مشکلات زیادی را در زندگی شما به همراه خواهد داشت و از طرفی به مشکلاتی کـــه برای شما به وجود خواهد آمد آگاه نیستید. این خواب با موضوعات و مسائل مالی در ارتباط اســـت و به همین دلیل قبل از انجام هر کاری کـــه برای آن برنامه‌ریزی ميکنید بهتر اســـت از قانونی بودن آن کار مطمئن شوید. بعلاوه مطمئن شوید کـــه این کار مشکلات بیشتری را برای شما به همراه نخواهد داشت. از افراد فریبکار و موقعیت‌های مشکوک دوری کنید زیرا در نهایت برای شما منفعتی نخواهد داشت.

   

  ۱۴. تعبیر خواب پولی دریافت کردن

  بدون شک دریافت کردن پول در زندگی واقعی دلیلی برای خوشحالی اســـت و دیدن این تجربه در خواب نیز دربردارنده تعابیری مثبت و خوب اســـت. این خواب نشان ميدهد شما فردی هستید کـــه دوست دارید هر آنچه دارید را با دیگران قسمت کنید و معمولا پولی را به خیریه یا افراد نیازمند ميبخشید.این خواب نمادی از ویژگی‌های مثبت و خوب شما اســـت کـــه شما خود نیز به آنها آگاهی دارید. تنها کاری کـــه باید انجام دهید این اســـت کـــه به کارهای خیر خود ادامه دهید و هر کجا کـــه ميروید انرژی مثبت و همدلی خود را گسترش دهید.

   

  ۱۵. تعبیر خواب پول را تکـــه پاره کردن

  اگـــر در خواب خود را ببینید کـــه پول را تکـــه و پاره ميکنید، تعبیر آن اســـت کـــه به زودی در آستانه ورشکستگی قرار خواهید گرفت. اوضاع مالی زندگی شما چندان مساعد نیست و هرکاری کـــه انجام ميدهید ظاهرا اوضاع را بهتر نميکند. شاید بهتر اســـت شغل‌های دیگری هم داشته باشید تا بتوانید بدهی‌های خود را پرداخت کنید یا ميتوانید از دوستان و خانواده خود بخواهید کـــه پولی را به شما قرض بدهند.بعلاوه این خواب به شما هشدار ميدهد کـــه بهتر اســـت پول خود را عاقلانه خرج کنید زیرا ممکن اســـت این عادت را داشته باشید کـــه پول زیادی را صرف چیزهایی ميکنید کـــه واقعا به آنها نیازی ندارید.

  تعبیرخواب پول از حضرت یوسف | ابن سیرین

  ۱۶. تعبیر خواب پول به‌دست آوردن

  اگـــرچه همه ما در زندگی واقعی در انتظار به‌دست آوردن پول به سر ميبریم اما این خواب تعبیری منفی دارد و نشان ميدهد کـــه شما به زودی مجبور خواهید شد پولی را صرف چیزی کنید و این مبلغ دردسر مالی قابل توجهی را برای شما به همراه خواهد داشت.به همین دلیل باید پول خود را عاقلانه خرج کنید و از خرج کردن آن در موارد غیرضروری پرهیز کنید. اگـــر هدف شما خرید یک خانه یا ماشین جدید اســـت، مطمئن شوید کـــه پول اضافی برای خرید آنها پرداخت نکنید.

   

  ۱۷. تعبیر خواب سرمایه گذاری

  اگـــر در خواب ببینید کـــه پولی را روی چیزی سرمایه‌گذاری ميکنید، تعبیر آن اســـت کـــه عضو جدیدی به خانواده شما اضافه خواهد شد. شاید به زودی ازدواج ميکنید یا اگـــر متاهل هستید، به زودی بچه دار ميشوید. این خواب تعبیری مثبت دارد و باید بدانید کـــه اتفاق‌های خوشی در راه اســـت.

   

  ۱۸. تعبیر خواب کمک‌های مالی

  اگـــر در خواب ببینید کـــه کمک‌های مالی خود را اهداء ميکنید، تعبیر آن اســـت کـــه شما در دورانی سرشار از آرامش و آسایش در زندگی خود به سر ميبرید. ظاهرا اوضاع بر وفق مرادتان پیش ميرود و هیچ نگرانی یا دلهره‌ای در ذهن ندارید. اکنون دوران بسیار خوبی برای لم دادن و آرمیدن اســـت. ميتوانید به سفری کـــه همیشه آرزوی آن را داشتید بروید. بعلاوه اکنون فرصت خوبی برای شروع پروژه‌های جدید اســـت. بهتر اســـت بدانید هرکاری کـــه اکنون برای انجام آن اقدام کنید به موفقیت منتهی ميشود.

   

  ۱۹. تعبیر خواب پول پیدا کردن

  اگـــر در خواب ببینید کـــه پولی پیدا ميکنید، تعبیر آن اســـت کـــه مشکلات کوچکی را در زندگی خود تجربه خواهید کرد. اگـــر زمان کافی برای حل این مشکلات اختصاص بدهید مطمئن باشید کـــه راه‌حل آسانی برای آنها پیدا خواهید کرد. اگـــر در خواب ببینید کـــه این پول را در خانه خود پیدا کرده اید، این مشکلات با زندگی خانوادگی شما در ارتباط خواهند بود. اگـــر این پول در خانه دوست شما پیدا شود، احتمالا درگیری کوچکی با آن شخص خواهید داشت.

   

  ۲۰. تعبیر خواب پول برنده شدن

  اگـــر در خواب ببینید کـــه در مسابقه‌ای پولی را برنده ميشوید یا مقدار هنگفتی پول از شخصی به شما ميرسد، تعبیر آن اســـت کـــه ویژگی‌های اخلاقی جدیدی را در خودتان کشف خواهید کرد کـــه تا کنون از وجود آنها بی‌خبر بوده اید. ممکن اســـت این ویژگی‌ها خصوصیاتی منفی باشند و در روزهایی کـــه پیش روی خودتان دارید از گفتار یا رفتار خودتان راضی نباشید.احتیاط کنید تا به کسی توهین نکنید یا با رفتار جسورانه خود کسی را آزار ندهید. درواقع این ماجراها مشکل به شمار نميروند و رفتار شما علت اصلی این مشکلات خواهد بود.

   

  ۲۱. تعبیر خواب پول بسیار زیادی داشتن

  اگـــر در خواب ببینید کـــه فردی بی‌نهایت ثروتمند و متمول هستید، تعبیر آن اســـت کـــه قطعا در زندگی به فردی خاص و ممتاز تبدیل خواهید شد. شما به شدت جاه طلب هستید و آرزوهای بلند و بالایی دارید و به هیچ چیز اجازه نميدهید تا مانع از واقعیت بخشیدن به آرزوها و رویاهایتان شود.

   

  ۲۲. تعبیر خواب پول کاغذی

  اگـــر خواب پول کاغذی ببینید، چنین خوابی ممکن اســـت صورتحساب‌ها یا بدهی‌هایی را به شما یادآوری کند کـــه باید به زودی آن‌ها را پرداخت کنید.

   

  ۲۳. خواب انبوهی از پول

  اگـــر انبوهی از پول در خواب‌تان ببینید، یا حتی آن‌ها را بشمارید، چنین خوابی نشانه‌ی بسیار خوبی اســـت. این خواب ممکن اســـت از ثروت و فراوانی در آینده خبر بدهد. همچنین نماد تجمل و آسودگی خیال در آینده اســـت.

   

  ۲۴. خواب پیدا کردن پولی کـــه مخفی بوده اســـت

  اگـــر خواب ببینید به صورت غیر منتظره‌ای پولی را کـــه جایی در خانه، یا محل دیگری، مخفی کرده‌اید پیدا ميکنید چنین خوابی احتمالا حاکی از مسائل و نگرانی‌های جزئی در روزهای پیش رو اســـت. این خواب ممکن اســـت معنی متضادی هم داشته باشد، کـــه به رویدادهای مسرت بخش و تغییرات خوش یمن در زندگی‌تان اشاره دارد.

   

  ۲۵. خواب پیدا کردن پول پاره شده

  اگـــر خواب دیدید پول پاره شده‌ای را پیدا ميکنید، چنین خوابی نشانه‌ی خوبی نیست، و ممکن اســـت حاکی از اعتقادات غلطی داشته باشد مبنی بر اینکـــه همه چیز در زندگی‌تان خوب پیش ميرود. ممکن اســـت در واقعیت پی ببرید آدم‌هایی کـــه نزدیکترین دوستان‌تان هستند پشت سر شما چیزهایی ميگویند کـــه هرگز نميتوانستید تصورش رابکنید.

   

  ۲۶. خواب پیدا کردن یک بسته پول

  اگـــر در خواب یک بسته پول پیدا کنید، چنین خوابی نشانه‌ی خوبی اســـت، و حکایت از آن دارد کـــه همه چیز در آینده‌ای نزدیک در زندگی بر وفق مرادتان خواهد شد. شاید کسی حتی به شما کمک کند بر مشکلات غلبه کنید و راه برای ادامه‌ی مسیر هموار شود. تمام موانع و مشکلات‌تان به راحتی از سر راه برداشته خواهند شد.

   

  ۲۷. خواب پیدا کردن پول در لباس‌های کـــهنه

  اگـــر خواب ببینید در یکی از لباس‌های قدیميتان پول پیدا ميکنید، چنین خوابی نشانه‌ی خوبی نیست. این خواب ممکن اســـت حاکی از مشکلات مالی یا زیان درآمدی در آینده باشد.شاید این خواب بازتابی از اشتباهات گذشته باشد، کـــه برای شما بینشی فراهم ميآورد تا از آن درس بیاموزید. چنین چیزی حتی ممکن اســـت برای مدیریت کسب و کار آتی‌تان خوب باشد.

   

  ۲۸. خواب پیدا کردن کیف جیبی پر از پول

  اگـــر در خواب کیفی پر از پول پیدا کنید، چنین خوابی نشانه‌ی خوبی اســـت. این خواب ممکن اســـت به موفقیت در مخاطرات یا پروژه‌های کسب و کاری برنامه ریزی شده اشاره داشته باشد. شاید به صورت ناگهانی ایده‌ای بگیرید کـــه برای‌تان بسیار سودآور از آب در بیاید.

   

  ۲۹. خواب پول به کسی قرض دادن

  اگـــر خواب دیدید به کسی پول قرض ميدهید، چنین خوابی ممکن اســـت نیاز به سرمایه‌گذاری پول بیشتر در پروژه‌ی فعلی‌تان هستید.

   

  ۳۰. خواب پول در آوردن

  اگـــر در خواب ببینید کـــه کسب پول و درآمد ميکنید این خواب ممکن اســـت نشانه‌ی خوبی نباشد، و حکایت از آن داشته باشد کـــه در عالم واقعیت به زودی مجبور به خرج کردن پول زیادی بشوید. شاید چیز بزرگی مثل خانه یا خودرو بخرید.

   

  ۳۱. خواب هدیه دادن پول

  اگـــر خواب دیدید مبلغی پول هدیه ميکنید، چنین خوابی نشانه‌ی خوبی اســـت، و به دوره‌ای از آرامش در زندگی‌تان اشاره دارد. شاید به مسافرتی به مقصدی بیگانه بروید کـــه همیشه آرزویش را داشته‌اید اما هرگز پول و زمان کافی برای پرداختن به آن را نداشته‌اید.

   

  ۳۲. خواب پول پرداختن بابت چیزی

  اگـــر خواب دیدید بابت چیزی پول ميپردازید و به فروشنده‌ای پول ميدهید، چنین خوابی نشانه‌ی خوبی نیست، و حکایت از مشکلات و روزگاری سخت دارد. شاید وضعیت‌های ناخوشایندی را تجربه کنید کـــه بر زندگی‌ شخصی یا کارتان تاثیر بگذارد.

   

  ۳۳. خواب نگه داشتن پول در دست‌تان

  اگـــر درباره‌ی نگه داشتن پول در دست‌تان خواب ببینید، چنین خوابی نشانه‌ی بسیار خوش یمن و نمایانگر موفقیت اســـت. این خواب حاکی از آن اســـت کـــه تا دستیابی به مهمترین اهداف زندگی‌تان فاصله‌ای ندارید. در روزها و ماه‌های پیش رو تمام شرایط به نفع شما رقم خواهد خورد.

   

  ۳۴. خواب قرض دادن پول با احتساب بهره

  اگـــر خواب دیدید به کسی پول قرض ميدهید، و انتظار بازپرداخت آن همراه با بهره را دارید، چنین خوابی نشانه‌ی بدی اســـت و از ناامیدی‌های بزرگ پیش رو، معمولا در حوزه‌ی امور مالی حکایت دارد.

   

   

 • مطالب پربازدید